Kære alle medlemmer i Frederikshavn Multietniske Forening

 

Du indkaldes hermed til generalforsamling i Fr.havn Multietniske Forening tirsdag d. 26 april kl. 19 i Skolegade 8

(skråt overfor svømmehal og bibliotek på hjørnet af Skolegade og Parallelvej ) - Fortæl det straks til alle de medlemmer du kender.

 

Opdateret d. 26.04.05. Er Tidligere indkaldt pr mails og internet d. 3.04.04 (og opdateret 20.04.05) i øvrigt er der indkaldt igennem i Frh Lokalradio d. 10. og 17 april og 24 april samt via programmails som også sendes til alle medlemmer med email

 

Dagsorden ifølge § 7 i vedtægterne jf. http://www.arnehansen.net/040422FMF-vedtaegter.htm

 

1. Valg af dirigent udenfor bestyrelsen. Bestyrelsen foreslår Sabah Bawaki .

Valg af referent. Bestyrelsen foreslår Nader og Arne, hvis ikke andre melder sig.

  

2. Bestyrelsens beretning, som generalforsamlingen skal godkende ved afstemning .

Læs beretningen enten den er vedlagt her eller du må læse beretningen på http://www.arnehansen.net/050423BeretningtilFMF-generalfosamling.htm  og udprinte den. Det gælder også bilaget medaktivitetsoversigten på http://www.arnehansen.net/041128sportstider2004-05.htm

NB Stemmeret på generalforsamlingen forudsætter betaling af medlemskontingent for mindst januar kvartal (og for nye medlemmer april-juli kvartal .Se mere om kontingentsatser her nederst)

 

3. Aflæggelse af regnskab ved kasserer Arne Hansen til generalforsamlingens godkendelse.

Fremlæggelse af  budget for 2005 til drøftelse.

 Det eksternt reviderede regnskab og budget for 2005 kan afhentes (rekvireres) hos kassereren , Sønderjyllands Alle 35 tlf 98425542 og udleveres på generalforsamlingen

 

4. Fastsættelse af kontingent?

Bestyrelsen foreslår at nedsætte medlemskontingenter og forenkle opkrævningen i håb om at flere så kan få råd til at være medlem. Der kan nemlig konstateres et deprimerende stort frafald af sportsaktive, når nytilkomne efter den gratis periode skal til at betale medlemskontingent for at kunne fortsætte (jf Lisas beretning nederst i beretningen)

Medlemmer på SU eller arbejdsløse           50 kr.  om året som skal betales inden 15. januar

Enkeltmedlemmer i arbejde                        100 kr. om året

Familier inklusive børn under 18 år             150 kr. om året

Den næste opkrævning og med de nye satser skal så ske i januar 2006

Der er ingen ændringsforslag kommet inden  fristens udløb d. 18. april . De nuværende satser findes på http://www.arnehansen.net/040227FMF-Kontingentsatser.htm 

 

 

5. (og 6.) Drøftelse af hovedlinier i Fr.havn Multietniske Forenings virke i det kommende år – medens lokalesituationen stadig vil være uafklaret.  – Selvom integrationsrådets høringssvar uautoriseret lyder på, at man støtter at Frh Multietniske Forening skal have egnede lokaler og vi så håber, at økonomiudvalget vil tage den logiske konsekvens heraf , at yde lån til FMF så vi kan købe Højrupsvej 59, der efter nu 1 års søgning har vist sig som den eneste mulighed. – Og vi har heller ikke fået svar på ansøgningen til integrationsministeriets om ansættelse af Lisa Sørensen i et kvinde-unge-projekt. Læs ”20 argumenter..”

 

VIGTIGT! Hvilke ønsker om sportsaktiviteter i kommunens lokaler er der efter sommerferien? .

Frh Multietniske Forening skal aflevere ønsker om brug af kommunens lokaler til sportsaktiviteter i skoleåret 2005-2006  inden 30 maj .

