Frederikshavn d. 2.11.01    Svar fra byrådskandidat og - medlem Ib Bjørn Poulsen, SF,  som har F på stemmesedlen, på

             

Spørgsmål til partier og kandidater   der stiller op til kommunalvalget d. 20 nov. udsendt på vegne af Frederikshavn Multietniske Forening og Radio FMR af Arne Hansen jvf. tidligere omtale heraf i nr. 7 af FMF-bladet Multietnisk Fred’shavner-Dialog og emails.

Integrationspolitik:                                                                       s.2

 

Hvad er partiets holdning mht. nedenstående påstande om hvad integration drejer sig om og hvilke udfordringer det stiller både flertals- og mindretalsfrederikshavnere overfor:

 

1.Integration er Når nydanskerne har accepteret de danske værdier og lært at opføre sig som danskerne          

Ja___    nej_+__               Både ja og nej___ Evt. kommentar: Integration er at man har forstået hvad det er at være dansk men også at man inden for de rammer vi har i Danmark lever med sin kultur og sit sprog.

 

 

2. Integration er Når de etniske minoriteter og flertalsdanskerne har forstået nødvendigheden af gensidig respekt og samarbejde om at skabe de bedste rammer for at alle kan få reelt lige muligheder for at klare sig i samfundet uanset fødested og afstamning.                                  

Ja_+__ Nej___ Både ja og nej_     Evt. kommentar:

 

 

3. En vellykket integration indebærer, at lokalbefolkningen anerkender, at kulturel mangfoldighed skal betragtes som en ressource, der kan berige samfundet. Men det gælder så kun så længe de (universelle) demokratiske spilleregler i Danmark overholdes. Både med hensyn til at overholde gældende love og mht. villighed til at indgå i en gensidig dialog  i forbindelse med ønsker om at ændre lovrammerne for livsudfoldelse og konfliktløsning.

Ja__+_ Nej___ Både ja og nej___               Evt. kommentar:   

 

 

4.Den multietniske udfordring, som flere flygtninge i lokalsamfundet er, vil jeg/vi i vores byrådsgruppe gerne straks være med til at tage op i et ligeværdigt demokratisk samarbejde for at skabe et lokalsamfund med aktiv social og etnisk ligestilling og som er åbent for individuel kulturel valgfrihed, mangfoldighed og udvikling.

Ja_+__ Nej___ Både ja og nej___               Evt. kommentar:

 

 

5. Denne kulturelle valgfrihed forudsætter dog, at vores fælles samfundsliv bygger på et mindstemål af fælleskulturelle humanitære og demokratiske værdier som bl.a. individuel retssikkerhed o.a. menneskerettigheder - incl. mindretalsbekyttelse og social solidaritet og ansvarlighed. Alle må forstå at et funktionsdueligt flerkulturelt samfund kræver deltagelse i den demokratiske samtale . Og at samfundslivet derefter må bygge på, at alle så accepterer de demokratisk forhandlede og besluttede lovregler, som er nødvendige for at vi kan leve fredeligt sammen og handle koordineret til fælles bedste.

Ja__+_ Nej___ Både ja og nej___               Evt. kommentar:

 

 

6. De der afviser at et multietnisk samfund kan bringes til at fungere  ved hjælp af en flerkulturel integrationsstrategi (jvf.  påstand 2-5 ovenfor) de afviser i virkeligheden at tage den danske tradition for deltagelsesdemokrati alvorligt.

Ja_+__ Nej___ Både ja og nej___ Evt. kommentar:

                                                                                                                                                                          s. 3

7. Nogle mennesker fra etniske minoriteter oplever at frederikshavnerne er mere fjendtlige overfor de etniske minoriteter end i mange andre byer. Således bliver minoritetsunge afvist med den begrundelse, at de ikke kan blive ansat fordi forretningsindehaveren så risikerer en omsætningsnedgang pga. kundernes negative reaktioner. Det opleves som flertalsfrederikshavnere opdeler beboerne i “Os” og “jer”. Men de fleste etniske minoriteter vil gerne inkluderes i “os”.

