(Til orientering for medlemmer af FMF efter afslaget fra kommunens sociale koordinationsudvalg jf  http://www.arnehansen.net/051015afslagarbm-proj.mLisa.jpg )

 

Frederikshavn d. 13.09.05

 

Til Det sociale Koordinationsudvalg.

ATT.  koordinationsudvalgets sekretær …

 

Projekt minoritetskvinder ud på arbejdsmarkedet

 

Herved ansøger Frederikshavn Multietniske Forening  Det sociale koordinationsudvalg om på det førstkommende møde d. 28.09.05 at bevilge penge til at ansætte den 57-årige Lisa Sørensen som daglig leder af  Frederikshavn Multietniske Forenings generhvervede Aktivitets- og Værested i Th Bergsgade 6 i foreløbigt 1 år med særligt henblik på at udbygge sin gode kontakt til mange minoritetspiger/kvinder og rekruttere nye med det konkrete formål/succeskriterie at få flere af  minoritetspigerne/kvinderne til at gå i gang med en kompetencegivende uddannelse eller direkte ud på arbejdsmarkedet – ikke mindst igennem at motivere de yngste kvinder gennem styrkelse af deres eget selvværd samt igennem  kontakter og oplysning/undervisning at etablere deres tillid til det lokale uddannelsessystems og arbejdsmarkeds vilje til at inkludere og integrerede etniske minoriteter . Altså kort sagt at hjælpe til at gøre myndig og selv efterhånden påtage sig et selvstændigt ansvar for eget liv i det danske samfund.

 

Et formål med projektet vil således også være at tilstræbe at projektet på et tidspunkt kan videreføres af nogle af de kvinder der har deltaget i projektet – gerne også som frivillige jf. Frh. Multietniske Forenings målsætning på  http://www.arnehansen.net/040422FMF-vedtaegter.htm    

 

Det vil også være et formål at formidle erfaringer fra projektet ud i samfundet og blandt etniske minoriteter bl.a. ved brug af Frederikshavn Lokalradio og også på landsplan ved brug af internet jf. f.eks for nylig på http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/050820chhumphries-retogpligt64kbps.htm  

 

OG endelig er der brug for at tiltrække flere indfødte frederikshavnere til at bruge lokalerne i Th Bergsgade 6 både som brugere på lige for med brugerne fra de forskellige etniske minoriteter og som frivillige ressourcepersoner, så integrationsaktiviteterne i lokalerne kan blive optimale.

 

Om Behovet :

Rådgivning i Frederikshavn Multietniske Forening har specielt gjort den erfaring, at den relativt lavere SU/uddannelsesydelse, som potentielt uddannelsessøgende nu har som eneste farbare vej (efter at revalideringsmuligheden i praksis er afskaffet jf. http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/050820chhumphries-retogpligt64kbps.htm ) er en reel barriere mod at det danske samfund kan udnytte de oplagte menneskelige ressourcer optimalt, som mange unge kvinder og især mange relativt unge mødre repræsenterer (1) , idet kvinderne/deres familie oftest viger tilbage  for at tage de supplerende SU-lån der er nødvendige for at opretholde acceptable økonomiske levevilkår for dem(og deres familie) under uddannelsen

 

(1) Udnytte de menneskelige ressourcer ved f.eks som pædagoger, lærere og sygeplejersker  at kunne dække efterspørgsel efter arbejdskraft  og samtidig som rollemodeller for såvel minoritets- som danske børn og voksne at kunne give det danske samfund et væsentligt skridt fremad i den skrantende integrationsproces som i sig selv udgør en barriere mod inkluderingen af de etniske minoriteter på arbejdsmarkedet. Og i næste omgang ved som bedre integrerede mødre at være bedre i stand til at støtte deres børns udvikling i den vanskelige proces med at skulle integrere det bedste fra 2 kulturer.

 

Som vi vurderer det er det et springende punkt at etablere den menneskelige kontakt, tillid og fortrolighed som kan åbne for en dialog om kvindernes fremtid i det danske samfund og  hvilke muligheder kvinderne har igennem uddannelse og arbejde for selv at forme en fortrøstningsfuld fremtid i det danske samfund for dem selv og deres børn – og herunder betone nødvendigheden af at påtage sig de udfordringer, som et foranderligt arbejdsmarked stiller til alle og herunder at skaffe kendskab til unge danske (og andre minoritetsfamilier, som kan fortælle om hvordan det lykkes at få både arbejds- og familieliv til at fungere rimeligt godt.

