Frederikshavn d. 15.11.01

 

Byrådskandidaternes  svar    på 48

spørgsmål til partier og kandidater,

der stiller op til kommunalvalget d. 20 nov. I Frederikshavn Kommune.

 

Evt fejl må gerne meldes til post@arnehansen.net  tlf. 98425542.

NB. Til postvæsenet er der d.15. november om morgenen afleveret 722 eksemplarer af en kortere lettere læselig oversigt over svarene på 29 af de 48 stillede spørgsmål. (samt 71 på Rådhuset). Det drejer sig om nr 8 af  bladet Multietnisk Fred’shavner-Dialog, som indeholder nogle af de væsentligste resultater i en lettere redigeret form.. Internetudgaven, som er indholdsmæssigt  identisk med papirudgaven, kan nu læses på adressen  http://www.arnehansen.net/dialog/demokrati/dialog8.htm

Spørgsmålene der er medtaget i papirudgaven er fortløbende nummereret med bogstaver. Og nedenfor er det angivet med dette bogstav , når et spørgsmål er medtaget i Multietnisk Fred’shavner-Dialogs redigerede udgave

 

 Om undersøgelsen.

Nedenstående spørgsmål og svar bygger på et spørgeskema  udsendt  af Frederikshavn Multietniske Forening og Radio FMR  d. 2. november jvf. tidligere omtale af projektet demokratisk politisk dannelse i nr. 7 af FMF-bladet Multietnisk Fred’shavner-Dialog og i radio FMR. Det udsendte spørgeskema findes på

 http://www.arnehansen.net/011101Sporgsmaal-byraadskand.htm

 

Vi skrev bl.a. til byrådskandidaterne, som det var lykkedes af skaffe mails på:

 

”For at lette besvarelsen og læsernes muligheder for at sammenligne partiernes svar på netop de spørgsmål der måtte interessere dem, så er spørgsmålene oftest formuleret som påstande om virkeligheden eller ønsker om ændringer …, som der så som udgangspunkt kun kan svares JA:, NEJ: eller  ”Både JA og NEJ: til”…Men der  vil så endvidere være mulighed for  selv at uddybe svarene når det føles nødvendigt.

Endvidere er der nogle få typisk afsluttende helt åbne spørgsmål til at give plads for partiets/kandidatens egne forestillinger og løsnings-fantasi….

 

De fremførte påstande om faktiske forhold er alle som udgangspunkt blevet fremført af etniske minoriteter uden at de derfor behøver art være repræsentative for denne blandede gruppes synspunkter. Dog er de generelle udsagn om integrationsbegrebet og de mere overordnede ønsker til etnisk ligestilling på arbejdsmarkedet hentet af Arne Hansen fra udredninger fra institutioner som  forsker i og oplyser om problemstillinger omkring etnisk ligestilling og integration.”

 

Spørgsmålene udsendtes d. 2. november med deadline d. 10. nov. Partier der ikke var repræsenteret blandt svarerne fik tilbudt en ekstra dag.

 

 

Resultaterne fra besvarelserne er her opgjort spørgsmål for spørgsmål, så interesserede i et bestemt emne kan nøjes med at læse svarene vedrørende netop det emne. Søgemaskinen her på hjemmesiden kan hjælpe på vej.

 

8 byrådskandidater fra partierne har svaret. Og vi vil gerne  samtidig bringe disse 8 en stor tak for at de har givet sig i kast med de mange og svære spørgsmål og har holdt ud til vejs ende. Vurderet på den led, så fortjener de 8 et godt valg.

 

Her følger en vejledning om hvordan kandidaterne er forkortet ned. Vi bruger Bo Rune Jensen som eksempel.

Bo Rune Jensen er byrådskandidat for partiet Socialdemokratiet, og står som nr 15 på listen.

 

Kandidaternes navne er forkortet ned til deres forbogstaver. Dvs BRJ for Bo Rune Jensen. Partiets navn er sat forrest. Herefter bliver forkortelsen for den  socialdemokratiske liste A’s byrådskandidat Bo Rune Jensen på : SOCIALDEMOKRATIETS BRJ.  Og videre for alle 8 svarere:

 

SOCIALDEMOKRATIETS BRJ = Socialdemokratiets (SD) kandidat nr 15 Bo Rune Jensen

SOCIALISTISK FOLKEPARTIS PRA=Socialistisk Folkepartis (SF) spidskandidat -Paul Rode Andersen, - SOCIALISTISK FOLKEPARTIS IBP=SF’s nr 2 Ib Bjørn Poulsen,

- SOCIALISTISK FOLKEPARTIS JFT = SF’s kandidat nr 3 Jette Fabricius Toft, - SOCIALISTISK FOLKEPARTI = når alle 3 svarer det samme

DET LIBERALE HØJRE = Liberalt Højres (LH) spidskandidatkandidat Karin Vejen , -

DANSK FOLKEPARTIS KV = Dansk Folkepartis (DF) kandidat nr 2 Knud Wilson, -

AKTIVE PENSIONISTER =  Aktive Pensionisters (AP) spidskandidat Erik Berthelsen,

ENHEDSLISTENS ETN = Enhedslisten –De rød-grønnes (EL) kandidat nr 2 Erik Thyge Nielsen

 

Svarene er opdelt på de 3 svarmuligheder der var givet, henholdsvis ”JA:”, ”NEJ:” og ”Både JA og NEJ:”

Er en svar-rubrik - f.eks. JA:-rubrikken tom, så betyder det at ingen har svaret JA:.

Kommentarerne, som f.eks.en JA:-svarer evt har givet,   er blevet anført på en separat linje umiddelbart efter oversigten over JA:-svarerne.

 

NB. Er man  specielt interesseret i hvad en bestemt kandidat har svaret på alle spørgsmålene så kan man lettere gøre det ved at klikke på http://www.arnehansen.net/index4.htm - 3  og gå ned til 2-9.11.01, hvor man så kan klikke sig ind på den ønskede kandidats svar.

 

 

Det mener de 8 byrådskandidater:

Integrationspolitik:                                                                       s.2

 

Hvad er partiets holdning mht. nedenstående påstande om hvad integration drejer sig om og hvilke udfordringer det stiller både flertals- og mindretalsfrederikshavnere overfor:

Sæt venligst kryds ved en af de 3 alternative muligheder JA:, NEJ: eller Både JA og NEJ: (eller “Ved ikke”, når det er mere logisk).

 

1.        (= s i den redigerede udgave i Multietnisk Fred’shavner-Dialog)

Integration er Når nydanskerne har accepteret de danske værdier og lært at opføre sig som danskerne.

             

JA:   (ingen svarede JA:)

 

NEJ:      SOCIALISTISK FOLKEPARTI,                DANSK FOLKEPARTIS KV,         ENHEDSLISTENS ETN

 

Kommentarer:

SOCIALISTISK FOLKEPARTIS Poul Rode Andersen: NEJ: pluralistisk integration   

SOCIALISTISK FOLKEPARTIS Ib Bjørn Poulsen: NEJ: Integration er at man har forstået hvad det er at være dansk, men også at man inden for de rammer vi har i Danmark lever med sin kultur og sit sprog.

SOCIALISTISK FOLKEPARTIS Jette Fabricius Toft: NEJ: Man bør tænke på forskellen på at assimilere og integrere

 

DANSK FOLKEPARTIS Knud Wilson: NEJ: Integration er, når et menneske har tilsluttet sig til og lever med i den danske kultur.

 

Både JA og NEJ:              SOCIALDEMOKRATIETS BRJ,             DET LIBERALE HØJRE            

 

Kommentar:

Karin Vejen, DET LIBERALE HØJRE : Når nydanskeren glider naturlig ind og bliver en del af dagligdagen! –

 

 

 

2.        (t)

Integration er Når de etniske minoriteter og flertalsdanskerne har forstået nødvendigheden af gensidig respekt og samarbejde om at skabe de bedste rammer for at alle kan få reelt lige muligheder for at klare sig i samfundet uanset fødested og afstamning.

