19. april 2001:

Knud Erik Hansens nye spørgmål til indenrigsministeren

Spørgsmål 1
Ministeren bedes oplyse hvormange gange man har givet en person tilladelse til ophold indtil vedkommende kunne søge om familiesammenføring efter udløbet af treårsperioden indeholdt i §9.1.2d og hvilke forudsætninger der har været for disse tilladelser.

Motivering
Spørgsmålet er det samme som spørgsmål S2303 der blev stillet den 30. marts. Spørgsmålet blev imidlertid kun besvaret med, at det i sig selv ikke er tilstrækkeligt at §9 stk 1 nr 2d ikke opfyldt. Det har med spørgsmålet ikke været forudsat, at det i sig selv skulle være tilstrækkeligt, idet der udtrykkeligt i spørgsmålet er nævnt, at der ønskes oplysninger om hvilke forudsætninger der har været for tilladelserne og herunder netop, hvad der har betinget, at man har givet en tidsbegrænset opholdstilladelsen, som har muliggjort, at personen kunne opholde sig i Danmark indtil referencepersonen opfyldte 3 årsreglen.

Spørgsmål 2
Det bedes oplyst hvilke retningslinier der foreligger for praksis med at give midlertidig opholdstilladelse til personer der ønsker familiesammenføring således at ansøgeren kan blive i Danmark indtil referencepersonen opfylder 3 årsreglen, og herunder en udtømmende beskrivelse af de forhold, der kan give anledning til sådanne tilladelser.

Motivering
Der er i besvarelsen af spørgsmål S2303 angivet, at manglende opfyldelse af treårskravet i sig selv ikke kan begrunde en midlertidig opholdstilladelse, hvilket må indebære, at man kan give tilladelse under visse forudsætninger. Det er derfor afgørende for forståelsen af anvendelsen af muligheden for at give sådanne midlertidige opholdstilladelser at få oplyst retningslinier og forhold, der kan udløse en sådan midlertidig opholdstilladelse.