”Forvaltningens kunst” v. FNs kritik af Danmarks deportationspolitik

 

On Sun, 13 Jun 2004 20:00:19 +0200, "nyt.stoettekredsen"

<nyt@stoettekredsen.dk> wrote:

 

 

Pressemeddelelse:

 

Ud fra vores kendskab til ministeriets praksis, tyder intet på, at

udvisningerne af alvorligt syge asylsøgere, drejer sig om

misforståelser eller tilfældig sagsbehandling. Det ville være dejligt

nemt at kunne lægge ansvaret for ministeriets praksis over på den

menige sagsbehandler. Men det er jo altså sådan, at sagsbehandlerne

skal rette sig efter de direktiver, de får udstedt af deres chefer, og

øverste chef og ansvarlige er ministeren.

 

Ud fra vores kendskab til praksis, gør Danmark brug af juridiske

spidsfindigheder for at omgås UNHCRs retningslinier, og sender

flygtninge ud, der har behov for beskyttelse. - En dansk kunst, også

kaldet "Forvaltningens kunst"

 

Iflg. UNHCRs retningslinier må staterne ikke kun tage stilling til en

ansøgers symptomer enkeltvis, men skal foretage en helheldsvurdering

ud fra de samlede oplysninger om ansøgerens sygdom.

 

Det er netop spørgsmålet om beskyttelsesbehov ud fra de samlede

oplysninger, at Danmark omgås.

 

I afslagene går igen og igen, at Ministeriet ser på symptomerne

enkeltvis, og vurderer at det enkelte symptom ikke i sig selv kan give

anledning til opholdstilladelse.

I afslagene går igen og igen, at man sammenlægger antallet af

symptomer, der enketvis ikke kan give anledning til opholdstilladelse,

og kalder summen af dette antal for en samlet vurdering af

asylsøgerens situation. Dette har intet at gøre med en

helhedsvurdering af asylsøgerens helbredstilstand.

 

----------------------------------

Et typisk eksempel på begrundelse for afslag:

 

Netop forleden  fik vi henvendelse om en psykisk nedbrudt iransk

kvinde, der sammen med sine børn  har fået afslag på at få

opholdstilladelse af humanitære hensyn. Det drejer sig om en kvinde,

der i Iran har været udsat for tortur, og føler sig i overhængende

risiko. Sønnen har behov for kontrol og behandling grundet fysisk

sygdom.

 

Vi bringer i det nedenstående begrundelsen for ministeriets afslag, et

tydeligt eksempel på forvaltningens kunst:

(For god orden skal vi  gøre opmærksom på, at afslaget indeholder

yderligere 4 sider med opremsning af love, samt de oplysninger, der

også fremgår af begrundelsen for afslaget. Vi har derfor valgt kun at

bringe selve begrundelsen. Vil nogle se resten, er de velkomne til at

få sendt en anonymiseret kopi).

------------------------------

Ministeriets Begrundelse for afslaget: (sendt til advokaten)

 

Efter en gennemgang af sagen har Ministeriet for Flygtninge,

Indvandrere og Integration ikke fundet, at der foreligger humanitære

hensyn af en sådan styrke, at disse afgørende taler for, at

opholstlladelse bør gives.

 

Ministeriet har herved lagt vægt på, at Deres klient og hendes to børn

efter det oplyste ikke lider af fysiske eller psykiske sygdomme af

meget alvorlig karakter, og at der ikke i øvrigt foreligger sådanne

omstændigheder, at der er grundlag for at meddele humanitær

opholdstilladelse efter bestemmelsen i udlændingelovens §. 9 b, stk.

1.

 

      Det forhold, at Deres klient har oplyst, at hun har problemer

med sit øre, at hun hoster meget, at hun tager nervemedicin, at hun

har problemer med ryggen og sine ben, at hun har hyppige toiletbesøg,

samt at hun snart skal til en fysioterapeut, kan ikke begrunde

meddelelse af humanitær opholdstilladelse.

 

 

 

      Det forhold, at Deres klient klager over massive søvnproblemer,

mareridt, hukommelsessvigt, kon- centrationsbesvær, samt at hun lider

af migræne, kan ligeledes ikke begrunde meddelelse afhumanitær

opholdstilladelse.

 

      

 

      Det forhold, at Deres klients søn, Mik, i foråret 2003 fik

fjernet en godartet tumor, at han skal til kontrol på Rigshospitalet

hver tredje måned i de næste fem år, hvor han skal røntgenfotograferes

for at holde øje med, om der skulle komme tilbagefald af hans sygdom,

samt at han har behov for fysioterapi, hvis han skal have en chance

for at komme af med krykkestokkene og få en nogenlunde bevægelighed,

kan ikke begrunde meddelelse af humanitær opholdstilladelse.

