UDTALELSE OM INTEGRATION OG ETNISK LIGESTILLING

- vedtaget på SF´s landsmøde d. 19.-21. maj 00  


SF tager skarpt afstand fra regeringens politik, der har ført til stadigt større krænkelser af de etniske mindretals rettigheder. Regeringen har forsømt sine forpligtelser til at give alle borgere, uanset deres etniske baggrund, lige muligheder i det danske samfund.

Udgangspunktet for SF's integrationspolitik
SF’s integrationspolitik hviler på et socialistisk grundlag, hvor grundpillerne er frihed, lighed, demokrati, solidaritet og selvforvaltning. Udgangspunktet for vores integrationspolitik og vores politik for etnisk ligestilling er, at vi vil fastholde det danske samfund som et retssamfund. Det betyder, at alle uanset hudfarve, nationalitet, køn, etnisk oprindelse og religion skal være omfattet af de samme regler. Ingen skal kunne fratages rettigheder med henvisning til kulturel egenart, religiøs tradition eller lignende. Derfor afviser SF alle forslag om særregler, som beskærer rettighederne for mennesker af anden etnisk herkomst. Når man er en del af det danske fællesskab, må man betragtes som en ligeværdig medborger i samfundet og behandles som sådan.

SF’s politik omkring integration og etnisk ligestilling tager udgangspunkt i solidaritet og i arbejdet med at sikre alle borgere lige rettigheder og muligheder.

Danmark er et samfund præget af mange kulturer, hvor borgerne indretter deres tilværelse og dagligdag på mange forskellige måder. SF vil arbejde for at indrette samfundet, så der ikke alene er plads til denne mangfoldighed, men så denne mangfoldighed også synliggøres og bruges aktivt fremfor at være en dårligt udnyttet ressource.

Regeringens initiativer på integrationsområdet har været og er præget af tilfældige mediestorme. Mange af regeringens initiativer har ensidigt fokuseret på de etniske mindretals pligter, mens det har været småt med initiativer, der forpligter de danske institutioner til at arbejde for at fremme etnisk ligestilling. Regeringens ønske om at vise sig handlekraftig har flere gange resulteret i forslag, der indskrænker etniske mindretals rettigheder, som f.eks. indgrebet om unges ret til at stifte familie. Det tager SF skarpt afstand fra.
 
Der er brug for centrale initiativer til at fremme integration og etnisk ligestilling. Men den væsentligste integrationsindsats foregår og skal foregå lokalt. SF vil arbejde for, at der i udlignings- og tilskudsberegninger vedrørende etniske mindretal indregnes kompensation for ekstraindsatser i forbindelse med integration, og at de kommuner, der ikke løfter opgaven ordentligt, via udligningssystemet forpligtes til at betale mere til de kommuner, der gør en målrettet indsats.
 
Et af målene med SF’s politik om integration og etnisk ligestilling er, at alle der vokser op i Danmark også oplever sig som medborgere med lige muligheder og pligter. Sådan er det langt fra i dag. I dag møder diskriminationen etniske mindretal, når de søger arbejde og praktikplads, når de vil ind på diskoteker, når de vil låne penge i banken, finde en lejlighed eller bare vil leje en bil. Denne udbredte direkte eller indirekte diskrimination gør det langt sværere at føle sig som en del af det danske samfund. En ulige behandling er med til at konsolidere følelsen af ikke at være ligeværdige borgere i det danske samfund. Hvis vi skal undgå, at grupper af mennesker marginaliseres, skal vi for alvor i gang med at bekæmpe diskriminationen og sørge for reel etnisk ligestilling i Danmark.

Skal man kunne føle sig som ligeværdige borgere er det nødvendigt, at det danske samfund giver rum til anderledes kulturer og værdier. Men at give rum for kulturel forskellighed betyder ikke, at vi som socialister mener, at alle kulturelle værdier er lige gode. Vi er ikke ligeglade med, hvordan samfundet udvikler sig. Derfor skal vi på vores socialistiske grundlag føre kulturkamp i ord og handling og på denne måde slås for de værdier, vi mener skal præge samfundet. Som SF’ere vil vi uanset vores etniske baggrund kæmpe for en række grundlæggende værdier om demokrati, retssikkerhed, solidaritet, økologi og ligestilling.

SF finder det naturligt, at vi har forventninger til alle, der bor i Danmark. Uanset etnisk herkomst forventer vi af folk, der bor i Danmark, at de deltager aktivt i samfundslivet i den udstrækning det er muligt for dem, at de bruger deres demokratiske rettigheder, og at de er med til at opdrage deres børn til at være aktive i det samfund, vi er fælles om.

