<Til:     Århus Byråd            

          via Magistraten

 

 

 

 

 

 

<<Den <<27. juli 2005>>>>

         

Valg til Århus Kommunes Integrationsråd 2006

 

1. Resume

Jf. retningslinier i den tidligere integrationslov, har Århus Kommune afholdt integrationsrådsvalg i 2000 og 2002. Det var tidligere et lovkrav at oprette Integrationsråd, men det er nu ændret til en kan-bestemmelse.

 

Ved begge valg var der en relativ lav valgdeltagelse. Ved valget i 2000 var der en stemmeprocent på 16,5% og ved valget i 2002 en stemmeprocent på 10,5% primært begrundet i de særlige forhold der gør sig gældende omkring opstilling og valg til integrationsrådet (beskrevet under pkt. 3).

 

En spørgeundersøgelse har alligevel vist, at der er et ønske hos indvandrerforeningerne og Integrationsrådet om at fastholde det direkte valg til Integrationsrådet i lighed med praksis i næsten alle andre større byer. På baggrund heraf indstilles det, at valget til Århus Kommunes Integrationsråd i foråret 2006 foregår ved et direkte valg.

 

Med henvisning til den begrænsede valgdeltagelse ved de foregående valg foreslås en ændring i selve valgmetoden således at man ved valget får mulighed for enten at stemme pr. brev eller elektronisk via internettet.

 

De foreslåede valgmetoder giver en god service for borgerne som herved får let ved at afgive sin stemme, ligesom der givetvis kan forventes en større valgdeltagelse end ved et traditionelt “stemme-boksvalg.” Elektronisk valg giver samtidig en stor sikkerhed ved kontrol af valgbøger og stemmeoptælling og endelig vil et elektronisk integrationsvalg kunne bidrage med nyttige erfaringer i forhold til fremover at skulle indføre andre elektroniske valg i Århus Kommune.

 

 

2. Tidligere beslutninger

I forbindelse med valget i 2000, blev forretningsordenen for Århus Kommunes Integrationsråd vedtaget.

 

Århus Byråd besluttede også, at valgene i h.h.v. april 2000 og i april 2002 skulle være direkte valg.

 

3. Integrationsrådsvalg
Jf. retningslinier i den tidligere integrationslov, har Århus Kommune afholdt integrationsrådsvalg i 2000 og 2002. Det var tidligere et lovkrav at oprette Integrationsråd, men er nu ændret til en kan-bestemmelse.

 

Ved begge valg var der en relativ lav valgdeltagelse. Ved valget i 2000 var der en stemmeprocent på 16,5% og ved valget i 2002 en stemmeprocent på 10,5%.

 

En væsentlig faktor i forhold til den lave stemmeprocent har været, at pladserne i integrationsrådet på forhånd er fordelt mellem de landegrupper, valget omfatter. F.eks. har Tyrkiet, Somalia og Libanon hver to pladser i rådet, og de øvrige landegrupper har hver én plads. De fleste lande opstillede kun det antal kandidater der skulle vælges, hvilket betød, at der i realiteten var fredsvalg. Endelig var der lande, som ikke havde kandidater opstillet, hvilket givetvis også har påvirket valgdeltagelsen. Valgdeltagelsen til Integrationsrådsvalget afviger derfor væsentligt fra f.eks. folketings- og kommunalvalget, og bør nok snarere sammenlignes med et menighedsrådsvalg, et skolebestyrelsesvalg o.l.

 

På baggrund af den lave stemmeprocent ved begge valg har Borgmesterens Afdeling foretaget en undersøgelse blandt de etniske foreninger og integrationsrådets medlemmer af deres ønsker til fremtidig valgprocedure for integrationsrådsvalgene.

 

Der blev udsendt spørgeskemaer til i alt 69 foreninger og integrationsrådets medlemmer, hvor man bl.a. bad dem om at svare på, om man 1) foretrækker et indirekte valg, hvor det er f.eks. er foreningerne og/eller byrådet, der udpeger rådets medlemmer eller 2) foretrækker et direkte valg, hvor det er de stemmeberettigede flygtninge og indvandrere der stemmer på de opstillede kandidater

 

Der blev i alt returneret 45 skemaer, hvoraf 78% ønskede at fastholde et direkte valg og 22% et indirekte valg.

 

I forhold til 6-by-samarbejdet kan det oplyses, at 4 af 5 byer afholder direkte valg til Integrationsrådet.

