Hjemmeside for flygtninge og positiv fred
Arne Hansen - Sønderjyllands Alle 35 - DK-9900 Frederikshavn - tlf. 98 42 55 42 - email arnehans@post3.tele.dkFrederikshavn Multietniske ForeningAdresser:

Formand : Mirela Omukic, Tlf 21827876, Email: mikica20@hotmail.com

Næstformand Anna Johnsen tlf 98426781.

Sekretær og kasserer: Arne Hansen, Sønderjyllands Alle' 35, 9900 Frederikshavn, Tlf 98425542, Fax 98425542 (ring først), Email arnehans@post3.tele.dk Internet http://home3.inet.tele.dk/arnehans

Ovennævnte udgør sammen med Meulüt Kilic forretningsudvalget.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer er, Dixon Rajanayagam, Mirsad Haurdic, Kannan Ratnasingham , Esme Kalkan, Muhamed Fajkovic, Bajro MujasicLokaler: Frederikshavn Multietniske Forening har lokaler i Danmarksgade 78,1, 9900 Frederikshavn.

Lokalerne er åbne alle årets dage kl 12-22. Telefonnummer til lokalerne er 98428857

Fredag og lørdag aften skal lokalerne fungere på de yngre generationers præmisserInternet. http://fritid.frhavnkom.dk/frederikshavn_multietniske_forening/Internet udgaven af bladet "Multietnisk Fred'shavner-Dialog" har også sin egen hjemmeside-adresse: http://www.lyk.dk/dialog/Radio: På 106,6 Mhz hver søndag kl 15-16 kan høres multikulturel ungdomsmusik (på Radio Matique)Formål for Frederikshavn Multietniske Forening:

- at være et åbent mødested og aktivitetscenter for alle i lokalsamfundet - såvel fra alle etniske minoritetsgrupper som fra det danske flertal. Foreningen skal både være et hyggeligt og uforpligtende mødested for folk med fælles interesser og samtidig fungere som et aktivitetscenter, hvor engagerede mennesker kan mødes på tværs af kulturer i et ligeværdigt samarbejde om skabende kulturelle- eller konstruktive samfundsmæssige integrationsaktiviteter til fælles bedste.Frederikshavn Multietniske Forening føler en særlig forpligtelse til at arbejde for at støtte nytilkomne og/eller nødstedte flygtninge og "fremmede", som trives dårligt eller/og er kommet i klemme i "systemerne" eller på anden måde har hjælp behov - uanset medlemskab eller ej. I størst muligt omfang skal det ske som hjælp til selvhjælp for at fremme personlig myndiggørelse til at tage ansvar for eget liv i et demokratisk samfund. Hjælpen kan efter hensigtsmæssighed være både humanitær på det personlige plan fra menneske til menneske (individuelt eller i grupper). Og om nødvendigt også mere lokalpolitisk gennem foreningens brug af offentligheden og samarbejde med og argumentation overfor relevante kommunale/offentlige myndigheder og andre afgørende lokale kræfter i markedssektoren og civilsamfundet.

(resten af Frederikshavn Multietniske Forenings formålsparagraf kan læses ved at klikke på nedenstående links til foreningens hjemmeside:

http://fritid.frhavnkom.dk/frederikshavn_multietniske_forening/index.htmMålgruppe: Frederikshavn Multietniske Forening tilbyder medlemskab til alle i lokalsamfundet, samt til interesserede udenfor- såvel fra alle etniske minoritetsgrupper i Frederikshavn - som fra det indfødte danske flertal, og ikke mindst unge og kvinder.

Hvilke af nedenstående aktiviteter interesserer dig , sig til og kom selv med forslag?

Aktiviteter: (opdateret d. 4.06.2000)

Foreningens lokaler er åbne alle årets dage fra kl. 12 til kl ca 22 og fungerer som et værested og aktivitetscenter med samvær og aktivitetstilbud på medlemmernes initiativ: spil/sport, musik, TV, læsning, studiekreds, møder og fester.

Unge har førsteret fredag og lørdag aften. Kvinder og børn om søndagen.