 

      

 

      For så vidt angår det af Dem nævnte om, at Mik ikke efter Deres

opfattelse vil kunne få behandling i form af fysioterapi i Iran, skal

ministeriet oplyse, at muligheden for behandling i hjemlandet alene

inddrages i vurderingen af sagen i det omfang, den/de pågældende lider

af en sygdom, der vil kunne begrunde opholdstilladelse efter

udlændingelovens § 9 b, stk. 1.

 

      

 

      Dette er ikke tIltældet i denne sag.

 

      

 

      Det, De har anført, om at Deres klient under sit ophold i

Danmark har fået oplyst, at hendes ægtetælle er blevet arresteret i

hjemlandet, at hun ikke ved om han er i live eller om han er død, at

hendes familie, af frygt for repressalier fra myndighederne i Iran,

har nægtet at have kontakt med Deres klient, herunder det De har

anført om Deres klients situation ved en tilbagevenden til Iran, er

ikke omstændigheder, der kan begrunde meddelelse af humanitær

Opholdstilladelse.

 

      

 

            For så vidt angår oplysningerne om, at Deres klient har

været fængslet i hjemlandet i en kort periode, hvor hun var udsat for

både fysisk og psykisk tortur, skal ministeriet bemærke, at uanset at

det lægges til grund, at Deres klient har været udsat for tortur, kan

dette ikke i sig selv begrunde meddelelse af humanitær

opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 b, stk. l. Alvorlig

psykisk eller fysisk sygdom som følge af tortur vil dog efter en

konkret vurdering kunne danne grundlag for meddelelse af humanitær

opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 b, stk. 1.

 

 

 

            Det bemærkes i den forbindelse, at Udlændingestyreisen og

Flygtningenævnet ved behandlingen af Deres klients asylsag har taget

sti1lmg til spørgsmålet om, hvorvidt Deres klient risikerer

forfølgelse ved en tilbagevenden til hjemlandet.

 

            De generelt vanskelige vilkår i en ansøgers hjemland, kan

ikke begrunde meddelelse af humanitær opholdstilladelse efter

udlændingelovens § 9 b, stk. 1.

 

            Med venlig hilsen

            (sagsbehandlerens navn).

            ---------------------------------------------

            Fra Støttekredsen skal vi som afsluttende kommentar

tilføje, at styrelsen anvender samme praksis i asylsagen som

ministeriet i sagen om humanitær om Humanitær opholdstilladelse.

 

            Iflg. UNHCRs retningslinier er det ikke nok, at se

oplysningerne enkeltvis, afgørelsen skal træffes ud fra de samlede

oplysninger om forfølgelse.

 

            Er du i tvivl om forvaltningsdirektiver, så kast et blik

på direktiver og standardformularer, der findes i ÅG-proceduren -

findes på vores hjemmeside, link her:

http://www.stoettekredsen.dk/emneaa.htm

 

            Vi finder det desuden på tide, at medierne begynder at se

på, hvad er psykisk terror. For os at se er det paragrafrytteri, der

finder sted i dansk asylsagsforvaltning psykisk terror af

asylansøgere i nød.

 

            Det er er psykisk og fysisk terror at sende folk ud til

lande, hvor de er prisgivet. 

 

            Så meget terror, så en ung irakisk mand åbenbart valgte at

hænge sig.

 

            Med venlig hilsen

 

            bestyrelsen "Støttekredsen for flygtninge i fare"

            http://www.stottekredsen.dk

 

            Støttekreds:

            Anders Chr. Jensen, Anders Stefansson, Anne Cathrine

Valeur, Anne Line Dalsgaard, anne Märcher,  Anny Andersen, Anton

Dekkers, Arne Hansen, Asta Land olesen, Benny Andersen, Benny E.

Andersen, Bent Børresen, Bente Schwartz, Birgitte Petersen, Birgitte

Romme Larsen, Birthe N. Jensen, Bjarke Slot, Britt Norr Jensen,

Carsten Lunbding, Cecilie Nissen, Charlotte Kirkegaard, Christian

Bundgaard, Claus Asp, Claus Fjeldgaard, Deas Seidenfaden, Ea Suzanne,

Erlend Mo, Flemming Bryde Hansen, FC "Kafka", gorica Dimitrihjevic,

Græsrodsfonden, Hagens Fond, Hannah Ziadeh, Helene Hindberg, Helga

Berg, Helle Frehr, helle Nielsen-Mohammed, henrik Lyk, Hewi Babakhan,

Jytte Bergdam, Karim, Hørups fond, Kasper Rasmussen, Ibrahim, Ida H.