Forskellige kulturer vil uvilkårligt give situationer med forskellig adfærd og forskellige normer, og nogle gange konflikter om hvad der er den rette adfærd.  Langt de fleste af disse konflikter er bedst egnede til at blive behandlet, hvor de opstår, dvs. i det lokale miljø. Ofte vil man kunne finde praktiske løsninger, som kan tilgodese de forskellige normer. Det er væsentligt at skelne mellem forskellig adfærd, som kan irritere, men som ikke skader andre og adfærd, der skader andre. Omskæring af piger og tvangsægteskaber er eksempler på adfærd der ikke kan accepteres. Mens arrangerede ægteskaber, der sker efter de unges eget ønske og uden pres og tvang fra andre, ikke er noget, myndigheder og lovgivning skal blande sig i. SF tager derfor afstand fra regeringens foreslåede aldersgrænse på 25 år for familiesammenføring ved ægteskab. Vi skal sige fra, når adfærd virker hindrende for integration og almindelig funktion i det danske samfund. Det gælder f.eks. hvis forældre ikke i tilstrækkeligt omfang sørger for at børn tidligt lærer det danske sprog.

Samtidig skal vi sørge for, at alle får mulighed for at leve op til forventningerne. En konsekvens heraf er, at man af og til må behandle folk forskelligt for at give dem lige muligheder. Det betyder konkret, at der for nogle skal gives særlige tilbud, som f.eks. tilbud om danskundervisning. Et fælles sprog er en vigtig forudsætning for at opnå et fællesskab.
 
Det må være en målsætning at folkestyret skal afspejle befolkningens sammensætning i alle folkevalgte forsamlinger, råd, nævn og udpegede hverv.
Dette er også et mål vi tilstræber inden for SF’s partiorganisation.


Uddannelse
Alle uanset etnisk tilhørsforhold skal have reelt lige muligheder indenfor uddannelsessystemet.

Uddannelsessystemet skal være med til at give børn og unge et bredt syn på religion og forståelse for kulturelle forskelligheder. De skal have mulighed for at opnå de tværkulturelle kompetencer, som vil være nødvendige i det moderne samfund og på et internationalt orienteret arbejdsmarked. Daginstitutioner, skoler og uddannelsesinstitutioner indtager ligeledes en nøgleposition for ændring af holdninger.

Et tidligt tilbud om en vuggestue eller børnehaveplads er ofte tilstrækkeligt til, at børn fra etniske mindretal hurtigt kommer til at magte det danske sprog.  Sundhedsplejen har en vigtig funktion i forhold til den opsøgende virksomhed i hjemmene. Samtidig skal der sikres reel mulighed for, at de etniske grupper kan deltage i forældresamarbejde omkring børnenes institutioner.

Det er imidlertid en nødvendig forudsætning, at både børn og forældre er fysisk såvel som psykisk stabile for at de kan profitere af disse tilbud. SF vil derfor arbejde for at traumatiserede flygtningebørn og deres forældre, som kommer til Danmark, møder kvalificerede tilbud om hjælp til at komme over de rædsler, som de har oplevet forud for og i forbindelse med deres flugt.

Forskningsresultater viser, at det er nødvendigt med modersmålsundervisning for at sikre, at børnene fastholder en sproglig udvikling såvel på modersmålet som på dansk. Med modersmål forstår vi det sprog, der tales i hjemmet. SF vil arbejde for at modersmålsundervisningen forbedres, f.eks. ved at modersmålslærere integreres i den daglige undervisning, samt at der i 9.- 10. klasse indenfor de største sproggrupper bliver mulighed for at tage afgangsprøve i modersmålet.
 
Overgangen fra endt grundskoleforløb i folkeskolen til valg af ungdomsuddannelse er af særdeles stor betydning for den enkelte og for samfundet. For mange unge fra etniske mindretal er selve valget af ungdomsuddannelse ekstra vanskeligt, fordi relativt flere kommer fra hjem uden en uddannelsestradition. Det stiller store krav til uddannelsesvejledere, lærere, forældre og den unge selv. SF vil stille krav om, at den nye og forstærkede vejledningsindsats, som er ved at komme i gang i kommunerne, bliver evalueret senest i år 2002. SF ønsker at få uddannelsesvejledningen forbedret i folkeskoleforløbet og vil i det hele taget arbejde for en betydelig styrkelse af den generelle vejledning om uddannelsessystemet overalt, hvor den finder sted. Blandt andet bør erhvervsskolerne forpligtes til at gøre en særlig indsats for at vejlede og informere de unge og deres forældre. Information skal være tilgængelig på mindretallenes eget sprog. Det skal blandt andet ske af hensyn til forældregenerationen, der ofte har stor indflydelse på de unges valg eller fravalg af uddannelse. Erhvervsskolerne skal have stillet midler til rådighed, der er øremærket til information til etniske mindretal.