Frederikshavn Multietniske Forenings bestyrelse arbejder for at skabe et center for informationssøgning, vidensformidling og individuel rådgivning og konfliktlægning (se punkt 4. nedenfor), som kan fungere som et udadvendt lokalt flerkulturelt center.Som et led heri så arbejdes der bl.a på at udbygge foreningens internethjemmeside :

http://fritid.frhavnkom.dk/frederikshavn_multietniske_forening/index.htm . Her ligger bla,.

internet udgaven af bladet "Multietnisk Fred'shavner-Dialog", som også kan nås via http://www.lyk.dk/dialog/ samt "Hjemmeside for flygtninge og positiv fred" på adressen http://home3.inet.tele.dk/arnehans .Til opbygning og vedligeholdelse af foreningens hjemmeside - bl.a. med stof om de respektive etniske

mindretal i Danmark samt deres oprindelseslande -, så er der brug for interesserede unge menne

sker. Også til at vedligeholde en internetopkoblet pc'er, hvis den anskaffes.Oversigt over mere konkrete tiltag og udviklingsprojekter, som der arbejdes med at realisere og som bestyrelsen behøver flere aktive til at deltage i1. Forbedring af foreningslokalerne og deres basale faste faciliteter bl.a. med tidsskrifter, aviser,

håndbøger, litteratur, kabel-TV og radio - fra både Danmark og oprindelseslandene. Evt. internetop

koblet Pc'er. Lokalerne blev sidste år renoveret.

Interesseret i udvikling af bibliotek i vores lokaler så henvendelse til Arne 98425542

Omkring Lokalerne

Hver eneste dag året rundt er lokalerne holdt åbne ideelt set fra fra kl 12 til ca 22 og evt længere fredag og lørdag aften hvor de bruges på de unges præmisser.

I vintermånederne har lokalerne været velbesøgt både om eftermiddagen og aftenen ugen rundt. Medens der kan være stille aftener i sommerhalvåret.. Det rejser igen spørgsmålet om vi er gode nok til at skabe aktiviteter som får folk til at komme. Dog må brugen af lokalerne i væsentlig grad bygge på selvforvaltning omkring aktiviteter og samarbejde med bestyrelsen.

Lokalebestyrere

Det er helt afgørende, at vi har nogle velkvalificerede lokalebestyrere, da det er et meget betroet og alsidigt job (med uanede muligheder for ildsjæle til at udvikle foreningsaktiviteterne). Interesserede opfordres til at melde sig evt også som afløsere.2.Ungdomsprojekt med realisering af de unges egne ideer som førsteprioritet. Bl.a med indretning og

anvendelse af lokaler fredag og lørdag aften . Fredag og lørdag aften skal lokalerne fungere på de yn

gre generationers præmisser (forældre skal respektere deres børns ønsker om et frirum på de 2 aftener )

Forsøger i øjeblikket, efter invitation, at etablere samarbejde med Ungdomshuset om radio af og for

etniske mindretal og andre danskere. Tør kun byde an med PC/internet, hvis nogen melder sig til at

vedligeholde.Nyhed: Hør flerkulturel ungdomsradio på 106,6 søndage kl 13-18På radiofrekvensen 106,6 Mhz kan alle nu hver søndag kl 13-18 høre multikulturel ungdomsmusik på Ungdomskanalen Radio Matique, som hører hjemme i Ungehuset , Gl. Skagensvej 7.

Programmet er: kl 13-15 bosnisk, kl ca. 15-16,30 kurdisk-tyrkisk, og kl ca 16,30-18 tamilsk

Vil du gerne være med, har CEDRE til udlån eller har andre ideer, så kontakt Kerem(kurdisk-tyrkisk) (kerem-christensen@get2net.dk), Dixon (tamilsk)<pukkai@hotmail.com> og Mirela (bosnisk) mikica20@hotmail.com og Drazen Interesserede er velkomne til at henvende sig . (Ungdomsradioens on air-nummer er 98424111)

Og den flerkulturelle ungdomsradio er meget interesseret i deltagelse fra andre etniske grupper som f.eks afghanere, grønlændere, irakere, iranere, kosovarer, polakker, thaier, vietnamesere samt forskellige afrikanere?Håndboldintereserede i multietnisk hold kan melde sig til Mirsad Haurdic tlf 98434896, som har flere hold

3.- sammen med et Kvindeprojekt(især for voksne kvinder og børn) på kvindernes egne præmisser.

