Multietnisk Fred’shavner-Dialog

nr. 8 – november 2001

(www.lyk.dk/dialog/demokrati)

 

 

 

 

Din stemme gør en forskel.

 

Den 20. november afholdes der tre valg hvor det afgøres hvem der skal bestemme på vores vegne de næste fire år – i byrådet, amtsrådet og folketinget. Denne udgave af Multietnisk Fred’shavner-Dialog handler om byrådsvalget. Vi har stillet en række konkrete spørgsmål til de partier og kandidater som stiller op i Frederikshavn kommune.

 

 

 

 

 

Det mener byrådskandidaterne!

 

De fremførte påstande om faktiske forhold er alle som udgangspunkt blevet fremført af etniske minoriteter, uden at de derfor behøver at være repræsentative for denne blandede gruppes synspunkter.

 

Spørgsmålene blev udsendt den 2. november med deadline den 10. november. Partier, der ikke var repræsenteret blandt svarerne, fik tilbudt en ekstra dag. 8 byrådskandidater fra partierne har svaret, mens de resterende partier altså ikke har ønsket at deltage.

 

Vi har modtaget svar fra:

Liste A - Socialdemokratiet - Bo Rune Jensen

Liste F - Socialistisk Folkeparti - Paul Rode Andersen, Ib Bjørn Poulsen og Jette Fabricius Toft

Liste M - Det Liberale Højre - Karin Vejen

Liste O - Dansk Folkeparti - Knud Wilson

Liste P - Aktive Pensionister - Erik Berthelsen

Liste Ø - Enhedslisten - Erik Thyge Nielsen

 

Af pladshensyn og af hensyn til overskueligheden bringer vi her kun et redigeret udpluk af svarene – bl.a. udvalgt for at vise hvor partierne/kandidaterne er uenige. Samtlige spørgsmål og besvarelser kan ses i sin helhed på www.lyk.dk/dialog/demokrati.

 

Svarene er i nogle tilfælde mere kandidaternes egne holdninger end partiernes, så er du enig i synspunktet, bør du stemme personligt på kandidaten.

 

a) Der er især behov for at forbedre den kommunale indsats for de unge flygtninges integration i lokalsamfundet?

 

Ja - mener Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Det Liberale Højre, Aktive Pensionister og Enhedslisten.

Nej - mener Dansk Folkeparti.

 

Kommentarer:

-        -          Enhedslisten: Ja, det er f.eks. vigtigt at yde personlig og faglig støtte til de unge under uddannelse for at sikre, at de ikke falder ud af uddannelsen.

-        -          Socialistisk Folkepartis Jette Fabricius Toft svarer "ved ikke" og tilføjer: Jeg tror, børn og unge har bedre kontakt i lokalområdet end forældrene.

 

 

b) Hvis det efter folketingsvalget bliver gjort frivilligt for kommunen at tilbyde modersmålsundervisning - vil dit parti så fortsat opretholde det nuværende tilbud om modersmålsundervisning?

 

Ja - svarer Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten            

Nej - svarer Dansk Folkeparti og Aktive Pensionister

 

c) Hvis dit parti får indflydelse i byrådet, vil I så arbejde for at bevare dansktræningstilbudet i førskolealderen?

 

Ja - svarer Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Det Liberale Højre, Aktive Pensionister og Enhedslisten.

Ingen svarer nej.

d) Vil jeres parti i byrådet arbejde for at der (hvor det ikke allerede foregår) bliver lavet et mobningsforebyggende arbejde og anti-mobningsstrategi på alle kommunens skoler - og at der stilles de nødvendige ressourcer til rådighed?

 

Ja - mener Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Det Liberale Højre, Aktive Pensionister og Enhedslisten.

Nej - mener Dansk Folkeparti.

 

Kommentarer:

-          -          Det Liberale Højre: Det er ikke kun elever der mobber - der skal også ses på de lærere der udøver mobning både på danske og nydanske børn!

-         -         Socialistisk Folkepartis Jette Fabricius Toft: Det skulle ikke være nødvendigt, at få på byrådsplan –indlysende at skoler (lærere) tager sig af det.

                                                                                      

 

e) Bør kommunen bruge flere ressourcer på tolke (som mange mener Frederikshavn kommune bruger for lidt)?

 

Ja - mener Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Det Liberale Højre og Enhedslisten

Nej - mener Dansk Folkeparti og Aktive Pensionister.

