Hr. Udenrigsminister
Niels Helveg Pedersen
 
Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København H

 

Thyborøn 000109
 


Vedr.: En tidligere asylansøger Milenko Macura

   

Kære hr. Niels Helveg Pedersen!

 Jeg tillader mig hermed at henvende mig til Dem angående en sag, som pastor Leif Bork Hansen, Lyngby og jeg er blevet opmærksom på i forbindelse med vort arbejde for 24 afviste serbiske asylansøgere fra Østslavonien i Kroatien.        
Sagen drejer sig om en tidligere dansk asylansøger Milenko Macura, som er etnisk serber og stammer fra Østslavonien i Kroatien. Han ankom til Danmark i 1998 og ansøgte om asyl her i landet, da han frygtede for forfølgelse fra de kroatiske myndigheders side på grund af sin deltagelse i krigen i 1991 mellem kroatere og serbere - på serbisk side. Pastor Bork Hansen har personligt kendskab til Milenko Macura, da han tidligere har opsøgt Bork Hansen i hans præstebolig
Milenko Macura fik afslag på asyl i Danmark, hovedsagelig med henvisning til amnestiloven, en lov, hvis implementering i Østslavonien de danske flygtningemyndigheder har/havde en uforståelig stor tillid til.
Milenko Macura udrejste - i overensstemmelse med afgørelsen - af Danmark og returnerede til Kroatien.
Milenko Macura udviste hermed en tillid til de danske myndigheders sagsbehandling, en tillid, hvis konsekvens har skabt en forfærdelig situation, ikke blot for ham selv, men også for hans kone og to små børn.
Milenko Macura sidder nu på 4. måned varetægtsfængslet, sigtet for krigsforbrydelser (se vedlagte bilag 1 og 1a) og hans kone og to børn er - fra varetægtsfængslingens start - blevet frataget enhver form for offentlig hjælp. Milenko Macura risikerer, i henhold til anklageskrift og brevet fra hans advokat (se bilag 1, 1a, 2 og 2a) 20 års fængsel, en risiko som jeg - med mit kendskab til lign. sager - må anse for særdeles realistisk.

 Pastor Leif Bork Hansen og jeg blev  - som tidligere omtalt - opmærksom på Milenko Macura senere skæbne i forbindelse med vores informationsindsamling fra området til støtte for "vores" 24 serbere, hvis sager for tiden ligger til vurdering i flygtningenævnet med henblik på en mulig genoptagelse af deres asylsager. Vi har fået etableret kontakt til Milenko Macuras advokat hr. Andrej Georgievski, og det er netop et brev fra denne advokat, der er årsagen til vores henvendelse. Jeg mener brevet indeholder en klar forespørgsel om, hvorvidt det vil være muligt med en evt. dansk diplomatisk indgriben/indsats. Denne forespørgsel retter jeg nu til Dem.

 Det skal klart understreges, at hverken pastor Leif Bork Hansen eller jeg ønsker, at Milenko Macura, hvis han er skyldig i krigsforbrydelser (forbrydelser mod menneskeheden) skal kunne undslå sig en retfærdig straf, men efter vi har gennemgået sagsakterne, må man oprigtigt frygte, at dette er endnu en skueproces, hvis formål nok snarere er at skabe yderligere frygt hos det serbiske mindretal i Kroatien. Alene straframmens størrelse står i skærende kontrast til de påsigtede handlinger.

 Da jeg håber og forventer, at De gennem Deres udenrigsministerielle kanaler vil engagere Dem i sagen fremsender jeg hermed følgende bilag.

 1) Original udskrift af varetægtsfængslingskendelsen (kroatisk)
1a) En dansk oversættelse af  varetægtsfængslingskendelsen.
2) Kopi af brevet fra advokat Andrej Georgievski (kroatisk)
2a) En dansk oversættelse af brevet fra advokat Andrej Georgievski.

 Jeg vil også gerne om, at De vil drage omsorg for, at de vedlagte bilag bliver fremsendt til udenrigsministeriets medlemmer af Flygtningenævnet, da jeg mener de vil kunne have betydning for nævnets vurdering i forbindelse genoptagelsesansøgningerne fra de ovenfor omtalte 24 etniske serbere fra Østslavonien.

Jeg anmoder Dem venligst om et snarligt svar, da det haster med at hjælpe denne hårdt ramte familie.


Med venlig hilsen


Kim H. Andersen.
Godthåbsvej  11
7680  Thyborøn
Tlf. 97 83 16 51
Mobil: 40 53 99 04
e-mail:
kim.h.andersen@post.tele.dk

 

Kopi af brevet er sendt til:
advokat Synnøve Falk-Rønne  Nørregade 6 2.sal  1165 Kbh. K
Louise Holck  Dansk Flygtningehjælp  Borgergade  10 3. sal  Postboks 53  1002 Kbh. K
pastor Leif Bork Hansen  Rustenborgvej  5  2800  Lyngby