Bla. kvindesvømning om lørdagen kl 13-14 på Haanbækskolen.(forudsat at vi atter får ønskerne opfyldt hos kommunens folkeoplysningsudvalg). Bl.a deltager kvinder fra asylcentret Kontaktperson: Esme

Köse Kaldan tlf 98410595

Der er mulighed for at kvinderne (med børn) alene kan disponere over lokalerne om søndagen. Og evt også lave udflugter

Kontakt: kvinder interesseret i at mødes om aktiviteter - f.eks kulturelle udflugter - er velkomne til at kon

takte Anna Johnsen på tlf 98426781 - eller andre kvinder i bestyrelsen

Der arbejdes på at lave et arrangement i Sund By-butikken i biblioteket.4. Åben individuel rådgivning og vejledning og personlig (rets)hjælp og bistand til

konfliktlægning. Alle er velkomne - også selv om man måske ikke er medlem. Det kan typisk være vedr

uddannelse, racediskrimination og ellers bistand i sager og projekter af alskens art. Også konsulent-servi

cering af embedsmænd/myndigheder vedr. specialviden......Træffetelefon 98425542 helst om dagen eller

søndag-torsdag kl 22-24, men altid pr. email: arnehans@post3.tele.dk

Også samarbejde med andre rådgivninger i Danmark og i udlandet, især i Norge.

Information om Frh Multietniske Forenings tilbud kan endvidere findes i Den sociale Vejviser for Frederiks

havn kommune. Vejviseren indeholder tilbud fra mange andre foreninger og fra kommunen. Den sociale

vejviser ligger i foreningslokalerne i Danmarksgade 78,1 eller ring tlf 98425542. Vejviseren findes også på

kommunens hjemmeside: http://www.frhavnkom.dk/Kommunens_tilbud_til_dig/tilbud.htmlAlle der gerne vil gøre en indsats og mener de har noget at byde på - på et eller andet område - er velkom

ne til at henvende sig til Arne Hansen tlf 98425542, email arnehans@post3.tele.dk

5. Samarbejde med den kommunale Arbejdsgruppe vedr. etniske minoriteter/Integrationsråd

, - institutioner og foreningsliv mv .

I øjeblikket kommer de 3 af Arbejdsgruppens 4 etniske medlemmer fra

Frh. Multietniske Forenings bestyrelse. Og de øvrige bestyrelsesmedlemmer kan der trækkes på som bag

grundsgruppe.

Arbejdsgruppen har indstillet til byrådet at oprette et integrationsråd.

Og så vil det vise sig om det bliver muligt at udnytte nogle af de muligheder der ligger i den nye integra

tionslov, bl.a med at kommunen bør stille flere sekretær-ressourcer til rådighed for at sikre at integra

tionsrådets høringsret, initiativret og ytringret i relevante sammenhænge kan komme til at fungere i praksis.Der må sikres at de etniske mindretal kan præge rådets arbejde

og at integrationsrådet får en sådan kompetence (og tilsvarende økonomiske, administrative og uddannel

sesmæssige ressourcer), at det om nødvendigt kan påtage sig en udfarende og offentlig rolle - også mht at

arbejde for etnisk ligestilling generelt i lokalsamfundet. Men i øvrigt i det daglige også er i stand til i det stil

le at tage del i det seje samarbejde med de professionelle nøglepersoner i kommunens integrationsarbejde

såsom sagsbehandlere i flygtningeafsnittet, pædagogerne og lærerne m. fl.Det den enkelte blandt etniske mindretal nu bør tage stilling til kan summeres op i spørgsmålene: Hvilke em

ner?, og med hvor stor kompetence ? og hvilke ressourcer er nødvendige at have til rådighed under arbej

det ?. Hvilke interesser i lokalsamfundet bør repræsenteres i integrationsrådet af hensyn til at etnisk ligestil

ling og flerkulturel integration kan lykkes ? Og hvordan bør specielt de etniske mindretal repræsenteres og

vælges ? Enten et regulært valg med stemmeafgivning på i forvejen opstillede kandidater/kandidatlister -

eller at lade de etniske mindretals forening(er?) udpege(foreslå) kandidater til integrationsrådet ?ER du interesseret i at arbejde i et sådant integrationsråd, og i arbejdet med at få indflydelse på

hvordan det skal laves så meld dig

Interesserede kan læse mere om mulighederne i et integrationsråd i Multietnisk-fred'shavner-Dialog

nr 3 s. 8-13 (også via www.lyk.dk/dialog )