Hvad kan og vil jeres parti gøre i byrådet for at fjerne frederikshavnernes (eller måske de etniske minoriteters) fordomme?

Svar:

Fortsætte med at få samarbejdet mellem invandrere/flygtninge og flertalsdanskere til at virke og udbygge flertalsdanskernes viden og derved håb om forståelse for den svære situation som mange indvandrere/flygtninge er i. Udgangspunktet må ikke være at de tager noget fra os, men at de tilfører vores samfund en masse.

 

 

8. Der er behov for at fortælle flertalsfrederikshavnerne om de nye flygtninges kulturelle baggrund og deres traumatiske oplevelser som flygtninge, men at de ellers er som mennesker flest.                                         

Ja_+__ Nej___ Ved ikke___       Evt. kommentar.

 

 

9. Der er generelt behov for at forbedre den kommunale indsats for flygtningenes integration i lokalsamfundet mener nogle. Er dit/jeres parti enig heri?

Ja_+__ Nej___ Ved ikke___       Evt. kommentar

 

                                                                                                                                             

 

Børn og unge:

 

10. Der er især behov for at forbedre den kommunale indsats for de unge flygtninges integration i lokalsamfundet, mener nogle .

Ja_+__ Nej___ Ved ikke___       Evt. kommentar.

 

 

 

11. Hvis det efter folketingsvalget bliver gjort frivilligt for kommunen at tilbyde modersmålundervisning vil Dit/jeres parti så fortsat opretholde det nuværende tilbud om modersmålundervisning, som forudsætter tilmelding af mindst 12 børn (evt. på tværs af flere kommuner)?

Ja__+_ Nej___ Ved ikke___         Evt. kommentar.

 

 

 

 

 

12. Hvis dit/jeres  parti får indflydelse i byrådet vil I så arbejde for at bevare dansktræningstilbuddet i førskolealderen i sproggruppen (på Ørnevejen skole)

Ja__+_ Nej___ Ved ikke__             Evt. kommentar.

 

                                                                                    

13. Vil jeres parti udvide dansktræningstilbuddet i sproggruppen til at være 2-årigt for de minoritetsbørn, der ikke går i børnehave.           

Ja_+__ Nej___ Ved ikke_                              Evt. kommentar.

 

                                                                                                                                                                          s. 4

14. Folkeskolerne skal opmuntres til at undervise i mellemfolkelig og tværkulturel forståelse og kompetence bl.a.  gennem de evt. nødvendige kursusilbud til lærerne, temadage, minoritetsgæstelærere, brug af radio FMR-tilbud mv.             

Ja_+__ Nej___ Ved ikke___       Evt. kommentar   

+

 

15. Vil jeres parti i byrådet arbejde for at der (hvor det ikke allerede foregår) bliver lavet et mobningsforebyggende arbejde og anti-mobningsstrategi på alle kommunens skoler, og at der stilles de nødvendige ressourcer  til rådighed til bl.a. kurser?

Ja_+__ Nej___ Ved ikke_                            Evt. kommentar                                

 

                                                                                                  

16. Vil jeres parti i byrådet arbejde for at kommunen gør mere for at inddrage forældrene, begge forældre/hele familien i det kriminalitetsforebyggende arbejde, f.eks. i samarbejde med  Frh. Multietniske Forening og radio FMR, som gerne vil sende kommunale informationer?

Ja__+_ Nej___ Ved ikke_                            Evt. kommentar

 

 

17. Og også bruge evt. flere nødvendige ressourcer på f. eks. tolke, som mange mener Frh kommune bruger for lidt ?

Ja__+_ Nej___ Ved ikke_                            Evt. kommentar.

 

 

Fritiden og flygtningenes demokratiske selvforvaltning.

