Modtaget 10.11.07

 

Københavner resolutionen vedr. Danmarks overholdelse af FN’s børnekonvention

Alle Børns Rettigheder

København, Danmark

27. oktober 2007

 

Delegater og støtter af konferencen og høringen, der blev afholdt i Folketinget til støtte for de Forenede Nationers børnekonvention, kræver ved deres underskrift, at den danske regering straks:

1.     Vedtager, implementerer, følger og lovgiver om de politiske og administrative beslutninger,

som er i fuld overensstemmelse med alle de artikler, som er indeholdt i de Forenede Nationers børnekonvention, som Danmark har underskrevet og ratificeret i juli 1991, men ikke til dato har implementeret.

2.     Skal beskytte og anerkende den nedarvede ret for alle børn til deres families enhed med hensyn til alle asyl og integrations beslutninger, så længe som det er i deres bedste interesse.

3.     Ophøre med den forkastelige praksis, at indespærre alle asylansøgere, bortset fra de mest grelle tilfælde, som medfører fare for offentligheden, risiko for flugt, mistænkelig identitet eller som vedrører den offentlige sikkerhed. Sådanne undtagelser skal kun i begrænset omfang tages i brug og implementeres.

4.     Respektere alle menneskers værdighed, ved at tillade flygtninge retten til integration i det danske samfund, adgang til et rimeligt og passende sundhedsvæsen og yderligere for dem, som måtte ønsker det, retten til arbejde og til skoleuddannelse.

5.     Tillader alle afviste flygtninge retten til, at denne negative afgørelse kan blive revurderet ved en uafhængig domstol.

6.     Tillade de nærmeste familiemedlemmer retten til at blive forenet med den nærmeste familie i Danmark på grundlag af en hurtig behandling, i det landets immigrationslove og politik tages i anvendelse.

 

-----------0---------

Og  på engelsk:

 

The Copenhagen Resolution Regarding the Convention on the Rights of the Child

Alle Børns Rettigheder

Copenhagen, Denmark

27 October 2007

 

We the undersigned delegates and supporters of the Conference and Hearing held at the Danish Parliament in support of the United Nations Convention on the Rights of the Child, hereby demand that the Government of Denmark immediately:

 

1.     Enact, implement, follow and make laws, policies and administrative decisions which are in full compliance with all articles contained in the United Nations Convention on the Rights of the Child, which Denmark signed and ratified in July 1991, but to date has not implemented.

 

2.     Protect and recognize the inherit right of all children to the unity of their family in regard to all asylum and immigration decisions, as long as it is in their best interests to do so;

 

3.     End the reprehensible practice of detaining all refugee claimants, except in the most deserving cases involving only danger to the public, flight risk, suspicious identity or national security concerns, such exceptions to be restrictively applied and interpreted;

 

4.     Recognize the dignity of all humanity by allowing refugee claimants the right to integrate within Danish society, the right to reasonable and adequate health care, and further for those who wish to do so the right to work and to attend school;

 

5.     Allow all failed refugee claimants the right to have such negative decisions reviewed by an independent judiciary;

 

6.     Allow all immediate family members the right to be reunited with their close family members in Denmark on an expedited basis, using the country’s immigration laws and policies to do so.

 

 

 

 

 

 

 

Tilbage til forsiden