6. Informationsformidling udadtil: Bl.a. med nyhedsbrev, internet og gæstelærertilbud til sko

ler o.a. institutioner

I et forsøg på at opkvalifisere den aktuelle debat har foreningen i vinteren 2000 startet udgivelsen af et

uddelingsblad, Multietnisk Fred'shavner-Dialog, for i fællesskab At prø

ve at tænde et lys i mørket gennem et forsøg på at støtte og udvikle samarbejdet

mellem konstruktive kræfter. Der er nok brug for at udsende Multietnisk Fred'shavner-Dialog til

alle nyfrederikshavnere der ønsker det og med det indhold de ønsker. (Hjælp med at skaffe os adresserne,

som også kan indtastes på www.lyk.dk/dialog)

Men integrationsprocessen kræver et ligeværdigt samarbejde af alle om social og etnisk ligestilling på bl.a..

arbejdsmarkedet, og med mest muligt kulturel valgfrihed - ud fra en opnået fælles forståelse af hvad sam

fundets grundlæggende værdier er - hvis den skal lykkes. Derfor henvender Multietnisk

Fred'shavner-Dialog sig også til interesserede og relevante gammelfrederikshavnerne. (Giv os bare ad

rejsen, som også kan indtastes på www.lyk.dk/dialog )Og Multietnisk Fred'shavner-Dialog er nødvendigt som et talerør for nyfrederikshavnere, som ger

ne vil deltage i en dialog om, hvordan vi ved fælles hjælp kommer videre med social og etnisk ligestilling lo

kalt, på landsplan og globalt. Netadressen er http://www.lyk.dk/dialog/ ) .

Der er brug for alle som vil hjælpe med at indsamle stof til bladet. F.eks at interviewe interessante menne

sker eller selv skrive indlæg i bladet om emner der betyder noget for en.

Eller at klippe gode artikler fra andre blade, tidsskrifter og aviser. Det må også gerne være underholdende

stof - og noget for alle aldre og køn .

Det kan være praktisk med mindst et redaktionsmedlem fra hver af de etniske grupper i kommunen incl.

etniske danskere. Der er stadig brug for afghanere, bosniere, danskere med dansk baggrund,

grønlændere, irakere, iranere, kosovarer, kurdere, polakker, tamiler, thaier, vietnamesere osv ?Næste deadline er sat til 28. august og der påtænkes udsendt 6 numre om året med et oplag på 200-800

alt efter det pågældende nummers tema og målgruppe.Og der er stadig brug for folk til det praktiske arbejde med at redigere, trykke , samle, skaffe adresser på

alle fra etniske mindretal ved at gennemgå telefonbogen(undtagen navne der ender på -sen). Og til at sætte

labels på , sortere efter postnumre og bundte til aflevering til postvæsenet.Aktuelt er der planer om at udgive et særnummer Udgivelse af et ØMU-folkeafstemnings-temanr af

tidsskriftet Multietetnisk Freds'havner-Dialog (jf nedenfor) med temaet:Hvordan vil et ja eller nej til Danmarks deltagelse i en europæisk møntunion og de økonomiske, soci

ale, kulturelle og politiske følger heraf - specielt påvirke vilkårene for de etniske mindretal i Dan

mark (og andre EU-lande), incl fremtidige asylsøgere, - samt påvirke situationen som helhed i flygt

ningenes /de etniske mindretals oprindelseslande sam t relationerne mellem EU og den fattigere

del af verden?Ideen er at lade et repræsentativt udvalg af aktørerne på hhv ja og nej-siden formulere sig på en række

centrale spørgsmål indenfor ovennævnte problematik.Endvidere er formålet at give de etniske mindretal mæle i den offentlige debat. Dels igennem at samar

bejde med paraplyorganisationer som F.eks. E-LO om spørgsmålsformuleringen.Derfor efterlyser vi øjeblikkeligt forslag til de konkrete spørgsmål, som læseren af det

te mener det er væsentligt at stille i debatten forud for folkeafstemningen?