                                          

JA:    SOCIALDEMOKRATIETS BRJ,       SOCIALISTISK FOLKEPARTI,             AKTIVE PENSIONISTER,            ENHEDSLISTENS ETN

 

Kommentar:

SOCIALISTISK FOLKEPARTIS JFT: Man bør tænke på forskellen på at assimilere og integrere           

             

NEJ:      DANSK FOLKEPARTIS KV

 

Kommentar:

DANSK FOLKEPARTIS KW: Det er kun en del af den danske kultur        

 

 

 

3.        (u)

 En vellykket integration indebærer, at lokalbefolkningen anerkender, at kulturel mangfoldighed skal betragtes som en ressource, der kan berige samfundet. Men det gælder så kun så længe de (universelle) demokratiske spilleregler i Danmark overholdes. Både med hensyn til at overholde gældende love og mht. villighed til at indgå i en gensidig dialog  i forbindelse med ønsker om at ændre lovrammerne for livsudfoldelse og konfliktløsning.

 

JA:        SOCIALDEMOKRATIETS BRJ,                 SOCIALISTISK FOLKEPARTI,            

              AKTIVE PENSIONISTER,           ENHEDSLISTENS ETN

 

NEJ:      DANSK FOLKEPARTIS KV

 

DANSK FOLKEPARTIS KV: En kultur hviler på mange faktorer som klima, erhvervsmuligheder, kontakt med andre kulturer. Det er disse faktorer, som skaber grænserne for kulturområder

 

Både JA og NEJ:             (ingen)                

 

 

 

4.        (v)

Den multietniske udfordring, som flere flygtninge i lokalsamfundet er, vil jeg/vi i vores byrådsgruppe gerne straks være med til at tage op i et ligeværdigt demokratisk samarbejde for at skabe et lokalsamfund med aktiv social og etnisk ligestilling og som er åbent for individuel kulturel valgfrihed, mangfoldighed og udvikling.

 

JA:        SOCIALDEMOKRATIETS BRJ,                 SOCIALISTISK FOLKEPARTI,            

              AKTIVE PENSIONISTER,           ENHEDSLISTENS ETN    

 

NEJ:      DANSK FOLKEPARTIS KV 

Knud Wilson, DP: Den danske kultur grunder sig bl.a. på ligestilling socialt, som på anden måde. Desværre er det begreber,  som ofte misbruges og det hører også med til den danske kultur.

 

Både JA og NEJ:                           

 

 

 

5.

Denne kulturelle valgfrihed forudsætter dog, at vores fælles samfundsliv bygger på et mindstemål af fælleskulturelle humanitære og demokratiske værdier som bl.a. individuel retssikkerhed o.a. menneskerettigheder - incl. mindretalsbekyttelse og social solidaritet og ansvarlighed. Alle må forstå at et funktionsdueligt flerkulturelt samfund kræver deltagelse i den demokratiske samtale . Og at samfundslivet derefter må bygge på, at alle så accepterer de demokratisk forhandlede og besluttede lovregler, som er nødvendige for at vi kan leve fredeligt sammen og handle koordineret til fælles bedste.

 

JA:        SOCIALDEMOKRATIETS BRJ,                 SOCIALISTISK FOLKEPARTI,             DET LIBERALE HØJRE,              DANSK FOLKEPARTIS KV,            AKTIVE PENSIONISTER,      ENHEDSLISTENS ETN 

    

NEJ:      Ingen

 

Både JA og NEJ:             Ingen   

 

 

 

6.        (w)

De der afviser at et multietnisk samfund kan bringes til at fungere  ved hjælp af en flerkulturel integrationsstrategi (jvf.  påstand 2-5 ovenfor) de afviser i virkeligheden at tage den danske tradition for deltagelsesdemokrati alvorligt.

 

JA:        SOCIALDEMOKRATIETS BRJ,              SOCIALISTISK FOLKEPARTIS PRA+IBP          

              DET LIBERALE HØJRE             AKTIVE PENSIONISTER,          ENHEDSLISTENS ETN

             

              Kommentar:

DET LIBERALE HØJRE: Der er ikke mange politiske partier der selv udøver demokrati  i egne rækker– de fleste partier har ren demokratur, (skin demokrati) så virkeligheden om den danske deltagelsesdemokrati som mange partier højtlydende råber op om - at de sætter i højsæde – er kun for at tække vælgeren!

Den dag partierne selv indfører demokrati i egne rækker uden skelen til  at medlemmerne også må gå ud at støtte demokratiet i alle deres afskygninger uden for partiorganisationen, så tager de deltagerdemokratiet alvorligt.

 

NEJ:.     DANSK FOLKEPARTIS KV

 

              DANSK FOLKEPARTIS KV: : Man kan ikke fornægte kendsgerningerne

 

Både JA og NEJ:             SOCIALISTISK FOLKEPARTIS JFT

 

              SOCIALISTISK FOLKEPARTIS JFT: Det er sådanne udtalelser, man skal passe på med, ikke ?

                                                                                                                                                                                        s. 3

 

7.        (x)

Nogle mennesker fra etniske minoriteter oplever at frederikshavnerne er mere fjendtlige overfor de etniske minoriteter end i mange andre byer. Således bliver minoritetsunge afvist med den begrundelse, at de ikke kan blive ansat fordi forretningsindehaveren så risikerer en omsætningsnedgang pga. kundernes negative reaktioner. Det opleves som flertalsfrederikshavnere opdeler beboerne i “Os” og “jer”. Men de fleste etniske minoriteter vil gerne inkluderes i “os”.

Hvad kan og vil jeres parti gøre i byrådet for at fjerne frederikshavnernes (eller måske de etniske minoriteters) fordomme?

Svar:    

 

SOCIALDEMOKRATIETS BRJ: Personligt vil jeg gerne arbejde for øget forståelse mellem de gamle frederikshavnere ”OG DE nye som kommer til vores by ,hvis vi kan åbne øjnene for deres værdier i deres livsmøster kultur og religion mener jeg at der lettere kan bygges bro over den kløft af misforståelser der ofte fører

Til racisme og intolerance i et mindre lokalsamfund som vores. Vi må fjerne disse bariere…

 

SOCIALISTISK FOLKEPARTIS PRA: Oplysning, oplysning, personlige bekendtskaber, møder, hvor folk kan mødes og bryde fordommene

SOCIALISTISK FOLKEPARTIS IBP: Fortsætte med at få samarbejdet mellem invandrere/flygtninge og flertalsdanskere til at virke og

udbygge flertalsdanskernes viden og derved håb om forståelse for den svære situation som mange indvandrere/flygtninge er i. Udgangspunktet må ikke være at de tager noget fra os, men at de tilfører vores samfund en masse

SOCIALISTISK FOLKEPARTIS JFT: Som jeg har sagt flere gange, opstår problemerne oftest som følge af uvidenhed – ikke uvilje. Derfor må gensidig samtale/samarbejde/forståelse være vejen.

 

DET LIBERALE HØJRE: Sørge for at så mange som mulige kan møde hinanden igennem social samvær – her tænkes bl.a. på foreninger af forskellige arter, - gå sammen om at lave nogle fælles engagementer – musik - spisning – osv….. En opfordring til de politiske foreninger!

 

DANSK FOLKEPARTIS KV: Vort parti grunder sig på Kristendommen og den danske kultur, hvor det grundlæggende er en stor tillid til det enkelte menneskes evne til selv at tænke og tilpasse sig til at omgås sine medmennesker. Det er ikke vor opgave at censurere vore medmenneskers tanker og meninger.

 

AKTIVE PENSIONISTER: Dialog - forståelse

 

ENHEDSLISTENS ETN: Hvis nydanskerne er villige til at gå ud på arbejdsmarkedet på samme betingelser som gammeldanskerne, vil jeg rejse debat om problemet og inddrage Integrationsrådet i et forsøg på problemløsning. Men jeg vil ikke spændes for en muslimsk tørklædekampagne. Religion og arbejde skal ikke sammenblandes

 

 

 

8.        (y)

Der er behov for at fortælle flertalsfrederikshavnerne om de nye flygtninges kulturelle baggrund og deres traumatiske oplevelser som flygtninge, men at de ellers er som mennesker flest.     