 

På baggrund heraf anbefales det, at valget til Århus Kommunes Integrationsråd i foråret 2006 foregår ved et direkte valg og efter samme principper som i 2000 og 2002 i forhold til afgrænsning af stemmeberettigede og valgbarhed, hvilket vil sige, at man tager udgangspunkt i herkomstbegrebet.

 

Med henvisning til den begrænsede valgdeltagelse ved de foregående valg foreslås en ændring i selve valgmetoden således at man ved valget får mulighed for enten at stemme pr. brev eller elektronisk via computer. Et “stemme-boks-valg” på en given dato gennemføres således ikke i 2006.

 

Der kan i den forbindelse oplyses, at f.eks. Frederiksberg Kommune har haft stor succes med indførelse af elektroniske og skriftlige valg til såvel integrationsrådsvalg og ældrerådsvalg. Andre kommuner har ligeledes indført elektroniske valg i forbindelse med f.eks. kommunesammenlægningerne.

 

De foreslåede valgmetoder giver en god service for borgerne, ligesom det som oftest giver en større valgdeltagelse. Elektronisk valg giver samtidig en stor sikkerhed ved kontrol af valgbøger og stemmeoptælling. Endelig vil et elektronisk integrationsvalg kunne bidrage med nyttige erfaringer i forhold til fremover at skulle indføre andre elektroniske valg i Århus Kommune.

 

4. Integrationsrådets forretningsorden

Integrationsrådets forretningsorden og de benyttede regler for afholdelse af valg tager udgangspunkt i henholdsvis Indenrigsministeriets vejledende standardforretningsorden for integrationsråd og Den Kommunale Valglov. I begge tilfælde er der tale om en tilpasning til de særlige forhold, der gør sig gældende for Århus Kommunes Integrationsråd.

 

Integrationsrådet fungerer efter vedlagte forretningsorden for Århus Kommunes Integrationsråd vedtaget af byrådet (bilag 1). Forslag til ændringer er indarbejdet med kursiv skrift.

 

Integrationsrådet har p.t. 19 medlemmer” hvoraf de 4 medlemmer jf. forretnings-

ordenen skal udpeges fra henholdsvis DA Århus, LO Århus, Foreningen af skolebe-

styrelser i Århus samt Sammenslutninger af forældre til børn i daginstitutioner i Århus.

 

Eftersom DA Århus bliver nedlagt ved udgangen af 2005 foreslås det, at man opfordrer arbejdsmarkedets parter (Det regionale Arbejdsmarkedsråd, Koordinationsudvalget o.l.) til at udpege en repræsentant.

 

Endvidere er der siden sidste integrationsrådsvalg sket den ændring, at Polen er blevet medlem af EU. Det har den konsekvens, at Polen ikke fremover har en selvstændig plads i Integrationsrådet. Integrationsrådet har til gengæld udtrykt ønske om, at EU fremover er repræsenteret med en plads i rådet. Samtidig har integrationsrådet et ønske om, at der udpeges en repræsentant fra Boligselskabernes 5. kreds.

 

Det foreslås derfor at rådet udvides med én plads, så Integrationsrådet fremover har i alt 20 medlemmer, hvoraf de 15 medlemmer med anden etnisk herkomst end dansk vælges direkte og de 5 medlemmer udpeges af h.h.v. arbejdsmarkedets parter, LO Århus, Foreningen af skolebestyrelser i Århus samt Sammenslutninger af forældre til børn i daginstitutioner i Århus samt Boligselskabernes 5. kreds.

 

Som det fremgår, er der tale om små ændringer, som dog alligevel skal forelægges for byrådet til godkendelse. Afledt heraf foreslås det, at Borgmesterens Afdeling bemyndiges til fremover at kunne foretage nødvendige justeringer af Integrationsrå-

dets forretningsorden.

 

5. Høringer

Høringssvar

Indstillingen har været i høring hos Integrationsrådet, DA Århus, LO, Forældrenævnet i Århus, Foreningen af skolebestyrelser i Århus, Boligselskabernes 5. kreds samt samtlige magistratsafdelinger.

 

Der er kommet udtalelser fra følgende: (Høringssvarene er vedlægges).

 

6. Økonomiske konsekvenser

Jf. en byrådsbeslutning af 8. september 1999 er der afsat en ramme på 400.000 kr. (2000-priser) til afholdelse af integrationsrådsvalg.

 

7. Beslutningspunkter

Det indstilles:

                             

Ÿ         At valget til Århus Kommunes Integrationsråd afholdes ved et direkte valg og efter samme principper som i 2000 og 2002 i forhold til afgrænsning af stemmeberettigede og valgbarhed (fødestedskriteriet).