Så alle hold der ønsker at fortsætte sine sportsaktiviteter i skoleåret 2005-2006 og hvis man har ideer til nye aktiviteter, de skal senest d. 20. maj aflevere deres ønsker med lokaletider og steder samt start og ophørstidspunkter og holdansvarlige til  Nader Kheirieh på tlf 27326714, kheirieh.nader@get2net.dk , Rimmens Alle 105, 3 th (eller evt. post@arnehansen.net , tlf 984255542)

På baggrund af  den kritik der til stadighed fremføres mod kommunens sagsbehandling jf FMFs henvendelse herom til integrationsrådet, (og nu også fra kommunens revisor som har fundet fejl i sagsbehandlingen bl.a på integrationsområdet jf http://www.frederikshavnlokalradio.dk/byraad050425.htm ) så foreslår Arne Hansen, at  FMF søger § 115 midler inden 1 maj til at få en udefrakommende rådgiver til at holde en række informations og debatmøder om "hvad er din ret og hvad er din pligt". Og så udsende det der er egnet i radioen og lægge på internettet? Men vil der så komme nogen til møderne?

 

Se på bilaget med aktiviteter om invitation til  fælles 1. majfest på Knivholt - for hele familien. på Knivholt fra kl 13 og hvor FMF har bod hvor Sabah Bawaki udstiller. Vi må opfordre jer til at besøge Knivholt d. 1. maj. Det er altid en god ide at prøve lokalsamfundets tilbud af og måske få en god oplevelse og nye kontakter.

Så kan vi også fortælle de deltagende politiske partier, hvor vigtigt det er at FMF får egne lokaler igen.

Hvem melder sig til at skiftes til at være ved udstillingen? Om programmet: Igen i år afholder fagbevægelsen, Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten og FTF fælles 1. maj arrangement på Knivholt. Der er som sædvanlig talere og underholdning for både børn og voksne. Hele familien er velkommen.
1. majfesten begynder kl. 13 med faneindmarch, velkomst og musik ved ”Trio Træsko”.
Kl. 13.30 taler Per Clausen som nyvalgt folketingsmedlem for Enhedslisten i Nordjylland.
Kl. 14.00 hører vi Pernille Vigsø Bagge, overrasket nyt SF-folketingsmedlem i Nordjylland
Kl. 14.30 Anders Petersen, formand for Dks. Socialdemokratiske Ungdom
Kl. 15.00 nybagt S-borgmesterkandidat i storkommunen Ny Frederikshavn
Kl. 15.30 Bjarne Laustsen, S-folketingsmedlem
Der kan købes øl og sodavand, is, slik pølser, ”tørrede jyder” mm. Der vil være ponyridning, aktiviteter og konkurrencer for alle aldersgrupper. Alle arrangører faldbyder sig i boder.  Se evt under http://www.arnehansen.net/dialog/

 

Hånbækdag lørdag d. 21. maj kl. 11.00 - 15.00 hvor Shirindels taekwondo deltager

 

Støtte irakeres ønske om at deres børn får mulighed for at få undervisning i deres modersmål arabisk

(Sabah)

 

Evt søge EU Socialfond om penge til projekt for beskæftigelse af etniske minoriteter (Arne)

 

Punkt 6: Behandling af indkomne forslag. Ingen forslag er indkommet ved fristens udløb d. 18. april men 

 

Alle er velkomne til spontant at fremkomme med nye ideer og forslag?

 

 

7. Valg af bestyrelse (og bestyrelsessuppleanter). Sayed Olawi og  Nader Kheirieh har siddet i 2 år og er derfor på valg ifølge vedtægterne. Både Sayed og Nader har på opfordring sagt ja til at genopstille for en ny 2-årsperiode. OG Sabah Bawaki er blevet foreslået og har sagt ja til at stille op. Kun medlemmer der har betalt kontingent for (oktober og ) januar kvartal har stemmeret.

 

Følgende  bestyrelsesmedlemmer valgtes  på generalforsamlingen i 2004 og fortsætter i endnu et år: Anton Alvision, Steen Filskov, Arne Hansen, Minna Pedersen, Murat Pektas, Hussein Al-Ali, Shan Subramaniam, Shirendel Aziz. Sten Filskov  vil pga tidnød gerne nøjes med at være med ”på lavt blus” (suppleant-status uden fast mødepligt ?)