Jakobsen, Idun Varvin, Inge Gregersen, Inge Hindberg, Ingrid Steinitz,

Den irakiske menneskerettighedsforening i Danmark, jakob Cool, Jakob

Neerup, Jakob Stouman, Jan Trier, Jens Galshiot, Jette Nielsen,

Johanne Ihle, Jonathan lundgren, jonna gram-petersen,

Joan Bach Ludvigsen, Kamilla Lange, Kamilla Pedersen, Karen

Busk_Jepsen,  Karen Christiansen, Karin Annelise Dyhr, Karsten

Fledelius, Kasper Rasmussen, Kathrine Krøijer Hørsted, Katja

Ludvigsen, Katrine Johansen, Katrine Madsen, Kirsten Bindstrup, Krista

Norgaard, Lars Bohn, Lars Henning Rossen, Lauri Dammert, Lave K.Broch,

Lene Bach,  Lene Christensen, Lin Solvang, Lis Bach, Lis Randi

Sørensen, Lise Ina Hansen, Lise Nordstrom, Liv Gunnarsen, Lotte

Pedersen, Malene Fenger-Grøndahl, Mathilda Feldthaus, Merete Hansson,

Merlin Dju, Michael Bernht, Michael Olsen., mona ljungberg, Morten

Larsen, Morten Sigsgaard, Murernes Fagforbund, Nasser Mohammed,

Nicolai Aaen, Nicole Henius, Nicole Breckau, Niels K Hansen, Nina

Bach, Nina Klok, Ole Klammer, Ole Vedel, Pamela,  Per A. Jensen,

pernille Neergaard, Peter Duetoft, Peter Heigaard Laursen, Pia

Handberg Nielsen, Povl Dissing, Pædagogisk Kartel, afd. 6, Rebecca

Frederiksen, Rikke Jespersen, Rikke Lange, Rikke Thomsen, Roland,

Roma-foreningen i

Danmark, Ruth Christiansen, Saied Hosseini Mehr, salman Ibrahim, SAmir

Behric, Sigurd Handrup, Sine Plambech, Steen Andreasen, Stinne Foens,

Susana Ritius, Susanne Bartram, Saad Al-Zubeidi, Tania Kristiansen,

Thomas lekfeldt, Tina Sørensen, Torben Bergdam, Trine Bech, uschi

Tech, Villo Sigurdson, Yngve Fobian, Wisti-fonden for international

forståelse.

….

Ovennævnte mail må være en reaktion på FNs kritik af at

Danmark som eneste land udviser syge nedbrudte flygtninge til

usikkerhed i Kosovo og minister Haarders blanke afvisning - atter

engang kunne man tilføje jf

http://www.arnehansen.net/040421AIMadkasseordning-irakere.htm 

Arne Hansen         

     

E-mail: post@arnehansen.net, Tlf.(+45)98425542

Sønderjyllands Alle 35, 9900 Frederikshavn, Danmark

Hjemmeside: www.arnehansen.net

 

 

Mere forvaltningskunst

>>> "post@arnehansen.net" 06/16/04 21:01 >>>

 

(videresendt, mail om uønsket)

On Wed, 16 Jun 2004 19:54:04 +0200, "nyt.stoettekredsen"

<nyt@stoettekredsen.dk> wrote:

 

Pressemeddelelse

 

-------------------

 

- Imens Statsminister Anders Fogh Rasmussen uden blussel modtager

hæder for danske fiskeres indsats overfor jøderne under 2.

verdenskrig....

- Imens Statsminister Anders Fogh Rasmussen uden blussel kritiserer

den daværende danske regering for dens uheroiske gerninger.....

- Imens Minister for Flygtninge, Bertel Haarder, praler af hvor mange

penge Danmark sparer ved at afvise flygtninge.......

 

Så bringer vi et nyt indslag i Forvaltningskunsten.

 

Ofrene for de to herrers kunst er denne gang, Familien Norik fra

Armenien. (Vi skal oplyse, at Armenien er forarmet, og at det også

præger den armenske sundhedssektor.  Der foregår også forfølgelser i

Armenien, imod tilfældige og imod regimemodstandere. Alligevel er

asylsøgere fra Armenien på den danske liste over Åbenbart Grundløse

ansøgere.)

 

Familien Norik søgte til Danmark som flygtninge, og fik afslag på

Asyl. Ansøgning om humanitær opholdstilladelse har de også fået afslag

på.

 

Afslaget vil vi lade tale for sig selv.

(For forståelsens skyld, skal vi oplyse, at afslaget er sendt til

Familien Noriks nye advokat, Lars Thousig Jensen)

Rostam er ægteparrets multihandicappede søn. Norik er navnet på hans

far. Der foreligger lægeerklæring på, at Norik foruden at lide af

flere alvorlige fysiske sygdomme, også lider af psykoser )

 

--------------------------------

Ministeriets begrundelse for afslag på Humanitær opholdstilladelse:

-----------------------------------------

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration har efter en

gennemgang af sagen ikke fundet, at advokat Hans Boserups brev af 24.

august 2001 og de af ham fremsendte oplysninger samt Deres telefax af

13. oktober 2003 og de af Dem fremsendte oplysninger indeholder nye

væsentlige oplysninger afbetydning for ministeriets behandling af

sagen.

