Frh. Multietniske Forening spurgte redaktørerne om vi kaldes "de fremmede" fordi vi er de uønskede? 

Sidst i januar 2000, medens omtalen af etniske mindretal blev mere og mere negativ, så spurgte bestyrelsen i Frederikshavn Multietniske Forening 63 nyhedsredaktioner om de godt ville lade være med at kalde os etniske mindretal , der har boet i Danmark i mange år og mere eller mindre integreret, for "de fremmede". Det kunne opfattes som, at de etniske mindretal reelt er uønsket i Danmark. Vi fik overraskende et mere eller mindre positivt svar fra hele 27 af de ialt 30 modtagne svar fra redaktørerne, som inkluderede alle de mest betydningsfulde dagsordensættende medier.

I vores brev fra sidst i januar skrev vi bl.a.: Når begrebet om "de fremmede" bruges af nyhedsmedierne (og andre), opfattes det, som om der siges "de uønskede", og det tror vi faktisk gælder både dem, der tilhører etniske mindretal og dem der tilhører flertallet af etniske danskere - både dem som er fjendtligt indstillet til etniske minoriteter og dem som ikke er. "De fremmede" indeholder en implicit bedømmelse af etniske minoriteter på en holdningsmæssig skala, og uanset hvor bevidste medierne har eller ikke har været omkring det, bliver udtrykket i hvert fald opfattet sådan af de fleste. Det gælder i hvert fald alle som etniske minoriteter og mange danskere som Frederikshavn Multietniske Forening kender til. Derfor er "de fremmede" ikke en velegnet betegnelse for personer med udenlandsk baggrund, hvis medierne ønsker at lægge op til en ligeværdig informationsformidling og debat om spørgsmål, som vedrører etniske minoriteter i Danmark og ønsker en dialog hvor også personer med minoritetsbaggrund føler sig velkommen til at deltage og behandlet med respekt."

Henvendelsen blev offentliggjort i det første nr af Multietnisk Fredshavner-Dialog s. 11-12 
her i  
http://www.arnehansen.net/991223er-de-fremmede-de-uoenskede.htm  
Hovedspørgsmålet til redaktionerne lød : "Vil Deres medie tage initiativ til at personer med udenlandsk baggrund for fremtiden omtales i programmet med andre udtryk end "de fremmede" De 30 indkomne svar er nedenfor opdelt i 5 grupperinger gående fra en positiv til en negativ holdning til vores problematisering af mediernes brug af betegnelsen "de fremmede". Af hensyn til at kunne give helhedsvurderinger af redaktionernes svar på hovedspørgsmålet, så bliver nogle de 5 kategorier under vejs slået sammen (akkumuleret).

(1) 17 redaktioner svarede at de aldrig brugte udtrykket "de fremmede"
(2) 3 redaktioner ville ikke (helt) afvise, at de havde brugt udtrykket "de fremmede", men udtrykte enighed i at det havde en negativ værdiladning og ikke burde anvendes. Og som konsekvens heraf havde de nu gjort noget konkret for at hindre, at det skulle ske igen.

(1 + 2) 2/3 af redaktør-svarene kan altså tages som udtryk for et klart JA til gøre noget for at undgå brugen af betegnelsen "de fremmede" om personer med udenlandsk baggrund, - eller har allerede gjort det.

(3) Og atter 3 redaktioner havde måske brugt det, men nu også givet udtryk for at det ikke burde ske, - men uden at angive nogle konkrete initiativer til at forhindre fremtidigt brug af betegnelsen, "de fremmede" . Altså på den ene side et ærligt svar med hensyn til en uheldig praksis, men mangelfuldt mht om man virkelig vil gøre noget for at ændre den.

(4) Og 4 redaktions-svar var godt nok imod at bruge betegnelsen "de fremmede" om etniske mindretal med opholdstilladelse og i gang med integrationsprocessen. Men på den anden side forsvarede man anvendelsen af udtrykket "de fremmede" i visse situationer, som f.eks. når man skulle beskrive hvad folk føler psykisk ved det første møde med et menneske af anden etnisk oprindelse.

