Beretning om året 2003-04 fra bestyrelsen i Frederikshavn Multietniske Forening til generalforsamlingen d. 22.04.04 – Og som blev enstemmigt godkendt (19.04.04-udgave)

 (Til dagsordenens punkt 2…)

 

1.Bestyrelsens arbejde s. 1-2

2. Aktiviteterne i FMF i løbet af året siden sidste generalforsamling 18.06.03                     s. 2

2.a Multietnisk Center: renovering, formands-ideer, kvindeaktiviteter, internet                s. 3

- undervisning, off. møder: Irak, Bashy-Messerschmidt, Britta O., Efterskole m.fl.                   s. 4

- konklusion, finde nye Center-lokaler til efteråret pga.  nedrivning af Dksg 78                      s. 5

2.b FMF-Aktiviteter – der også rækker udenfor Centret: sport,                                      s. 5n-

-  Rådgivning                                                                                                                       s. 6

-  FLR-Dialog og kommunikation mellem medlemmer og bestyrelse-FU                                  s. 7n-8

2.c. Samarbejde med ydre aktører: offentlige, foreninger og virksomheder                        s. 8

2.c.1.a. Integrationsrådet                                                                                                       s. 9

2.c.1.b. Kommune/stat: Skole-fri.projekt, bibliotek, gæstelærere, FMF undersøge               s. 9     

2.c.2. Foreningslivet: FLR, FUF, Frivilligråd, Indsamling, Røde kors m.fl.….                       s. 10

2.c.3. Private virksomheder: Martin… - 3. Afslutning                                                             s. 11

 

1.Bestyrelsens arbejde

På generalforsamlingen d 18.06.03 blev følgende Valgt til bestyrelsen.: Citat fra referatet:

”Sayed Olawi (afghaner, Omid Ali Hosseini (afghaner), Kumar(tamil), Nader Kheirieh (iraner), Driton Krasniqi (Kosovar), Hassan Navabi(iraner), Mirsad Haurdich (bosnier), Jawad Ahmadi (afghaner), Abdul Rahim Omarsad(afghaner) Bilal Arslan (kurder), Endvidere fortsætter Molla Tas og Arne Hansen

Ingen kvinder mødte op(til stor skuffelse). Generalforsamlingen besluttede, at reservere 2-3 pladser til kvinder valgt på et særligt kvindemøde… Evt. kunne kvinderne vælge i starten at holde sig helt separat i en kvindegruppe/kvindelig bestyrelse.

Generalforsamlingen udtrykte interesse  for at kvinderne var aktive.

Der blev vedtaget at det skulle være muligt at bestyrelsen kunne supplere sig med aktive repræsentanter fra etniske grupper, som ikke var repræsenteret på generalforsamling, når disse blev medlemmer, f. eks irakere”

 

På bestyrelsesmødet d. 27.06.03 konstituerede bestyrelsen sig med valg af  Sayed som formand, Hassan som næstformand, Arne som kasserer og sekretær. Og der blev valgt et forretningsudvalg bestående af  formanden Sayed, næstformanden Hassan og kasserer og sekretær Arne. (jf. http://www.arnehansen.net/030630ny-bestyrelse.htm )

 

I øvrigt har der siden generalforsamlingen d. 18. juni 2003 været afholdt bestyrelsesmøder d. 27.06.03, 13.07.03, 01.08.03, 31.08.03, 1.09.03, 29.09.03 (Bashy), (30.09.03 (Sayed og Arne i Integrationsrådet)), 19.11.03, 12.01.04, 25,02.04, 25.03.04

 I alt 10 styk

 

Derudover har forretningsudvalget mødtes hyppigt i starten evt. pr tlf.  i det Sayed, Hassan og Arne har været hovedkræfterne i renovering af lokalerne juli-oktober. Ved valget af forretningsudvalget blev det betinget, at alle forretningsudvalgsmedlemmer skulle have  Email-forbindelse af hensyn til effektiv kommunikation. Desværre fik Hassan aldrig email og i den seneste tid har Sayed ikke fået alle Arnes mails fordi de af Yahoo er sorteret til Yahoos masseforsendelsesmappe (hvilket Arne gerne vil vise hvordan undgås). Hassan har desværre ikke været aktiv  i 2004. Men i stedet har den nye dygtige integrationsmedarbejder Lisa Sørensen været nøglefigur her som initiativtager og gennemfører i samarbejde med især Arne Hansen efter at Sayed har været hårdt belastet af sit arbejde og undervisning i Dari og ansvar for mandesvømning mm

 

For at forstå forretningsudvalgets og bestyrelsens arbejde er det desværre nødvendigt med følgende

fremmødestatistik ved bestyrelsesmøder:

Mødt frem Alle 10 gange har Sayed og Arne, - fremmødt 7 gange:  2 medlem(ene ikke i 2004), - 06 gange: 2 medlemmer, 05 gange: 1 medlem, men ikke i 2004, - 04 gange: 1 medlem, - 02 gange: 1 medlem, - og  så er 4 kun mødt 1 gang, men 2 af disse er fraflyttere.

 

Bestyrelsesmødet d. 25.03.04 bemyndigede Arne til at tage en drøftelse med de mest inaktive bestyrelsesmedlemmer om deres fremtid i bestyrelsen.

 

Da det altså har været svært at samle en fuldtallig styrelsen på trods af forsøg med telefonkæder, så har forretningsudvalget måttet bede om generelle bemyndigelser til at foretage konkrete tiltag med hensyn til de områder, som bestyrelsen har taget principielle beslutninger om .

Det har været forretningsudvalgets intension  hele tiden at informere bestyrelsen om dens konkrete beslutninger pr e-mails . Det er dog smuttet nogle gange når sekretæren har haft mest travlt og måttet prioritere. Desværre er det oftest knebet med hurtig information til de bestyrelsesmedlemmer uden email. I stedet er meddelelser ved lejlighed blevet lagt i lokalerne. Og det gælder også   referaterne fra bestyrelsesmøderne undtagen d. 29.09.03  hvor referatet aldrig blev renskrevet pga. sekretæren også stod for DFs indsamling til flygtninge i verden.