Selvom unge fra etniske mindretal taler flydende dansk, og har vilje og lyst til en faglig uddannelse, har de uhyre vanskeligt ved at få en praktikplads på grund af simpel diskrimination, men også fordi de mangler det netværk, der skaffer mange andre unge en praktikplads. SF vil arbejde for en reel praktikpladsgaranti til alle.

SF ønsker samtidig, at fordelingen af praktikpladser i kommuner og amter afspejler befolkningssammensætningen. Den enkelte kommune og amtet skal udarbejde en handleplan, der viser, hvordan man aktivt fremmer en etnisk ligestilling på dette område. Denne handleplan skal evalueres hvert år og lægges offentligt frem. Alle skoler og uddannelsesinstitutioner skal endvidere forpligtes til at udforme en etnisk ligestillingspolitik.

Der skal ske en markant forbedring af muligheden for at få anerkendt udenlandske uddannelser, og mulighederne for at få merit overført skal markant forbedres.

Mange blandt de etniske mindretal har mod på at skabe deres egen virksomhed. Ofte i erkendelse af, at det er vejen til at blive selvforsørgende. Der bør etableres flere kurser for iværksættere, herunder kurser, der retter sig specielt mod etniske mindretal. Tilbuddet om iværksætterydelse bør forbedres.

Prognoserne vedr. beskæftigelsessituationen i fremtiden taler om mangel på uddannet arbejdskraft. Det er derfor af stor vigtighed for samfundet, at ingen ressourcer går tabt.

Arbejdsmarkedet
Arbejdsløsheden er stadig høj blandt visse grupper i samfundet. Mennesker fra etniske mindretal er særlig udsat for arbejdsløshed. Årsagerne hertil kan være manglende eller ukvalificeret vejledningsindsats, mangel på formelle og uformelle netværk, mangelfulde danskkundskaber, manglende kvalifikationer, men  de væsentligste årsager er fordomme og uvidenhed hos arbejdsgivere og arbejdstagere.
 
Undersøgelser viser, at der for etniske mindretal er så mange barrierer på arbejdsmarkedet, at det er overordentligt svært selv for veluddannede dansktalende ansøgere  at få et job svarende til kvalifikationerne.

Derfor skal vi have regler om ligestilling af etniske mindretal på arbejdsmarkedet. SF ønsker at der indføres etnisk ligestillingspolitik på alle virksomheder. Som første skridt på vejen ønsker SF, at alle offentlige virksomheder og institutioner forpligtes til at udarbejde en politik for etnisk ligestilling og at private virksomheder, der handler med og/ eller udfører opgaver for det offentlige, skal have en etnisk personalepolitik. Desuden ønsker SF, at arbejdsmarkedets parter fortsætter med at tage sin del af ansvaret for at integrere etniske mindretal på det danske arbejdsmarked.

For de etniske mindretal er arbejdsmarkedet en vigtig nøgle til integration i det danske samfund. For at afhjælpe den mangel på arbejdskraft, som bliver et problem fremover, er det vigtigt for det danske samfund at ingen ressourcer går tabt. Det er derfor i alles interesse, at vi sikrer de etniske mindretal plads på både det private og offentlige arbejdsmarked og på alle niveauer.

Boligpolitik
Boligmarkedet for lejeboliger bliver mere og mere lukket. Det betyder, at de almene boliger i dag er det eneste sted,  hvor der overhovedet er håb om at kunne skaffe boliger til etniske mindretal. I praksis får de dog ofte kun mulighed for at bosætte sig i få af de almene bebyggelser – ofte sammen med beboere med svære sociale problemer. Det giver en skæv beboersammensætning, som giver trange kår til den integration, der kun kan foregå, når folk med forskellig baggrund og ressourcer mødes i daglige situationer om løsning af fælles opgaver.