 

Det forhold, at Rostam M. lider af spastiske lammelser og er

mulitihandicappet og svært psykomotorisk retarderet, samt at han har

behov for fysioterapeutisk behandling og behandling med præparaterne

Rivotril (middel mod kramper) og Baklofen (muskelafslappende middel),

kan ikke begrunde meddelelse af humanitær opholdstilladelse.

 

Ministeriet har herved lagt vægt på, at ministeriet ikke har modtaget

lægelig dokumentation for, hvilke konsekvenser en manglende

medicinering vil have for Rostam M.

 

Ministeriet skal i den forbindelse henvise til, at det følger af

udlændingelovens § 40, stk. 1, at en udlænding skal meddele de

oplysninger, som er nødvendige til bedømmelse af, om en tilladelse i

henhold til udlændingeloven kan gives. Det påhviler således en

udlænding, der ansøger om opholdstilladelse, herunder efter

udlændingelovens § 9, stk. 2, nr. 2 -eller dennes partsrepræsentant

-at meddele de nødvendige oplysninger, herunder lægelige oplysninger.

 

For så vidt angår det anførte om, at Rostam M. ikke vil kunne få den

behandling, som det armenske sundhedsministerium har oplyst, skal

ministeriet henvise til sin afgørelse af 13. august 200 l og den deri

anførte begrundelse, hvoraf det bl.a. fremgår, at en patient med

spastiske lammelser kan modtage kontinuerlig behandling i Armenien, og

at den pågældende  - under en række deri nærmere angivne

forudsætninger -ikke selv skal betale for behandlingen. Ministeriet

skal endvidere bemærke, at Deres klienters tidligere advokats påstand

om, at den nævnte behandling ikke er tilgængelig i Armenien, er

udokumenteret.

 

Det forhold, at Norik M. har vrangforestillinger og hallucinationer og

behandles derfor med Zyprexa og Alopam, kan ikke begrunde meddelelse

afhumanitær opholdstilladelse.

 

Ministeriet har herved lagt vægt på, at Norik M. ikke aktuelt lider af

en psykisk sygdom af meget alvorlig karakter.

 

Det forhold, at Norik Shabaz Muradian har hjertesvækkelse og behandles

derfor med Angecor og Nitroglycerin, samt at han har en hepatitis C

infektion, kan heller ikke begrunde meddelelse af humanitær

opholdstilladelse.

 

Ministeriet har herved lagt vægt op, at Norik M. ikke på den baggrund

lider af en fysisk sygdom af meget alvorlig karakter.

 

Det forhold, at Norik M. i perioden fra den 18. august 2003 til den

22. september 2003 har været i behandling for kræft i mundhulen, kan

heller ikke føre til meddelelse af humanitær opholdstilladelse.

 

Ministeriet har herved lagt vægt på, at Norik M. efter det oplyste er

blevet kureret for sin kræftsygdom, at der kun er mindre risiko for

tilbagefald i sygdommen, og at han således ikke aktuelt lider af

fysisk sygdom af meget alvorlig karakter.

 

      For så vidt angår det anførte om, at det vil være i strid med

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention at udsende Deres klienter

til deres hjemland, skal ministeriet oplyse, at ministeriet ikke

finder, at der i denne sag foreligger sådanne tvingende humanitære

grunde, at en udsendelse af Deres klienter vil medføre en krænkelse af

Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 3.

 

 

 

      Ministeriet har herved lagt vægt på, at Deres klienter ikke

lider af fysiske eller psykiske sygdomme af meget alvorlig karakter.

 

      

 

      Ministeriet skal bemærke, at Udlændingestyrelsen og

Flygtningenævnet har taget stilling til spørgsmålet om, hvorvidt Deres

klienter har krav på beskyttelse efter de asylretlige regler.

 

      

 

      Ministeriet kan således henholde sig til afgørelserne af 13.

august 200 l og 17. august 2001.

 

      

 

      Med venlig hilsen

 

      (sagsbehandlerens navn)

 

      

 

      -------------------------

 

      

 

      Joh, siger vi, Statsministeren og flygtningeministeren har

sandelig noget at være stolte af.

 

      

 

      Med venlig hilsen

 

      

 

      Bestyrelsen, Støttekredsen for flygtninge i fare.

 

      

 

      Http://www.stoettekredsen.dk

      Støttekredsen for flygtninge i Fare

      Kontaktperson Mona Ljungberg

      Tlf. 2883 1318