 

 

f) Hvilke konkrete tiltag vil jeres parti foreslå i byrådet for at skabe et mere gensidigt positivt forhold mellem flertalsfrederikshavnerne og mindretalsfrederikshavnerne?

 

Socialistisk Folkeparti:

Paul Rode Andersen: Lytte til gode råd fra Frederikshavn Multietniske Forening og FMR. Stille ressourcer til rådighed for samme.

Ib Bjørn Poulsen: Vi vil give integrationsrådet så megen indflydelse som muligt på hvad der skal ske i kommunen. Vi har i denne kommune gode erfaringer med at høre mindretalsgrupper og svage grupper i forbindelse med initiativer på kommunalt plan.

Jette Fabricius Toft: Man kunne f.eks. sørge for at etnisk ligestilling ikke blot forblev et diffust begreb, men blev effektueret! Større samarbejde med Frederikshavn Multietniske Forening.

 

Det Liberale Højre:

Karin Vejen: Sørge for at så mange som muligt kan møde hinanden igennem socialt samvær - her tænkes bl.a. på foreninger af forskellige arter, - gå sammen om at lave nogle fælles arrangementer - musik - spisning - osv. En opfordring til de politiske foreninger!

 

Dansk Folkeparti:

Knud Wilson: Vi har prøvet at få kvinder fra indvandrergrupper til at møde i debat, men ingen fået.

Det samme har vi foreslået i ligestillingsudvalget, men fået afslag

 

Aktive Pensionister:

Erik Berthelsen: Åbne op for flere arbejdspladser. - Større kontakt til sportsklubber.

 

Enhedslisten:

Erik Thyge Nielsen: At der tages initiativ til en drøftelse af integrationsrådets funktionsområde og kompetence. Politisk repræsentation i rådet.

 

 

g) Lønnet arbejde er en af de vigtigste forudsætninger for at etniske mindretal kan integreres i samfundslivet. Etnisk oprindelse skal derfor ikke være bestemmende for den enkeltes situation i forhold til arbejdsmarkedet. For at målet kan nås må kræfterne først sættes ind i forhold til diskriminering af mindretallene på arbejdsmarkedet?

 

Ja - mener Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Aktive Pensionister og Enhedslisten.

Nej - mener Dansk Folkeparti.

 

Kommentarer:

-          -          Det Liberale Højre: Vi går ind for frihed under ansvar, men at tvinge en arbejdsgiver eller virksomhed kommer der aldrig noget godt ud af. Men gå ind i en dialog om jobtræning, ansættelse eller igen vores forslag om opstart af nogle erhvervsrettede værksteder.

-          -          Enhedslisten: Lige muligheder for ens kompetencer.

 

 

h) Vil du/partiet - om fornødent igennem byrådsinitiativer - drage omsorg for, at der ved ansættelser i uddannelsespladser ikke (ubevidst) bliver diskrimineret over for velkvalificerede etniske unge?

 

Ja – svarer Socialistisk Folkeparti, Aktive Pensionister og Enhedslisten.

Ingen svarer nej.

 

Kommentarer:

-          -          Dansk Folkeparti: Både ja og nej.

-          -          Enhedslisten: Det glæder mig, at "ubevidst" er sat i parentes, for det ubevidste kan ikke bedømmes objektivt. Kan ikke li’ spørgsmålet. Det smager af frelsthed, af heksejagt og af vi er bedre, end de andre. Tror, vi kommer længere via åben dialog om objektivt tilgængelige facts.

 

 

i) Vil du/I arbejde for at kommunen gør en hurtig indsats for at få fastansat folk fra de etniske mindretal i stillinger, hvor mange nydanskeres særlige to-kulturelle kompetence i sig selv udgør et relevant ansættelseskriterie. (Især i de stillingskategorier, hvor de etniske mindretal er underrepræsenteret i forhold til deres andel af den befolkning/brugere der skal betjenes)?

 

Ja - svarer Socialistisk Folkeparti og Det Liberale Højre.

Nej - svarer Dansk Folkeparti.

 

Kommentarer:

-          -          Aktive Pensionister: Beroende på hvilket arbejde.

