Oslo (NTB-Peter Tálos) 12.03.01

Lekmann trakk seg fra Utlendingsnemnda i protest

En av lekmennene i klageorganet Utlendingsnemnda trakk seg i protest torsdag. Flere vurderer å trekke seg på grunn av uenighet om hvordan nemnda skal arbeide. Også advokatforeningen retter kritikk mot den nye nemnda.

- Jeg vil ikke være alibi og gi Utlendingsnemnda ryggdekning for den praksisen de driver, sier Kåre Bakken fra Bergen til NTB. Bakken trakk seg som lekmann torsdag i protest mot regelverket som nemnda skal arbeide innenfor. Han mener ordningen ikke ivaretar rettssikkerheten til de berørte partene.

Ytterligere 14 lekmenn venter på svar om innsyn i nemndas arbeidsmetoder fra nemndas direktør Terje Skjeggestad.

Holdes utenfor
Utlendingsnemnda, som ble opprettet 1. januar i år, er det nye frittstående og uavhengige klageorganet for avslag i utlendingssaker fra Utlendingsdirektoratet (UDI). Nemnda har en domstol-lignende organisering, og sakene avgjøres av en ansatt formann og to lekmenn. Foruten de rundt 100 ansatte, er 500 lekmenn knyttet til Utlendingsnemnda. Kritikken fra lekmennene går ut på at Utlendingsnemndas sekretariatet hittil har avgjort de aller fleste sakene uten å konferere med lekmenn og nemndsmenn. Dette er saker som overfor lekmennene selv blir karakterisert som kurant å avgjøre for saksbehandleren.

- Tilfeldig
Spørsmålet som etter hvert har dukket opp både blant lekmennene og også blant asylsøkernes advokater, er den tilsynelatende mangelen på konsekvens i avgjørelsene som blir fattet.

- Det virker som tilfeldigheter avgjør hvorvidt en klager får møte til muntlig behandling av klagen, sier advokat Arild Humlen til NTB. Humlen sitter som formann i Den Norske Advokatforenings utvalg for asyl- og utlendingsrett. Han har fått flere henvendelser fra advokater om manglende informasjon om forskrifter og retningslinjer som nemnda jobber etter. Det er heller ikke klarlagt hvordan advokatene skal beregne sitt honorar når de skal forberede og legge fram en sak for Utlendningsnemnda.

Ikke innsyn
Lege Kjetil Karlsen i Narvik sitter også som lekmann i nemnda. Sammen med Kåre Bakken og 13 andre lekmenn har han gjentatte ganger forsøkt å få innblikk i prosessen og reglene som ligger til grunn for saksbehandlingen.

- Vi har fått tilbakemelding fra parter som har møtt i nemnda at praksisen i klagebehandlingen ikke skjer som foreskrevet. Blant annet skal saksbehandler av klagen ha vært tilstede når nemnda foretar sin vurdering av saken, sier Karlsen.

Gruppen har sendt flere henvendelser til Kommunaldepartementet og til Utlendingsnemndas direktør, Terje Skjeggestad, men mener at de så langt ikke fått noe tilfredsstillende innsyn i nemndas saksbehandlingsrutiner. Karlsen er også kritisk til at svært mange av de 100 som arbeider i nemndas sekretariat som saksforbereder, kommer fra lignende stillinger i Justisdepartementet eller i UDI.

Uforstående
Utlendingsnemndas direktør Terje Skjeggestad sier til NTB at han stiller seg helt uforstående til kritikken.

- Alle berørte parter har fått nødvendig informasjon i god tid før arbeidet har tatt til. Det er Stortinget som har vedtatt lovverket og regjeringen som har stått bak forskriftene som nemnda følger, sier Skjeggestad. Når det gjelder kritikken fra nemndsmedlemmene føler han at den er rettet til feil adresse.

- Det virker på meg som om disse personene er kritisk til selve måten som Utlendingsnemnda arbeider på og ikke det arbeidet de er valgt til å utføre som nemndsmedlemmer. Kritikken bør i så fall rettes til Stortinget som senest i desember i fjor godkjente loven, sier Skjeggestad.

peter.talos@ntb.no