                           

JA:        Socialdemokratiets-BRj,  SOCIALISTISK FOLKEPARTIS PRA+IBP,         AKTIVE PENSIONISTER,

              ENHEDSLISTENS ETN

              ETN JA:. Og der skal ydes støtte og behandling efter behov. Også beskyttede jobs, hvis det er muligt       

 

NEJ:      DANSK FOLKEPARTIS KV

Kommentar:

DANSK FOLKEPARTIS KW:Vi har en åben debat og det må være naturlige grundlag. Der har været meget

uheldige  problemer omkring indvandrere og en belæring vil altid virke falsk.

 

Ved ikke  SFs JFT,          DET LIBERALE HØJRE
 
              JFT: Her kunne man bruge ”Både JA og NEJ:”- kolonnen. Lad frederikshavnerne afgøre , om de vil.      

 

DET LIBERALE HØJRE: Jeg tror det er en dårlig måde, for flertallet af borger har de stor kendskab til de fleste kulturelle baggrunden, da oplysningen er stor igennem medierne, - samtidig viger mange tilbage når de bliver konfronteret med andres traumatiske oplevelser!

 

 

9.

Der er generelt behov for at forbedre den kommunale indsats for flygtningenes integration i lokalsamfundet mener nogle. Er dit/jeres parti enig heri?

 

JA:             SOCIALDEMOKRATIETS BRJ,    SOCIALISTISK FOLKEPARTI,     DET LIBERALE HØJRE,      DANSK FOLKEPARTIS KV,      AKTIVE PENSIONISTER,      ENHEDSLISTENS ETN   

 

Kommentar:.

Erik Thyge Nielsen, EL: Sprog- og samfundsundervisning skal bl.a. forbedres, og kravene til fremmøde samt til undervisningens modernisering i form af projektarbejde og individualiseret, skræddersyet vejledning og supervision skal øges. Folk, man regner med, stiller man forventninger til. Nydanskerne skal inddrages i undervisningen, være medansvarlige for dens tilrettelæggelse og gennemførelse samt dens løbende evaluering.

   

NEJ:  Ingen        Ved ikke:  Ingen              

 

 

Børn og unge:

 

10.      (a)

Der er især behov for at forbedre den kommunale indsats for de unge flygtninges integration i lokalsamfundet, mener nogle .

 

JA::       SOCIALDEMOKRATIETS BRJ,    SOCIALISTISK FOLKEPARTIS PRA+IBP,     

              DET LIBERALE HØJRE,            AKTIVE PENSIONISTER,          ENHEDSLISTENS ETN

             

ENHEDSLISTENS ETN:  JA:. Det er f.eks. vigtigt at yde personlig og faglig støtte til de unge under uddannelse for at

sikre,  at de ikke falder ud af uddannelsen.

 

NEJ:      DANSK FOLKEPARTIS KV,

 

                  Ved ikke:  SOCIALISTISK FOLKEPARTIS JFT

 

              SOCIALISTISK FOLKEPARTIS JFT: . Jeg tror, børn og unge har bedre kontakt i lokalområdet end forældrene

 

 

 

11.      (b)

Hvis det efter folketingsvalget bliver gjort frivilligt for kommunen at tilbyde modersmålundervisning vil Dit/jeres parti så fortsat opretholde det nuværende tilbud om modersmålundervisning, som forudsætter tilmelding af mindst 12 børn (evt. på tværs af flere kommuner)?

 

JA:        SOCIALISTISK FOLKEPARTI,                ENHEDSLISTENS ETN

 

Kommentarer:

SOCIALISTISK FOLKEPARTIS JFT: De 12 bør ikke være ultimative. – Men JA: til modersmålundervisning

ENHEDSLISTENS ETN: JA:. En nødvendig forudsætning for, at vi mennesker kan udvikle os til hele, modne

mennesker, er, at vore forældre er i stand til at udtrykke følelser via det sprog, vi opfostres med. Den dag, nydanske forældre ikke længere behersker deres etniske sprog så godt, at det at tale via det mere får præg af en intellektuel proces, som når man som dansker f. eks. taler tysk eller engelsk (hele tiden via cortex og ikke så meget via " hjertet", bør de tale dansk i hjemmet. Men det udelukker jo ikke, at man stadig får gratis adgang til at lære sit oprindelige etniske sprog, men nu blot som fremmedsprog i lighed med f.eks. fransk, tysk eller engelsk. Det danske samfund skal have øje for den rigdom, også økonomisk, det vil være, at kunne kommunikere med en fang række lande via landenes sprog.

 

NEJ:      DANSK FOLKEPARTIS KV,                     AKTIVE PENSIONISTER

 

Ved ikke    SOCIALDEMOKRATIETS BRJ          DET LIBERALE HØJRE

 

DET LIBERALE HØJRE: På den ene side JA: på den anden side NEJ:, men for at få en bedre forståelse og udvidelse af det danske sprog er det en nødvendighed at ens oprindelige modersmål er i orden.

 

 

 

12.      (c )

Hvis dit/jeres  parti får indflydelse i byrådet vil I så arbejde for at bevare dansktræningstilbuddet i førskolealderen i sproggruppen (på Ørnevejen skole)

 

JA:        SOCIALDEMOKRATIETS BRJ,              SOCIALISTISK FOLKEPARTIS PRA+IBP,         

              DET LIBERALE HØJRE,            AKTIVE PENSIONISTER,          ENHEDSLISTENS ETN

 

Kommentarer:

DET LIBERALE HØJRE:   Jo bedre sprog  - jo bedre integration!

ENHEDSLISTENS ETN: JA:. Vi/jeg anser det for særdeles vigtigt, at nydanske børn får en så god skolestart som vel muligt.

 

NEJ:

             

Ved ikke             F-JFP    DANSK FOLKEPARTIS KV

 

              DANSK FOLKEPARTIS KV: Jeg kender for lidt til det pågældende med problemer og andet

 

 

                                                                                    

13.

Vil jeres parti udvide dansktræningstilbuddet i sproggruppen til at være 2-årigt for de minoritetsbørn, der ikke går i børnehave.

             

JA:        SOCIALDEMOKRATIETS BRJ,              SOCIALISTISK FOLKEPARTIS PRA+IBP,         

              DET LIBERALE HØJRE,                          AKTIVE PENSIONISTER,           ENHEDSLISTENS ETN

 

          ENHEDSLISTENS ETN: . JA:. Men vi mener, at det er yderst vigtigt, at disse forældre bringes til at forstå, at deres børn trænes bedre såvel sprogligt som socialt i børnehaven, hvorved de står bedre rustet til at klare sig i skolen og dermed senere i samfundet. Står bedre rustet til at tage medansvar for egen læring og eget liv.

 
NEJ:     

 

Ved ikke             SOCIALISTISK FOLKEPARTIS JFT,      DANSK FOLKEPARTIS KV

 

              DANSK FOLKEPARTIS KV: Jeg kender for lidt til det pågældende med problemer og andet

 

 

                                                                                                                                                                          s. 4

14.

Folkeskolerne skal opmuntres til at undervise i mellemfolkelig og tværkulturel forståelse og kompetence bl.a.  gennem de evt. nødvendige kursusilbud til lærerne, temadage, minoritetsgæstelærere, brug af radio FMR-tilbud mv.

                      

JA:        SOCIALDEMOKRATIETS BRJ,                 SOCIALISTISK FOLKEPARTIS PRA+IBP,      

              DET LIBERALE HØJRE,            DANSK FOLKEPARTIS KV                     ENHEDSLISTENS ETN

 

SOCIALISTISK FOLKEPARTIS JFT: JA: naturligvis ! Bortset fra det indlysende heri, er det også 8med andre ord) nævnt i folkeskoleloven

DET LIBERALE HØJRE: Det var det man før hen kaldte i faget for ”orientering

DANSK FOLKEPARTIS KV: Vi ser positivt på undervisning

 

NEJ:

             

Ved ikke             AKTIVE PENSIONISTER,          

                           

 

 

15.      (d)

Vil jeres parti i byrådet arbejde for at der (hvor det ikke allerede foregår) bliver lavet et mobningsforebyggende arbejde og anti-mobningsstrategi på alle kommunens skoler, og at der stilles de nødvendige ressourcer  til rådighed til bl.a. kurser?

