Frh d. 8.04.04

Kære alle medlemmer i Frederikshavn Multietniske Forening

 

Du indkaldes hermed til generalforsamling i Fr.havn Multietniske Forening torsdag d. 22 april kl. 17

 

i Multietnisk Center, Danmarksgade 78,1 

 

Dagsorden ifølge § 7 i vedtægterne jf. http://www.arnehansen.net/000401FMF-vedtaegter.htm

 

1. Valg af dirigent og referent

  

2. Bestyrelsens beretning, som generalforsamlingen skal godkende ved afstemning .

Læs vedlagte/vedhæftede beretning på 10 sider forud for generalforsamlingen

NB Stemmeret på generalforsamlingen forudsætter betaling af medlemskontingent for januar kvartal eller for nye april-juli kvartal (Se mere om kontingentsatser her nederst)

 

3. Aflæggelse af regnskab, samt næste års budget,

 Det reviderede regnskab ligger til gennemsyn i Multietnisk Center.

Kasserer Arne vil lave budgetskitse inden generalforsamlingen – på trods af lokaleusikkerheden.

 

4. Fastsættelse af kontingent,?

Ingen forslag . På bestyrelsesmødet d. 25.02.04 vedtoges at gå tilbage til årligt familiekontingent på 3x100 kr. unge(og på SU) 3x30, 18-25år mere end SU 3x60kr, over 25 år og familier 3 x 100 kr., støtteabb. 60 jf. http://www.arnehansen.net/040227FMF-Kontingentsatser.htm

 

5. Drøftelse af hovedlinier i Fr.havn Multietniske Forenings virke i det kommende år: Årsplan ?

eller kom med ideer på generalforsamlingen

 

6. Behandling af indkomne forslag, Skal indgives til sekretær Arne Hansen senest  d. 20. april .

      Forslag er velkomne til formand olawi01@yahoo.dk  eller sekretær post@arnehansen.net

      Der er indkommet forslag fra Arne Hansen jf.  bilaget ”..punkt 6. indkomne forslag”

 

7. Valg af bestyrelse, og bestyrelsessuppleanter på  baggrund af hvad der blev besluttet om det stillede ændringsforslag under punkt 6 og bestyrelsens beretning.

På valg er Arne Hansen og Molla Tas som blev valgt i 2002. Molla ønsker ikke genvalg. De øvrige  blev valgt i 2003 og skal derfor ifølge vedtægterne fortsætte og kommer først på valg i 2005. Men på grund af fremmødestatistikken som fremgår af bestyrelsens beretning og nogle udmeldinger, som mangler at blive ckecket, så vides i øjeblikket kun, at Sayed Olawi, Nader Kheirieh og  Bilal Arslan fortsætter, mens det for de øvriges vedkommende vil blive søgt afklaret inden generalforsamlingen d. 22. april.

 

Med hensyn til valgproceduren, så besluttede en enstemmig bestyrelse d. 25. marts følgende:

”Vi plejer ikke at have afstemninger om bestyrelsesposter enten fordi der ikke er flere kandidater end der er brug for eller fordi vi ikke vil risikere at fravælge gode folk, idet det normalt viser sig at en del af de der stiller op ikke er aktive og så vil vi ikke risikere at fravælge nye ressourcepersoner. Og selvom der står 7 medlemmer i bestyrelsen så er det et minimum jf. omtalen i § 5.1 om hensynet til at få alle etniske og andre grupperinger repræsenteret for at fremme kommunikationen med alle medlemsgrupper.

Men bliver der brug for at stemme, så  uddeler vi stemmesedler og så har man den regel, at man højest må skrive et antal kandidatnavne som er 1 mindre end det antal pladser der skal besættes. Altså hvis der skal vælges f.eks. 4 så må man kun skrive 3 (forskellige) navne på"

 

Arne Hansen vil gerne pointere, at ved en evt. genopstilling så vil han vælges på grundlag af vedtagelse af både bestyrelsens beretning og af hans ændringsforslag med kvindernes inddragelse i FMFs ledelse.

 

 

Efter valget bør der straks indkaldes til konstituerende bestyrelsesmøde  med valg af forretningsudvalg mv. jf § 5”

 

8. Valg af revisor (og revisorsuppleant ved intern revision).

 Plejer at bruge Part Nord Revision , men koster 5-6000 kr. så hvis nogen kender nogen??

 

9. Eventuelt.

Vedtægter i øvrigt: Se hele vedtægten på http://www.arnehansen.net/000401FMF-vedtaegter.htm

 

 

Husk lige at man skal have betalt medlemskontingent for at have ret til at stemme og stille op til bestyrelsen jf. tidligere rykkere pr mail:

 

” Du kan se hvor meget du skal betale  for hvert af de 3 kvartaler på den vedhæftede oversigt , som også ligger på www.arnehansen.net/040227FMF-Kontingentsatser.htm

 

For familier inkl. børn under 16 år er medlemskontingentet                     100 kr.

For Unge under 18 og alle under  uddannelse  er det                              30 kr.  

18-25-årige med indtægt over SU-niveau                         60 kr.

for enlige over 25 år med indtægt over SU-niveau                                  100 kr.

Støttemedlemskab for idealistiske ikke-brugere er 60 kr. om året

 

Se væsentlige detaljer på vedhæftede fil eller www.arnehansen.net/040227FMF-Kontingentsatser.htm                                            

 

Du er også meget velkommen til straks også at betale april-juli kvartal altså det dobbelte beløb

 

Og indbetalingen sker i Spar Nord på konto 9006 1305 6844 37 . (Husk at få skrevet jeres navn så jeg kan se hvem det er der har betalt)

Spar Nord har afdelinger  i Hånbækcentret, i Danmarksgade 48 og Søndergade. Eller I kan betale til den ansvarlige for den aktivitet i er med i,  (eller evt. direkte til kasserer Arne Hansen, Sønderjyllands Alle 35).”

 

 Gamle medlemmer skal have betalt kontingent for januar kvartal og helst også april-Juli kvartal . Nye som får lov til at være med gratis i det første kvartal skal så til gengæld betale for Apriljuli halvåret. Er nogen i tvivl om det, så ring straks til Arne Hansen på 98425542

 

Vi ses torsdag d. 22. april og vi bestiller en pizza, når vi bliver sultne

 

Med venlig hilsen

Arne, sekretær, tlf. 98425542, post@arnehansen.net , Sønderjyllands Alle 35, 9900 Fr.havn

Se gerne også ovenstående dagsorden på www.arnehansen.net/040408Generalforsamling.htm for evt. .opdatering med nye oplysninger.