SF vil arbejde for at alle mennesker får langt flere boligvalg. Omfanget af nyt alment boligbyggeri må derfor øges. Alle kommuner må forpligtes til at bygge almene boliger. De private udlejere (herunder pensionskasserne) må tvinges til at tage del i det fælles ansvar ved at give kommunerne anvisningsret til en andel af de ledige boliger. Herudover skal kommunerne have mulighed for at købe andelsboliger, ejerboliger og private udlejningsejendomme med henblik på udlejning til boligsociale formål eller til omdannelse til almene boliger.

Inden for den almene sektor er det vigtigt, at alle bebyggelser i samme omfang deltager i løsningen af de boligsociale opgaver, og kommunerne får en udvidet anvisningsret hertil. SF er imod de såkaldte fleksible anvisningsregler, hvis de anvendes uden at kommunen sikrer en ligelig fordeling af boligsociale opgaver på alle almene boliger i en kommune. Som de fleksible/grønne anvisningsregler anvendes i dag bruges de reelt til at udelukke bestemte befolkningsgrupper.

SF vender sig skarpt imod regeringens forslag, som forpligter kommunen og udlejeren til at håndhæve beboermaksimum på 2 personer per rum, uanset om der foreligger problemer forbundet med antallet af beboere. Forslaget vil ramme skævt, så store familier med boligsociale behov splittes, da der er akut mangel på store boliger i det almene boligbyggeri. Forslaget vil indebære et indgreb i folks måde at leve på og det vil især ramme familier med etnisk mindretalsbaggrund og anderledes familiemønstre.


Etnisk ældrepleje
I dag findes der i Danmark omkring 8.000 personer med etnisk mindretalsbaggrund over 60 år. Der er derfor stort behov for en formuleret etnisk ældreplejepolitik. SF vil arbejde for, at der afsættes penge til kommunale handleplaner vedrørende ældre med etnisk mindretalsbaggrund, og for at der uddannes det nødvendige antal flersprogede plejepersonale.

SF vil arbejde for, at alle ældre uanset etnisk oprindelse, kan se frem til en tryg alderdom i rammer, de kan trives i, både hvad angår økonomiske ressourcer, bolig og muligheder for pleje. Ældre borgere som har afgørende familietilknytning til Danmark skal kunne få dispensationer fra sprogkrav ved statsborgerskabsansøgning.

Klagenævn for etnisk diskrimination
Det danske samfund vil i stigende grad blive præget af mennesker med anden etnisk baggrund. Mødet mellem flere kulturer glider ikke altid lige let, og det har gennem historien vist sig at være nødvendigt at gøre en særlig indsats for at undgå racediskrimination og deraf  følgende krænkelser af menneskerettighederne.

Flere undersøgelser understreger det faktum, at mange unge, der er vokset op i Danmark med en anden etnisk baggrund end dansk, bliver diskrimineret i det danske samfund. Denne ulige behandling er med til at konsolidere følelsen af ikke at være ligeværdige borgere i det danske samfund. Debatten om højtuddannede, der flytter fra Danmark, fordi de ikke kan få job herhjemme, har været med til at understrege, at Danmark på ingen måde har inddraget de etniske mindretals ressourcer.

Den eksisterende lovgivning mod diskrimination giver kun dårlig adgang til at få behandlet sager omkring diskrimination. Derfor vil SF arbejde for, at der oprettes et centralt klagenævn, der kan behandle alle sager vedrørende diskrimination på grund af race, hudfarve, national eller etnisk oprindelse eller religion. Nævnet skal have kompetence til at mægle i sager og til at rejse sager ved domstolene efter samme bevisbyrdefordelingsregler som ved ligestilling mellem kønnene.

Integrationsrådenes rolle
 Flere kommuner har i dag oprettet integrationsråd som lokale rådgivende organer. SF ønsker at der oprettes integrationsråd i alle kommuner med borgere fra etniske mindretal, og at disse integrationsråd styrkes markant. SF vil arbejde for, at integrationsrådene får kompetence, dvs. hørings – og indstillingsret. Det vil give status og dermed handlemuligheder og bane vejen for, at de kan få en mere offensiv rolle i integrationsprocessen lokalt.

Integrationsrådene kan sammensættes med repræsentanter fra etniske mindretal, arbejdsmarkedets parter, foreningsfolk, skolefolk og politikere, alt efter hvilke ressourcer, der er i lokalsamfundet. Integrationsrådene kunne også få til opgave at definere problemer og indsatsområder lokalt. For eksempel kunne det være integrationsrådets opgave at vurdere, om der i kommunen skal sættes særligt ind med sprogundervisning, med tilbud til småbørn og mødre, om der er behov for en særlig etnisk ældrepleje etc. På denne måde vil integrationsrådet kunne komme med løsninger, indgå lokale aftaler med arbejdsgivere og på andre måder bidrage til en bedre integrationsproces og en større forståelse for den kulturelle mangfoldighed til gavn for hele lokalsamfundet.