 

JA:        SOCIALDEMOKRATIETS BRJ,                 SOCIALISTISK FOLKEPARTI,            

              DET LIBERALE HØJRE,            AKTIVE PENSIONISTER,          ENHEDSLISTENS ETN

 

DET LIBERALE HØJRE: Det er ikke kun elever der mobber- der skal også ses på de lærer der udøver mobning både på danske og ny – danske børn!

 

NEJ:      DANSK FOLKEPARTIS KV

 

Ved ikke             SOCIALISTISK FOLKEPARTIS JFT

 

SOCIALISTISK FOLKEPARTIS JFT:            Det skulle ikke være nødvendigt, at få på byrådsplan –indlysende, at skoler (lærere) tager sig af det.

                                                        

 

                                                                                                  

16.

 Vil jeres parti i byrådet arbejde for at kommunen gør mere for at inddrage forældrene, begge forældre/hele familien i det kriminalitetsforebyggende arbejde, f.eks. i samarbejde med  Frh. Multietniske Forening og radio FMR, som gerne vil sende kommunale informationer?

 

JA:        SOCIALDEMOKRATIETS BRJ,      SOCIALISTISK FOLKEPARTI,          DET LIBERALE HØJRE,              DANSK FOLKEPARTIS KV,       AKTIVE PENSIONISTER,          ENHEDSLISTENS ETN

 

              SOCIALISTISK FOLKEPARTIS JFT: Jeg så også gerne det såkaldte SSP +…

 

NEJ:      ingen

 

Ved ikke             Ingen

 

 

 

 

17.      (e)

 Og også bruge evt. flere nødvendige ressourcer på f. eks. tolke, som mange mener Fr.havn kommune bruger for lidt ?

 

JA:        SOCIALDEMOKRATIETS BRJ,                 SOCIALISTISK FOLKEPARTIS PRA+IBP,      

              DET LIBERALE HØJRE,            ENHEDSLISTENS ETN

 

DET LIBERALE HØJRE: Hvad med at gøre brug af nogle af de ny-dansker som har været i mange år og som behersker sproget, det var en indgang til et nyt arbejdsområde!

ENHEDSLISTENS ETN: JA:. B1.a. også fordi tolkene for nydanskerne står som nøglepersoner. nydanskere, der her succes med integrationen. Herved fremmes motivationen til - og troen på vellykket integration

 

NEJ:      DANSK FOLKEPARTIS KV,       AKTIVE PENSIONISTER

 

              AKTIVE PENSIONISTER: Jvf punkterne 10-11-12-13

 

Ved ikke             SOCIALISTISK FOLKEPARTIS JFT

 

 

Fritiden og flygtningenes demokratiske selvforvaltning.

18.

Vil jeres parti (fortsat) støtte det frivillige foreningsarbejde med deres forskellige aktivitetstilbud der foregår særligt rettet imod og blandt nye flygtninge og etniske minoriteter og som kan fremme trivselen, danskkundskaberne og paratheden til samvær med flertalsfrederikshavnere samt skabe interesse for at  engagere sig i lokalsamfundet  i integrationsøjemed. Kort sagt fremme mægtiggørelse og myndiggørelse af de nytilkomne flygtninge og etniske minoriteter ?

 

JA:        SOCIALDEMOKRATIETS BRJ,       SOCIALISTISK FOLKEPARTI, DET LIBERALE HØJRE,                 AKTIVE PENSIONISTER,             ENHEDSLISTENS ETN  

 

NEJ:     

 

Ved ikke             DANSK FOLKEPARTIS KV

 

 

 

19.

Og vil jeres parti være parat til at være med til at dække de nødvendige udgifter for at de forenings frivillige kan øge aktiviteterne over for sårbare grupper - ikke mindst nye flygtninge og de unge - i det omfang der viser sig behov og/eller  interesse herfor . F.eks. gennem samarbejde med Frh. Multietniske Forening og ved at de kommunale pædagoger og  integrationsmedarbejdere bruger tilbud fra Frh Multietniske Radio og evt. får oversat og udsendt  information på modersmålene?

 

JA:        SOCIALDEMOKRATIETS BRJ,       SOCIALISTISK FOLKEPARTI, DET LIBERALE HØJRE,                               ENHEDSLISTENS ETN  

 

          ENHEDSLISTENS ETN: . JA:. Meget gerne. Vi vil i det hele taget gerne løbende være i dialog med  FMF.

 

NEJ:

             

Ved ikke             DANSK FOLKEPARTIS KV,        AKTIVE PENSIONISTER,

 

 

 

20.

Er jeres parti indstillet på at kommmunens ansatte skal tage initiativer til at samarbejde med de frivillige foreninger i relevant omfang hvor der er berøringsflader og der kan skabes enighed om fælles mål., som f.eks. kan være mægtig- og myndiggørelse af  flygtningene og de etniske minoriteter ?

 

JA:        SOCIALDEMOKRATIETS BRJ,       SOCIALISTISK FOLKEPARTI, DET LIBERALE HØJRE,                               ENHEDSLISTENS ETN  

 

NEJ:

             

Ved ikke             DANSK FOLKEPARTIS KV,        AKTIVE PENSIONISTER,

 

 

                                                                                                                                                                          s. 5

21.      (f)

 Hvilke konkrete tiltag vil jeres parti herefter  foreslå i byrådet efter kommunalvalget for at skabe et mere gensidigt positivt forhold mellem flertalsfrederikshavnerne og mindretalsfrederikshavnerne ?

Svar:

 

SOCIALISTISK FOLKEPARTIS PRA: Lytte til gode råd fra Fr.havn Multieniske Forening og FMR, stille ressourcer til rådighed for FMF og FMR

SOCIALISTISK FOLKEPARTIS IBP:  Vi vil give integrationsrådet så megen indflydelse som muligt på hvad der skal ske i kommunen. Vi har i denne kommune gode erfaringer med at høre mindretalsgrupper og svage grupper i forbindelse med initiativer på kommunalt plan.

SOCIALISTISK FOLKEPARTIS JFT: Man kunne f.eks. sørge for at etniski ligestilling ikke blot forblev et diffust begreb, men blev effektueret ! Større samarbejde med FMF.DET LIBERALE HØJRE:  18-19-20: DET LIBERALE HØJRE:  18-19-20: Sørge for at så mange som mulige kan møde hinanden igennem social samvær – her tænkes bl.a. på foreninger af forskellige arter, - gå sammen om at lave nogle fælles engagementer – musik - spisning – osv….. En opfordring til de politiske foreninger!

 

DET LIBERALE HØJRE:  18-19-20: Sørge for at så mange som mulige kan møde hinanden igennem social samvær – her tænkes bl.a. på foreninger af forskellige arter, - gå sammen om at lave nogle fælles engagementer – musik - spisning – osv….. En opfordring til de politiske foreninger!

 

DANSK FOLKEPARTIS KV: Vi har prøvet at få kvinder fra indvandrergrupper til at møde i debat, men ingen fået.

Det samme har vi foreslået i ligestillingsudvalget, men fået afslag

 

AKTIVE PENSIONISTER: Åbne op for flere arbejdspladser. – Større kontakt til sportsklubber.

ENHEDSLISTENS ETN: At der tages initiativ til en drøftelse af integrationsrådets funktions­- område og kompetence.

Herunder forslag om politisk repræsentation i rådet.

 

 

Etnisk ligestilling på Arbejdsmarkedet.

22.      (g)

Lønnet arbejde er en af de vigtigste forudsætningen for at etniske mindretal skal kunne integreres i samfundslivet og for at flertalsfrederikshavnere kan få en nuanceret og realistisk opfattelse af de nye medborgere. Jobbet og det sociale fællesskab med arbejdskammeraterne gør oftest folk bedre i stand til at lykkes på andre af livets arenaer. Det er derfor et mål at etnisk oprindelse ikke skal være bestemmende for den enkeltes situation i forhold til arbejdsmarkedet. For at målet kan nås må kræfterne først sættes ind i forhold til diskriminering af mindretallene på arbejdsmarkedet.

 

JA:        SOCIALDEMOKRATIETS BRJ,                 SOCIALISTISK FOLKEPARTIS PRA+IBP,      

              AKTIVE PENSIONISTER,           ENHEDSLISTENS ETN

 

ENHEDSLISTENS ETN: .JA:. lige muligheder for lige kompetencer på arbejdsmarkedet.