-         -         Enhedslisten: Jeg vil arbejde for, at den bedst kvalificerede ansøger altid bliver ansat. Om han/hun hedder Hansen eller Zadrin til efternavn er sagen uvedkommende. Menneskerettighederne taler om lighed for loven og lige muligheder. Særbehandling er diskrimination. Enhver dansker har krav på en værdig betjening af det offentlige. Ydes den ikke, kan  enhver klage. Kan ikke li’ spørgsmålet. Vi skal ikke tænke i etniske grupper. Vi skal tænke i medborgere i Danmark. Alle med dansk statsborgerskab er danskere, uanset om de kommer fra Thisted eller Teheran.

 

 

 

 

 

j) Vil du/I arbejde for at kommunen tilbyder evt. nødvendig efteruddannelse af såvel medarbejdere med indvandrerbaggrund som danske medarbejdere og ledere - så de bliver bedre til at fremme etnisk ligestilling og produktudvikle de relevante flerkulturelle kompetencer?

 

Ja – svarer Socialistisk Folkeparti, Det Liberale Højre og Aktive Pensionister

Nej – svarer Dansk Folkeparti

 

 

k) Vil du/I tilskynde til at der opstilles succeskriterier for etnisk ligestilling på arbejdspladsen. F.eks. ansættelse af et bestemt antal eller andel medarbejdere fra etniske minoriteter?

 

Ja – svarer Socialistisk Folkeparti.

Nej – svarer Dansk Folkeparti og Enhedslisten.

 

Kommentarer:

-          -          Det Liberale Højre: Vi henstiller, at de viser et ansvar, men igen under hensynstagende til virksomhedernes frihed til at lede og fordele arbejdet. Vi skal passe på ikke at forsøge at udøve ”nepotisme”.

-         -         Enhedslisten: Ligestilling er en ikke eksisterende fiktion. Ligeværd, lighed for loven lige arbejde for lige evner. Vi mennesker er ikke og kan ikke ligestilles. Men vi har krav på ligeværdighed og lighed for loven. Desuden kan vi oprette beskyttede jobs m.v., hvis medborgere har behov herfor.

 

 

l) Vil du/I arbejde for, at kommunen i sin erhvervs- og beskæftigelsespolitik tager initiativer til at skaffe arbejdspladser, der kan udnytte flygtninges medbragte kvalifikationer?

 

Ja – svarer Socialistisk Folkeparti, Det Liberale Højre og Aktive Pensionister

Nej – svarer Dansk Folkeparti

 

Kommentarer:

-          -          Enhedslisten: Det er vigtigt, at alle medborgeres kvalifikationer stilles til rådighed for fællesskabet. Man må tage udgangspunkt i disse menneskers forudsætninger på samme måde som i forhold til alle andre. Ingen særbehandling. Deres forudsætninger må op- eller omkvalificeres til arbejdsmarkedets løbende behov. Der er ikke behov for særbehandling i form af beskæftigelsesterapi. Det fører heller ikke til tilfredshed og positiv selvværdsfølelse. Nej, parolen må være: Du er dig, og du dur! Særbehandling er, som omtalt, i strid med menneskeretskonventionen.

 

 

m) Vil du/I arbejde langsigtet for at kommunen gennem sin skole- og uddannelsespolitik fremmer en flerkulturel kompetence hos alle kommunens borgere som forhåbentligt efterhånden kan overflødiggøre nogle af de ovenstående tiltag, som desværre er nødvendige i den nuværende situation?

 

Ja – svarer Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Det Liberale Højre.

Nej – svarer Dansk Folkeparti.

 

 

 

n) Hvad vil du/I gøre for at kommunen bliver bedre til at hjælpe mennesker i en moden alder som det aldrig er lykkedes at komme ind på arbejdsmarkedet?

 

Socialistisk Folkeparti

Ib Bjørn Poulsen: Støtte de initiativer som kan afhjælpe problemet

 

Det Liberale Højre

Karin Vejen: Jobtræning - værksteder, og dermed udslusning til virksomhederne.

 

Aktive Pensionister

Erik Berthelsen: Arbejdsformidlingen skal formidle kontakt, både til de kommunale og det private erhverv.

 

Enhedslisten

Erik Thyge Nielsen: Tal med dem om, at de kan have positivt udbytte af at konvertere denne negative følelse til aktiv deltagelse i det rige frederikshavnske foreningsliv. Måske er der noget ved "melodien" i deres personlighed, der ikke vækker positiv genklang i erhvervslivet. Har f.eks. aldrig hørt om tamiler, vietnamesere eller kinesere, amerikanere, englændere osv., der ikke er kommet ind på det danske arbejdsmarked. Måske er de kulturelle forventninger for langt fra hinanden, til at det kan lade sig gøre. Autoritære personlighedstyper har man ikke rigtig brug for i et demokratisk arbejdsmiljø. Kunne der måske være noget at arbejde med her?