SF vil i kommunerne arbejde for, at der ansættes integrationsmedarbejdere, hvor det er nødvendigt. En kommunal integrationsmedarbejder kan blandt andet have til opgave at oplyse kommunale medarbejdere og arbejdsgivere om fremmede kulturer samt etablere netværk for unge indvandrere, f.eks. for unge, der går imod tvangsægteskaber.

Social og kulturel integration
Den sociale integration er central. Aktiv deltagelse i det danske foreningsliv kan skabe grundlag for, at mennesker med forskellig etnisk baggrund kan møde hinanden og dermed udgøre et supplement eller alternativ til det sociale netværk, som familien er. Det nedbryder fordomme hos begge parter og kan skabe det netværk, som er væsentlig for at integration kan blive en succes.

SF vil foreslå, at foreninger, der modtager tipsmidler og forskellige former for offentlig støtte, skal opfordres til at inddrage etniske mindretal i foreningsarbejdet. Foreningslivet skal støtte dette arbejde med økonomiske midler til rådgivning m.v. Samtidig skal kommunerne anvende de frie midler i fritidsloven til at støtte integrationen.

Integrationsrådene bør arbejde for, at der etableres en støttefamilieordning efter frivillighedsprincippet, således at familier kan hjælpe familier med en anden etnisk baggrund end dansk med at finde sig til rette i det danske samfund. Kommunen skal kunne yde støtte til dette arbejde.

Pressen – TV, radio, dagblade m.v. har en selvstændig rolle i forhold til integration af etniske mindretal. Det er vigtigt med større bevidsthed om etniske mindretals særlige synsvinkler, udtryksmuligheder og informationsgrundlag i det hele taget. Ikke mindst er det vigtigt, at DR og TV2 som led i public service-forpligtelsen forholder sig nuanceret til myter og stereotype billeder af etniske mindretal. Derudover er det vigtigt, at DR som public service og ren licensfinansieret station formidler programmer - herunder nyhedsformidling – på flere sprog og formidler om forskellige befolkningsgruppers særlige begivenheder. Ligeledes er det vigtigt, at DR og lokalradioer og lokal-TV støtter de etniske mindretals egen produktion af programmer mv.

Etnisk ligestilling i partierne
Selv om alle politiske partier er frivillige sammenslutninger har de i et demokratisk samfund et særligt ansvar for at inddrage hele befolkningen i deres politikudvikling og at have hele befolkningen repræsenteret på alle niveauer i deres partiapparat.

SF mener at der skal tages særlige tiltag for at få rettet op på den manglende etniske ligestilling i det danske samfund. På samme måde som vi i SF går ind for at der skal laves særlige tiltag på arbejdspladser, i boligområder og andre væsentlige dele af samfundet, mener vi også, at partierne bør tage særlige tiltag for at rette op på det demokratiske underskud, som partiernes manglende repræsentation af etniske mindretal giver.

Udgangspunktet for at deltage på lige vilkår i et demokratisk samfund hænger sammen med samfundets magtstruktur. Forskellige grupper i samfundet vil derfor have ulige vilkår for at deltage. Derfor vil det i en overgangs periode være nødvendigt med særlige tiltag for at få etnisk ligestilling i forskellige dele af samfundet. På samme måde som vi har haft særlige tiltag og retsbeskyttelse for at fremme kønsligestilling i samfundet. Partierne er her vigtige som demokratiske lærepladser og som opinionsdannere.

SF har taget hul på processen med at skabe offentlige debat og sætte emnet på den politiske dagsorden, og vil opfordre andre partier til at tage del i denne proces.Etnisk ligestilling i SF
Når det er udemokratisk at visse befolkningsgrupper holdes uden for samfundets institutioner, er det så meget mere afgørende for SF, at disse befolkningsgrupper tilslutter sig SF for at kæmpe for SF’s politiske mål. Det betyder også, at SF i sin sammensætning som folkeparti må tilstræbe en sammensætning i sin medlemskreds og blandt sine valgte repræsentanter, der også er udtryk for en rimelig fordeling i forhold til befolkningens kønsmæssige, sociale, kulturelle og etniske sammensætning.

