Frederikshavn d. 17.01.05

 

Til økonomiudvalget i Frederikshavn kommune

 

Frederikshavn Multietniske Forening vil hermed gerne ansøge  kommunen om et tilsagn om kommunal låntagning for den resterende købesum efter Frederikshavn Multietniske Forenings udbetaling på 100.100 kr. ved foreningens mulige køb af lokaler på et beløb i nærheden af 1.458.000 kr. FMF står i øjeblikket med et erstatningsbeløb for fraflytning fra det nedrevne Danmarksgade 78, som kan bruges til den nævnte udbetaling, og det aktuelle hus er Højrupsvej 59.

 

Det drejer sig om at FMF nu siden opsigelsen af daværende lokaler d. 11. marts 2004 resultatløst har søgt at finde egnede foreningslokaler, der kunne dække vores behov for et multikulturelt center til en pris som var til at betale ud fra de sædvanlige tilskud vi kunne forvente fra kommunale kasser (integrationsrådet og Folkeoplysningsudvalget).

 

FMF har nu en mulighed for at købe Højrupsvej 59 som ligger i et industrikvarter uden risiko for naboklager og som har fået en foreløbig godkendelse fra en sagsbehandler i teknisk forvaltning.

Salgsopstillingen lyder på en pris på 1.558.000 kr. med 100.100 kr. i udbetaling (svarende til FMF likvide beholdning bestående af fraflytningserstatning plus akkumuleret tilskud i den lokaleløse tid minus omkostninger til opmagasinering)

 

Men før vi kan gå ind i realitetsforhandlinger om pris og øvrige vilkår er vi i den situation, at vi for at blive taget alvorligt af ejeren af Højrupsvej 59 (ifølge ejendomsmægler Hans Skovgaard, Nykredit) er nødt til at kunne dokumentere at FMF økonomisk har kommunen i ryggen.

 

Ved en tidligere forespørgsel i kultur og fritidsforvaltningen har vi mundtligt fået oplyst, at der er præcedens for at kommunen har gået ind med finansieringsstøtte ved foreningers køb af lokaler, således at kommunen købte evt. faste lån i lokalerne ud  og  så betingede sig at foreningen skal betale ydelser på de kommunale lån i foreningens lokaler alt efter foreningens formåen.

Vi har forstået det sådan, at kommunen har brugt denne model fordi man anså det for en bedre langsigtet forretning for kommunen  frem for et alternativ, der ville indebære en ellers nødvendig og væsentlig større lejeudgift.

 

Alternative muligheder udtømte?

Og netop dette vil antageligt blive tilfældet for netop lokaler til Frederikshavn Multietniske Forening.

For det første fordi de få egnede lejemål (inklusive beliggenhedskrav) vi har fået mulighed for at se på alle har været med en væsentlig højere husleje end de 6.500 kr. inklusive forbrug af varme, vand og el som vi fik kommunal støtte til indtil udgangen af juli 2004.

Typisk har der været tale om 7-10.000 kr. plus forbrug på skønnet 1.500-3000 altså 8.500-13000 pr måned.

 

Og for det andet må vi nu efter 10 måneders søgning og ud fra de forgævedes tilløb også med ejendomsmægleres ord konstatere, at det har været ligs så typisk, at når det kom til stykket så har man ikke villet udleje til Frederikshavn Multietniske Forening fordi ”foreningslokaler ikke passede ind i deres udlejningskoncept”

 

Derfor opfatter bestyrelsen i Frederikshavn multietniske Forening det nu som urealistisk at finde nogle lejede lokaler vi kan bruge.

 

Og da vi er bange for, at Plan og Miljøudvalgets nej til at bruge et rækkehus på Højrupvej 36, som følge af  antagelig xenofobisk begrundet naboklage, reelt – og især efter avisomtale - betyder at boligområder er lukket land for en multietnisk forening , så må vi i øjeblikket håbe på en løsning så FMF kan købe Højrupsvej59 (som ligger i industriområde), men selvfølgelig ikke for enhver pris.

 

Nærmere oplysninger om Højrupsvej 59 er vedlagt ansøgningen her. Og det drejer sig om.

Kort fra Teknisk forvaltning over nærområdet omkring Højrupsvej 59

 

Den oprindelige Salgsopstilling på 18 sider, hvor det bemærkes at udbetalingsbeløbet siden er ændret.

 

- Finansieringsforslag af  21. december 2004 på 2 sider, som bygger på indhentet finansiering af rest købesum hos Dansk Pantebrevsbørs, 4 sider. Finansieringsforslaget har som udgangspunkt en pris på 1.558.000 kr. og Frh Multietniske Forenings udbetaling på 100.100 kr. . Finansieringstilbuddet fra Dansk Pantebrevsbørs har dog som forudsætning bl.a. at 2 FMF-bestyrelsesmedlemmer melder sig som selvskyldner kautionister og kan godkendes af Dansk Pantebrevsbørs. Men dette kan ikke FMF ikke opfylde. Derfor er denne finansieringsmulighed irrelevant.