 

Med henblik på generalforsamlingen så er situationen pr 25.03.04 at Arne Hansen har siddet i 2 år og derfor er på valg. Og følgende ved vi vil fortsætte i bestyrelsen: Sayed Olawi, Nader Kheirieh, Bilal Arslan.

 

Samarbejdsvilje og samarbejdsevner har vist sig at være helt afgørende for at få bestyrelsesarbejdet i en multietnisk forening til at fungere, da mange bestyrelsesmedlemmer naturligt nok i udgangspunktet møder med en opfattelse af  og bedre forståelse for sin egen etniske gruppes eller køns eller aldersgruppes eller flygtningeanciennitetsgruppers eller lokaleanciennitetsgruppers interesser. Og at ens  egen gruppes forhåndsforståede interesse derfor nemt kommer i fokus for indsatsen i bestyrelsen, da det er sværere og faktisk kræver en samtale-indsats at forsøge, at forstå andre gruppers tankegange og måske anderledes situation..

 

Det er bestyrelsens klare opfattelse, at det er nødvendigt at pointere, at alle i den fremtidige bestyrelse skal deltage på lige fod og at alle bestyrelsesmedlemmer skal opfatte hinanden som ligeværdige samarbejdspartnere uanset etnisk baggrund  mv. og altid bestræbe sig for at bestyrelsen når frem til beslutninger, der tager berettigede hensyn til alle parter, så vi når frem til en ”alle vinder-situation”. Det er nemlig forudsætning for at bestyrelsesarbejdet i Frederikshavn Multietniske Forening kan fungere. Jf. også formålet for FMF ifølge vedtægterne

 http://www.arnehansen.net/000401FMF-vedtaegter.htm  Stemmer man ja til bestyrelsens beretning forpligtiger man sig til at følge dette krav.

Bestyrelsen opfordrer folk der er interesseret i at arbejde i Frederikshavn Multietniske Forenings bestyrelse på disse præmisser til at stille op. Man er velkommen til at henvende sig herom til sekretær Arne Hansen 98425542 eller post@arnehansen.net

 

Forretningsudvalget må om nødvendigt påtage sig at finde aktive, stabile samarbejdsparate folk af begge køn og også unge der vil stille op til bestyrelsen, så vi kan få valgt en styrket bestyrelse på generalforsamlingen d. 22. april, kl. 17, der også afspejler de forskellige etniske minoriteter mv. blandt medlemmerne og i lokalsamfundet.

 

(Ovenstående afsnit af beretningen der angår bestyrelsesarbejdet , blev enstemmigt vedtaget af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer (Sayed, Bilal og Arne) på bestyrelsesmødet torsdag d. 25.03.04., som overdrog ansvaret for resten af beretningen om årets gang til Arne)

 

2. Aktiviteterne i FMF i løbet af året siden sidste generalforsamling 18.06.03

2.a Lokalerne i Multietnisk Center i Danmarksgade 78,1+2

Den nye forretningsudvalg begyndte med stor entusiasme at renovere lokalerne, som der rigtigt kom hul på efter at Sayed fik ideen om at fjerne muren mellem det gamle radiostudie og Sai Baba-gruppen, så der kunne tilbydes rygerne og kortspillerne at flytte op på anden sal til et rimeligt stort og lyst lokale med eget tekøkken. Brugernes repræsentant fik bestyrelsen til at betale for et nyt gulvtæppe i rygerrummet. Og  senere har forretningsudvalget sørget for at opstille et kemisk toilet på 2. sal. Hassan havde da fjernet muren og han havde forinden lavet en væg mellem pc-rum og storrummet, så der kunne låses ind til Pc’erne.

 

På et møde d. 1. september mellem repræsentanter fra FMF og integrationsrådet fremførte Sayed ideerne: ”Sayed henviste til det udleverede bestyrelsesreferats punkt 4 med alle vores ideer fra i aftes (se www.arnehansen.net/040118-FMF-aktivitetstilbud.htm og søg på ”Bestyrelsens øvrige ideer”), som vi gerne ville samarbejde om, men renoveringen af lokalerne og med placeringen af rygning og kortspil på 2. sal var den første forudsætning for at få nye flygtninge herunder unge og kvinderne og især danskerne til at komme i lokalerne. Han ville gerne igennem FMF give tilbuddene i familieprojektet i Hånbæk til alle ny- og gammelfrederikshavnere. Kommunen kunne få meget billigere og mere uddannelse og integration i lokalerne her end gennem alle de projekter kommunen købte ved at vi hjalp hinanden. Men det krævede bl. a. Pc’er og internet til jobsøgning, som vi sagtens kunne lære hinanden. Vi ville også gerne samarbejde med kommunens sagsbehandlere og stille vores videns- og færdigheds- kvalifikationer rådighed hvor kommunens folk stod og manglede dem for at bidrage til et bedre resultat.”

 

Integrationsrådet havde ønsket mødet pga. kritik af den store husleje til TDC. Integrationsrådets møde d. 2. sept.(hvor FMF ikke fik foretræde) henviste FMF til at søge at flytte til billigere lokaler i LO-huset. Først d. 9 november fik vi besked om at LO ikke ville slå så meget af huslejen at der var penge at hente på at flytte – til de mindre og mindre egnede LO-lokaler.

Desværre forsinkede denne uvished om flytning vores renovering af centerlokalerne i Danmarksgade 78. Og først efter at integrationsrådet på sit møde d. 9.12.03 meget konstruktivt havde bevilget FMF  den sædvanlige økonomisk støtte også for 2004, kunne vi begynde at købe inventar.

 

Kort efter fik vi så  mulighed for at få den erfarne og velkvalificerede Lisa Sørensen i jobtræning med henblik på igangsætning af (uddannelses)aktiviteter for kvinder fra nytår 2004 og et halvt år frem, hvilket vi siden har haft meget stor glæde af . Lisa har sat gang i kvindeaktiviteter efter at have opsøgt kvinderne og spurgt om deres ønsker . Bl.a. startede hun sammen med Sabah med syning og tegning og selv begyndte hun at undervise i svømning mv.  på Munkebakkeskolen.  Og Lisa har mange flere tilbud til medlemmerne, som det fremgår af den fine pjece(www.arnehansen.net/040309FMF-folder.doc ) Så man skal bare ringe til Lisa på 61713311. Lisa lavede i forbindelse med vore medlemmers  udstillinger på bibliotekets udstilling Tværkulturelle mødesteder. FMF har virkelig haft megen gavn  af Lisas engagerede indsats med bogstavelig talt at skaffe rum for kvinderne i FMF, hvilket er gjort meget dygtigt og hvor Lisa også viste gode evner som problemløser.

