Frederikshavn Multietniske Forening d. 26.04.05

 

20 argumenter for faste foreningslokaler til Frederikshavn Multietniske Forening

 

jf. Frederikshavn Multietniske Forenings ansøgning til økonomiudvalget om lån til køb af Højrupsvej 59 til foreningslokaler. Integrationsrådet støtter nu at Frh Multietniske Forening får velegnede foreningslokaler. Derfor har vi i  FMF nu store forhåbninger til at økonomiudvalget i Frederikshavn Kommune d. 9. maj følger op støtter ansøgningen fra FMF, som bygger på følgende argumenter:

 

1. Frederikshavn Multietniske Forening ser sit arbejde som det springbræt, som den nye flygtning kan bruge efter behov til sit afsæt længere ind i det danske samfund.

Frederikshavn  Multietniske Forening  opfatter vores  integrationsarbejde  som første led i den langvarige og svære integrationsproces, som alle flygtninge må igennem som medborgere i det danske samfund. Vi arbejder for at skabe rammer, der kan give tryghed og fællesskab et sted, hvor man kan forstå hinanden sproglig og  mentalt og gennem dette og samvær med positive danskere kan man så  efterhånden skabe selvtillid, mod og  kvalifikationer til at gå ud og ”banke på døren” til danskerne.

Her kan henvises til FMFs formål jf. vedtægternes § 3 jf. http://www.arnehansen.net/040422FMF-vedtaegter.htm

 

2. Og specielt behovet for faste lokaler: (og ikke kun  til låns et par dage om ugen)

” Vi vil gerne pointere hvor væsentligt det er med et fast aktivitetssted og indlæringssted for danskkundskaber, danske normer og forståelse for et demokratisk samfunds funktionsmåde.

Det er væsentligt at

 a. skabe muligheden for at folk fra de forskellige etniske minoriteter – og ikke mindst  unge, kvinder og børn -  kan  mødes med såvel danskfødte som udenlandsfødte ildsjæle, der gerne vil bygge broer på tværs af kulturerne

 

b. Erfaringerne har vist at det er nødvendigt for en multietnisk forenings overlevelse (jf.  lokaleløse Frh. Flygtningevenners skæbne)

 

Først da vi byggede om i Danmarksgade kom det til at fungere så der var

c. plads til alle de vidt forskellige grupper med vidt forskellige behov og særlige vaner

 

d. og forestillinger om ”de andre”/det andet køn som i lang tid kræver egne lokaler medens man ser hinanden an. Jf søren Kierkegaard jf. http://www.arnehansen.net/011014Kierkegaard.hjaelpe.htm

 

og e. plads på  de tider hvor man kunne samle dem pga. af andre gøremål som arbejde, skolegang og aktivering. 

 

f. Og specielt kræves permanent åbne lokaler hele ugen for at tiltrække de foreningsløse unge som et sted man kan gå hen og dyrke sine spontane interesser

 

 g. Og det gælder også hjemmegående ældre kvinder  og især ældre mandlige minoriteter som gerne vil bruge lokaler  hver dag ugen rundt.

 

h. For kurser skal rekvisitter kunne opbevares i f. eks maling , syning ,. Og  computere må have eget permanente og aflåselige rum.

 

i. I Højrupsvej 59 er der plads til at dyrke sport.

 

J. nærhed til mange brugere i Hånbækblokkene, når lokalerne ligger på Højrupsvej

 

3.a. specielt med sit multietniske og multikulturelle udgangspunkt og inkludering af alle nytilkomne, indeholder Frh Multietniske Forening store udviklings- og  integrationspotentialer gennem det dynamiske kulturmøde med håndtering af de nødvendige konflikter på en demokratisk og konstruktiv måde.

 

3.b.– Men af samme grunde er FMF sårbar, hvorfor den fortsatte eksistens vil bero på ressourcestærke multikulturelle frivillige ildsjæle som brobyggere  jf. Peter Madsens statskundskabsspeciale jf. http://www.arnehansen.net/040812PM-FMF.doc

 
3.c. Og det er afgørende for de frivillige aktive ildsjæles engagement i Frederikshavn Multietniske Forening, at foreningen igen får faste foreningslokaler som arena for kulturmødet for alle etniske minoriteter inklusive flertalsfrederikshavnerne –  da det er nødvendigt for at FMF kan være bæredygtig på længere sigt.
 
4. Aktuelt forventer FMF at få bevilget ansættelse af Lisa Sørensen i kvinde-ungeprojekt, (med oplæring af kvindelige frivillige for at sikre kontinuiteten), hvilket kræver faste foreningslokaler.

 

5. Et inkluderende multikulturelt center i FMF-regi, som var enestående i Danmark ifølge Peter Madsens rapport,  kan være et dynamisk aktiv i byrådets nye strategi med den åbne internationale værtsby

 

 

4 grunde til at kommunen bør være interesseret i

at låne penge til køb af lokaler:

 

6.- kommunen har økonomisk fordel på ca. 45.000 om året ved at støtte Frh Multietniske Forenings lokalekøb frem for at betale tilskud til husleje, -

 

7. men, at det  i øvrigt faktisk heller ikke er muligt at leje lokaler til en multietnisk forening efter vores forsøg i et år, - end ikke med hjælp fra teknisk forvaltning

 

8. - og kommunens forpligtelser over for den forening man var medvirkende til at gøre husvild gennem godkendelse af nedrivning af de tidligere lokaler ..

 

9. - og specielt da kommunen ved modtagelse af bloktilskud/udligning forpligter sig til en integrationsindsats,

 

9.b - også på fritids og kulturområdet hvor FMF er eneste permanente aktør, da de statsbetalte projekter med lønnede medarbejdere jo som regel dør når lønningskassen er tom. Aktuelt har FMF har da også i sin ansøgning tilbudt at huse den nu nedlagte Hånbæk-familiecafe, hvis FMF får lokaler i nærheden på Højrupsvej (59)

 

9.c –og integrationsrådets evt. alternative indsats er næppe realisabel, da rekrutteringen af etniske minoriteter til Integrationsrådet historisk set altid har været afhængig af  eksistensen af  en velfungerende Frh. Multietniske Forening.

 

Vedtaget på Frederikshavn Multietniske Generalforsamling d. 26. april 2005