Og dette gælder i særdeleshed for en gruppe forældreløse piger, som Lisa Sørensen allerede i et tidligere projekt har etableret et tær forhold til (Se venligst bilag A nedenfor)

 

Om indholdet i projekt kvinder på arbejdsmarkedet.

 

Vi anser projektet som et pilotprojekt, hvor der må være muligheder for at udvikle kursusindhold og undervisningsmetoder efter hvad der viser sig at være behov og interesse for. Men under alle omstændigheder vil der indgå elementer af  undervisning i kendskab til og forståelse af det danske samfund , uddannelsessystem og arbejdsmarked inklusive vejlednings og aktiveringssystemer.

 

Lisa Sørensen vil hurtigst muligt (jf. under rekruttering) forsøge at samle 8-10 piger og kvinder til kurser i sund madlavning , dansk og samfundsforståelse og  uddannelses- og  erhvervsvejledning. Der vil blive inviteret danske gæster undervejs, som kvinderne og de unge piger kan få en kammeratlig snak med om det danske arbejdsmarked, foreningsliv og samfundet og om vores danske levevis.

Herunder vil Lisa være opmærksom på at time tilbud om at gå med til beskæftigelseskonsulenter og sagsbehandlere mv. som bisidder eller evt. invitere dem som gæsteundervisere, når/hvis det forhåbentligt viser sig muligt at etablere et samarbejde med sådanne specialister herom (jf nedenfor). Det gælder også invitation af studievejledere fra relevante uddannelsesinstitutioner eller fra vejledningscentre til at undervise i kursets faste lokaler i Th Bergsgade 6. Lisa vil også være opmærksom på at arrangere deltagelse i relevante uddannelsesinstitutioners sædvanlige åbent hus tilbud for at brede oplysnings-, kontakt- og erfaringsindsamlingen ud.

 

Ressourcer som vil blive benyttet:

Og til dette job har bestyrelsen i Frederikshavn Multietniske Forening stor tillid til at Lisa Sørensen vil være velegnet. Lisa Sørensen har allerede under sin korte ansættelse i Frederikshavn Multietniske Forening i første halvår af 2004 (indtil offentlige jobtræningspladser blev nedlagt) bevist, at hun kan komme i god kontakt med minoritetskvinderne i Frederikshavn og opnå deres fortrolighed og endog hengivenhed (ikke mindst for unge usikre forældreløse pigers vedkommende) Lisa Sørensen viste i høj grad sine evner til at se potentialet i de mennesker hun kommer i kontakt med og få dem sat i gang og sætte ind for at få fjernet barrierer f. eks at etablere cyklekursus.

Se gerne uddybning i bilag A.

 

Og senest har Lisa Sørensen i perioden november 2004-15.sept. 2005 arbejdet i projektet All Nations Club og sport i FFK-regi der drejede sig om integration af  unge gennem klub- og idrætsaktiviteter

 

Rekruttering gennem Lisa Sørensens etablerede Kontaktnet – også til andre integrationsaktiviteter.

Herigennem og gennem sine tidligere aktiviteter hos Frederikshavn Multietniske Forening  har Lisa Sørensen kontakt til 80-90 minoritetskvinder og børn. Og heraf regner Lisa Sørensen med at kunne etablere kontakt til ca. 40 kvinder, der vil eller allerede deltager i Lisa Sørensens forskellige idrætstilbud .

 

Lisa Sørensen vil hurtigst muligt når hun føler tiden er moden arrangere et kvindestormøde med præsentation af  det ovennævnte kombinerede kursus med sund madlavning , dansk og samfundsforståelse og  uddannelses- og  erhvervsvejledning. Lisa skønner så at kunne rekruttere de 8-10 piger og kvinder til det ovennævnte kursus.

