Frederikshavn d. 23.01.02

 

Til det nye integrationsråd til dagsordenen på det første møde d. Integrationsrådsmøde d.  5.02.02. kl 16 i lokale B 246 i biblioteket

 

Frederikshavn Multietniske Forening vil gerne samarbejde med det nye integrationsråd idet vi regner med at have stort set de samme målsætninger.

 

(Travle folk kan her umiddelbart springe til sidste afsnit  A....så vil FMF her i denne omgang kun bede om nu at få udbetalt de 50000 kr af de afsatte ca 64000 kr til integrationsformål som et a conto-beløb..@)

 

1.

Som mulige samarbejdsprojekter kan vi umiddelbart pege på en fortsættelse af Frederikshavn Multietniske Forenings og Frederikshavn Multietniske Radios langsigtede folkeoplysningsprojekt for demokratisk politiks dannelse - timet til relevante aktuelle begivenheder. Senest har FMR-dialog informeret om skolebestyrelsesvalgene.

 

2

Aktuelt vil Frh. Multietniske Forening og Radio FMR gerne samarbejde med Integrationsrådet og evt andre interesserede om et offentligt møde i nær fremtid om regeringens udspil på udlændingeområdet og deres konsekvenser for det lokale integrationsarbejde - såvel i offentlig regi , på arbejdsmarkedet og i det civile samfunds fritids- frivillig og foreningsliv ?

 

Frh Multietniske Forening vil også gerne invitere Integrationsrådet (evt i form af arbejdsgrupper) til at samarbejde om løsninger på konkrete udfordringer såsom

 

3- forbedring af etnisk ligestilling på arbejdsmarkedet, såvel det private som offentlige, der kræver en anstrengelse for at få flere etniske minoriteter i arbejde.

 

4.Her vil de 2-sprogede unges skolekarriere og kvalificerede uddannelsesvalg (for de nyankomne i teenagealderen indslusningsforløb) være i fokus (jvf FMF+FMR uddannelsesmødet sidste år) . Og efter regeringens udspil vil nok specielt modersmålundervisningen komme under pres og med den pr 31. januar  nedlægggelse af Udviklingscentret for undervisning og uddannelse af de 2sprogede børn, unge og voksne vil der blevet stillet større krav til den lokale formåen, såvel for undervisninge af børn og voksne

 

5.For de nye voksne flygtninge er således nok den store udfordring - indenfor integrationslovens rammer - at få danskundervisningen og den lovbefalede aktivering til at fungere optimalt. 

 

Og det kræver nok en kulegravning af kommunens aktiveringsindsats, idet mange kursister på sprogcentret pga den nye struktur med 2 hele aktiveringsdage reelt har fået 2 fridag pga manglende aktiveringsindsats Det viser sig  f.eks  i, at ivrige kursister ikke kan få deres aktiveringsønsker opfyldt. - bl.a pga at kommunerne måske har lagt snærende bånd på hvad sprogcentrene må tilbyde som undervisning på de 2 danskundervisningsfrie ugedage.

 

6. En anden strukturel forbedring kan være at kommunen anstrenger sig mere for at lave og beskrive en mere attraktiv stilling som integrationsleder, så kommunen snart får ansat en kvalificeret og selvstændig person med erfaring på integrationsområdet i den stilling der nu har stået ledig i over et år - og med synlige konsekvenser.

 


7. Mht indsatsen på konkrete arbejdspladser, så er FMF blevet inviteret af Flådestationens ligestilingsudvalg til møde, hvor man også gerne så at vi skaffede medlemmer fra Integrationsrådet med. til at fortælle positive historier om etniske minoriteters ansættelse og karrierer på arbejdspladser.

 

8. Ansættelse af flere minoritetsfrederikshavnere på arbejdspladserne og etnisk ligestilling kan også  kræve en indsats for generelt at forbedre de etniske minoriteters image hos flertalsfrederikshavnerne, som for de flestes vedkommende er henvist til at danne deres meninger ud fra mediernes overvejende negative historier om en gruppe, som de ikke kender som enkeltpersoner. Her kan Radio FMR tilbyde samarbejde om at tage forsømte og mere positive aspekter op til behandling.