Send straks dine spontane forslag til arnehans@post3.tele.dkOg dels vil vi bede aktører/organisationer på hhv ja- og nejsiden om så vidt at lade repræsentanter

med minoritetsbaggrund svare på organisationens vegne. (Ved en evt nødvendig udvælgelse af hensyn

til overskuelighed så vil det - udover en alsidig dækning af spektret - af informative grunde være vigtigt

at sikre at nuancerede og kritisk/problematiserende Ja- hhv Nej-synspunkter kommer til orde.)Og ved endvidere at søge at finde en eller 2 eksperter med minoritetsbaggrund til at give en kort faktuel

gennnemgang af centrale fakta, begreber, og sammenhænge - især med henblik på etniske minoriteter

med få forudsætninger.Omfanget af Temanummeret af Multietnisk Freds'havner-Dialog tænkes at blive på 28 A4-siderMålgruppe/modtagere er selvfølgelig alle mennesker fra etniske mindretal , som har fået stemmeret in

den 28. sept.(dvs dansk indfødsret) og alle de kommende i alle aldre (og også de der ikke ønsker stats

borgerskab), - men også de danske samfundsinstitutioner, som i den etniske ligestillings og den flerkul

turelle integrations navn har til opgave (også) at servicere de etniske mindretalKonkret tænkes bladet sendt til alle de nuværende 800 adresser(på labels), som vi alt efter indhold har

sendt målrettet til lokalt og på landsplan (På landsplan til bl.a 83 til medier, Etniske organisationer, lige

stillingsinstitutioner/personer(fra indenrigsminister til sagsbhandler), politikere, politiske institutioner, I

Nordjylland til folkeskoler og gymnasier , kommunalfolk og integrationsinstitutioner incl sprogcentre., Og

lokalt desuden til børneinstitutioner, lægeventeværelser, præster, civilsamfundets foreninger, arbejds

markedsorganisationer, og til alle etniske mindretals adresser. )Herudover vil EU-temanummeret så blive sendt til alle 300-400 etniske organisationer og -medier, til alle

integrationsråd og til alle aktører i valgkampen forud for afstemningen, samt alle ca 200 gymnasieskoler

I alt tænkes bladet trykt i mindst 1300 eks

Og udover som normalt at lægge bladet på internettet (www.lyk.dk/dialog med links fra

http://fritid.frhavnkom.dk/frederikshavn_multietniske_forening (brug underscore_) og

http://home3.inet.tele.dk/arnehans ) så vil internetudgaven bliver distribuere til samfundsfagslærerne på alle

landets ca 200 gymnasieskoler og andre skoler i det omfang disse har email og de kan skaffes. Og Te

ma-nummeret vil blive tilbudt skolernes hjemmesider(links) og lærerkonferencer på Skolernes database

service.Der vil blive inviteret Efterfølgende til debat på de angivne internetadresser, bla. på Frh. Multietniske

Forenings hjemmesideØnsker man bedre vilkår, så må man deltage i debatten, der hvor den er blandt alle fred'shavnere,

for om muligt at skabe en samtale, en dialog om at finde løsninger, der kan gøre os alle til vindere: På ar

bejds pladsen og i skoleklassen, i venteværelset, på værtshus, i foreningen, ja hvorfor ikke i det politiske

parti man sympatiserer mest med. Der vil man sikkert blive glade for et nyt medlem..

Hvem deltager eller vil deltage der hvor man er, når der er behov for det ?Områdechefredaktøren for Nordjyske Stiftstidende har i "Multietnisk Fred'shavner-Dialog nr 1 opfordret

interesserede fra etniske mindretal til at skrive læserbreve .

Hvem har fulgt opfordringen? Hvem vil skrive indlæg til aviserne, hvis vi lover sproglig hjælp med at ret

te til korrekt dansk ? Der er intet spild. Hvis avisen ikke vil optage dem så vil de under alle omstændigheder

blive lagt på foreningens hjemmeside jf ovenfor(eller sekretærens home3.inet.tele.dk/arnehans )Netop den nuværende debat tyder på et øget behov for at skolernes påtager sig sit ansvar for at bidrage til

udvikling af elevernes multikulturelle kompetence - om nødvendigt med ændring af formål og læseplaner.

Men aktuelt kan lærerne nemt tilbyder elever at de sammen kan hente en rigtig levende repræsentant for

"dem", som aviserne oftest skriver negativt om , ind i klasselokalet ? Frederikshavn Multietniske Forening

vil gerne være skolerne og eleverne behjælpelig med at skaffe gæstelærere. Men det kan blive for meget for

de folk vi har brugt hidtil, hvis de skal ud tit. Meld dig som gæstelærer, hvis du har mod på at prøve at

komme ud i en skoleklasse og snakke med eleverne eller bare at lade sig interviewe af et par elever,

når de vælger at skrive opgaver om flygtninge , racisme/diskrimination, etnisk ligestilling og integration

mv (98425542 )Er du interesseret i melde dig til at udveksle informationer og synspunkter pr email ? Så meld dig.

arnehans@post3.tele.dk.