 

Men samtidig med det vil hun fortsætte med og starte idrætstilbud og andre tilbud i foreningslokalerne som der viser sig interesse for som f.eks mor-barn gymnastik og andre kropslige og åndelige aktiviteter tilpasset lokalerne såvel for børn og deres mødre, som f. eks pileflet, spændende mad og andre aktiviteter som også kan tiltrække danske kvinder både på lige fod og derved gives en ekstra integrationsvinkel, som forhåbentlig kan have en arbejdsmarkedsbefordrende bieffekt.

Der vil også blive annonceret efter frivillige i De Frivilliges Hus og De Frivilliges Nyhedsbrev Frederikshavnerposten og i Frederikshavn Lokalradio.

 

Frederikshavn Multietniske Forening er i den heldige situation nu at råde over velegnede og centralt beliggende foreningslokaler, som vi lige har erhvervet og arbejder på at få brugt til gavn for ny- og gammelfrederikshavnere og lokalsamfundet. Og her vil det passe godt ind med det beskrevne projekt , som også kan være med til at sætte normer for brugen af lokalerne i integrationens tjeneste med den spredningseffekt det kan have for unge og kvinder (og deres mænd). Om Frederikshavn Multietniske Forening kan man i øvrigt læse en statskundskabsstuderendes specialeafhandling  http://www.arnehansen.net/040812PM-FMF.doc 

 

Økonomi .

Løn til heltidsansættelse af  Lisa Sørensen på løntrin som daglig leder . Desuden et mindre beløb til materialer . I øvrigt vil vi forsøge at søge penge andre mulige steder til mere specifikke elementer der kræver eksterne ressourcer mod betaling.

Desuden vil Lisa i øvrigt kunne trække på Frh Multietniske Forenings frivilliges arbejdsindsats og mulige ekspertise efter behov.

 

I forbindelse med det ovenfor beskrevne projekt, - inklusive Lisa Sørensens gode forudsætninger – også med decideret undervisning, så kan der alligevel måske vise sig et vist behov for at etablere et samarbejde med eksterne aktører, som f.eks. Det sociale Koordinationsudvalg, formidlingsenhed Øst og andre offentlige myndigheder der servicerer mht. uddannelse og arbejdsmarked og specielt for svagtstillede grupper for at kunne trække på deres erfaringer og kontakter,  når vi finder det relevant for derved at opnå det optimale udbytte jf. projektmålsætningen om at få flere af  minoritetspigerne/kvinderne til at gå i gang med en kompetencegivende uddannelse eller direkte ud på arbejdsmarkedet. I den forbindelse er der rettet henvendelse herom til formidlingsenhed Øst ved lederen Aase Hessel om hvilke muligheder man kan se.

 

Vi vil være til rådighed med yderligere oplysninger og modtager gerne gode råd vedr. Projekt minoritetskvinder ud på arbejdsmarkedet.

 

Der er vedlagt et bilag A

 

Med venlig hilsen og på vegne af Frederikshavn Multietniske Forenings bestyrelse

 

Arne Hansen, kasserer og sekretær

Sønderjyllands Alle 35, 9900 Frederikshavn

Tlf 98425542

post@arnehansen.net

 

 

Bilag  A.

A1. Her kan som dokumentation henvises til at aflytte udtalelser af  f.eks. Karuna Jeyaratnaganthan: http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/040624Karunaomlisasloebetraening64kbps.htm

Her skal gengives et citat fra interviewet:

”Det er første gang siden jeg kom til Danmark, at jeg har oplevet en så god og også vedvarende interesse for min psyke og fysik. Jeg har deltaget i andre aktiviteter tidligere, men Lisa hun interesserer sig også for individet, og det motiverer mig meget.

Vi har også beskæftiget os med yoga, afspænding og strækningsøvelser, og Lisa hun er god til at forklare, hvordan vores krop har gavn af disse.

Desuden har vi også haft løbeture ude i skoven. Og det har været en fantastisk oplevelse at tage ud i naturen. Vi har løbet i 45 min, men Lisa sætter et stille og roligt tempo og vi nyder det alle som et godt venindeløb.

Jeg håber at mange andre fremover også kan få gavn og glæde af de aktiviteter, som Lisa Sørensen er så god til at sætte i gang.”