 

NEJ:      DANSK FOLKEPARTIS KV

 

Både JA og NEJ:             SF’s JFT,            DET LIBERALE HØJRE:

 

DET LIBERALE HØJRE:   Vi går ind for frihed under ansvar, men tvinge en arbejdsgiver eller Virksomhed kommer

det vil  der  aldrig noget godt ud af. Men gå ind i en dialog om jobtræning ansættelse eller igen vores forslag om

opstart med nogle erhvervsrettet værksteder!

 

 

 

23.

 Vil du i byrådet arbejde for at skabe etnisk ligestilling på det kommunale arbejdsmarked forstået som , at de ansatte i  kommunens forskellige afdelinger skal afspejle den etniske sammensætning af arbejdsstyrken i lokalsamfundet (eller kundekredsen/servicemodtagerne hvor det kan være mere relevant) ?

 

JA:        SOCIALDEMOKRATIETS BRJ,                 SOCIALISTISK FOLKEPARTI,            

              DET LIBERALE HØJRE,            AKTIVE PENSIONISTER,          ENHEDSLISTENS ETN

 

              DET LIBERALE HØJRE: Såfremt der er mulighed for det

 

NEJ:      ENHEDSLISTENS ETN

 

              ENHEDSLISTENS ETN: .NEJ:. Lige muligheder for lige kompetencer, også i kommunalt arbejde.

 

Både JA og NEJ:             DANSK FOLKEPARTIS KV

 

DANSK FOLKEPARTIS KV: Der er 75 % kvinder i den kommunale sektor. Jeg har flere gange spurgt om der skal være samme forhold  i antallet af ansatte indvandrere, men jeg kan ikke få svar.

 

 

 

24.      (h)

Vil du/partiet - om fornødent igennem byrådsinitiativer - drage omsorg for, at der ved ansættelser i uddannelsespladser ikke (ubevidst) bliver diskrimineret overfor velkvalificerede etniske unge.?

 

JA:        F.PRA+JFT,       AKTIVE PENSIONISTER,           ENHEDSLISTENS ETN

 

         ENHEDSLISTENS ETN: JA:. Det glæder mig, at "ubevidst" er sat i parentes, for det ubevidste kan ikke bedømmes objektivt. Kan ikke li` spørgsmålet. Det smager af frelsthed, af hekseJA:gt og af vi er bedre, end de andre. Tror, vi kommer 1ængere via åben dialog om objektivt tilgængelige facts.

 

NEJ:     

 

Både JA og NEJ:             DANSK FOLKEPARTIS KV,                    

 

 

 

25.      (i)

Vil du/I arbejde for at kommunen gør en  hurtig indsats for at få fastansat folk fra de etniske mindretal i stillinger, hvor mange nydanskeres særlige to-kulturelle kompetence i sig selv udgør et relevant ansættelseskriterie. Og det gælder især i de stillingskategorier, hvor de etniske mindretal er underrepræsenteret i forhold til deres andel af den befolkning/brugere der skal betjenes.

 

JA:         SOCIALISTISK FOLKEPARTIS PRA+IBP,                       DET LIBERALE HØJRE,           

 

NEJ:      DANSK FOLKEPARTIS KV,

 

Både JA og NEJ:             AKTIVE PENSIONISTER,           ENHEDSLISTENS ETN

 

AKTIVE PENSIONISTER:                    Beroende på hvilket arbejde

ENHEDSLISTENS ETN:  Jeg vil arbejde for, at den bedst kvalificerede ansøger altid bliver ansat, om han/hun hedder Hansen eller Zadrin til efternavn er sagen uvedkommende. Menneskerettighederne taler om lighed for loven og lige muligheder. særbehandling er diskrimination. Enhver dansker har krav på en værdig betjening af det offentlige. Ydes den ikke. Kan enhver klage. Kan ikke li`spørgsmålet. Vi skal ikke tænke i etniske grupper. Vi skal tænke i medborgere i Danmark. Alle med dansk statsborgerskab er danskere, uanset om de kommer fra Thisted eller Teheran.

 

 

 

26.     

Ansættelsesproceduren er normalt den største barriere imod etniske ligestilling.

Vil du/I i byrådet arbejde for at ansættelsesudvalg skal rumme personer med kundskaber om etniske mindretal - først og fremmest ansatte på arbejdspladsen - når de findes.

Det må i det hele taget sikres, at stillingsopslag og ansættelsessamtaler tilrettelægges så der ikke (kan rettes mistanke om at der) forekommer direkte eller indirekte diskrimination - f. eks. frasortering af etniske ansøgere  blot ud fra deres fremmedartede navne, hvorved de mistede chancen for igennem et personligt møde at bryde igennem ansættelsesudvalgets barriere af fordomme.

 

JA:        SOCIALISTISK FOLKEPARTI,  AKTIVE PENSIONISTER,         

 

NEJ:      DANSK FOLKEPARTIS KV,       ENHEDSLISTENS ETN

 

ENHEDSLISTENS ETN: Tror ikke, at denne fordumsfulde påstand holder stik. Den er et udtryk for intolerence og mistænkeliggørelse. Et sådant spørgsmål, vil jeg betegne som et grøftegravningsspørgsmål

 

Både JA og NEJ:             DET LIBERALE HØJRE,

DET LIBERALE HØJRE: Jeg håber ikke at der findes diskrimination eller frasortering på baggrund af en persons fremmedartet navn.

 

 

 

 

                                                                                                                                        6

27.

Vil du/I arbejde for at der i en overgangsperiode indtil målsætningen om proportional repræsentation af etniske mindretal er opfyldt laves positive tiltag som f.eks. at give alle personer fra etniske mindretal mulighed for at komme til personlig samtale, (især som en kompensation for de etniske mindretals manglende sociale netværk med kontakter til arbejdspladserne, der jo nok er den største enkeltbarriere for ansættelse af etniske mindretal, da undersøgelser viser, at det er den altafgørende ansættelseskanal)

 

JA:        SOCIALISTISK FOLKEPARTIS IBP,      DET LIBERALE HØJRE,            AKTIVE PENSIONISTER

             

              DET LIBERALE HØJRE: JA: såfremt ansøgerne har kvalifikationerne til jobbet.

 

NEJ:      DANSK FOLKEPARTIS KV,                     Ø-PTN,

 

ENHEDSLISTENS ETN:. NEJ: til begrænsning af vor hårdt tilkæmpede frihed. Det er sagen uvedkommende, hvor

man  kommer fra. Er man den bedst kvalifiserede ansøger, får man jobbet. NEJ: til kommunal eller

erhvervsmæssig protektionisme.

 

Både JA og NEJ:             SOCIALISTISK FOLKEPARTIS PRA+JFT,                       

 

 

                                                                      

28.      (j)

 Vil du/I arbejde for at kommunen tilbyder/sørger for evt. nødvendig  efteruddannelse af såvel medarbejdere med indvandrerbaggrund som danske medarbejdere og ledere så de bliver bedre til at fremme etnisk ligestilling og produktudvikle de relevante flerkulturelle kompetencer, f.eks. begyndende i spædbarnssundhedsplejen over pædagoger, lærere, uddannelsesvejledere, sagsbehandlere i socialforvaltningen og  skatteforvaltningen/folkeregistret m.fl.

 

JA:        SOCIALISTISK FOLKEPARTI,                DET LIBERALE HØJRE,            AKTIVE PENSIONISTER,           

 

NEJ:      DANSK FOLKEPARTIS KV

 

Både JA og NEJ:

             

         Erik Thyge Nielsen : Ser mig ikke i stand til at besvare spørgsmålet. Men hvis det går på særbehandling, er svaret NEJ:. I konventionen om borgerlige og politiske rettigheder af 1966. står der bl.a. "loven forbyder enhver forskelsbehandling og sikrer alle ligelig og effektiv beskyttelse imod forskelsbehandling af nogen grund" Med henvisning hertil er jeg skuffet over spørgsmålet. I konventionen af 1965 om afskaffelse af alle former for racediskrimation står der: --sikre ethvert menneske ret til lighed for loven--" Det er per definition moralsk forkasteligt at gøre godt mod èt menneske ved at gøre ondt mod et andet. Menneskerettighederne siger, at vi er født lige, og at vi har lige ret til at søge vor lykke, det gode liv. Men som demokratisk, frihedselskende menneske, må og skal jeg tage afstand fra ethvert forsøg på at søge lykken på andres/den andens bekostning. Det er uetisk. Og jeg vil bekæmpe jer med næb og klør, hvis det er det, I står for!

