Frh d. 6.05.04 og opdateret d. 15.05.06

Kære alle medlemmer i Frederikshavn Multietniske Forening

 

Du indkaldes hermed til generalforsamling i Fr.havn Multietniske Forening lørdag d. 20. maj kl. 14

i de nye foreningslokaler i Th Bergsgade 6

 

Dagsorden ifølge § 7 i vedtægterne jf. http://www.arnehansen.net/040422FMF-vedtaegter.htm

 

1. Valg af dirigent og referent

  

2. Bestyrelsens beretning, som generalforsamlingen skal godkende ved afstemning .

Beretningen vil snarest kunne læses på internettet under www.fmef.dk   inden generalforsamlingen. Kom gerne hurtigt med emner og problemstillinger I gerne vil have med?

NB Stemmeret på generalforsamlingen forudsætter betaling af medlemskontingent for 2006 jf http://www.arnehansen.net/060330kontingentsatser2006.htm

 

3. Aflæggelse af regnskab, samt næste års budget,

 Regnskabet er revideret af ekstern revisor Part Nord Revision og  kan afhentes hos kassereren .

Budget for 2006 vil blive udarbejdet til generalforsamlingen.

 

4. Fastsættelse af kontingent? Se gældende satser på http://www.arnehansen.net/060330kontingentsatser2006.htm

 

5. Drøftelse af hovedlinier i Fr.havn Multietniske Forenings virke i det kommende år?

 Tænk over nye ideer og fremlæg dem på lørdag d. 20 maj 2006

 

6. Behandling af indkomne forslag, Skal indgives mundtligt eller skriftligt senest  d. 13 maj til sekretær Arne Hansen,  post@arnehansen.net . Ingen er hidtil indkommet

     

7. Valg af bestyrelse (og bestyrelsessuppleanter).

Følgende har nu siddet 2 år i bestyrelsen og er derfor på valg: Anton Alvision, Arne Hansen, Murat Pektas, Hussein Al-Ali, Shan Subramaniam, Shirindel Aziz. Og den nye aktive uformel deltager Sajo Bralic bør nu vælges efter reglerne (Hvorimod følgende der blev valgt i 2005 skal fortsætte i endnu et år: Vadivel Jeyaratnaganthan, Hossein Sarvari, Yogachandiran Sathasivam, Suppleant: Amin Sharifi,)

 

Altså: Hvem vil gerne genopstille? og hvem andre medlemmer vil gerne vælges ind i den nye FMF-bestyrelse for at arbejde for at udvikle Frh Multietniske Forening.

Man må også gerne foreslå andre som man har tillid til kan gøre et godt stykke arbejde  i FMF til alles bedste både hvis det drejer sig om nyvalg eller genvalg.

Medlemmer der godt vil stille op bør kort fortælle hvorfor de vil påtage sig at arbejde i bestyrelsen og hvad de gerne vil arbejde med.

Det er nødvendigt for et effektivt bestyrelsesarbejde, at alle de forskellige grupperinger efter interesser, etnicitet, køn,  alder bliver repræsenteret i den nye FMF-bestyrelse

Vi er særligt interesseret i at få indvalgt flere kvinder og unge så bestyrelsen kan blive repræsentativ også for disse grupper jf også de særlige krumspring vi tidligere har lavet for at få kvinder med jf  de §er der er gengivet nedenfor:

 

På generalforsamlingen 2004 blev følgende indsat i FMF-vedtægterne:

§ 5.1.2 Det tilstræbes også at give de aktive kvinder en rimelig indflydelse på Frederikshavn Multietniske Forenings ledelse .

 

a. Dels ved at opfordre kvinderne til på et kvindestormøde af deres midte selv at vælge repræsentanter fra de forskellige kvindeaktiviteter til en koordineringsgruppe(eller kvindebestyrelse) …

 

b. Og dels ved, at denne koordineringsgruppe/kvindebestyrelse bør varetage kvindernes interesser i FMFs udvikling i samarbejde  med bestyrelsen i FMF/(den øvrige mandlige bestyrelse).

 

Konkret skal det ske

b.1 enten gennem at kvinderne på deres eget stormøde selv direkte vælger repræsentanter til at være medlemmer af FMF-bestyrelsen. (Indtil  den dag alle kvinderne kommer til den ordinære generalforsamling?)

 

b.2. Eller ved at kvinderne i koordineringsgruppen/kvindebestyrelsen vælger f. eks 2 repræsentanter til et fælles FMF-forretningsudvalg(jf.  § 5.3.3), hvortil den mandlige bestyrelse også udpeger f. eks 2 medlemmer.

 

Hvad kan vi gøre for at skaffe minoritetskvinder med i ledelsen af FMF (gennem bestyrelse eller koordineringsgruppe)?

 

Efter valget bør der straks indkaldes til konstituerende bestyrelsesmøde  med valg af forretningsudvalg mv. jf § 5”

 

Med hensyn til valgproceduren, så  blev det den  25. marts 2005 vedtaget følgende som vel kan genbruges?: (og som ingen modsagde på bestyrelsesmødet d. 9. maj)

”Vi plejer ikke at have afstemninger om bestyrelsesposter enten fordi der ikke er flere kandidater end der er brug for eller fordi vi ikke vil risikere at fravælge gode folk, idet det normalt viser sig at en del af de der stiller op ikke er aktive (ret længe) og så vil vi ikke risikere at fravælge nye ressourcepersoner. Og selvom der står 7 medlemmer i bestyrelsen så er det et minimum jf. omtalen i § 5.1 om hensynet til at få alle etniske og andre grupperinger repræsenteret for at fremme kommunikationen med alle medlemsgrupper.

Men bliver der brug for at stemme, så  uddeler vi stemmesedler og så har man den regel, at man højest må skrive et antal kandidatnavne som er 1 mindre end det antal pladser der skal besættes. Altså hvis der skal vælges f.eks. 4 så må man kun skrive 3 (forskellige) navne på"

 

 

8. Valg af revisor (og revisorsuppleant ved intern revision).

 Plejer at bruge Part Nord Revision , men koster 5-6000 kr. så hvis nogen kender nogen??

 

9. Eventuelt.

 

Husk lige at man skal have betalt medlemskontingent for at have ret til at stemme og stille op til bestyrelsen jf. tidligere rykkere pr mail:

 

Til gengæld vil vi bagefter dele en pizza.

 

Med venlig hilsen

Arne, sekretær, tlf. 98425542, post@arnehansen.net , Sønderjyllands Alle 35, 9900 Fr.havn