18. Vil jeres parti (fortsat) støtte det frivillige foreningsarbejde med deres forskellige aktivitetstilbud der foregår særligt rettet imod og blandt nye flygtninge og etniske minoriteter og som kan fremme trivselen, danskkundskaberne og paratheden til samvær med flertalsfrederikshavnere samt skabe interesse for at  engagere sig i lokalsamfundet  i integrationsøjemed. Kort sagt fremme mægtiggørelse og myndiggørelse af de nytilkomne flygtninge og etniske minoriteter ?

Ja_+__ Nej___ Ved ikke_                            Evt. kommentar

 

 

 

19. Og vil jeres parti være parat til at være med til at dække de nødvendige udgifter for at de forenings frivillige kan øge aktiviteterne over for sårbare grupper - ikke mindst nye flygtninge og de unge - i det omfang der viser sig behov og/eller  interesse herfor . F.eks. gennem samarbejde med Frh. Multietniske Forening og ved at de kommunale pædagoger og  integrationsmedarbejdere bruger tilbud fra Frh Multietniske Radio og evt. får oversat og udsendt  information på modersmålene?

Ja__+_ Nej___ Ved ikke_                            Evt. kommentar.

 

 

20. Er jeres parti indstillet på at kommmunens ansatte skal tage initiativer til at samarbejde med de frivillige foreninger i relevant omfang hvor der er berøringsflader og der kan skabes enighed om fælles mål., som f.eks. kan være mægtig- og myndiggørelse af  flygtningene og de etniske minoriteter ?

 Ja_+__ Nej___ Ved ikke_                           Evt. kommentar.

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          s. 5

21. Hvilke konkrete tiltag vil jeres parti herefter  foreslå i byrådet efter kommunalvalget for at skabe et mere gensidigt positivt forhold mellem flertalsfrederikshavnerne og mindretalsfrederikshavnerne ?

Svar:Vi vil give integrationsrådet så megen indflydelse som muligt på hvad der skal ske i kommunen. Vi har i denne kommune gode erfaringer med at høre mindretalsgrupper og svage grupper i forbindelse med initiativer på kommunalt plan.

 

 

 

 

Etnisk ligestilling på Arbejdsmarkedet.

22. Lønnet arbejde er en af de vigtigste forudsætningen for at etniske mindretal skal kunne integreres i samfundslivet og for at flertalsfrederikshavnere kan få en nuanceret og realistisk opfattelse af de nye medborgere. Jobbet og det sociale fællesskab med arbejdskammeraterne gør oftest folk bedre i stand til at lykkes på andre af livets arenaer. Det er derfor et mål at etnisk oprindelse ikke skal være bestemmende for den enkeltes situation i forhold til arbejdsmarkedet. For at målet kan nås må kræfterne først sættes ind i forhold til diskriminering af mindretallene på arbejdsmarkedet.

Ja_+_  Nej__ Både ja og nej          Evt. kommentar.

 

 

23. Vil du i byrådet arbejde for at skabe etnisk ligestilling på det kommunale arbejdsmarked forstået som , at de ansatte i  kommunens forskellige afdelinger skal afspejle den etniske sammensætning af arbejdsstyrken i lokalsamfundet (eller kundekredsen/servicemodtagerne hvor det kan være mere relevant)

Ja___ Nej___ Både ja og nej ___  Evt. kommentar

 

 

 

24. Vil du/partiet - om fornødent igennem byrådsinitiativer - drage omsorg for, at der ved ansættelser i uddannelsespladser ikke (ubevidst) bliver diskrimineret overfor velkvalificerede etniske unge.?

Ja___ Nej___ Både ja og nej__     Evt. kommentar .

 

 

25. Vil du/I arbejde for at kommunen gør en  hurtig indsats for at få fastansat folk fra de etniske mindretal i stillinger, hvor mange nydanskeres særlige to-kulturelle kompetence i sig selv udgør et relevant ansættelseskriterie. Og det gælder især i de stillingskategorier, hvor de etniske mindretal er underrepræsenteret i forhold til deres andel af den befolkning/brugere der skal betjenes.