 

 

o) Det har været foreslået at en løsning på den økonomiske stagnation med faldende befolkningstal og tomme boliger i kommunen kunne være at kommunen bad om at få forøget sin kvote af nye asylmodtagere.  Enig?

 

Ingen svarer ja.

Nej – svarer Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Enhedslisten.

 

 

p) Hvilke ideer har du og dit/jeres parti i øvrigt til at fremme beskæftigelsen indenfor det frederikshavnske lokalsamfund - specielt de etniske minoriteter?

 

Socialistisk Folkeparti:

Ib Bjørn Poulsen: En bred vifte af forslag som kan få virksomheder og iværksættere til at bruge Frederikshavn som hjemsted. Væsentlige elementer i en sådan politik er at folkeskole og børnepasning få tilbage ført de urimelige besparelser som er sket de sidste 2 år.

 

Det Liberale Højre:

Karin Vejen: Flere virksomheder! Få et færgeselskab mere! Flere jobs i ældreplejen - evt. deltids! Beskyttet værksteder med henblik til udslusning på arbejdsmarkedet! Jobtræning på virksomheder, så der er en større ballast til at søge jobs på!

 

Aktive Pensionister:

Erik Berthelsen: Udsætte byggeriet af musikhus og multi-idrætscenter, i stedet bruge pengene til erhverv og dermed  nye arbejdspladser.

 

Enhedslisten:

Erik Thyge Nielsen: Samfundet må støtte i form af uddannelseskrav, så de nye danskere får mulighed for at kvalificere sig til det danske arbejdsmarked. Lige muligheder for lige kompetencer.

q) Hvilke (særlige) forventninger har du og dit parti til de etniske minoriteter og de nytilkomne asylmodtagere?

 

Socialistisk Folkeparti:

Ib Bjørn Poulsen: At de vil tilføre os en kulturel indsprøjtning til glæde for alle parter.

Jette Fabricius Toft: At de har viljen til integration.

 

Det Liberale Højre:

Karin Vejen: At deres ønske er at integrere sig i samfundet, med de regler og love samt glæder og skuffelser det medfører!

 

Dansk Folkeparti:

Knud Wilson: At de rejser hjem, når muligheden er til stede.

 

Aktive Pensionister:

Erik Berthelsen: At de også selv gør en indsats.

 

Enhedslisten:

Erik Thyge Nielsen: At de nyankomne ufortøvet stræber efter af kvalificere sig til at opfylde kravene på det danske arbejdsmarked, således at de kan påtage sig ansvaret for deres liv på lige fod med alle andre. Og således, at de via skatter og afgifter kan bidrage økonomisk til opretholdelsen og udviklingen af det danske samfund. Jeg forventer, nu da de er flygtet til et frit, demokratisk land, at de tilstræber en omgangsform og attitudeform, der fremmer ligeværdighed og dialog. At de er ansvarlige i den forstand, at de ikke idelig stiller krav om særbehandling og særstilling.

 

 

r) Hvilke forventninger har du/jeres parti til hvilken rolle den almindelige frederikshavner skal spille i integrationsprocessen?

 

Socialistisk Folkeparti:

Ib Bjørn Poulsen: At være åben og interesseret i at alle i kommunen skal have et godt liv.

Jette Fabricius Toft: At vi giver evnen til integration, (og samtidig har viljen).

 

Det Liberale Højre:

Karin Vejen: Jeg forventer at man behandler sine medmennesker som man selv ønsker at blive behandlet - nemlig med respekt for det enkelte individ.

 

Dansk Folkeparti:

Knud Wilson: Ingen

 

Aktive Pensionister:

Erik Berthelsen: Borgernes øjne må åbnes, så de ser, at der ikke er den store forskel på Erik og Muhamed.

 

Enhedslisten:

Erik Thyge Nielsen: Ingen

 

 

 

 

 

s) Integration er når nydanskerne har accepteret de danske værdier og lært at opføre sig som danskerne?

 

Ja - mener ingen

Nej -  mener Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, og Enhedslisten.

 

Kommentarer:

-          -          Socialistisk Folkepartis Ib Bjørn Poulsen: Integration er at man har forstået hvad det er at være dansk, men også at man, inden for de rammer vi har I Danmark, lever med sin kultur og sit sprog.