 

9.I den sammenhæng kan der vise sig behov for en særlig støtte til sårbare unge - f.eks at arbejde for at rekruttere  minoritetsforældre til natteravnene, som i øjeblikket søger folk.

 

10.Og mere langsigtet forebyggende at lave målrettet information overfor minoritetsunge om foreningstilbud i lokalsamfundet bla. formidlet gennem Radio FMR i samarbejde med FUF og SIFK,

 

11. Integrationsrådet kunne samarbejde med  FMF+ FMR om at henlede kommunens opmærksomhed på nytten af at samarbejde med de etniske minoriteters foreninger omkring indslusning og integration af nye flygtninge i lokalsamfundet. Dog har FMF-FMR nu fået henvendelse fra kordinatoren i familieprojektet i Haanbækområdet. Noget som kan blive værdifuldt i arbejdet med at skabe brugbare tilbud til kvinder og børnefamilier..

 

12. Frh Multietniske Forening og  Radio FMR er interesseret i samarbejde med Integrationsrådet og alle andre relevante instanser som skoler og foreninger om at skaffe flere aktive såvel mindretals- som flertalsfrederikshavnere til integrationsarbejdet - f.eks til at lave radio og lede og udvikle aktiviteter i FMF-regi.

F. eks. er Frh multietniske Forening  i de etniske minoriteters øjne handicappet af , at der er så få chancer for at møde flertalsfrederikshavnere i foreningen, selv om FMF siden 1995 har prøvet nærmest alt for at vække interesse hos de indfødte. Og det er en udfordring som FMF behøver integrationsrådets og andre offentlige institutioner og private foreningers støtte til at gøre noget ved.

 

13. Frederikshavn Multietniske Forening og Radio FMR mener selv man har gjort en stor indsats for integrationen i løbet af det forgangne år gennem opstarten af Frederikshavn Multietniske Radio (som er for alle frederikshavnere inclusive minoritetsfrederikshavnere) som vi da også har modtaget megen ros for, men næsten ingen medlemmer - på trods af breve og mange emails med opfordringer til at blive medlemmer. (se evt  http://www.lyk.dk/dialog/radioindmeld.htm eller 98425542).

 

Men det har også medført store - til dels uventede -  udgifter i opstartsfasen, som har nødvendiggjort støtte fra Frh Multietniske Forening, bla. til afholdelse af udgifter til det fælles demokratisk politisk dannelsesprojekt incl byrådstransmissionerne, som pga uforudsete køb af ekstra serverkapacitet gav ekstraudgifter.

Det gælder så meget mere som at både FMRs ansøgning til Indenrigsministeriets forsøgspulje (FMR eneste af sin art der lægger udsendelser på nettet) og senere FMFs ansøgning om støtte til det stort anlagte  demokratisk politisk dannelsesprojektet med landsperspektiver i kraft af internetdelen  - begge uventet blev afvist med begrundelsen for få penge.

 

14, Derfor har Frh Multietniske Forening i øjeblikket behov for straks at få tilført likviditet via det sædvanlige kommunale tilskud, som også så vidt vides er afsat på kommunens 2002-budget med ca 65000 kr. til Integrationsrådets disposition til integrationsarbejde.


I 2001 fik FMF 15000 kr driftstilskud fra indenrigsministeriet pga integrationsarbejdet. men så vidt man kan læse regeringens udlændingeudspil bortfalder denne støtte helt i 2002, hvorfor  de ca 65000 kr bliver mere afgørende for FMFs integrationsarbejde på frivilligbasis.

 

Men på baggrund af at det nye integrationsråd måske tager initiativ til egne projekter og egen udvikling (f.eks igennem et skræddersyet opstartskursus) så vil FMF her i denne omgang kun bede om nu at få udbetalt de 50000 kr af de afsatte ca 64000 kr til integrationsformål som et a conto-beløb. 

Det bevilgede beløb bedes indsat på Frederikshavn Multietniske Forenings konto i Spar Nord 9006 1305 6844 37

 

På vegne af Frederikshavn multietniske Forening og Radio FMR

 

Arne Hansen, kasserere