 

For at have alle medlemsgrupperinger repræsenteret, så inviterede bestyrelsen senere følgende til at deltage i bestyrelsesarbejdet på lige fod – dog af hensyn til formalia formelt kun som suppleanter: Amin Sharifi, Vadivel Jeyaratnaganthan, Sabah Rashid og  Hisham Ali A. al Jebory,.

Af hensyn til formalia beder vi generalforsamlingen om at bekræfte deres mandat, altså formelt vælge Amin Sharifi, Vadivel Jeyaratnaganthan,  Hisham Ali A. al Jebory, Sabah Rashid til bestyrelsen.?

Amin vil gerne nøjes med være suppleant uden fast mødepligt.

 

Den ny bestyrelse kan fungere hvis alle medlemmer dagligt tjekker emails og deltager i bestyrelsesmøder.

 

 Med hensyn til valgproceduren, så besluttede en enstemmig bestyrelse d. 25. marts 2004 følgende:

”Vi plejer ikke at have afstemninger om bestyrelsesposter enten fordi der ikke er flere kandidater end der er brug for eller fordi vi ikke vil risikere at fravælge gode folk, idet det normalt viser sig at en del af de der stiller op ikke er aktive og så vil vi ikke risikere at fravælge nye ressourcepersoner. Og selvom der står 7 medlemmer i bestyrelsen så er det et minimum jf. omtalen i § 5.1 om hensynet til at få alle etniske og andre grupperinger repræsenteret for at fremme kommunikationen med alle medlemsgrupper.

Men bliver der brug for at stemme, så  uddeler vi stemmesedler og så har man den regel, at man højest må skrive et antal kandidatnavne som er 1 mindre end det antal pladser der skal besættes. Altså hvis der skal vælges f.eks. 4 så må man kun skrive 3 (forskellige) navne på"

 

På generalforsamlingen 2004 blev følgende indsat i FMF-vedtægterne:

§ 5.1.2 Det tilstræbes også at give de aktive kvinder en rimelig indflydelse på Frederikshavn Multietniske Forenings ledelse . Læs gerne mere i § 5 på http://www.arnehansen.net/040422FMF-vedtaegter.htm 

Hvad kan vi gøre for at skaffe flere minoritetskvinder med i bestyrelse? Vil flere stille op?

 

Efter valget bør der straks indkaldes til konstituerende bestyrelsesmøde  med valg af forretningsudvalg mv. jf § 5.3”

 

8. Valg af revisor (og revisorsuppleant ved intern revision).

 Plejer at bruge Part Nord Revision , men koster 5-6000 kr. så hvis nogen kender nogen??

 

9. Eventuelt.

NB Vi bestiller en pizza på et passende tidspunkt  

 

Husk lige at man skal have betalt medlemskontingent i januar kvartal  2005 for at have ret til at stemme og stille op til bestyrelsen jf. tidligere mail:

 Her kan du se hvor meget du skal betale  for januar kvartal efter de nuværende satser:

For familier inkl. børn under 16 år er medlemskontingentet 100 kr.

For Unge under 18 og alle under  uddannelse  er det                                 30 kr.  

18-25-årige med indtægt over SU-niveau                            60 kr.

for enlige over 25 år med indtægt over SU-niveau                                    100 kr.

Støttemedlemskab for idealistiske ikke-brugere er                                     60 kr. om året

For flere detaljer læs http://www.arnehansen.net/040227FMF-Kontingentsatser.htm   

Og indbetalingen kan ske i Spar Nord på konto 9006 1305 6844 37 . (Husk at få skrevet jeres navn så jeg kan se hvem det er der har betalt) -  Er du i tvivl så ring straks til 98425542

 

Vi ses tirsdag d. 26. april kl 19 i Skolegade 8 !

 Har du spørgsmål så ring gerne til 98425542

 

For opdateringer se http://www.arnehansen.net/050403Indkaldtilfmfgeneralforsamling.htm 

Bestyrelsens beretning om arbejdet siden sidste generalforsamling ligger nu på http://www.arnehansen.net/050423BeretningtilFMF-generalfosamling.htm  til læsning og udprintning

 

D. 26.04.05 På vegne af bestyrelsen i Frh Multietniske Forening og med venlig hilsen

Arne, sekretær, tlf. 98425542, post@arnehansen.net , Sønderjyllands Alle 35, 9900 Fr.havn