Ja__+_ Nej___ Både ja og nej ___            Evt. kommentar

 

 

 

26. Ansættelsesproceduren er normalt den største barriere imod etniske ligestilling.

Vil du/I i byrådet arbejde for at ansættelsesudvalg skal rumme personer med kundskaber om etniske mindretal - først og fremmest ansatte på arbejdspladsen - når de findes.

Det må i det hele taget sikres, at stillingsopslag og ansættelsessamtaler tilrettelægges så der ikke (kan rettes mistanke om at der) forekommer direkte eller indirekte diskrimination - f. eks. frasortering af etniske ansøgere  blot ud fra deres fremmedartede navne, hvorved de mistede chancen for igennem et personligt møde at bryde igennem ansættelsesudvalgets barriere af fordomme.

Ja__+_ Nej___ Både ja og nej ___            Evt. kommentar

                                                                                                                                                                          6

27. Vil du/I arbejde for at der i en overgangsperiode indtil målsætningen om proportional repræsentation af etniske mindretal er opfyldt laves positive tiltag som f.eks. at give alle personer fra etniske mindretal mulighed for at komme til personlig samtale, (især som en kompensation for de etniske mindretals manglende sociale netværk med kontakter til arbejdspladserne, der jo nok er den største enkeltbarriere for ansættelse af etniske mindretal, da undersøgelser viser, at det er den altafgørende ansættelseskanal)

Ja___+ Nej___ Både ja og nej ___Evt. kommentar

 

 

                                                                      

28. Vil du/I arbejde for at kommunen tilbyder/sørger for evt. nødvendig  efteruddannelse af såvel medarbejdere med indvandrerbaggrund som danske medarbejdere og ledere så de bliver bedre til at fremme etnisk ligestilling og produktudvikle de relevante flerkulturelle kompetencer, f.eks. begyndende i spædbarnssundhedsplejen over pædagoger, lærere, uddannelsesvejledere, sagsbehandlere i socialforvaltningen og  skatteforvaltningen/folkeregistret m.fl.

Ja_+__ Nej___ Både ja og nej ___ Evt. kommentar.

 

 

 

29. Vil du/I tilskynde til at der opstilles succeskriterier for etnisk ligestilling på arbejdspladsen - i samarbejde mellem ledelse og medarbejdere. F.eks. ansættelse af et bestemt antal eller andel  medarbejdere fra etniske minoriteter.

Ja__+_ Nej___ Både ja og nej ___ Evt. kommentar

 

 

 

30. Vil du/I arbejde for at der laves  en årlig rapportering fra kommunens arbejdspladser med status og planer for den etniske ligestilling, f.eks. ansættelse af et bestemt antal fra etniske minoriteter. Også med henblik på en behandling i byrådet af en samlet statusrapport over etnisk ligetilling, som skal offentliggøres og specielt kommunikeres til de etniske mindretal gennem relevante kanaler.

Ja_+__ Nej___ Både ja og nej ___ Evt. kommentar

 

 

                                                                                    

31. Vil du/I arbejde for at Frederikshavn kommune i forbindelse med indkøb af varer og tjenester, udbud, licitation, kontraktindgåelse mv. skal stille krav om etnisk ligestilling i forhold til de relevante private virksomheder. Det må indgå i kontrakter at den private virksomhed fremviser en  målsætning for etnisk ligestilling i sin ansættelses- og personalepolitik, samt en årlig status herover. Bl.a.  kan kommunen skrive i sit tilbudsmateriale, at firmaer med en skriftlig formuleret etnisk ansættelses- og personalepolitik vil blive foretrukket. På denne måde kan den aktuelle tanke om, at private virksomheder bør bære en del af det sociale ansvar, fremmes.