 

 

 

29.      (k)

Vil du/I tilskynde til at der opstilles succeskriterier for etnisk ligestilling på arbejdspladsen - i samarbejde mellem ledelse og medarbejdere. F.eks. ansættelse af et bestemt antal eller andel  medarbejdere fra etniske minoriteter.

 

JA:        SOCIALISTISK FOLKEPARTIS PRA+IBP,

 

NEJ:      DANSK FOLKEPARTIS KV,                     Erik Thyge Nielsen (EL)

 

Både JA og NEJ:             SF’s  JFT,           DET LIBERALE HØJRE,            AKTIVE PENSIONISTER,

 

DET LIBERALE HØJRE:   Vi henstille, at de viser et ansvar, men igen under hensynstagende virksomhedernes frihed til at lede og fordele arbejdet. Vi skal passe på og ikke forsøge at udøve nepotisme, det kunne hurtig brede sig og blive brugt af alle andre samfundsgrupper.

               

 

 

 

30.

Vil du/I arbejde for at der laves  en årlig rapportering fra kommunens arbejdspladser med status og planer for den etniske ligestilling, f.eks. ansættelse af et bestemt antal fra etniske minoriteter. Også med henblik på en behandling i byrådet af en samlet statusrapport over etnisk ligetilling, som skal offentliggøres og specielt kommunikeres til de etniske mindretal gennem relevante kanaler.

 

JA:        SOCIALISTISK FOLKEPARTIS IBP,      DET LIBERALE HØJRE,            AKTIVE PENSIONISTER,           

 

              M-KKV:  Det må absolut være et krav!

 

NEJ:      DANSK FOLKEPARTIS KV,                     Erik Thyge Nielsen (EL)

 

ETN: Ligestilling er en ikke eksisterende fiktion. Ligeværd, lighed for loven lige arbejde for lige evner. Vi mennesker er ikke og kan ikke ligestilles. Men vi har krav på ligeværdighed og lighed for loven. Desuden kan vi oprette beskyttede jobs m.v., hvis medborgere har behov herfor.

                  

Både JA og NEJ:             SOCIALISTISK FOLKEPARTIS JFT,

 

 

                                                                                    

31.

Vil du/I arbejde for at Frederikshavn kommune i forbindelse med indkøb af varer og tjenester, udbud, licitation, kontraktindgåelse mv. skal stille krav om etnisk ligestilling i forhold til de relevante private virksomheder. Det må indgå i kontrakter at den private virksomhed fremviser en  målsætning for etnisk ligestilling i sin ansættelses- og personalepolitik, samt en årlig status herover. Bl.a.  kan kommunen skrive i sit tilbudsmateriale, at firmaer med en skriftlig formuleret etnisk ansættelses- og personalepolitik vil blive foretrukket. På denne måde kan den aktuelle tanke om, at private virksomheder bør bære en del af det sociale ansvar, fremmes.

 

JA:        SOCIALISTISK FOLKEPARTIS PRA,                   AKTIVE PENSIONISTER,          

 

NEJ:      SOCIALISTISK FOLKEPARTIS IBP       DANSK FOLKEPARTIS KV,       ENHEDSLISTENS ETN

 

Både JA og NEJ:             SOCIALISTISK FOLKEPARTIS JFT,      DET LIBERALE HØJRE,           

 

DET LIBERALE HØJRE:   Vi henstille, at de viser et ansvar, men igen under hensynstagende virksomhedernes frihed til at lede og fordele arbejdet. Vi skal passe på og ikke forsøge at udøve nepotisme, det kunne hurtig brede sig og blive brugt af alle andre samfundsgrupper.

 

 

 

 

32.      (l)

Vil du/I arbejde for, at Kommunen i sin erhvervs- og beskæftigelsespolitik tager initiativer til at skaffe arbejdspladser, der kan udnytte flygtninges (medbragte) kvalifikationer.

 

JA:        SOCIALISTISK FOLKEPARTI,  DET LIBERALE HØJRE,            AKTIVE PENSIONISTER,          

 

NEJ:      DANSK FOLKEPARTIS KV,                                  

 

Både JA og NEJ:                           


 

ETN: Det er vigtigt, at alle medborgeres kvalifikationer stilles til rådighed for fæ11esekabet. Man må tage udgangspunkt i disse menneskers forudsætninger på samme måde som i forhold til alle andre. Ingen særbehandling.Deres forudsætninger må op- ­eller omkvalificeres til arbejdsmarkedets løbende behov. Der er ikke behov for særbehandling i form af beskæftigelsesterapi. Det fører heller ikke til tilfredshed og positiv selvværdsfølelse. NEJ: parolen må være: Du er dig, og du dur! - Særbehandling er, som omtalt i strid med menneskeretskonventionen

 

 

                                                                                                                                                                          7

 33.     (m)

Vil du/I arbejde langsigtet for at kommunen gennem sin skole- og uddannelsespolitik fremmer en                       flerkulturel kompetence hos alle kommunens borgere som forhåbentligt

efterhånden kan overflødiggøre nogle af de ovenstående tiltag, som desværre er nødvendige i den nuværende situation.

 

JA:        SOCIALDEMOKRATIETS BRJ,     SOCIALISTISK FOLKEPARTI,              DET LIBERALE HØJRE,   

 

NEJ:      DANSK FOLKEPARTIS KV,      

 

Både JA og NEJ:             DET LIBERALE HØJRE, AKTIVE PENSIONISTER,                     

 

              ETN:      Er ikke enig i jeres tankegang. Vil ikke presses ind i jeres systemtænkning                                    

 

 34.

Vil du/I arbejde for at Kommunen (og private arbejdspladser) skal sænke sprogkrav til de ældre          flygtninge, så de nemmere kan få et job (og ikke til tider virker som en unødig jobbarriere)

 

  JA:      SOCIALISTISK FOLKEPARTIS PRA+IBP,         

 

NEJ:      DANSK FOLKEPARTIS KV,       ENHEDSLISTENS ETN

 

Både JA og NEJ:             SF’s JFT,            DET LIBERALE HØJRE,            AKTIVE PENSIONISTER,

 
              DET LIBERALE HØJRE:  Jobtræning – værksteder, og dermed udslusning til virksomhederne.

              AKTIVE PENSIONISTER: Beroende på arbejdets art

 

 

 

 35.      (n)

Hvad vil du/I  i byrådet gøre for at kommunen bliver bedre til at hjælpe de mennesker i en moden alder  med lang flygtningeanciennitet i Frederikshavn, som det aldrig er lykkedes at komme ind på arbejdsmarkedet, på trods af at de godt kan tale et forståeligt dansk og har taget en uddannelse og derfor føler sig diskrimineret?

Svar. 

 

SOCIALISTISK FOLKEPARTIS IBP:  Støtte de initiativer som kan afhjælpe problemet

 

SOCIALISTISK FOLKEPARTIS JFT: Se svar på mange af de tidligere spørgsmål

 
DET LIBERALE HØJRE:  Jobtræning – værksteder, og dermed udslusning til virksomhederne.

 

DANSK FOLKEPARTIS KV: Det kan jeg ikke svare på. Jeg må kende de enkelte problemer.

 

AKTIVE PENSIONISTER: Arbejdsformidlingen (AF) skal formidle kontakt, både til de kommunale og det private erhverv.

 

ENHEDSLISTENS ETN: Tal med dem om, at de kan have positivt udbytte af at konvertere denne negative følelse til aktiv deltagelse i det rige frederikshavnske foreningsliv. Måske er der noget ved "melodien" i deres personlighed, der ikke vækker positiv genklang i erhvervslivet. Har f. eks. aldrig hørt om Tamiler, vietnamesere eller kinesere, amerikanere, englændere o.s.v., der ikke er kommet ind på det danske arbejdsmarked. Måske er de kulturelle forventninger for langt fra hinanden, til at det kan lade sig gøre. Autoritære personlighedstyper har man ikke rigtig brug for i et demokratisk arbejdsmiljø. Kunne der måske være noget at arbejde med her?