7. Ønsker du flere Offentlige tværkulturelle oplysnings og dialogmøder som fornylig med sagsbe

handlerne, folk fra Dansk Folkeparti og SFeren ?

Eller møder med gæster fra lande hvor det brænder på for at få informationer eller for at fremme

forsoningsprocesser via flygtninge i Danmark ?Foreningen laver informations- og debat-møde forud for folkeafstemningen om ØMU/EU-

s udvikling.. Emnet skal være: hvordan vil Euroen påvirke vilkårene for de etniske mindretal i Dan

mark og EU. Der skal findes 2 personer der kan komme med fakta og begrundede og nuancerede syns

punkter for og imod Euroen, som oplæg til en seriøs debat. Ideer modtages gerneInteresserede i møde om regeringens lovforslag for bedre integration - og i orientering om nye mulighe

der som vedtagelse af en integrations-handlingsplan giver, 984255428. Dokumentation, Rådgivning, Oplysning og Dialog mod etnisk baseret diskrimination og -for

domme.

Ligger nogen inde med erfaringer og dokumentation, så er man velkommen til at henvende sig og selv del

tage, hvis der er sager der bør tages op ?9. Målrettede positive tiltag for fremme af etnisk ligestilling indenfor uddannelse og på arbejds

markedet Ideer som også kan fremmes gennem at blive medlem af kommunens Arbejdsgruppe eller det

kommende integrationsråd?

Hvem vil med til at sprede Information om konkrete jobmuligheder, uddannelser

Bl.a gennem at informere om relevante kurser for etniske mindretal og kommunalt personale med inte

grationsopgaver10. Flerkulturelle foreningsfester/sammenkomster for medlemmer. Gerne på medlemmernes initiativ.

F.eks så et bestemt etnisk mindretal arrangerer på skift.

Hvornår ? Af hvem ?

Interesserede i en tur til Faarup Sommerland sidst i august melder sig til Mirsad Haurdic tlf 98434896 eller Anna 98426781

Interesserede i at mødes til fællesspisning i foreningslokalerne henvender sig til bestyrelsen jf Dialog s. 2511. Offentlige multikulturelle fester og åbent hus-arrangementer - gerne i samarbejde med andre.

.Hvornår, af hvem ? Vi laver en strandfest på Nordstranden lørdag d. 12. august12. Aktiviteter af eller for særlige grupper/(nytilkomne) seperate etniske mindretal efter lyst og behov.

Vil søge at tilbyde kontaktfamilier til nye flygtninge - evt. i samarbejde med Kommunens integrationsafd.

Og Multietniske Forening vil forsøge at arrangere lektielæsning, hvis der er behov herfor og der er

frivillige der melder sig. Henvendelse til Anna Johnsen, tlf 98426781 , Hånbækvej 44 D12.b. Specielt blandt nye flygtninge fra et bestemt land eller etnisk gruppe kan der måske være et stort behov for samvær og møder. Det skal der også være plads til. I bestyrelsen skal der så kunne aftales fuld rådighed over bestemte lokaler i bestemte tidsrum.

Hvem vil være kontaktperson til kosovarer og afghanere ?13. Opmuntre medlemmerne til udadvendte aktiviteter og engagementer i samfundet/frivilligt socialt arbejde - Således søges vi nu frivillige som kontaktfamilier til nye flygtninge Interesserede er meget velkomne til at kontakte Anna Johnsen, tlf 98426781 , Hånbækvej 44 D (eller Arne Hansen, 98425542, Sønderjyllands Alle' 35)

Ligeledes er der i høj grad brug for at kvinder fra etniske mindretal melder sig til at være krisevagterkvindekrisecentret, hvor der ofte opholder sig kvinder af udenlandsk afstamning jf Dialog nr 3 s. 3.

Nogle medlemmer arbejder i kvindekrisecentret, Mellemfolkeligt Samvirke, SOS-racisme, Amnesty, Landsforeningen af danske flygtningevenner , Aldrig Mere Krig, og nok især i organisationer, som skaffer hjælp til nødstedte flygtninge og krigsofre. Og foreningen abbonnerer på deres blade som f.eks StretnoFrederikshavn Multietniske Forening er med i paraplyorganisationen for frivilligt socialt arbejde i Frederikshavn, Frivillighedsrådet, og sekretæren er med i bestyrelsen som repræsentant for gruppen de etniske mindretal, men vil gerne afløses ved først givne lejlighed. Der mangler også en suppleant i denne gruppe.