Ja___    Nej_+__              Både ja og nej ___ Evt. kommentar

 

 

 

32. Vil du/I arbejde for, at Kommunen i sin erhvervs- og beskæftigelsespolitik tager initiativer til at skaffe arbejdspladser, der kan udnytte flygtninges (medbragte) kvalifikationer.

Ja_+__ Nej___ Både ja og nej ___ Evt. kommentar


 

 

                                                                                                                                                                          7

 33. Vil du/I arbejde langsigtet for at kommunen gennem sin skole- og uddannelsespolitik fremmer en                       flerkulturel kompetence hos alle kommunens borgere som forhåbentligt

efterhånden kan overflødiggøre nogle af de ovenstående tiltag, som desværre er nødvendige i den nuværende situation.

  Ja_+__              Nej___ Både ja og nej ___ Evt. kommentar

                                                                                                                                                           

 

   34. Vil du/I arbejde for at Kommunen (og private arbejdspladser) skal sænke sprogkrav til de ældre          flygtninge, så de nemmere kan få et job (og ikke til tider virker som en unødig jobbarriere)

  Ja_+__              Nej___ Både ja og nej ___ Evt. kommentar

 

 

 35. Hvad vil du/I  i byrådet gøre for at kommunen bliver bedre til at hjælpe de mennesker i en moden alder  med lang flygtningeanciennitet i Frederikshavn, som det aldrig er lykkedes at komme ind på arbejdsmarkedet, på trods af at de godt kan tale et forståeligt dansk og har taget en uddannelse og derfor føler sig diskrimineret?

Svar.Støtte de initiativer som kan afhjælpe problemet.

 

 

 

 

36. Områdechefredaktøren for Nordjyske har foreslået at en løsning af problemet med den økonomiske stagnation med faldende befolkningstal og tomme boliger  i kommunen kunne være at kommunen simpelthen bad indenrigsministeriet om at få forøget sin kvote af nye asylmodtagere. Flygtningene bragte flere statspenge med sig til kommunen dels til kommunekassen til at ansætte sproglærere, pædagoger og folkeskolelærere mv. og dels ville asylmodtagernes forbrug øge omsætningen i den private sektor.

ER du/I  i jeres parti enig i det synspunkt?

Ja___    Nej___ Både ja og nej _+__ Evt. kommentar  flygtningepolitikken skal ikke hvile på nogle økonomiske fordele for den enkelte kommune men på at der kan ske en fornuftig integration.

 

 

 

37. Hvis dit/jeres parti er enig i redaktørens synspunkt jvf.  spørgsmål 36 vil jeres parti så gøre det til sin politik i byrådet ?

Ja___    Nej___ Både ja og nej ___ Evt. kommentar                                                                                     

 

 

 

38. Hvilke ideer har du og dit/jeres parti i øvrigt til generelt at fremme beskæftigelsen indenfor det frederikshavnske lokalsamfund - og specielt partiets ideer til at fremme beskæftigelsen af de etniske minoriteter til fremme af den etniske ligestilling på arbejdsmarkedet i det frederikshavnske lokalsamfund?

Svar:en bred vifte af forslag som kan få virksomheder og iværksættere til at bruge Frederikshavn som hjemsted. Væsentlige elæementer i en sådan politik er at Folkeskole og børnepasning få tilbage ført de urimelige besparelser som er sket de sidste 2 år.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                            8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

39. Hvilke (særlige) forventninger har du og dit parti til de etniske minoriteter og de nytilkomne asylmodtagere ?

Svar  At de vil tilføre os en kulturel indsprøjtning til glæde for alle parter.

 

 

 

 

 

 

40Hvilke forventninger har du/jeres parti til hvilken rolle den almindelige frederikshavner skal spille i integrationsprocessen?

Svar: At være åben og interesseret i at alle i Frederikshavn kommune skal have et godt liv.

 

 

 

 

 

Integrationsrådets Rolle.