Altså et nuanceret ja , der begrundes i en påstået psykisk realitet (1+2+3+4) Af de redaktioner der svarede gav altså 27 af de 30 redaktioner i større eller mindre grad udtryk for et ja til at undgå udtrykket "de fremmede" som en samlet betegnelse for alle med udenlandsk baggrund.

(5) Og endelig var der groft sagt 3 redaktioner, som ikke ville betragte deres brug af udtrykket "de fremmede" som diskriminerende , men mere eller mindre forsvarede brugen af "de fremmede" eller overlod det til den enkelte journalist, eller undskyldte sig med, at der ikke var noget brugbart alternativ som var mundret nok i en overskrift. Eller det var umuligt at styre sprogbrugen hos de mange journalister på redaktionen.

Bemærkelsesværdigt er også, at mange redaktører - ofte på tværs af placering i en bestemt af de 4 første grupperinger - har taget sig tid til at forsøge at begrunde deres stillingtagen, hvilket tyder på, at der nu er sat en debat i gang på redaktionerne. Således vil Dansk Journalistforbunds arbejdsgruppe om etnisk ligestilling barsle med en debat om betydningen og værdiladningen af forskellige begreber, herunder en slags "etnisk synonymordbog". Så vi håber, at folk der kommer fra f.eks. Norge og England ikke længere skal forfærdes over den fjendtlighed, som de etniske mindretal udsættes for i mediedebatten.

Frederikshavn Multietniske Forening foreslog da også redaktørerne (i slutningen af det åbne brev ) "at danske journalister og nyhedsmedier hurtigst mulig tager initiativ til et bedre navn på os end "de fremmede", enten ved at finde en ny betegnelse eller gå tilbage til de begreber der var gældende før 1997 ..f.eks. udlændinge ...indvandrere..etniske mindretal...nydanskere.."

Kun ganske få redaktører har svaret konkret herpå. Og her er de få svar: Indvandrere (og flygtninge) blev det mest populære med 5 forslag. Og dernæst nydanskere med 4, - konkrete oprindelsesland 3, - etniske mindretal/minoritet 1, - udlænding 1, - og mennesker 1. For øvrigt bruger flere redaktører ubekymret ordet "andengenerationsindvandrer" (ja sågar 3.generations...), i modsætning til Anders Jerichau, der "ikke vil risikere, at bruge forældres oprindelse som generel kulturel årsagsforklaring"

Bestyrelsen i Frederikshavn Multietniske forening skrev, at hvis "etniske mindretal", som de etniske mindretals egne foreninger foretrak, var for besværligt, så foretrak vi at blive kaldt nydanskere frem for "de fremmede", og det blev bekræftet på den nylige generalforsamling, hvor der heller ikke fremkom nye alternativer. Men forinden var det dog blevet sagt, at denne inddeling var noget pjat, når vi alle havde tilfælles at være mennesker. På den anden side så kunne man se, at når der vitterlig var diskrimination på f. eks arbejdsmarkedet, så måtte man selv finde frem til en neutral fællesbetegnelse for alle de mennesker, der havde det til fælles, at de havde en større risiko for at blive diskrimineret fordi de nationalistiske danskere straks bevidst eller ubevidst rubricerede dem som mindreværdige "ikke-danskere."

Generelt må det dreje sig om at vælge den betegnelse, opdeling og præcisionsgrad, som samtidig kan bidrage til den største forståelse af en aktuel hændelse anskuet i den samfundsmæssige sammenhæng, som den foregår i og typisk til dels er et produkt af . Og omvendt fravælge betegnelser, der medfører de største misforståelser og fejltolkninger. Og den bedste sikring imod en negativ stemplingseffekt er, at lade folk selv bestemme hvad de vil kaldes af andre. Men mediernes vilje til at kalde os etniske mindretal er minimal og mindre end den stadig ringe interesse for at kalde os nydanskere.

Derfor vil vi gerne opfordre andre etniske foreninger til - inden d. 28. august - at sende deres favorit-betegnelse til det næste nr af Frederikshavn Multietniske Forenings blad: "Multietnisk Fred'shavner-Dialog" ved sekr. Arne Hansen, Sønderjyllands Alle 35, 9900 Frederikshavn, 
     

post@arnehansen.net .