Ÿ         At man til integrationsrådsvalget i 2006 kan afgive sin stemme enten pr. brev eller via internettet.

Ÿ         At integrationsrådet udvides med én plads.

Ÿ         At Borgmesterens Afdeling bemyndiges til at kunne foretage nødvendige justeringer af Integrationsrådets forretningsorden.

 

 

 

 

 

               Louise Gade

/

                                                                        Niels Vad Sørensen

 

 

 

 

 

 

Bilagsfortegnelse:

Bilag 1: Nuværende Forretningsorden for Århus Kommunes Integrationsråd med ændringsforslag markeret i kursiv skrift                                                                     

Bilag 2: Diverse høringssvar 

 


Bilag 1

 

 

Forretningsorden for Århus Kommunes Integrationsråd

 

Kapitel 1

Integrationsrådets formål og opgaver

§1. Integrationsrådet har til formål at medvirke til, at Byrådets integrationsindsats er effektiv og sammenhængende samt egnet til at fremme etnisk ligestilling.

Stk. 2. Integrationsrådet kan af egen drift eller efter anmodning afgive vejledende udtalelser om integrationsindsatsen i kommunen.

Stk. 3. Integrationsrådet har høringsret i forbindelse med indstillinger om integrationsindsatsen, der forelægges Byrådet.

Stk. 4. Integrationsrådet kan ikke behandle enkeltsager. Enkeltsager kan dog danne grundlag for rådets behandling af principielle spørgsmål.

 

 

Kapitel 2

Integrationsrådets sammensætning

 

§ 2. Integrationsrådet har 19 medlemmer.

Stk. 1. 4 af de 19 medlemmer udpeges af DA Århus, LO Århus, Foreningen af Skolebestyrelser i Århus og Forældrenævnet i Århus.

Ændringsforslag: § 2. Integrationsrådet har 20 medlemmer.

Stk. 1. 5 af de 20 medlemmer udpeges af repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter, LO Århus, Foreningen af Skolebestyrelser i Århus, Forældrenævnet i Århus og Boligselskabernes 5. kreds.

 

Stk. 2. 15 af de 19 medlemmer repræsenterer kommunens flygtninge og indvandrere og fordeles mellem lande/landegrupper efter en fordelingsnøgle, der tager udgangspunkt i den seneste opgørelse af befolkningssammensætningen fra Århus Kommunes Statistiske Kontor.

Ændringsforslag:  Stk. 2. 15 af de 20 medlemmer repræsenterer kommunens flygtninge og indvandrere og fordeles mellem lande/landegrupper efter en fordelingsnøgle, der tager udgangspunkt i den senest opgørelse af befolkningssammensætningen fra Århus Kommunes Statistiske Kontor.

 

Fordelingen reguleres forud for hver valgperiode. Et land/en landegruppe indgår som særskilt land/landegruppe i fordelingsnøglen, hvis mindst 5,0% af alle personer af udenlandsk herkomst i Århus Kommune (ekskl. Norden og EU) har herkomst fra pågældende land/landegruppe. Borgmesterens Afdeling fastlægger fordelingen på lande/landegrupper.

Ændringsforslag: Et land/en landegruppe indgår som særskilt land/landegruppe i fordelingsnøglen, hvis mindst 5,0% af alle personer af udenlandsk herkomst i Århus Kommune (ekskl. Norden) har herkomst fra pågældende land/landegruppe. Borgmesterens Afdeling fastlægger fordelingen på lande/landegrupper.

 

 

Stk. 3. De 15 medlemmer vælges ved et direkte valg.

Valgret til Integrationsrådet har enhver, der på valgdagen er fyldt 18 år og har fast bopæl i kommunen, og som herudover har herkomst fra et land uden for Norden og EU. Herkomstbegrebet fastlægges af Århus Kommunes Statistiske Kontor. Man kan stemme på samtlige opstillede kandidater. Valgbar til Integrationsrådet er enhver, der har valgret til Integrationsrådet. Man kan kun opstille på egen “lande-liste”. De nærmere  regler for afholdelsen af det direkte valg fastsættes af Byrådet.

Ændringsforslag: De 15 medlemmer vælges ved et direkte valg.

Valgret til Integrationsrådet har enhver, der på valgdagen er fyldt 18 år og har fast bopæl i kommunen, og som herudover har herkomst fra et land uden for Norden. Herkomstbegrebet fastlægges af Århus Kommunes Statistiske Kontor. Man kan stemme på samtlige opstillede kandidater. Valgbar til Integrationsrådet er enhver, der har valgret til Integrationsrådet. Man kan kun opstille på egen “lande-liste”. De nærmere  regler for afholdelsen af det direkte valg fastsættes af Byrådet.