Netop det at Lisa Sørensen kan bruge sine faglige kvalifikationer som idrætsleder som indgangsvinkel til at etablere den tætte personlige kontakt, som kan skaffe lydhørhed og modtagelighed var nok et afgørende punkt i Lisa Sørensens daværende succes.

 

Et andet deltagerinterview kan høres på http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/040625mariasimaaziza64kbps.htm 

 

A2. Og Lisa fortæller selv:” Jeg kan også mærke at de 4 forældreløse unge piger nok har det største behov og den største tilknytning til mig….                                                                                                                                      Her kunne jeg pege på xxxxxx som jo har været med helt fra den svære Opstart. Hun har nydt løbeture, gymnastik og svømning og at kunne få en fortrolig snak med mig som voksen. og fortalte også gerne både mig og de andre om hvor meget hun skønnede på at vi havde et sammenhold.              

Hun sagde: "Lisa mit liv er blevet meget gladere efter jeg har mødt dig og vi laver idræt sammen"” Og til et medlem af FMF-bestyrelsen har xxxxxx d. 20.07.04 udtalt: ”at det var sjovt at være med, man blev glad, Lisa var som en veninde, en god person.” (citatet er fra en tidligere ansøgning til Integrationsministeriet ,

 http://www.arnehansen.net/040914ansoegning-Lisa-S-i-kvinde-boerne-ungeprojekt.doc som man måtte beklage man ikke havde midler til alligevel,  (måske fordi vi søgte om hvad vi konkret så der var brug for i Frederikshavn og ikke (uærligt) tilpassede os en enkelt af  integrationsministeriets præfabrikerede projektkategorier))

 

 

Frederikshavn d. 20.09.05

 

…….

Her følger efter samtale med Lisa Sørensen følgende budget:

 

Budget til Projekt minoritetskvinder ud på arbejdsmarkedet.

Særlige engangs opstartudgifter:

 

Annnoncering og produktion og  distribution af trykt Informationsmateriale

Samt  til opsøgende arbejde                                                                       3.000 kr                                              

Køb af 2 cykler til at lære at cykle                                                                                    1.200 kr

(kan evt overtage brugte fra All Nations club, hvis disse kan overtages gratis

vil penge i stedet blive brugt til køb af brugt stationær kondicykel)     

 

I alt engangs opstartudgifter:                                                                                                          4.200 kr

 

Driftsudgifter                                                                pr måned                            og pr  år

Løn til Lisa Sørensen Lisa Sørensen som daglig leder:

                                                                                       25.000 kr                            300.000kr

Undervisningsmaterialer til vejledning i uddannelse,

arbejdsmarked og samfundsfag                                          1.000 kr                              12.000 kr

 

Madlavningskursus                                                               500 kr                                6.000

 

Transport til virksomheder/skoler/vejledning                    

også udenbys                                                                       700 kr                                8.400 kr

 

Kontorudgifter (papir,printning, tlf  mv)

og diverse uforudsete udgifter                                          1.000 kr                               12.000 kr    

 

Projektets løbende driftsudgifter ialt                           28.200 kr                           338.400 kr

 

Projektets samlede udgifter(opstarts+drifts-)for opstartsåret                                               342.600 kr

 

Idet lokaler og inventar(inklusive køkkenudsstyr, pc/internet, TV, kondirum(?) i Frederikshavn Multietniske Forenings lokaler i Th Bergsgade 6 stilles til fri rådighed.

Det samme gælder de menneskelige ressourcer som FMFs erfarne frivilllige ildsjæle kan bidrage med i relevant omfang indenfor visse kapacitetsgrænser. (Og som dette projekt har som formål at være med til at rekruttere til og udvide så projektets funktioner/formål på længere sigt og i stor udstrækning kan varetages af frivillige netværk i FMF-regi)

 

Vi besvarer gerne spørgsmål Lisa Sørensens mobilnr er 61713311

 

Med venlig hilsen

På vegne af Frederikshavn Multietniske Forenings bestyrelse og Lisa Sørensen

 

Arne Hansen, kasserer og sekretær i FMF

Sønderjyllands Alle 35

Tlf 98425542

post@arnehansen.net