 

41. Vil du/ arbejde for at Integrationsrådet får en formaliseret høringsret som kommer til at fungere i

praksis. Også hvis det vil indebære, at der må afsættes flere ressourcer til sekretærtid.            

Ja__+_ Nej___ Både ja og nej ___ Evt. kommentar                                                                                     

 

 

42. Vil jeres parti f.eks. tage initiativ til at aktivafdelingen,  som til daglig på kommunens vegne administrerer en meget stor del af  integrationsansvaret vedrørende de voksne flygtninge på kommunens vegne, på eget initiativ sørger for at høre integrationsrådet på områder, hvor det kan være relevant og kan forventes at have integrationsrådsmedlemmers interesse. blad. vedrørende (ændringer i) integrationsafsnittet/afdelingens ledelse og personalenormering og -sammensætning.

Ja__+_ Nej___ Både ja og nej ___ Evt. kommentar                                                                                     

 

 

43. Og vil jeres parti tage initiativ til at ændringer i sprogcentrets arbejde som vedrører kursisterne(ændringer i undervisningens indhold og timestruktur skal til høring i integrationsrådet.   (I det mindste indtil oprettelse af et kursistråd i Hjørring sprogcenter med tilknytning til afdelingen i Frederikshavn som kan have kontakt til Integrationsrådet. Formelt er sprogcentret jo administreret af Hjørring kommune i samarbejde med kommunerne i det nordlige Vendsyssel)

Ja___    Nej___ Både ja og nej _+__ Evt. kommentar Jeg tror det vil være en bedre løsning at afvente oprettelsen af et kursistråd.

 

 

44. Skal Aktivafdelingen/integrationsafdelingen i forbindelse med integrationsudvalgets møder rutinemæssigt fremlægge sine resultater med relevant statistik og også fremlægge sine fremtidige planer og projekter f. eks omkring samarbejdet med sprogcentret (og dets lærere, uddannelsesvejledere og kursistråd ) om at få danskundervisning og aktiveringstilbuddet/pligten til at fungere i et frugtbart samspil som også kan tilgodese den enkelte kursists interesser og uddannelses- og integrationsbehov ?

Ja_+__ Nej___ Både ja og nej ___ Evt. kommentar                                                                                     

 

 

                                                                                                                                                                          9

45. Skal Integrationsrådet udgive en offentlig årsrapport over sit arbejde  og om integrationens tilstand i  kommunen og lokalsamfundet i almindelighed. Og herunder med indhentning af svar fra relevante dele af det kommunale system, arbejdsmarkedet og foreningslivet.

 Ja_+__               Nej___ Både ja og nej ___ Evt. kommentar

 

 

46 Hvilke opgaver og kompetencer vil jeres parti i øvrigt tildele integrationsrådet så det kan få en væsentlig rolle i formuleringen af en kommunal integrationspolitik og dens udmøntning i praksis ?

Svar:En høringsret

 

 

 

 

 

 

47. Hvad mener du/jeres parti der kan gøres for at øge de etniske minoriteters/nyfrederikshavnernes interesse for valget af integrationsråd d. 12. december kl 19 i byrådssalen i rådhuset og for at vedligeholde en interesse for integrationsrådets arbejde fremover ?

Svar:

 

 

 

 

48. Byrådskandidaternes/Partiernes svar vil blive udsendt til de flere hundrede minoritets husstande som vi har adresser på .

Derfor er jeres parti her velkommen til at stille spørgsmål til de etniske minoriteter eller udsnit heraf .og opgiv så venligst e-mailadresse som der skal svares på . Så håber vi at nogen vil svare og send venligst svaret videre til arnehans@post3.tele.dk  med henblik på at lægge svaret på FMF+FMRs valgside  www.lyk.dk/dialog/demokrati og læse det op i radioen evt. med et dobbeltinterview med svareren og repræsentant for partiet der spørger.

Evt. spørgsmål eller budskaber til de etniske minoriteter: