Frederikshavn d. 21.05.03

 

Kære medlem af Frederikshavn Multietniske Forening. Du indkaldes til

generalforsamling onsdag d. 18. juni kl. 16,00

 

i foreningens lokaler i Danmarksgade 78.1:

 

Dagsorden ifølge vedtægterne.

(Vedtægterne kan læses på www.arnehansen.net/000401FMF-vedtaegter.htm )

Stemmeret har alle der har betalt kontingent for  april-juli kvartal 2001

 

1. Valg af dirigent, og referent

 

2. Bestyrelsens beretning om årets arbejde fremlægges, diskuteres og sættes til afstemning.

(Interesserede kan bede om at få beretningen tilsendt i forvejen (pr email))

 

3. Aflæggelse af regnskab som skal til godkendes. Regnskabet udleveres til interesserede og spørgsmål besvares ved personlig henvendelse til kassereren, Arne Hansen tlf 98425542, post@arnehansen.net

 

3.b Et forslag til næste års budget fremlægges til drøftelse.

 

 4. Fastsættelse af kontingent. Beslutning ud fra evt. indkomne forslag

 

 5. Drøftelse af hovedlinier i Fr.havn Multietniske Forenings virke i det kommende år. ?

og  6. Behandling af indkomne forslag. (Skal være afleveret til sekretær Arne Hansen 8 dage før generalforsamlingen).

Her er det medlemmernes ideer der skal blomstre. Send gerne forslag  til sekretær Arne Hansen tlf 98425542, post@arnehansen.net .(senest d. 10/6). Bl.a. vil sekretær Arne Hansen komme med forslag om bedre brug af lokalerne i Danmarksgade 78 . Ideer hertil er meget velkomne

Indkomne forslag vil blive lagt på under http://www.arnehansen.net/index4.htm#3  . Medlemmer med email får dem pr email, hvis du har sender din emailadresse til post@arnehansen.net

 

- 7. Valg til bestyrelse, og valg af suppleanter ifølge vedtægterne:

De bestyrelsesmedlemmer , der nu har siddet i 2 år er på valg. Det drejer sig om  Bilal Arslan, Omid Ali Hosseini, Jawad Ahmadi ( Molla Tass, Arne Hansen  og Ali Hisham al Jabory blev valgt sidste år. Sidstnævnte udtrådte  senere) Bestyrelsen består af 7 medlemmer. Dvs at der (udover molla Tas og Arne Hansen) skal vælges 5 bestyrelsesmedlemmer – mindst. Ja for det skal tilstræbes at alle etniske grupper bliver repræsenteret. Dvs der skal være plads til både afghanere, irakere, kurdere, tamiler, bosniere og gammeldanskere m.fl.– også selvom bestyrelsen så bliver på mere end 7 medlemmer ?

Omid Ali Hosseini (volleyball bl.a.) har sagt ja til at genopstille til bestyrelsen. Desuden har  Zahra (svømning) og Sayed (taikwondo) samt Sima (svømning) sagt ja til at stille op. Andre er velkomne til at melde sig eller at foreslå andre ?

Der skal vælges mindst 2 suppleanter (Melahat Koca er nuværende suppleant til bestyrelsen) Vasu vil godt være suppleant

 

- 8. Valg af revisor (nuværende er Part Nord Revision)

 

- 9. Eventuelt.

 

Arne Hansen, sekretær, Sønderjyllands Alle 35, 9900 Frederikshavn, post@arnehansen.net  hvortil spørgsmål kan rettes.