Kontor, journal nr.
StF.4., 17.Dan.1/121.

21. januar 2000Kære Kim Andersen,

Tak for Deres brev af 9. januar 2000 vedrørende sagen om den etniske serber, Milenko Macura, der siden den 12. oktober 1999 har været tilbageholdt i Vukovar i Kroatien, hvor han er sigtet for at have begået krigsforbrydelser mod civile under konflikten i begyndelsen af 1990-erne. Den pågældende er ifølge det oplyste indrejst i Kroatien, efter at Flygtningenævnet havde meddelt ham afslag på en ansøgning om asyl.

Udenrigsministeriet modtog den 17. november 1999 en anmodning fra Flygtningenævnet om at søge omstændighederne omkring Milenko Macuras tilbageholdelse belyst. Udenrigsministeriet anmodede samme dag ambassaden i Budapest om med bistand fra OSCE-missionen i Zagreb at indhente nærmere oplysninger om tilbageholdelsen og baggrunden herfor.

OSCE-missionen bekræftede den 18. november 1999 over for ambassaden i Budapest, at Milenko Macura blev tilbageholdt af de kroatiske myndigheder, sigtet for krigsforbrydelser. OSCE henledte samtidig opmærksomheden på, at en tiltale for "krigsforbrydelser" eller for "almindelige forbrydelser mod civile under krigen" er undtaget fra amnestiloven. OSCE følger fortsat sagen på linie med andre lignende sager, der verserer i Kroatien.

Ambassaden i Budapest og det honorære danske generalkonsulat i Zagreb har tillige haft flere kontakter med Milenko Macuras forsvarsadvokat, Andrej Georgievski, Vukovar, med hvem ambassaden har afholdt møde på generalkonsulatet i Zagreb i begyndelsen af januar d.å. Ambassaden og generalkonsulatet har herunder modtaget stort set de samme oplysninger, som de i Deres brev indeholdte.

De oplysninger, vi har modtaget fra OSCE og advokaten, er løbende blevet videregivet til Flygtningenævnet. Udenrigsministeriet har tillige videresendt kopi af Deres brev med bilag til Flygtningenævnet.

Det er velkendt, at det kroatiske retssystem, især lokale underretter, fortsat ikke altid kan siges at leve helt op til gængse normer, hvad angår upartiskhed og uafhængighed. Det er blandt andet i dette lys, at EU og OSCE stedse lægger pres på de kroatiske myndigheder for at sikre de nødvendige demokratiske reformer.

Således som årsagen til tilbageholdelsen i dag foreligger beskrevet i domstolens kendelse om varetægtsfængsling - sigtelse omhandlende krigsforbrydelser mod civilbefolkningen, herunder forsøg på forsætligt manddrab og grove overgreb mod civile fanger i Milenko Macuras varetægt - finder jeg imidlertid ikke, at det vil være rigtigt, at den danske regering retter henvendelse til de kroatiske myndigheder i sagen.

Udenrigsministeriet vil som hidtil følge sagen og holde Flygtningenævnet underrettet.Med venlig hilsen

Niels Helveg Petersen