 

 

 

36.      (o)

Områdechefredaktøren for Nordjyske har foreslået at en løsning af problemet med den økonomiske stagnation med faldende befolkningstal og tomme boliger  i kommunen kunne være at kommunen simpelthen bad indenrigsministeriet om at få forøget sin kvote af nye asylmodtagere. Flygtningene bragte flere statspenge med sig til kommunen dels til kommunekassen til at ansætte sproglærere, pædagoger og folkeskolelærere mv. og dels ville asylmodtagernes forbrug øge omsætningen i den private sektor.

ER du/I  i jeres parti enig i det synspunkt?

 

JA:       

 

NEJ:      SOCIALDEMOKRATIETS BRJ,                            DANSK FOLKEPARTIS KV,                     ENHEDSLISTENS ETN

 

Både JA og NEJ:             SOCIALISTISK FOLKEPARTI,                DET LIBERALE HØJRE,           

              AKTIVE PENSIONISTER,

             

DET LIBERALE HØJRE:             Det vil ikke være fair over for de nydansker/asylansøger og borgerne i kommunen, at
modtage flere før vi har løst de nuværende integrering problemer.  Det er i orden at vi får et
økonomisk tilskud fra staten, men asylansøgerne skal aldrig gøres til en økonomisk handelsvarer, det
vil kommunen kun få et stor nederlag på, og vi vil ende som Århus og Odense, hvor vi slet ikke kan få
styr på integrationen.

AKTIVE PENSIONISTER: Man skal nok passe på i hvilken takt der ankommer. Kan blive svært med integrations.

Erik Thyge Nielsen (EL):         NEJ:. Der er i forvejen alt for stort pres på det danske samfund.

12.000 indvandrere er for mange. Vi producerer dårlige liv i menneskerettighedernes navn

 

 

 

37.

Hvis dit/jeres parti er enig i redaktørens synspunkt jvf.  spørgsmål 36 vil jeres parti så gøre det til sin politik i byrådet ?

 

JA:       

 

NEJ:      SOCIALDEMOKRATIETS BRJ,              DET LIBERALE HØJRE,      DANSK FOLKEPARTIS KV,

 

Både JA og NEJ:             SOCIALISTISK FOLKEPARTIS PRA+JFT,                        AKTIVE PENSIONISTER,                                                                                                 

 

 

 

38.      (p)

Hvilke ideer har du og dit/jeres parti i øvrigt til generelt at fremme beskæftigelsen indenfor det frederikshavnske lokalsamfund - og specielt partiets ideer til at fremme beskæftigelsen af de etniske minoriteter til fremme af den etniske ligestilling på arbejdsmarkedet i det frederikshavnske lokalsamfund?

Svar:    

 

SOCIALISTISK FOLKEPARTIS PRA: se SF’s program http://www.sf-frederikshavn.dk/program2002-5.doc

SOCIALISTISK FOLKEPARTIS IBP: : en bred vifte af forslag som kan få virksomheder og iværksættere til at bruge Frederikshavn som hjemsted. Væsentlige elementer i en sådan politik er at Folkeskole og børnepasning få tilbage ført de urimelige besparelser som er sket de sidste 2 år.

 
DET LIBERALE HØJRE: Flere virksomheder! -Få et færgeselskab mere! -Flere jobs i ældreplejen – evnt. Deltids!

Beskyttet værksteder med henblik til udslusning på arbejdsmarkedet!

Jobtræning på virksomheder, så der er en større ballast til at søge jobs på!

 

AKTIVE PENSIONISTER: :  Udsætte byggeriet af musikhus – multi-idrætscenter, i stedet bruge pengene til erhverv og dermed

nye arbejdspladser.

 

ENHEDSLISTENS ETN: Samfundet (lokalt som nationalt) må støtte i form af undervisningsuddannelseskrav, så de nye

danskere får mulighed for at kvalificere sig til det danske samfundsliv og arbejdsmarked. Lige muligheder

for lige kompetencer må g21de for alle ny- som gammeldanskere. -Alle borgere nye som gamle, der opfylder betingelserne for bistand i henhold til gæ1dende regler modtager det under en eller anden form med et eller andet formål.

 

 

                                                                                                                                                            8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

39.      (q)

 Hvilke (særlige) forventninger har du og dit parti til de etniske minoriteter og de nytilkomne asylmodtagere ?

 

Svar

SOCIALISTISK FOLKEPARTIS PRA: se SF’s program http://www.sf-frederikshavn.dk/program2002-5.doc

 

SOCIALISTISK FOLKEPARTIS IBP: At de vil tilføre os en kulturel indsprøjtning til glæde for alle parter.

 

SOCIALISTISK FOLKEPARTIS JFT:  – at de har viljen til integration.

 

DET LIBERALE HØJRE: Deres ønske om at integrerer sig i samfundet, med de regler og love samt glæder og skuffelser det medfører!

 

DANSK FOLKEPARTIS KV: At de rejser hjem, når muligheden er til stede.

 

AKTIVE PENSIONISTER: At de også selv gør en indsats

 

Erik Thyge Nielsen, EL:   At de nyankomne ufortøvet stræber efter af kvalificere sig til at opfylde kravene på det danske arbejdsmarked, således at de kan påtage sig ansvaret for deres liv på lige fod med alle andre. Og således, at de via skatter og afgifter kan bidrage økonomisk til opretholdelsen og udviklingen af det danske samfund. Jeg forventer, nu da de er flygtet til et frit, demokratisk land, at de tilstræber en omgangsform og attitudeform, der fremmer ligeværdighed og dialog. At de er ansvarlige i den forstand, at de ikke idelig stiller krav om særbehandling og særstilling. Har de ikke evne eller vilje hertil, vil jeg høfligt, venligt , men bestemt henlede dem på Konventionen af 21. december, 1965, artikel 5, stk. 2. retten til at forlade ethvert land, herunder sit hjemland, og til at vende tilbage til sit hjemland;

 

 

 

40.      (r )

Hvilke forventninger har du/jeres parti til hvilken rolle den almindelige frederikshavner skal spille i integrationsprocessen?

 

Svar:

 

SOCIALISTISK FOLKEPARTIS PRA: se SF’s program http://www.sf-frederikshavn.dk/program2002-5.doc

SOCIALISTISK FOLKEPARTIS IBP: At være åben og interesseret i at alle i Frederikshavn kommune skal have et godt liv.

SOCIALISTISK FOLKEPARTIS JFT:  - at vi giver evnen til integration; (og samtidig har viljen)

 

DET LIBERALE HØJRE: Jeg forventer at man behandler sine medmennesker som man selv ønsker at blive behandlet – nemlig med respekt for det enkelte individ.

 

DANSK FOLKEPARTIS KV: Ingen

 

AKTIVE PENSIONISTER: Borgernes øjne må åbnes, så de ser, at der ikke er den store forskel på Erik og Muhamed

 

ENHEDSLISTENS ETN: Ingen.

 

 

 

Integrationsrådets Rolle.

 

41.

Vil du/ arbejde for at Integrationsrådet får en formaliseret høringsret som kommer til at fungere i

praksis. Også hvis det vil indebære, at der må afsættes flere ressourcer til sekretærtid.           

 

JA:        SOCIALISTISK FOLKEPARTI,  ENHEDSLISTENS ETN

 

NEJ:      SOCIALDEMOKRATIETS BRJ,              DANSK FOLKEPARTIS KV,      

 

Både JA og NEJ:             DET LIBERALE HØJRE,

 

DET LIBERALE HØJRE: Hvad er formålet, spørgsmålet skal uddybes!                                                                 

AKTIVE PENSIONISTER: Det troede jeg de havde

 

             

42.

Vil jeres parti f.eks. tage initiativ til at aktivafdelingen,  som til daglig på kommunens vegne administrerer en meget stor del af  integrationsansvaret vedrørende de voksne flygtninge på kommunens vegne, på eget initiativ sørger for at høre integrationsrådet på områder, hvor det kan være relevant og kan forventes at have integrationsrådsmedlemmers interesse. Bl.a. vedrørende (ændringer i) integrationsafsnittet/afdelingens ledelse og personalenormering og -sammensætning.