-          -          Dansk Folkeparti: Integration er, når et menneske har tilsluttet sig til og lever med i den danske kultur.

 

 

t) Integration er når de etniske minoriteter og flertalsdanskerne har forstået nødvendigheden af gensidig respekt og samarbejde om at skabe de bedste rammer for at alle kan få reelt lige muligheder for at klare sig i samfundet?                          

Ja – mener Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Aktive Pensionister og Enhedslisten.

Nej – mener Dansk Folkeparti.

 

 

u) En vellykket integration indebærer, at lokalbefolkningen anerkender, at kulturel mangfoldighed skal betragtes som en ressource, der kan berige samfundet. Men det gælder så kun så længe de (universelle) demokratiske spilleregler i Danmark overholdes?

 

Jamener Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Aktive Pensionister og Enhedslisten.

Nejmener Dansk Folkeparti.

 

Kommentarer:

-          -          Dansk Folkeparti: En kultur hviler på mange faktorer som klima, erhvervsmuligheder, kontakt med andre kulturer. Det er disse faktorer, som skaber grænserne for kulturområder.

 

 

v) Den multietniske udfordring, som flere flygtninge i lokalsamfundet er, vil jeg/vi gerne være med til at tage op i et ligeværdigt demokratisk samarbejde - for at skabe et lokalsamfund med aktiv social og etnisk ligestilling og som er åbent for individuel kulturel valgfrihed, mangfoldighed og udvikling?

 

Ja – mener Socialdemokraten, Socialistisk Folkeparti, Aktive Pensionister og Enhedslisten.

Nej – mener Dansk Folkeparti.

 

Kommentar:

-          -          Dansk Folkeparti: Den danske kultur grunder sig bl.a. på ligestilling socialt, som på anden måde. Desværre er det begreber,  som ofte misbruges og det hører også med til den danske kultur.

 

 

 

 

 

 

w) De der afviser at et multietnisk samfund kan bringes til at fungere ved hjælp af en flerkulturel integrationsstrategi - de afviser i virkeligheden at tage den danske tradition for deltagelsesdemokrati alvorligt?

 

Ja – mener Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Det liberale Højre, Aktive Pensionister og Enhedslisten.

Nej – mener Dansk Folkeparti

 

Kommentarer:          

-          -          Det Liberale Højre: Der er ikke mange politiske partier der selv udøver demokrati i egne rækker – de fleste partier har rent demokratur (skindemokrati). Så i virkeligheden er det danske deltagelsesdemokrati, som mange partier råber op om at de sætter i højsædet, kun for at tækkes vælgeren! Den dag partierne selv indfører demokrati i egne rækker uden skelen til at medlemmerne også må gå ud at støtte demokratiet i alle dets afskygninger uden for partiorganisationen, så tager de deltagerdemokratiet alvorligt.

 

 

x) Nogle mennesker fra etniske minoriteter oplever at frederikshavnerne er mere fjendtlige overfor de etniske minoriteter end man er i mange andre byer. Således bliver minoritetsunge f.eks. ikke blive ansat fordi forretningsindehaveren så risikerer en omsætningsnedgang pga. kundernes negative reaktioner. Hvad kan og vil jeres parti gøre i byrådet for at fjerne frederikshavnernes (eller måske de etniske minoriteters) fordomme?

 

Socialdemokratiet:

Bo Rune Jensen: Personligt vil jeg gerne arbejde for øget forståelse mellem de gamle frederikshavnere og de nye som kommer til vores by. Hvis vi kan åbne øjnene for værdierne i deres livsmønster, kultur og religion, mener jeg at der lettere kan bygges bro over den kløft af misforståelser der ofte fører til racisme og intolerance i et mindre lokalsamfund som vores. Vi må fjerne disse barrierer.

 

Socialistisk Folkeparti:

Paul Rode Andersen: Oplysning, oplysning, personlige bekendtskaber, møder, hvor folk kan mødes og bryde fordommene.

Ib Bjørn Poulsen: Fortsætte med at få samarbejdet mellem indvandrere/flygtninge og flertalsdanskere til at virke og udbygge flertalsdanskernes viden og derved håb om forståelse for den svære situation som mange indvandrere/flygtninge er i. Udgangspunktet må ikke være at de tager noget fra os, men at de tilfører vores samfund en masse.