 

(NB er man ikke i besiddelse af de overnævnte dokumenter vedr. Højrupsvej 59 så kan man alternativt finde dem under www.fmef.dk  (og mere præcist på følgende adresser: http://www.arnehansen.net/041202E775-Hoejrupsvej59.pdf  (salgsopstilling), http://www.arnehansen.net/041223hoejrupsvej59-omkostninger-s1.jpg  og http://www.arnehansen.net/041223hoejrupsvej59-omkostninger-s2.jpg   finansieringsforslag med brug af Dansk  Pantebrevsbørs.

Dette er dog betinget af  2 personer fra FMF stiller sig til rådighed som kautionister jf. http://www.arnehansen.net/041222Hoejrupsvej59-kautiuonskravtilFMF-bestyrelse.jpg Dette kan ikke FMF ikke opfylde.)

 

For igen at komme til at råde over foreningslokaler ser Frederikshavn Multietniske Forening sig nødsaget til at bede om et tilsagn om kommunal låntagning for den resterende købesum efter Frederikshavn Multietniske Forenings egen udbetaling på 100.100. kr. .

Og vedrørende Højrupsvej 59  vil den  resterende låntagning  altså beløbe sig til et sted i nærheden af  1.458.000 . Dvs. udbudsprisen på 1.558.000 kr.  minus FMFs udbetaling  på 100.100 kr.  alt efter hvor meget nedslag i prisen der kan opnås.

 

Et relevant alternativ til kommunal långivning i forbindelse med FMFs køb af et hus i et erhvervsområde, som Højrupsvej 59, kunne dog være, at kommunen selv købte Højrupsvej 59 og udlånte/udlejede til Frh. Multietniske Forening, (selvom man kunne antage at et ejerskab vil få brugerne til at føle sig mere forpligtede på at beskyttelse og vedligeholde ejendommen.)?

 

Et andet tænkeligt alternativ  er at kommunen, på trods af tidligere afvisninger, alligevel kunne finde egnede lokaler  til Frederikshavn Multietniske Forening inden for den bygningsmasse som kommunen selv har rådighed som følge af  nybyggerier i den seneste tid?

 

 

Behovet for lokaler til et multikulturelt  center?

Mange af forårets aktiviteter jf. vedlagte folder dateret 11. juni 2004 eller  http://www.arnehansen.net/040611FMF-aktiviteter.doc har FMF som husvild ikke haft mulighed for at videreføre.

En tilskyndelse til at FMFs bestyrelse stædigt forsøger at skaffe lokaler med bl.a. gode køkkenfaciliteter er at FMF har en ansøgning liggende i Integrationsministeriet om et kvinde- og ungdoms- og frivillig- uddannelsesprojekt  med titlen: ” Mobilisering, uddannelse og supervision af kvindelige frivillige og desuden kurser og rådgivning for etniske minoritetskvinder samt børn og unge(af begge køn) som led i Frederikshavn Multietniske Forenings arbejde for personlig myndiggørelse og etnisk ligestilling. ”. Projektet  indebærer ansættelse af Lisa Sørensen, som medens hun fik lov at arbejde hos FMF gjorde en kæmpeindsats som fremgår af den 15-siders ansøgning. Denne er dog ikke vedlagt her men kan læses på  http://www.arnehansen.net/040914ansoegning-Lisa-S-i-kvinde-boerne-ungeprojekt.doc  .

 

Når Frederikshavn Multietniske Forening her henvender sig med ønsket om finansieringshjælp til køb af in casu Højrupsvej 59 så skyldes det, at vi mener at Frederikshavn Multietniske Forening gør en forskel for integrationen i Frederikshavn Kommune som en slags frivillig entreprenør jf  den hidtidige økonomiske støtte fra Integrationsrådet til lokaler til brug for integrationsarbejde til lokalsamfundets bedste. Og jf  Integrationsrådets tidligere anbefaling af  FMFs kvinde-unge-frivillig-projekt overfor Integrationsministeriet. Og jf  de ovennævnte henvisninger om Frederikshavn Multietniske Forenings virke som bestyrelsen gerne ser videreført, hvis det bliver skabt mulighed herfor ?

 

I øvrigt kan man læse en beskrivelse af FMF-medlemmernes opfattelse af Frederikshavn Multietniske Forenings betydning  i en specialeprojektrapport skrevet af statskundskabsstuderende Peter Madsen i foråret 2004:  Frivillige foreninger – en magisk løsning på integrationsgåden? Denne rapport er ikke vedlagt men kan læses på http://www.arnehansen.net/040812PM-FMF.doc .

 

 

Vi er i FMF parate til at besvare spørgsmål og give yderligere oplysninger samt give møde vedr. vores lokalebehov (jf. også FMFs annoncering gentagne gange i Lokalavisen og  i Frederikshavn Lokalradio, overfor 6 ejendomsmæglerfirmaer Teknisk forvaltning  ved Tove sommer og som f. eks. kan ses på http://www.arnehansen.net/041128foreningslokalersoeges.htm )

 

 

 

Med venlig hilsen og på vegne af  bestyrelsen for Frederikshavn Multietniske Forening

 

Sayed Olawi, formand for FMF, Koktvedvej 41,1tv., 9900  Frederikshavn, Tlf. 98434065/22311594

Olawi01@yahoo.dk

 

Og  Arne Hansen, kasserer, Sønderjyllands Alle 35, 9900 Frederikshavn, Tlf.: 98425542(tlfsvarer)

post@arnehansen.net, www.arnehansen.net , www.arnehansen.net/dialog/