Frivillighedsrådet er i øjeblikket ved at opstarte en frivilighedsformidling, De frivilliges hus i Boensgade 2 (mellem Damsgård og Moby Dick i den tidl. nærpolitistation ved Brotorvet.) Huset åbner d. 15. juni. Alle interesserede er velkomne til at komme og give en hånd med ved opstarten og videre frem. I øvrigt findes en social vejviser for Frederikshavn, hvor man kan se hvilke foreninger, der søger frivillige til socialt arbejde, og det gør bl.a Frederikshavn Multietniske Forening. Den sociale vejviser ligger i vores lokaler i Danmarksgade 78,1 eller på tlf 98425542.14. Deltagelse i dansk, Nordisk og internationalt multikulturelt samvær og samarbejde. Bl.a gennem medlemskab af POEM, Paraplyorganisationen for de Etniske Mindretal, hvor Arne Hansen er bestyrelsessuppleant.Et bestyrelsesmedlem deltager på opfordring som medlem af Mellemfolkeligt Samvirke som Nordjyllandsrepræsentant på repræsentantskabet d 24-25. juni og indstilles til MS-minoritetsudvalg.Deltagelse i danske og internationale konferencer og ture:

Og deltagelse i Nævn for etnisk Ligestillings stafetkonferencer, Mellemfolkeligt Samvirkes sensommertræf. . Har tidligere haft kontakt med foreninger på Gøteborgegnen i Sverige . I det omfang der er interesse og det er muligt så arrangeres rejser/ekskursioner til flygtninges/de etniske mindretals oprindelseslande . Det kan være for at gense eller måske med henblik på repatriering

Interesserede i ekskursioner til Bosnien bedes henvende sig til bestyrelsen. ?

Medlemmerne

Ifølge det reviderede regnskab havde 89 personer betalt kontingent i løbet af 1999.Heraf er nogle familiekontingenter (mand, kone og evt børn under 16 år)

Frederikshavn multietniske Forening kan kun eksistere, hvis medlemmerne identificerer sig med den. Altså sådan, at det enkelte medlem vil føle sig som en del af et socialt fællesskab for hvem foreningens realisering af sine formål (som medlemmerne nu prioriterer dem) og foreningens overlevelse for at kunne gøre det, - også er væsentlig, altså et mål i sig selv..

Faktisk kan man anskue Frh Multietniske forening, som et pædagogisk selvforvaltnings-værksted for udvikling af det flerkulturelle samfund. Også selvom vi gerne havde set nogle flere etniske danskere og alle etniske mindretal repræsenteret i foreningen.

Det er også derfor vi opererer med et støttemedlemskab på 60 kr om året for medlemmer, som ikke kan afse tid til at komme i lokalerne eller deltage i foreningens aktiviteter i øvrigt.Fra 1.04.2000 gælder følgende kvartalsvise kontingentsatser:

Kroner Pr kvartal pr år

Såvel Januar, april(+juli) og okt

Unge under 18 og alle unge under uddannelse (kun SU) 40 kr 120

18-25årige som ikke er under uddannelse (eller mere end SU) 60 kr 180

såvel Jan og oktober April og juli

Øvrige aktive voksne over 25 år(brugere af FMEF-tilbuddene) 100 kr 50 300

Dog for aktive familier incl. Børn u 16 år (brugere af FMEF..) 100 kr 50 300

(Kvinder og børn kan efter ønske mødes alene for sig selv om søndagen eller nærmere aftale)

Støttemedlemmer/familier, der slet ikke bruger nogen FMEF-tilbud 60 kr

Det overlades desuden til bestyrelsen evt at fastlægge en periode , hvor nye flygtninge kan

komme i foreningen før de skal melde sig ind i foreningen eller/og evt indføre et lavere introduktionskontin

gent for et afgrænset tidsrum f. eks halv prisHenvendelse kan ske til kasserer Arne Hansen tlf 98425542 og email arnehans@post3.tele.dk

Arne Hansen, sekretær.

- eller links til Frederikshavn Multietniske Forenings hjemmeside:

http://fritid.frhavnkom.dk/frederikshavn_multietniske_forening -> Kontaktinfo -> "Meld dig ind i

foreningen her"(opdateret d. 4.06.00 af Arne Hansen, sekretær, 98425542, arnehans@post3.tele.dk )


« « «