Jette Fabricius Toft: Som jeg har sagt flere gange, opstår problemerne oftest som følge af uvidenhed – ikke uvilje. Derfor må gensidig samtale/samarbejde/forståelse være vejen.

 

Det Liberale Højre:

Karin Vejen: Sørge for at så mange som mulige kan møde hinanden igennem socialt samvær – her tænkes bl.a. på foreninger af forskellig slags, - gå sammen om at lave nogle fælles engagementer – musik - spisning – osv….. En opfordring til de politiske foreninger!

 

Dansk Folkeparti:

Knud Wilson: Vort parti grunder sig på kristendommen og den danske kultur, hvor det grundlæggende er en stor tillid til det enkelte menneskes evne til selv at tænke og tilpasse sig til at omgås sine medmennesker. Det er ikke vor opgave at censurere vore medmenneskers tanker og meninger.

 

Aktive Pensionister:

Erik Berthelsen: Dialog – forståelse.

 

Enhedslisten:

Erik Thyge Nielsen: Hvis nydanskerne er villige til at gå ud på arbejdsmarkedet på samme betingelser som gammeldanskerne, vil jeg rejse debat om problemet og inddrage integrationsrådet i et forsøg på problemløsning.

 

 

y) Der er behov for at fortælle flertalsfrederikshavnerne om de nye flygtninges kulturelle baggrund og deres traumatiske oplevelser som flygtninge - men at de ellers er som mennesker flest?

                           

Ja – mener Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Aktive Pensionister og Enhedslisten.

Nej – mener Dansk Folkeparti.

 

Kommentarer:

-          -          Enhedslisten: Der skal ydes støtte og behandling efter behov. Også beskyttede jobs, hvis det er muligt.

-          -          Dansk Folkeparti: Vi har en åben debat og det må være det naturlige grundlag. Der har været meget uheldige problemer omkring indvandrere og en belæring vil altid virke falsk.

-         -         Socialistisk Folkepartis Jette Fabricius Toft: Lad frederikshavnerne afgøre, om de vil.

 

 

z) Vil jeres parti tage initiativ til at ændringer i sprogcentrets arbejde, som vedrører kursisterne, skal til høring i integrationsrådet - i det mindste indtil der oprettes et kursistråd?

 

Ja – mener Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Aktive Pensionister.

Nejmener Dansk Folkeparti.

 

Kommentarer:

-          -          Socialistisk Folkepartis Ib Bjørn Poulsen: Jeg tror det vil være en bedre løsning at afvente oprettelsen af et kursistråd.

-          -          Det Liberale Højre: Kun såfremt det fremmer undervisningen – Nej hvis det kun giver større administration.

 

 

æ) Hvilke opgaver og kompetencer vil jeres parti i øvrigt tildele integrationsrådet så det kan få en væsentlig rolle i formuleringen af en kommunal integrationspolitik og dens udmøntning i praksis?

 

Socialistisk Folkeparti:

Ib Bjørn Poulsen: En høringsret.

 

Det Liberale Højre:

Karin Vejen: Det vil afhænge af hvor stærkt og handlekraftigt rådet er og bliver og om de kan forvalte den frihed og det ansvar der så vil blive pålagt rådet.

 

Dansk Folkeparti:

Knud Wilson: Ingen.

 

 

 

Aktive Pensionister:

Erik Berthelsen: Jeg ved ikke hvilke kompetencer, men det er da klart, at med den større viden, burde de være de første til at blive hørt.

 

Enhedslisten:

Erik Thyge Nielsen: Rådet skal være rådgivende og vejledende i relation til de folkevalgte.

 

 

ø) Hvad mener du/jeres parti der kan gøres for at øge de etniske minoriteters  interesse for valget af integrationsråd d. 12. december - og for at vedligeholde en interesse for integrationsrådets arbejde fremover?

 

Socialistisk Folkeparti:

Jette Fabricius Toft: Oplysning/orientering, vække interesse hos alle f.eks. gennem medierne

 

Det Liberale Højre:

Karin Vejen: Ved at holde en tæt kontakt til multietnisk forening samt gøre opmærksom på valget igennem medierne!

 

Dansk Folkeparti:

Knud Wilson: Ingen forslag

 

Aktive Pensionister:

Erik Berthelsen: En ordentlig forklaring på hvad det her drejer sig om

 

Enhedslisten:

Erik Thyge Nielsen: At det politisk tilkendegives, at der er behov for løbende rådgivning og vejledning.