 

Takket være tilskuddet via integrationsrådet så kunne vi købe 3 nye computere med internetopkobling. Og vi var så heldig at en computerkyndig frivillig Minna Petersen meldte sig til at være superviser og Edb-lærer og hun vil gerne lave en rigtig hjemmeside til FMF, HURRA! I øjeblikket arbejder Minna energisk og udholdende for at udbedre de skader der er sket og så sætter hun en slags lås på, der fjerner forstyrrende downloading af programmer. Brugerne bedes spørge  Minna først om evt. godkendelse før downloading. Minna er hurtigt blevet helt uundværlig for os.

 Også andre som  Murat Pektas, Hossein (Husam?) og Sabah Rashid, Saed Poordaryai  har lovet at tage EDB-vagter. Vi kan bruge flere pålidelige folk, så vi kan holde lokalerne åbne i flere timer ???. Der har vist sig brugerinteresse – også for billard og fodboldspil.

 

De aktuelle åbningstider for Internetcafeen er fra kl. 14 alle dage . Og lidt mere præcist mandag 14-16, tirsdag 14-18, onsdag-fredag kl. 14-16, lørdag 12-15, søndag  kl. 12-15

 

I dele af året har centerlokalerne også været brugt til undervisning i hhv. kurdisk(Semso) og bosnisk kultur(Hali Ates), og Sayed har i Hånbækskolen startet modersmålsundervisning i dari op med mange elever .

Desuden er der fortsat kombineret lektiecafe og rådgivning tirsdage kl. 16-18 i Multietnisk Center

 

På det sidste har Steen Filskov tilbudt at organisere skakturneringer og måske andre aktiviteter der kan være med til at give mere liv i lokalerne

Vi håber så også de planlagte børneaktiviteter kommer mere i gang end den ene gang med pædagogstuderende Omid og Sayeds modersmålsklasse .

 

Der har været afholdt offentlige møder om aktuelle emner med oplægsholdere og livlig debat bagefter. Bagefter har møderne så typisk kunnet høres i det meste af Vendsyssel søndagen efter kl. 18-20 på 106,6 eller 103,5 MHz i Frederikshavn Lokalradios program Dialog redigeret af Arne Hansen. Samtidig er optagelsen fra mødet så også  lagt på internetadressen www.arnehansen.net/radio/lydarkivdialog.htm  som service til alle interesserede dansksprogede i verden Og her er der ikke mindst tænkt på de uddannelsessøgende og deres lærere.

 

På grund af at det trak ud med renovering af  centerlokalerne var der et slip fra mødet om Irakkrigen d. 3. april om krigen mod Irak med oplæg af de irakiske flygtninge Sabah og Ali og den afghanske krigsflygtning Omid(jf. www.arnehansen.net/radio/irakmodeapril.htm ) og så til kvindemødet d. 23. oktober.

Men vi fyldte det ud med et debatmøde d. 29. september i samarbejde med  den lokale formand for Dansk Folkeparti, Steen Jørgensen. Og det blev meget vellykket. Her tørnede Bashy Quraishy formand for Europæisk netværk imod Racisme og folketingskandidat for minoritetspartiet sammen med Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti (I har nok lige set igen på TV i serien ”Omar skal giftes”. Vore lokale ”de fremmede” var mange og langt i overtal også i den efterfølgende livlige og åbenhjertige debat. Mødet blev optaget og sendt i Arne Hansens radioprogram Dialog i Frederikshavn Lokalradio, og kan stadig høres på http://www.arnehansen.net/radio/messerschmidtquraishy.htm Optagelsen er blevet så kendt at andre hjemmesider i Danmark har linket hertil.

 

 

D. 6. november kom forfatteren Henning Sørensen og fortalte om sin pacifisme Jf. http://www.arnehansen.net/radio/henningsorensen.htm . Forud for mødet kom  seminarielektor lektor Knud Gammelgaard med sin tidligere plancheudstilling om krig og fred baseret på FNs principper for international undervisning. Den gamle fredsaktivist ville gerne samarbejde med kræfter i Frederikshavn Multietniske Forening og Frederikshavn kultur-kommune  om at opbygge et center for udvikling af global fred, demokrati og social retfærdighed – med udgangspunkt i FMFs centralt beliggende lokaler i Frederikshavn ?

 

Og d. 7. februar havde vi møde om unge på efterskole jo www.arnehansen.net/radio/efterskolemoede040130.htm

 

Som noget nyt afholdt FMF d. 23. oktober et rent kvindemøde med sundhedskoordinator Britta Olsson som oplægsholder med emnet ”sex og sundhed”. Der var 7-8 deltagere. Disse har givet udtryk for at  mødet var en virkelig succes. Men desværre gik det næste møde  d. 27. nov. Ærgerligt nok i vasken pga. manglende overholdelse (eller misforståelse?) af indgåede aftaler. Der kan selvfølgelig komme gode grunde til , at man blive nødt til at svigte  aftaler.? Og måske især for kvinder, som her brugte sygdom, ramadan, børnenes julefest i skolen ???.

 

Men også og især for de mandlige medlemmer gælder det , at det at blive væk fra aftaler uden at melde afbud virkeligt har været et stort generelt problem igennem årene i vores foreningsarbejde , som vi alle må føle os medansvarlige for at få løst inden ildsjælene brænder helt ud og for at nye kan bevare gnisten !!!  Og vi kan begynde med at vi hver især gør mere ud af at tjekke, at de andre er enige i der faktisk er indgået en aftale og hvad der så faktisk blev aftalt med hensyn til tid og sted og hvem der skulle gøre hvad? Og at man altid har sin kalender på sig så man kan tjekke at tidspunktet ikke er optaget og så får skrevet aftalen ind i kalenderen med det samme !

 

Er der interesse for at forsøge at genoptage møderne ?

Kvindemødet var oprindeligt inspireret af en henvendelse fra AIDSfonden om at medvirke i et forebyggelsesprojekt rettet imod etniske minoriteter, som var ladt i stikken på dette område på trods af at gruppen ifølge sygdomsstatistikken var mere udsat for at blive smittet med HIV/AIDS.

 

I vinter er centerlokalerne også blevet brugt af en  mødregruppe på initiativ af sundhedsplejerske Anne-Marie Jørgensen

 

Men de udfordringer der er taget op ovenfor må ikke overskygge, at alt i alt har året 2004 været et positivt og spændende år for Multietnisk Center, som er Lisas navn på foreningslokalerne.

Efter flere års problemer omkring uhensigtsmæssig brug og styring af lokalerne er det nu med det nye forretningsudvalg og integrationsmedarbejder Lisa Sørensen i spidsen for en stor indsats lykkedes for det nye forretningsudvalg at få fornyet og sat nogenlunde skik på lokalerne og fyldt dem med aktiviteter ikke mindst takket være at Lisa Sørensen. Ja og på det sidste også ved at flere danskere meldt sig med arbejdskraft.

 

Det drejer sig bl.a om Jytte Schaltz  som er sprunget til at hjælpe med syning i vores nødsituation pga. den herskende aktiveringspolitik.

Ja for lige før påske blev vores irakiske underviser tegning og syning af kommunen beordret i aktivering  i aktivhuset hvor det nu står på at skille gamle TV-apparater ad, men med hvilket perspektiv ?. Men det forlyder fra kommunalt hold, at det er en ny Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats der  umuliggør at undervisning og andet meningsfyldt arbejde i FMF-regi kan indgå som en del af aktiveringstimetallet. Noget som er ved at blive afklaret, da det er et generelt problem for FMF at kommunens lovbefalede aktivering ”stjæler” af vore alt for få frivillige. (skete også i efteråret 2003)

 

På denne måde er både regeringen og kommunen i høj grad med til at give de frivillige i FMF mere arbejde og stress end godt er. Men heldigvis er det nok lykkedes at skaffe nye frivillige i stedet. Forhåbentligt lærer vi alle af  sådanne sager.

Der er dog ingen udsigter til at arbejdet med at holde FMF i gang og skaffe pengene dertil bliver nemmere (for slet ikke at tale om rådgivningsarbejdets næsten umulige vilkår).

 

Senest har FMF fået at vide af de nye ejere, et Colosseum-byfornyelseskonsortiet Bjarne Severinsen, at vi bliver opsagt til 1.maj med udflytning engang til efteråret (alt efter tolkning af om det er lejekontraktens opsigelsesfrist på 6 måneder eller erhvervslejelovens på 3 mdr. der gælder?) Dog kan vi kræve en vis erstatning. I denne vigtige sag for vores forening har vi følt det nødvendigt at søge hjælp hos advokat Bjarne Overmark i Randers, (som hjalp os i sin tid da udlejeren TDC fik den smarte ide , at det var billigere, at smide de etniske minoriteter ud af deres lokaler end at lydisolere loftet i Telebutikken nedenunder). Men i møde med advokat Rønnow-Jessen er er fremført at for os drejer det sig om et velegnet og billigt lokale, vi kan fortsat kan opnå velvillig støtte til hos integrationsrådet. Og vi afventer nu at Bjarne Severinsen, ejer af mange huse i Frederikshavn, snart kommer med et godt tilbud. Men vi er interesseret i at alle medlemmer også kigger efter ledige lokaler. Vi skal til møde i Randers d. 20. april, som vi redegør for på generalforsamlingen d. 22. april kl. 17.

 

 

2.b FMF-Aktiviteter – der også rækker udenfor Centret

Sportsaktiviteterne bl. a svømning for kvinder og mænd, familier, wolleyball og taikwondo ude på skolerne har stort set kørt som de plejer. Men kvindesvømningen har fået  et kraftigt løft ved hjælp af Lisas undervisning

Men for alle de aktivitetsansvarlige, så er det er vigtigt at huske at give besked hvis man holder op med at bruge lokalerne. (Giver man ikke kommunen besked inden 15 oktober kommer vi til at betale lokaleleje for hele året alligevel ). Der er nogle familier som kender hinanden godt og har fundet ud af at kombinere sporten og hyggen. Derfor har sådanne faste grupper ikke kunnet finde plads til at dele deres sportsaktiviteter med flere. Det er forståeligt. Men de bør så især hjælpe med til at få opstartet nye hold (eller henvise til andre foreningers relevante tilbud) så alle der har lyst kan få lejlighed til at få opfyldt behov for sport og socialt samvær.?

 

 

Rådgivning som bl.a varetages af Arne Hansen har som sædvanligt været meget ressourcekrævende.

Henvendelser kan komme fra hele Vendsyssel og længere væk, typisk formidlet af flygtninge, som tidligere har brugt rådgivningen eller også via internettet eller sagsbehandlere eller andre professionelle som i deres position selv ingen muligheder har eller har udtømt mulighederne.

Det er typisk sager hvor man føler sig i klemme hos offentlige myndigheder og i nogle tilfælde hvor det drejer sig om økonomiske mellemværender med private virksomheder. OG endelig hurtige spørgsmål fra informationssøgende fra skoleelever der vil vide noget om flygtninge  til professionelle ressourcepersoners præcise spørgsmål

 

Det kan af og til være svært at se en mening i det krævende arbejde efterhånden som myndighederne på alle niveauer gør det sværere og sværere at være flygtning – også efter ankomsten til Danmark jf. den nye lave starthjælp, som ikke mindst sætter de flygtninge i klemme som stadig har en familie som skal forsørges i udlandet i over et år. Det alt imedens man i Udlændingestyrelsen siger man skal bruge over et år til at efterforske ægtheden i flygtningens fremlagte dokumentation på et rigtigt ægteskab eller samliv. Som om 5 fælles børn og udtalt desperation i de hyppige henvendelser, som videregives til sagsbehandlerne i Udlændingestyrelsen, ikke i sig selv skulle være nok dokumentation ? 

Samtidig får man at vide at der mangler mandskab. Men henvendelser til chefen med reference til ministeren er resultatløse.

 

Så den forklaring på de unødige (og senere integrationshæmmende) lidelser regeringen igennem den langsommelige behandling af familiesammenføringssager

udsætter familierne for, som ligger nærmest for, er at det er regeringens og dets støttepartis bevidste politik?. Ikke mindst når samme regerings flygtningeminister fører an i udvisningen af afghanske og irakiske flygtninge Andre ville måske kalde det ”onde vilje.” og få associationer til tamilsagen, som drejede sig om at presse asylmodtagere i Danmark til at rejse ud af Danmark tilbage til deres familier.

 

Det er del af en stramningsbevægelse der har fundet sted i Danmark helt siden efteråret 1986 og som så har accelereret voldsomt siden valget i 2001.

 

Det  er ofte meget svært at hjælpe overfor myndigheder, når hjælpen samtidig føles at kunne indebære en risiko for at kunne ende op med at skade vedkommende pga. af det image vedkommende så opnår hos forvaltningsansvarlige, som kan opfatte bisiddere som et problem, og  så helst holder kortene tæt ind til kroppen.

FMF vil gennem Frederikshavn Lokalradios Dialog-redaktion igen snarest gøre en indsats for at tilbyde brugerne opdateret information om love og regler, bl.a. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats og Integrationsloven, - og lovreglernes lokale administration. Der har nemlig vist sig et behov for at 

højne det generelle informationsniveau blandt flygtninge og deres frivillige rådgivere.

 

Med den fremherskende reserverede holdning fra den danske offentlighed og den negative optik fra landspolitikerne og landsmedier (Nordjyske er heldigvis her faktisk en positiv undtagelse), så opgiver travle rådgivere nu på forhånd fra at bringe de hjerteskærende urimeligheder frem i landsmedierne på demokratisk vis. Vi kan kun opfordre medlemmer, der føler sig urimeligt behandlet om at skrive læserbreve i Nordjyske og Lokalavisen vi hjælper gerne med retskrivningen.

 

F. eks hører man på landsplan meget om problemer med 2.generationsunge, som reelt er et antalsmæssigt lille problem og man ændrer og ændrer i lovgivningen for at gøre pisken større for at ”motivere” de ledige. Alt imedens der åbenbart er næsten politisk enighed om at snitte ”guleroden” mindre gennem de systematiske generelle forringelser af flygtninges muligheder for etnisk ligestilling og multikulturel integration. ”Gør din pligt og kræv din ret” var arbejderbevægelsens motto i sin tid medens man kæmpede for at opnå rimelige sociale og demokratiske rettigheder. Flygtninge vil gerne gøre sit bedste for at overholde de pålagte pligter. Men når guleroden bliver mindre så bliver motivationen til at leve op til de stadigt skærpede krav og pligter altså også mindre og til sidst giver man op.

 

Et eksempel: Så længe politikerne siger god for at misbruge endog meget dygtige og arbejdsivrige flygtninge som billig arbejdskraft for de lokale virksomheder ved at lade deres forvaltninger tvinge uddannelsesinteresserede og –egnede flygtninge til i stedet at tage det ene ”jobtræningsforløb” efter det andet - uanset de samme virksomheders praksis med at fyre medarbejderen samme dag den sidste tilskudskrone er modtaget; - ja så er det forståeligt hvis mange flygtninge efterhånden opgiver at tro på at de selv kan gøre noget for at forbedre deres situation, når de ser at det ikke lykkes for deres forbilleder. Og her bliver de unge 2.generations nyfrederikshavnere efterhånden meget sårbare, medmindre kommunen tager initiativ til at opprioritere uddannelsesønsker og den stadige dialog og forhandling  med de nye flygtninge undervejs.

 

Allerede i januar 2002 foreslog FMF at integrationsrådet foranstaltede en brugerundersøgelse af den kommunale integrationsindsats og det har forlydt at den vil komme nu i foråret 2004. Det kan forhåbentligt blive et godt værktøj til forbedring af integrationen på arbejdsmarkedet på længere sigt, - idet integrationsrådet sikkert sørger for også at få lavet nogle dybdeborende interviews af nogle nøglepersoner, der ikke er bange for at fremlægge deres erfaringer, (hvis de findes). Interesserede kan høre om de metodiske problemstillinger i et interview med integrationsrådets formand Mohammad Daneshjou på www.arnehansen.net/radio/daneshjou031210.htm

 

Der har dog glædeligvis også  været mange henvendelser fra velmenende offentlige instanser som havde brug for (gratis) konsulenthjælp eller f. eks brug for en gæstelærer eller en etnisk kunstner!

 

Og de kæmpeudfordringer der møder frivillige rådgivere skal ikke overskygge, at når man ser dem fortsætte alligevel selv til en til timeløn på 0 kr., så er det nok i høj grad det man får igen af ægte menneskelig glæde, når en sag ender lykkeligt. Nok en mangelvare, som ingen materielle goder kan erstatte.

(Og selvfølgelig slet ikke når en tidligere hjælpeindsats helt uventet kaster en oplevelse for livet af sig , som f.eks en guidet tur med familien til modtagelse i hjemlandets favn og for første gang møder de lokaliteter og deres folk og de historiske begivenheder der, som tidligere krigsskueplads, som man tidligere kendte til hudløshed fra alskens rapporter som blev videresendt til de danske myndigheder i konkrete asylsager. Og så oven i købet med stedlig kyndig redegørelse for hele konfliktforløbet som virkeligt kan give nye indsigter som også kan bruges i generelt freds og konfliktforebyggelsesarbejde. Og man kan ”slå 2 fluer med et smæk” og få hjembragt interviews til 4-dialog-udsendelser, som kan findes med søgeordene ”tamil” og ”Sri Lanka” på www.arnehansen.net/radio/lydarkivdialog under 2003.)

 

Og heller ikke selvom rådgiverens værste er at stå over for det menneske, hvis sag man må opgive på grund af  tidspres. Eller allerværst: En nedprioritering der senere viser sig at være en fejlvurdering. Og selvfølgelig er det også slemt, hvis man bagefter må se i øjnene at man gennem forhastninger og forglemmelser har misrøgtet det ansvar man påtager sig ved at gå ind i en rådgivning af andre mennesker på områder hvor endog  liv og fremtid står på spil. Derfor er der også behov for at kunne henvise mange sager til andre som har speciel erfaring på området. Og opdateringsbehovet ligger permanent som ”en dynge på skrivebordet”

 

FLR-radioprogrammet Dialogs redaktør Arne Hansen har lavet interviews med nogle af de berørte flygtninge f. eks omkring de truende udvisninger af afghanere og irakere. Udsendelserne ligger jo også på http://www.arnehansen.net/radio/lydarkivdialog.htm til fri aflytning når man som FMF-medlem eller ikke har tid og lyst. Dialog-redaktionen ser det som et vigtigt bidrag til integrationen at fortælle frederikshavnerne , hvorfor nyfrederikshavnerne var nødt til at flygte meget mod deres vilje, og at lade flygtninge fortælle om den sikkerhedsmæssige og levekårsmæssige situation i hjemlandene som frederikshavnerne må vide noget om for at forstå hvorfor landsmændene i Danmark er bange for at blive tvangsudvist til Afghanistan og Irak. I forbindelse med interviews linker Dialog-hjemmesiden også til ”yderligere oplysninger” og helst til primære internetkilder, som sikrer automatisk opdatering.

Dialogredaktøren tilbyder alle interesserede at komme på den mailingliste, som automatisk får en mail om torsdagen eller fredagen med en indholdsoversigt over programmet for Dialog om søndagen kl. 18-20. Man kan tilmelde sig på post@arnehansen.net. Mange der tidligere har fået programmails får måske ikke længere pga. at man har skiftet mailadresse ? Det er nok den vigtigste informationskanal til FMF-medlemmer med mails fordi Dialog-radio og internetudsendelserne bruges til at bringe små interviews om nyheder og hvad der foregår i FMF-regi og som derfor er resumeret i de tilsendte programmails.

 

Ja for den formelle kommunikationen mellem forretningsudvalget/bestyrelsen og medlemmerne halter især mht medlemmer uden email. Men informeret er der om FMF-aktiviteterne især om møder og nye aktiviteter. Men mht disse rene envejsmasseinformationer så er medlemmerne informeret som en del af alle en mailingliste over mange der har vist sig interesseret men ikke i øjeblikket er betalende medlemmer og måske aldrig har været det. Det har måske øget afstanden og afholdt nogen fra at maile tilbage, at der ikke har stået ”kære medlem”

Frederikshavn Multietniske Forening har også via maillister selvbestaltet informeret om nyheder om forhold i ind- og udland(hjemlande) og international krigs- og fredspolitik og Danmarks lod heri, som formodes at have interesse. De væsentligste nyheder og baggrundsinformationer tilstræbes det at få lagt på www.arnehansen.net Men pga. tidnød er alt halvgjort og bærer let tilfældighedernes præg. Og det gælder desværre også noget foreningens foreløbige hjemmeside www.fmef.dk, som er en del af arnehansen.net. Men som nævnt andetsteds vil Minna nu lave en ordentlig hjemmeside. Vi må udnytte mulighederne for at kunne henvise til generelle og opdaterede informationer der f.eks aktiviteter, vedtægter og kontingentsatser, som man allerede kan finde her. Evt. arbejde på at udforme også med de nødvendige links så medlemmerne med fordel kan bruge den som startside. ? Hvis der så er frivillige nok til at sørge for opdateringer ?

 

Når FMF taler om at målrette og dække medlemmernes daglige informationsbehov, så vil Dialog-redaktionen gerne lave mere radio om hvordan flygtningene lever og klarer sig i Danmark og i denne sammenhæng også om det kommunale niveaus virkemåde. Men det kræver , at man henvender sig med ønsker til udsendelser, og helst at man selv tilbyder at tage et nap med f.eks. At man selv vil lade sig interviewe, men det er ikke nogen betingelse. Der er i øjeblikket håb om også få et arabisksproget radioprogram  i gang og med anvendelse af en computer i vores  Multietniske Center til redigering, og forhåbentligt kan det så smitte til andre sproggrupper, så vi når frem til en redaktion for hver af de etniske minoriteter og som helst skal bringe udsendelser på både modersmålet og dansk.?

 

Det er også et mål at gøre FLR-Dialog mere kendt blandt elever og studerende bl.a ved at tilbyde lærerne at bringe elevprojekter egnet til lokalradio og internet og udlåne optage- og redigeringsudstyr på visse betingelser.

 

2.c. Samarbejde med eksterne aktører indenfor det offentlige, den private sektor/virksomhederne og civilsamfundets foreningsliv

 

Generelt

Under www.fmef.dk  kan man følge med i FMFs aktuelle tilbud og aktiviteter. Og det gælder også for FMFs øvrige aktiviteter og visioner. Og der udsendes informationsmails til nogle indenfor alle  kategorier – ugentligt om Dialog-programmer og også om FMFs aktiviteter efter behov. Men så informeres i Dialog og i Frederikshavn Radios servicemeddelelser jævnligt

 

 

2c1.a. Integrationsrådet

Med udgangspunkt i at Integrationsrådet efter ansøgning årligt har bevilget beløb fra sin pulje på det kommunale budget til FMF, så har Integrationsrådet nedsat et udvalg til at orientere sig om og samarbejde med FMF. Der har været afholdt 2 møder. FMF ville gerne have mere samarbejde med FMF, men på møde i integrationsrådet sidst i sept. stod det klart for FMFforretningsudvalget ved Sayed og Arne, at på trods af  8 etniske minoriteter kunne vi ikke forvente at Integrationsrådet kunne stille arbejdskraft til rådighed til fælles projekter. (Siden da har et medlem Jytte Schaltz begyndt som frivillig med kvindeaktiviteter).  Herefter har det drejet sig for FMF om at forvalte de bevilgede midler så godt, at vi kunne forvente fortsatte bevillingerne.

Efter integrationsrådets møder bringer FLR-Dialog et interview med en repræsentant fra Integrationsrådet. Her kan intervieweren også stille spørgsmål som optager FMF og på denne måde fremkommer en dialog.

 

FMF stillede bl.a. ressourcer til rådighed ved Integrationsrådets fritidstilbudsarrangement på Ørnevejen Skole i august 2003, oversættelse til etniske minoriteters modersmål, Shirindels afghanske drenge viste taikwondo og FLR-Dialog var med til at opreklamere arrangementet

 

Formelt er der 6 personsammenfald mellem integrationsrådet og  FMFs medlemmer heraf 2 fra FMF-bestyrelsen, heraf ingen fra FMF-forretningsudvalget.

 

Et af forretningsudvalgsmedlemmerne i FMF fik den nye integrationspris som integrationsrådet har indstiftet, på baggrund af en indstilling fra byrådsmedlem Paul Rode Andersen, som også er støttemedlem i FMF, og i øvrigt er flink til at orientere og fungere som bindeled. Arne Hansen valgte dog at opfatte integrationsprisen som en påskønnelse af  hans netværks – inkl. FMFs - samlede indsats. Interesserede kan søge, læse herom  og høre talerne fra integrationsrådets vellykkede fest med 300 deltagere med mere på http://www.arnehansen.net/radio/lydarkivdialog.htm og http://www.arnehansen.net/040212takketaletildemmed.htm 

 

Integrationsrådets Jytte Schaltz har henvendt sig for at samarbejde om Integrationsrådets Åbent hus-dag d. 12. juni i Musikhuset, som er en del af et landsdækkende initiativ denne dag for at synliggøre integrationsrådenes arbejde. Lisa Sørensen er indtrådt i et forberedende udvalg for FMF. Der er rettet henvendelse til Shirindels taikwondo-drenge og forhåbentligt lykkes det at få gang i et  dansehold.

 

2c1.b.Kommunen mv.

kommunens kommunikationsmedarbejder Karin Rasmussen sender efter aftale kommunens jobopslag til vore lokaler hvor de bliver slået op og desuden til Arne Hansen, som mailer videre til alle sine lokale  minoritetsadresser, når der er annoncer som skønnes at have interesse.

 

Dialog har også bragt indlæg fra tovholder Erik Graves og oplægsholdere fra det kommunale skolefritidsprojekt , hvor også etniske minoriteter var inviteret med, men kun Hassan, Hossein og  Arne Hansen havde åbenbart tid til at deltage.  Men interesserede kan høre interview med den indsigtsfulde oplægsholder Adham Dakwar om at lære at snakke på tværs af kulturer på www.arnehansen.net/radio/adhamdakwar.htm

I øvrigt fungerede Arne Hansen fra FMF som medlem af en styregruppe i projektets opstartsfase.

 

Og f.eks. interviewet Merete Sæderup, Sayed Olawi og Paul Rode Andersen om familieprojektet i Hånbækområdet i forbindelse med rapportering af projektet til kommunen og ministeriet.

 

Og der har været mange flere henvendelser om konsulentassistance.

 

Har bl.a. hjulpet biblioteket med at informere, arrangere  og forberede udstillings, optrædelses- og aktivitetsprojektet Tværkulturelle mødesteder, bl.a med støtte fra Lisa og Zabah med udstilling, og Arne (etniske kunstnere, PR i Dialog)

 

I vinteren 2003 har Arne Hansen bistået en samfundsfagslærer på gymnasiet med at skaffe informationer  og personer og afrapportering (i FLR-Dialog) i forbindelse med et undervisningsprojekt, hvor der var indlagt et eksperiment med at lade et par elever gå gennem byen og besøge forretninger formummet i en pasthunsk Burka.

Medlemmer af FMF har fungeret som gæstelærere  i folkeskolerne og på gymnasiet, og skoleelever har  via internettet eller lærer henvendt sig for interview i forbindelse med deres projekter og her bliver de henvist til ”de der har skoen på” flygtningene selv. Nogle Skoler og lærere og elever får programmails efterfølgende.

 

Som det allersidste her så har FMF haft besøg af en statskundskabsstuderende  fra København, Peter Madsen, som vi har givet lov til at lave en undersøgelse af os i Frh. Multietniske Forening. Det er så håbet at de åbenhjertige møder Peter har haft med bestyrelsen(inkl. bestyrelsesmøde) og 2 kvindegrupper og en mandegruppe udenfor bestyrelsen har givet et nuanceret billede af FMF og at møderne så  samtidigt har været med til at sætte noget i gang hos os selv i Frh Multietniske Forening ? Han siger at vi faktisk er den eneste multietniske forening i Danmark han kunne finde frem til. Så det kan vi være stolte over og det appellerer til at værne om og udbygge FMFs multietniske karakter.

Og det sidste er at Peter Madsen har bedt om vores samtykke til at han bruger det materiale han indsamler i vores forening til at skrive en prisopgave om integration, som integrationsministeren Bertel Haarder har udskrevet blandt studerende, idet han lover at anonymisere ?

 

Peter Madsen har sendt  et afkrydsningsspørgeskema om jeres liv og foreningens betydning herfor.

Det var planlagt sendt med ud sammen med indkaldelsen, men er opgivet pga. portohop. Spørgeskemaet vil blive udleveret på generalforsamlingen eller af  Lisa, Sayed , Arne, Minna eller andre i Multietnisk Center, som man også kan spørge om hjælp til besvarelsen. Men husk det skal være jeres personlige anonyme besvarelse ! Vi vil stærkt opfordre alle til at komme og få et skema og besvare, da det er vigtigt ned en stor besvarelsesprocent for at besvarelserne kan hævdes at være repræsentative.

 

Med hensyn til forståelses-spørgsmål, så er man velkommen til at spørge os i Multeietnisk Center eller på generalforsamlingen d. 15. april kl. 17 i Frederikshavn Multietniske Center i Danmarksgade 78,1.

2c2. Foreningslivet

Samarbejde med Frederikshavn Lokalradio om programmet Dialog søndage kl. 18-20 om etniske minoriteter, etnisk ligestilling og flerkulturel integration og flygtningenes baggrund og nutiden og fremtidsudsigterne for ny- óg gammelfrederikshavnerne set i globalt perspektiv. Dialog kan høres på www.arnehansen.net/radio/lydarkivdialog.htm . . FMF er medlem i LFR

 

Frederikshavn Multietniske Forening er medlem af FUF, Frederikshavn Ungdoms Fællesråd og i øvrigt deltaget sammen i projekt i integrationsrådets regi jf. ovenfor på Ørnevejens skole

FMF er medlem i Frivilligrådet for det frivillige sociale arbejde i Frederikshavn, hvor Arne Hansen er bestyrelsessuppleantsuppleant. Alle er velkomne til at bruge De frivilliges hus i Boensgade 4, (bag Damsgaard). Åbent mandag-fredag kl. 9-15,30 og tlf. 98410357

 

FMF Og FLR-Dialog stillede også mange ressourcer til rådighed for at organisere indsamlingen til flygtninge i verden d. 9. nov. For Dansk Flygtningehjælp. Bl.a. indsamlingskoordinatoren for Frederikshavn kommune Der samarbejdedes med 2 medkoordinatorer Henny Rasmussen, Strandby og Ingrid Mikkelsen, Skt. Georgsgilderne. Indsamlingsresultatet var på 44007 kr. Desværre en tilbagegang som i hele landet. Det er et stort arbejde, men det er også en stor glæde at møde så mange varme og positive mennesker på indsamlingsdagen. Citat fra takkebrevet: ” Endnu en glæde var det at opleve at der i år var hele 20 frederikshavnere med flygtningebaggrund som meldte sig under den globale solidaritets faner og samtidig gav et bidrag til deres egen integration med lokalsamfundet. Derfor lader forhåbentlig ingen sig skræmme af  nogle få ubetænksomme frederikshavneres opførsel over for nogle af indsamlerne.”

Men disse få racister skal ikke have lov at ødelægge den gode tradition vi er ved at opbygge her i Frederikshavn Multietniske Forening. Så sæt gerne straks kryds ved datoen søndag d. 14 november 2004 hvor vi igen skal ud og samle ind til nødstedte flygtninge.

 

Kontakt og gensidig information om konkrete aktiviteter med fælles interesser med ildsjælen i Røde Kors flygtningegruppe i Sæby, Ruth Kristensen, der har kontakt til integrationsrådet og bl.a formidlede invitation til Integrationsrådets prisoverrækkelsesfest.

 

I anledning af at Røde kors i Frederikshavn i efteråret annoncerede om møde om opstart af en frivilliggruppe på integrationsområdet, så deltog FMFsekretæren i mødet for at opfordre til at samarbejde om den bedste udnyttelse af de sparsomme frederikshavnske frivillige ressourcepersoner og hertil kunne vi tilbyde rummelige nyrenoverede og centralt beliggende lokaler. Men det fremgik af den  tilrejsende RK-konsulents oplæg, at Røde Kors-frivillige ikke måtte lade sig blande ind i de evt. problemer og spørgsmål i relation til myndighederne, som flygtningene evt. kom med. OG det kom klart frem da Arne Hansen fortalte om Multietnisk Forenings rådgivningsarbejde, at det så var imod reglerne at samarbejde med FMF. Det var ærgerligt da der var en del frivillige tilstede, som måske i øjeblikket har kontakt til asylcentrets beboere og kunne være et bindeled til Multietnisk Center. Men vi må også gribe i egen barm og erkende at vi travle mennesker  i FMF må finde tid til at få koordineret indsatsen  med Røde Kors.

Senest er Lisa efter henvendelse fra Røde Kors personale på Asylcentret begyndt med løbetræning for beboere på asylcentret

 

FMF-medlemmer var aktive i  Ingen krig mod Irak – Frederikshavns fredsdemonstrationer d. 20. marts  med lys på rådhuspladsen og igen d. 12. april 2003 samt informationsmøde om Irak d. 3. april i Multietnisk Center.

 

FMF har udstillet på fagbevægelsens 1.majfest på Knivholt og vi er inviteret igen i år til eftermiddagens fest. Se Lokalavisen.

 

I FLR-Dialog-regi er samarbejdet omkring møder med forskellige politiske partier fra Dansk folkeparti til SF og Enhedslisten

 

Samarbejde med Abildgårdkirken om Abildgårdaftener f.eks om Islam og kristendom og indsamlinger

Krisecentret for voldsramte kvinder interview omkring nedlæggelsesrisiko , oversættelse af pjece

 

På landsplan er FMF pt  medlem af paraplyorganisationen POEM samt af , Komite for udlændinges Retssikkerhed og Udlændingerådgivningen i Randers.

 

2c3. Private virksomheder

Mange TV- og dagbladsjournalister har ringet om oplysninger og nogle har bedt om at komme på lister der jævnligt udsender mails om hhv. fred, flygtninge og integration administreret af sekretæren

 

www.arnehansen.net/radio/lydarkivdialog.htm kan høres besøg på private virksomheder f. eks fabrikken Martin  (som blev anledning til at foreslå lysevirksomheden som kandidat til integrationsprisen, som Integrationsrådet fulgte) og foreninger.

Nordjyske Frederikshavn søndagsudgave bringer på s. 2 et par linjer om programmet for FLR-Dialog søndag aften kl. 18 på 106,6 og 103,5

FMF hjælper også  med ansøgninger til private virksomheder

 

3. Afslutning: Sidste del af ovenstående er i udgangspunktet skrevet af sekretær Arne Hansen og er man uenig i noget heri bør man gøre opmærksom på det og gerne før generalforsamlingen

 

Til slut vil bestyrelsen stærkt opfordre alle betalende medlemmer til at møde op til generalforsamlingen d. 22. april kl. 17 i Frederikshavn Multietniske Center i Danmarksgade 78,1

(Har man ikke allerede fået betalt kontingent kan det ske lige inden generalforsamlingen begynder). Henvendelser  om forglemmelser og fejl er velkomne.

 

På bestyrelsens vegne og med venlig hilsen Arne Hansen, sekretær, Sønderjyllands Alle 35, tlf. 98425542, post@arnehansen.net (Se på www.arnehansen.net/040406beretning.htm  mht opdatering)