 

JA:  SOCIALDEMOKRATIETS BRJ,      SOCIALISTISK FOLKEPARTI,  DET LIBERALE HØJRE,              

 

NEJ:      DANSK FOLKEPARTIS KV,                     Erik Thyge Nielsen (EL)

 

              Erik Thyge Nielsen (EL): NEJ:. Dialogen skal være mellem politikere og rådet.

 

Både JA og NEJ:                                                                                                                

 

 

 

43.      (z)

Og vil jeres parti tage initiativ til at ændringer i sprogcentrets arbejde som vedrører kursisterne(ændringer i undervisningens indhold og timestruktur) skal til høring i integrationsrådet.   (I det mindste indtil oprettelse af et kursistråd i Hjørring sprogcenter med tilknytning til afdelingen i Frederikshavn som kan have kontakt til Integrationsrådet. Formelt er sprogcentret jo administreret af Hjørring kommune i samarbejde med kommunerne i det nordlige Vendsyssel)

 

JA:        SOCIALDEMOKRATIETS BRJ,               SOCIALISTISK FOLKEPARTIS PRA

              AKTIVE PENSIONISTER

 

NEJ:      DANSK FOLKEPARTIS KV,      

 

Både JA og NEJ:             SOCIALISTISK FOLKEPARTIS IBP      DET LIBERALE HØJRE,

 

SOCIALISTISK FOLKEPARTIS IBP:            Jeg tror det vil være en bedre løsning at afvente oprettelsen af et kursistråd.

DET LIBERALE HØJRE: Kun såfremt at det vil fremme undervisningen – NEJ: hvis det kun blive større administration.

 

 

 

 

44.

Skal Aktivafdelingen/integrationsafdelingen i forbindelse med integrationsudvalgets møder rutinemæssigt fremlægge sine resultater med relevant statistik og også fremlægge sine fremtidige planer og projekter f. eks omkring samarbejdet med sprogcentret (og dets lærere, uddannelsesvejledere og kursistråd ) om at få danskundervisning og aktiveringstilbuddet/pligten til at fungere i et frugtbart samspil som også kan tilgodese den enkelte kursists interesser og uddannelses- og integrationsbehov ?

 

JA:        SOCIALDEMOKRATIETS BRJ,                            SOCIALISTISK FOLKEPARTIS PRA+IBP,              AKTIVE PENSIONISTER,          

 

NEJ:      DANSK FOLKEPARTIS KV,                     ENHEDSLISTENS ETN

 

Både JA og NEJ:             SOCIALISTISK FOLKEPARTIS JFT,      DET LIBERALE HØJRE,                                                                                                                 

 

 

                                                                                                                                                                          9

45.

Skal Integrationsrådet udgive en offentlig årsrapport over sit arbejde  og om integrationens tilstand i  kommunen og lokalsamfundet i almindelighed. Og herunder med indhentning af svar fra relevante dele af det kommunale system, arbejdsmarkedet og foreningslivet.

 

 JA:       SOCIALDEMOKRATIETS BRJ,              SOCIALISTISK FOLKEPARTIS PRA+IBP,         

              DET LIBERALE HØJRE,            DANSK FOLKEPARTIS KV,      AKTIVE PENSIONISTER

 

DET LIBERALE HØJRE:  JA: det må være et krav, så man derigennem kan se om de tiltag man gør for integrationen lykkes!

 

NEJ:      Erik Thyge Nielsen (EL)

 

Både JA og NEJ:                           

 

 

 

46.      (æ)

Hvilke opgaver og kompetencer vil jeres parti i øvrigt tildele integrationsrådet så det kan få en væsentlig rolle i formuleringen af en kommunal integrationspolitik og dens udmøntning i praksis ?

Svar:

 

SOCIALISTISK FOLKEPARTIS PRA: se SF’s program http://www.sf-frederikshavn.dk/program2002-5.doc

SOCIALISTISK FOLKEPARTIS IBP:  En Høringsret.

 

DET LIBERALE HØJRE:  Det vil afhænge af hvor stærk og handlekraftig  Rådet er og bliver og om de kan forvalte den frihed det ansvar der så vil blive pålagt Rådet!

 

DANSK FOLKEPARTIS KV: Ingen

 

AKTIVE PENSIONISTER: Jeg ved ikke hvilke kompetencer, men det er da klart, at med den større viden, burde de være de

første til at blive hørt

 

ENHEDSLISTENS ETN: Rådet skal være rådgivende og vejledende i relation til de folkevalgte

 

 

 

 

47.      (ø)

Hvad mener du/jeres parti der kan gøres for at øge de etniske minoriteters/nyfrederikshavnernes interesse for valget af integrationsråd d. 12. december kl 19 i byrådssalen i rådhuset og for at vedligeholde en interesse for integrationsrådets arbejde fremover ?

 

Svar:

 

SOCIALISTISK FOLKEPARTIS PRA: SE SF’s program http://www.sf-frederikshavn.dk/program2002-5.doc

 

SOCIALISTISK FOLKEPARTIS JFT: Oplysning/orientering, (vække interesse hos alle f.eks. gennem medierne)

 

DET LIBERALE HØJRE:   Ved at holde en tæt kontakt til Multietnisk forening samt gøre opmærksom på valget igennem medierne!

DANSK FOLKEPARTIS KV: Ingen forslag

 

AKTIVE PENSIONISTER:   En ordentlig forklaring hvad det her drejer sig om

 

ENHEDSLISTENS ETN: At det politisk tilkendegives, at der er behov for løbende rådgivning og vejledning.

 

 

 

48.      (å)

Byrådskandidaternes/Partiernes svar vil blive udsendt til de flere hundrede minoritets husstande som vi har adresser på .

Derfor er jeres parti her velkommen til at stille spørgsmål til de etniske minoriteter eller udsnit heraf . - Og opgiv så venligst e-mailadresse som der skal svares på . Så håber vi at nogen vil svare og send venligst svaret videre til arnehans@post3.tele.dk med henblik på at lægge svaret på FMF+FMRs valgside www.lyk.dk/dialog/demokrati og læse det op i radioen evt. med et dobbeltinterview med svareren og repræsentant for partiet der spørger.

 

Evt. spørgsmål eller budskaber til de etniske minoriteter ?

 

Erik Thyge Nielsen, EL: Det danske samfund har forud for jeres ankomst gennem 60 - 70 år været præget af emigrationen fra land til by. Langt de fleste danskere er i forhold til by- og industri- kommunikationskulturen 2.- eller 3. rationsindvandrere.

Hele denne omlægning af danskernes levevis har skabt megen politisk og erhvervsmæssig dynamik; men den har også på mange måder stillet store menneskelige krav til fleksibilitet og omstilling.

Selv er jeg 2.generationsindvandrer fra landet. Jeg lever i dag i en kultur, mine bedsteforældre ikke kendte, og som mine forældre skulle dels tilpasse sig til, dels tilpasse til dem. Det sidste arbejdede de på via Socialdemokratiet og Fagbev2gelsen. Derud over var de også ak­tive i kirken. Min far, der var fagforeningskasserer i SID i over 30 år, var således også medlem af menighedsrådet som repræsentant for Socialdemokratiet. Byens socialdemokratiske politikere og kredsens folketingsmænd kom og gik således i mit barndomshjem.

Som I kan se, tager integration tid. JA:, er vel en evig proces, hvor grupperinger i samfundet løbende udvikler deres integration.

Mit råd til jer skal være: Gå ind i det politiske og faglige arbejde. Vær med til at bygge fremtidens Danmark. Et Danmark for folket, det klinger og gror! Plads for os alle ved samfundets bord!

 

 -0-

 

Så mange var svarene . Der vil så ca. fredag d. 16. november  inden valget d. 20. nov. blive udsendt ca. 800 eks. Af en forkortet oversigt over svarene på 29 af de 48 ovennævnte spørgsmål. Det sker I form af  nr 8 af  bladet Multietnisk Fred’shavner-Dialog  jvf også adressen  http://www.arnehansen.net/dialog/demokrati/dialog8.htm

 

Evt. fejl må gerne meldes til arnehans@post3.tele.dk , tlf. 98425542.

 

Med venlig hilsen

Arne Hansen, Frederikshavn Multietniske Forening og radio FMR.