Vi erkender altså, at manglen på integration i det danske samfund i al almindelighed også spiller ind i forhold til SF, men vores mål er, at etniske mindretal ikke udelukkende melder sig ind for at arbejde med og interessere sig for udlændingepolitik m.v; men derimod bliver er en så naturlig del af partiet, at de kan og vil kaste sig over et væld af andre politiske temaer på lige fod med andre medlemmer – og omvendt. På den vis kan man tale om, at SF i sig selv er et integrationsprojekt.

En sådan udvikling fremmes ikke hensigtsmæssigt ved kvoter, men ved at udvikle en kultur i partiet, der tager hensyn partiets forskelligartede sammensætning og tilskynder og støtter mindretal til aktiv deltagelse i partiets arbejde, eksternt og internt.

Det er aktuelt nødvendigt at vedtage en handlingsplan for både centralt og decentralt i partiet at gøre en særlig indsats for at kvalificere medlemmer i det hele taget fra etniske mindretal til at kunne opstille til såvel interne som eksterne valg. Dette vil være en afgørende forudsætning for, at SF i dialog med både etniske mindretal og den øvrige befolkning kan udvikle en politik for socialisme i et multikulturelt samfund.

SF vil støtte at etniske mindretalsgrupper i partiet – hvis de ønsker det - kan udvikle deres eget netværk, der kan fungere som en støtte og springbrædt for at indgå i alle sammenhænge i partiet. I dette netværk kan der afholdes centrale, regionale og lokale møder i hele landet. I den sammenhæng kan det også være en fordel at samarbejde med særligt aktive ikke-medlemmer i de forskelle etniske mindretalsorganisationer uden for partiet.

SF vil i den sammenhæng lægge stor vægt på samarbejde med integrationsrådene, både for at støtte med partiets ressourcer, men også for herfra at få tilført nødvendig inspiration, samarbejde og kontakter i det hele taget.
 
Netværket kan også fungere som støtte for de relevante folketingsmedlemmer og i det hele taget komme med forslag og initiativer, der kan styrke  etniske mindretals muligheder i SF. Det kræver opmærksomhed på mange praksisser i partikulturen, der kan virke som barrierer for etniske mindretal, både procedurer i partiarbejdet og i den daglige omgang.

Hvis et sådan netværk bliver en succes, kan det i kombination med de andre tiltag være et godt redskab til at hverve nye medlemmer til SF blandt de, der i dag er aktive i integrationsråd og minoritetsorganisationer.

Konkrete initiativer til etnisk ligestilling i SF
Følgende elementer kan indgå i en handlingsplan og det er oplagt, at handlingsplanen skal følges op med en løbende evaluering af de etniske mindretals deltagelse og repræsentation i partilivet:


Centrale initiativer
Erfaringsopsamling af hvordan SF forskellige steder i landet har opnået godt/dårligt  samarbejde med etniske mindretal.

- Organisering af ekspertise i typiske konflikter og løsninger, som kan bruges til igangsætning og ”ambulancetjeneste” lokalt.

- Mere gennemarbejdet information om SF´s opbygning m.v. Ex: særlige nyhedsbreve for nye medlemmer af SF.

- Eventuelt særlige UHA-forløb for medlemmer fra etniske mindretal.

- Kurser for nøglepersoner/brobyggere.

- Eventuelt målrettede kurser for medlemmer fra etniske mindretal, der ønsker at stille op til folketingsvalg.

- Særlig udnyttelse af medlemmernes kompetence til at oversætte materiale m.v. til andre sprog, samt være tolke (tolkenetværk) i forskellige sammenhænge

- Ansættelse af lønnet særligt kvalificeret arbejdskraft .


Lokale initiativer
-
Udnyttelse af nøglepersoner/brobyggere til introduktion af nye medlemmer fra etniske mindretal.

- Lokale/regionale debataftener om SF på etniske mindretals egne præmisser (offentlige møder)

- Dialog - evt. gennem rundbordssamtaler - med forskellige organisationer med forskellige holdninger til etniske spørgsmål.

- Særlige introduktionsforløb for medlemmer fra etniske mindretal efter behov eller som et muligt modul i de fremtidige introkurser, herunder særlig vægt på, hvordan et parti som SF arbejder, er opbygget og på kulturen i SF. Dette indtænkes i forhold til udviklingen af vores introkurser.

- Eventuelt målrettede kurser for medlemmer fra etniske mindretal, som ønsker at stille op til kommunevalg

- Opbygning af særlige lokale netværk/baggrundsgrupper med henblik på udmøntning af kommunale forslag, kontakt til Integrationsråd, flygtningegrupper m.v.