29.11.06 fra Foreningen for Etnisk Ligestilling <presse@etniskligestilling.dk>

Et lukket land!

 

Danmark lukker sig mere og mere om sig selv, og rammerne for, hvem der bliver accepteret som medborgere bliver snævrere og snævrere. Det er en generel tendens i regeringens udlændingepolitik, og desværre er det også den overordnede tendens i det lovforslag, som i dag bliver sendt til behandling i Folketinget.

 

Lovforslaget, der præsenteres under overskriften ”Forslag til lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik”, omfatter bl.a. et forslag om, at alle, der søger familiesammenføring med en ægtefælle i Danmark, skal bestå en særlig ’indvandringsprøve’. Prøven består af en prøve i dansk og en prøve i viden om Danmark og det danske samfund. Ifølge lovforslaget skal ansøgeren selv betale for prøven, og den danske stat tilbyder ikke noget kursus som forberedelse. Ansøgeren kan i stedet bestille en forberedelsespakke, inklusiv en video om danske samfundsforhold. Hvad denne video mere præcist skal indeholde, fremgår ikke, men man kan frygte, at indholdet vil have samme karakter af selvforherligende nationalromantik som flere af de materialer, Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration har fremstillet til brug for undervisning på sprogskolerne.

 

Det fremgår af lovforslaget, at formålet med indvandringsprøven er at ”styrke den enkelte udlændings muligheder for en vellykket og hurtig integration i det danske samfund” og at ”Udlændinge, der ikke kan bestå indvandringsprøven må antages at have meget vanskeligt ved at gennemføre integrationsforløbet og blive integreret i Danmark.”

 

”Prøven er en kunstig politisk måde at sikre integration på. I praksis er det slet ikke sikkert de udlændinge, som består indvandringsprøven har forstået hvad Danmark er for et sammensat og mangfoldigt samfund, men at de bare er gode til at aflæse hensigten med prøven. Det er utrolig hovmodigt at afvise, at det tager tid at lære et samfund at kende, og dermed afvise dem, som ikke kan bestå prøven i første omgang”, udtaler forkvinde for Foreningen for Etnisk Ligestilling Uzma Ahmed Andresen

 

I forvejen stilles der en række strenge krav, som ansøgere om familiesammenføring skal leve op til – lige fra en bankgaranti på over 55.000 kroner til rådighed over det, de danske myndigheder har defineret som en passende bolig. I Foreningen for Etnisk Ligestilling finder vi det derfor problematisk, at kravene til familiesammenføring strammes yderligere – og tilmed på en måde, der endnu engang indsnævrer definitionen af at være integreret i Danmark.

 

Det tenderer desuden hykleri, at den integrationsvilje- og evne, som regeringen kræver af familiesammenførte, ikke kræves af andre udlændinge – hvis blot de på forhånd kan garantere, at de vil bidrage betydeligt til statskassen ved at betale skat. Ifølge lovforslaget skal alle udlændinge, der har skaffet sig et job med en årsløn på 450.000 kroner eller derover nemlig umiddelbart kunne få opholds- og arbejdstilladelse i Danmark. Her kræves ikke – som for de personer, der ønsker familiesammenføring – nogen ’indvandringsprøve’. Penge kan altså kompensere for integrationsvilje og kendskab til det danske samfund.

 

”er penge i det hele taget en bedre grund til at komme til Danmark end kærlighed og ønsket om at leve sammen med sin familie?”, spørger forkvinde for Foreningen for Etnisk Ligestilling Uzma Ahmed Andresen

 

På samme måde ønsker regeringen med sit lovforslag at straffe de udlændinge, som ikke har haft held til at skaffe sig et fast fuldtidsarbejde i løbet af deres første år i Danmark. Med forslaget lægger regeringen nemlig op til, at kun personer, der har haft fuldtidsbeskæftigelse i 2 år og 6 måneder kan få tidsubegrænset opholdstilladelse eller ret til kontanthjælp i stedet for starthjælp, som der er undersøgelser der viser ikke virker motivationsfremmende, men snarer tværtimod fastholder modtagere af starthjælp i en ond spiral. Formålet med det nye krav er ifølge regeringen at ”øge tilskyndelsen til at søge og opnå beskæftigelse”. Personer, som det ikke er lykkedes at opnå fuldtidsbeskæftigelse, har altså i regeringens øjne ikke vist tilstrækkelig tilskyndelse til at opnå beskæftigelse – uanset om det er lykkedes dem at skaffe sig et arbejde med løntilskud eller et fleksjob.

 

Lovforslaget er en konsekvens af regeringens velfærdsudspil ”Fremtidens velstand og velfærd – Velfærdsreformer og investeringer i fremtiden”, men i Foreningen for Etnisk Ligestilling har vi svært ved at se, hvordan forslaget bidrager til øget velstand og velfærd. Det er muligt, at forslaget vil medføre, at flere rige, veluddannede udlændinge får ophold i Danmark og kan bidrage til den økonomiske vækst. Men samtidig bliver de svageste grupper straffet endnu en gang, og definitionen af at være integreret indsnævres yderligere.

 

>> For yderligere information kontakt Uzma Ahmed Andresen på telefon 5176 5917 eller e-mail kontakt@etniskligestilling.dk

 

Foreningen for Etnisk Ligestilling

Verdens Kultur Centret

Nørre Allé 7

2200 København N

 

>> Foreningen for Etnisk Ligestilling arbejder for at sikre alle – uanset etnisk baggrund, race, nationalitet, tro eller religion – lige adgang til og lige muligheder for at deltage som medborger i det danske samfund. Vi er en forening, der fokuserer på lige ret og lige værd, på ikke-diskrimination og på samfundsdeltagelse <<