 

Stk. 4. Den, der ved endelig dom er idømt en ubetinget fængselsstraf, er ikke valgbar og kan ikke udpeges til Integrationsrådet. En fængselsstraf kan ikke medføre tab af valgbarhed eller mulighed for udpegning, når der på valgdagen/udpegningsdagen er forløbet 3 år, efter at straffen er udstået, ophævet, eftergivet eller bortfaldet. Undersøgelse af om en person er straffet, foretages kun ved eventuel indtræden i rådet.

Medlemmer af Århus Byråd er ikke valgbare til Integrationsrådet.

Stk. 5. Integrationsrådets funktionsperiode følger den kommunale valgperiode på 4 år. Integrationsrådet forbliver i virksomhed, indtil valget og udpegningen af nye medlemmer har fundet sted.

§ 3. Integrationsrådet afholder sit konstituerende møde snarest efter valget. Byrådet indkalder til mødet.

Stk. 2. På det konstituerende møde vælger Integrationsrådet blandt sine medlemmer en formand og en næstformand efter reglerne i § 24, stk. 1, i den kommunale styrelseslov.
Næstformanden fungerer i formandens sted ved dennes fravær.

Stk. 3. Det ældste medlem af Integrationsrådet leder valget af formand og næstformand.

Stk. 4. Der foretages fornyet formands- og næstformandsvalg jvf. § 3, stk 2, 1. punkt, hvis formanden eller næstformanden udtræder af rådet, eller hvis 2/3 af rådets medlemmer beslutter dette. Valget optages som et selvstændigt punkt på dagsordenen for det møde, hvorunder valget skal afholdes.

 

§ 4. De 15 valgte medlemmer i Integrationsrådet vælges med angivelse af en personlig 1. og 2. stedfortræder.

Stk. 2. 1. stedfortræder overtager et medlems plads i Integrationsrådet ved dennes varige udtræden eller ved længere tids fravær.

Stk. 3. Et medlem af Integrationsrådet udtræder endvidere af rådet, hvis medlemmet ophører at have bopæl i kommunen, jvf. integrationslovens § 42, stk. 3.

Stk. 4. Dersom 2. stedfortræder udtræder af rådet falder pladsen bort.

 

§ 5. DA Århus, LO Århus, Foreningen af Skolebestyrelser i Århus og Forældrenævnet i Århus udpeger hver en stedfortræder for deres respektive medlemmer i Integrationsrådet.

Ændringsforlag: Arbejdsmarkedets parter, LO Århus, Foreningen af Skolebestyrelser i Århus og Forældrenævnet i Århus og Boligselskabernes 5. kreds udpeger hver en stedfortræder for deres respektive medlemmer i Integrationsrådet.

 

Stk. 2. Stedfortræderen overtager et medlems plads efter reglerne i § 4, stk. 2 og 3.

 

Stk. 3. Dersom stedfortræderen overtager pladsen, udpeger organisationen en ny stedfortræder.

 

 

Kapitel 3

Integrationsrådets virksomhed

§ 6. Integrationsrådet afholder 10 årlige møder. Et månedligt møde undtaget sommermånederne. Den ordinære møderække fastlægges ved rådets første møde i et kalenderår.

Stk. 2. Integrationsrådet afholder endvidere møde, når formanden finder det fornødent, eller når mindst 1/3 af rådets medlemmer fremsætter anmodning herom ved henvendelse til formanden eller sekretariatet.

Stk. 3. Integrationsrådets møder foregår på dansk uden tolkning.

 

§ 7. Formanden indkalder til møde ved fremsendelse af udkast til dagsorden senest en uge før mødets afholdelse.

Stk. 2. Hvis det er påkrævet, kan indkaldelse til ekstraordinære møder ske med kortere varsel end 1 uge.

Stk. 3. Integrationsrådets medlemmer kan få optaget en sag på dagsordenen ved at sende forslaget til formanden eller sekretariatet senest 2 uger før mødets afholdelse. Dette er ikke ensbetydende med, at punktet kan drøftes i Integrationsrådet.

Stk. 4. En sag, der ikke har været optaget på udkast til dagsorden, jvf. stk. 1, kan ved mødets begyndelse optages på dagsordenen, hvis formanden finder, at sagen ikke tåler opsættelse, og hvis dette kan tiltrædes af et flertal af rådets medlemmer. En sag kan endvidere optages på dagsordenen, hvis der er enighed herom.