 

 

å) Evt. spørgsmål eller budskaber til de etniske minoriteter:

 

Enhedslisten:

Erik Thyge Nielsen: Det danske samfund har forud for jeres ankomst gennem 60 - 70 år været

præget af emigrationen fra land til by. Langt de fleste danskere er i forhold til by- og industri- kommunikationskulturen anden- eller trediegenerationsindvandrere.

Hele denne omlægning af danskernes levevis har skabt megen politisk og erhvervsmæssig dynamik; men den har også på mange måder stillet store menneskelige krav til fleksibilitet og omstilling.

Selv er jeg andengenerationsindvandrer fra landet. Jeg lever i dag i en kultur, mine bedsteforældre ikke kendte, og som mine forældre skulle dels tilpasse sig til, dels tilpasse til dem. Det sidste arbejdede de på via Socialdemokratiet og Fagbevægelsen.

Som I kan se, tager integration tid. Ja, er vel en evig proces, hvor grupperinger i samfundet løbende udvikler deres integration.

Mit råd til jer skal være: Gå ind i det politiske og faglige arbejde.

Vær med til at bygge fremtidens Danmark. Et Danmark for folket, det klinger og gror! Plads for os alle ved samfundets bord!

 

 

 

 

 

Postbesørget blad

(8245ARC)

bladnr. 52128

Multietnisk

Fred’shavner-Dialog

Nr. 8, november 2001

 

Udgives af: Frederikshavn Multietniske Forening. Redaktion: Henrik Lyk og

ansvarshavende redaktør Arne Hansen, Sønderjyllands Allé 35, 9900 Frederikshavn

 

 

Tre valg d. 20. november - og integrationsrådsvalg d. 12. december.

 

Alle stemmeberettigede til byråds- og amtsrådsvalg den 20. november har fået tilsendt et valgkort hvorpå der står adressen på det valgsted i kommunen hvor man kan møde op og afgive sin stemme.

Kommunen har også en annonce i Lokalavisen med et kort hvorpå afstemningsstederne er angivet. Valgstederne åbner kl. 9 på tirsdag og er åbne til kl. 20.

 

I øvrigt kan man læse om det danske demokrati og det lokale byrådsvalg i Multietnisk Fred’shavner-Dialog nr. 7, hvoraf det fremgå, at det ikke er alle der umiddelbart har stemmeret. For flygtninge kræves f.eks. tre års ophold i Danmark (og statsborgerskab ved folketingsvalg).

 

Men der kommer snart endnu et valg hvor alle fra etniske minoriteter over 18 år får chancen alligevel.  Den 12. december er der valg af nyt integrationsråd i Frederikshavn kommune. Interesserede kan høre om hvad integrationsrådene kan bruges til på radio FMRs hjemmeside www.fmr.adsl.dk. FMR vil desuden op til den 12. december behandle integrationsrådsvalgets betydning.

 

FMR sender:

Mandag-torsdag: Interviews og optagelser genudsendes nonstop

Fredag-søndag: Musik, servicemeddelelser og indslag.

Dialog” søndag 9-13 med fokus på politik, integration og etnisk ligestilling

Bosnisk” onsdag og søndag 20-22 – indslag og musik på serbokroatisk.

Andre etniske minoriteter med ønske om at lave radio er meget velkomne!

 

FMR kan høres på disse frekvenser:
Frederikshavn og Sæby: 106.6 MHz – (TDC-net: 94.9 MHz)

Skagen: 106.4 MHz (Skagen Antennelaug: 98.9 MHz)

Ålbæk og det vestlige Vendsyssel: 104.4 MHz

 

 

Støt Frederikshavn Multietniske Forening og FMR

Frederikshavn Multietniske Forening og radio FMR har haft store udgifter til sit projekt med at informere og engagere alle frederikshavnere op til byrådsvalget. Derfor vil alle indmeldinger i vore foreninger blive modtaget med glæde. Et årsmedlemskab i radio FMR koster 200 kr. og indmelding kan ske til Arne Hansen (tlf. 98 42 55 42) eller på www.lyk.dk/dialog/radioindmeld.htm med betaling i Spar Nord på konto 9006 4561481291.

 

Interesserede i medlemskab af Frederikshavn Multietniske Forening er velkomne til at henvende sig i  vores lokaler i Danmarksgade 78,1 eller til Arne Hansen.