 

§ 8. Integrationsrådets møder er ikke offentlige.

Stk. 2. Integrationsrådets medlemmer kan beslutte, at andre personer end rådets medlemmer og dets sekretariat kan deltage i møder i rådet i det omfang, der er behov herfor.

 

§ 9. Integrationsrådets møder ledes af formanden og i dennes fravær næstformanden. Er formanden og næstformanden fraværende ved et møde, ledes dette af et medlem, der vælges ved stemmeflertal.

Stk. 2. Mødelederen formulerer de spørgsmål, Integrationsrådet skal stemme om.

 

§ 10. Integrationsrådet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af rådets medlemmer er til stede.

Stk. 2. Integrationsrådets medlemmer kan kun deltage i rådets afstemninger, når de er til stede under disse.

 

§ 11. Integrationsrådets beslutninger træffes ved stemmeflertal, hvor intet andet særligt er bestemt. Ved stemmelighed er formandens eller mødelederens stemme afgørende. Et mindretal kan kræve sin opfattelse tilført rådets vejledende udtalelser.

Stk. 2. Integrationsrådets vejledende udtalelser offentliggøres og sendes til relevante myndigheder, organisationer og personer.

 

§ 12. Medlemmerne af Integrationsrådet er omfattet forvaltningslovens regler om inhabilitet.

Stk. 2. Et medlem, der er bekendt med, at der for den pågældendes vedkommende foreligger forhold, som nævnt i forvaltningslovens § 3, stk.1., skal snarest underrette rådet herom, medmindre det er åbenbart, at forholdet er uden betydning, jvf. forvaltningslovens § 6, stk.1.

 

§ 13. Integrationsrådets medlemmer og personer, der deltager i rådets møder jvf. § 8 stk. 2, har tavshedspligt efter lovgivningens almindelige regler herom.

 

§ 14. Der optages protokol (beslutningsreferat) af Integrationsrådets møder. Et mindretal kan kræve sin opfattelse tilført protokollen.

Stk. 2. Protokollen godkendes og underskrives efter hvert møde.

Stk. 3. Protokollen er offentlig.

Stk. 4. Protokollen udsendes til Integrationsrådets medlemmer og stedfortrædere for disse.


Kapitel 4

Sekretariatsbetjening af Integrationsrådet

§ 15. Byrådet drager omsorg for sekretariatsbetjeningen af Integrationsrådet, derunder for offentliggørelse af rådets protokol. Byrådet drager endvidere i fornødent omfang omsorg for at holde Integrationsrådet orienteret om emner, der ligger inden for rådets formål.

 

Kapitel 5

Økonomiske forhold vedr. Integrationsrådets virksomhed

§ 16 Udgifterne ved Integrationsrådets arbejde afholdes af kommunalbestyrelsen på baggrund af et årligt budget, der fastsættes af Byrådet.

 

 

Kapitel 6

Integrationsrådets beretning

§ 17. Integrationsrådet udarbejder hvert år en skriftlig beretning over rådets virksomhed. Beretningen skal indeholde Integrationsrådets vejledende udtalelser om integrationsindsatsen i kommunen.

Stk. 2. Beretningen sendes til Indenrigsministeriet, til Byrådsmedlemmerne samt til relevante myndigheder, organisationer og personer.

 

 

Kapitel 7

Ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.

§ 18. Denne forretningsorden er vedtaget af Byrådet den 8. december 1999.[1]

Stk. 2. Ændringer i og tillæg til forretningsordenen skal vedtages af Byrådet.

Ændringsforslag: Borgmesterens Afdeling bemyndiges til at kunne foretage nødvendige justeringer af Integrationsrådets forretningsorden

 

 

SE tidligere dokumenter vedr. integrationsråd og integrationsrådsvalg i Århus under hhv

01.05.99 Århus: Arbejdsgrupperapport om etablering af Integrationsråd: http://www.arnehansen.net/990501aarhusArbejdsgrupperapportmaj1999.doc

08.09.99 Århus:Indstilling om oprettelse af integrationsråd: http://www.arnehansen.net/990908aarhusindstillingomintegrationsraad.doc

 01.04.00 Århus: Evaluering af integrationsrådsvalget 2000: http://www.arnehansen.net/000401aarhusIntegrationsraadsvalget2000-evaluering.doc

9.04.02 Århus-evalueringsrapport af Integrationsrådsvalget i 2002 http://www.arnehansen.net/060908aarhusevalueringogvalgrapportaf9.04.02for2002.doc

 

Yderligere information på Rådetr for Etniske Minoriteters hjemmeside på  www.rem.dk >[1]