D 8.11.07 modtaget fra Christian Horst, Christian Horst, Lektor, mag.art.; Associate professor, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole; Danish School of Eduation                         Institut for pædagogisk Antropologi; Dept. of Educational Anthropology, Aarhus Universitet; University of Aarhus

 

Hvorfor var der ingen politikere og politiske tekster i DF’s valgvideo?

 

I lang tid har man kunnet nære forhåbninger om, at et af dette valgs hovedtemaer var udgrænsningen af DF’s indflydelse på udviklingen af de store linier i dansk politik, forstået som afbalanceringen af marked og stat i en fortsat europæisk integration, i en globaliseret udvikling. Et forhold der især kommer til udtryk i forhandlingen af statens liberale værdigrundlag set i relation til en erkendt stigende etnisk og social kompleksitet (medborgerskab, statsborgerskab og kosmopolitanisme).

                 Imidlertid er der solgt kraftigt ud på de hylder, der bærer de liberale kærneværdier.

Tilpasningen til det globale marked (marked-stat) får internationale topkarakterer, under betegnelsen flexicurity. Der udvikles efter-og videreuddannelse og nye uddannelser op på traditioner grundlagt i folkeoplysningen og i konstruktionen af velfærdsstaten, men det er sket på en måde så vi i dag er konfronteret med en nedslidt offentlig sektor (materialemæssigt og på personplanet, jf. fx udviklingen af sygefravær mv.) og en øget vækst i sociale forskelle og social marginalisering. Dette har fået S til at forsøge sig med (at genopfinde) sociale rettigheder, baseret på universelle ligebehandlingskriterier og minimumsstandarder, der også var grundlaget for etableringen af velfærdsstaten frem til Bistandsloven 1975. Stort set alle regeringsbærende partier har i de forløbne år bidraget til nedbrydningen eller transformationen af denne udvikling i omstillingen af velfærdsstaten under krisekonjunkturerne i kølvandet af oliekriserne mv. Retorikken blev båret af ’opgør med gratisprincippet’, ’ansvarliggørelse af individet’, der omsat til nudansk betyder ’blaming the victim’ og den nødvendige hjælp til den ’værdigt trængende’. En væsentlig del af denne omstilling blev båret frem af en appel til det nationale stammefællesskab (hvem omfattes af fællesskabet?) med udstillingen af de etniske minoriteter, vore medborgere med anden etnisk baggrund end dansk og flygtninge, som sociale parasitter og/eller religiøst fanatiske trusselsbilleder. Først af Glistrups noget hysteriske retorik, senere af DF’s tilstræbt mere strømlinede budskaber – i dag ’smagfuldt’ underbygget’ med 9/11.  Disse partier – som de eneste – står med et historisk stort antal racismesager i bagagen, der især svulmer op i valgkampagner, og er en ubehagelig retspolitisk erindring om det nære slægtskab mellem racisme og ekstrem nationalisme.

                 Afsmitningen af dette i dansk politik har været stor. Den væsentligste effekt har været, at mytologiseringen af enkeltsager ikke alene har afmonteret den principielle politiske debat om udviklingen af universelle værdier, men også en underminering af disse gennem anti-terrorismelovgivning og lovgivninger rettet mod etniske minoriteter. Det har ført til, at Danmark har modtaget betydelig kritik fra stort set alle betydende internationale menneskeretsinstitutioner. Men ikke nok med det – vi sidder denne kritik overhørig. Men ikke nok med det – det, der skulle formodes at udgøre en opposition, har købt det nationalistiske budskab, tydeligst artikuleret gennem S’s, RV’s, SF’s køb af 24-årsreglen, - et af de mest eklatante brud på civile borgerlige rettigheder, grundlæggende kritiseret af bl.a. EU’s menneskerettighedskommissær, Det danske institut for Menneskerettigheder.

DF’s ekstreme nationalistiske retorik er blevet mainstream. Derfor kan de roligt producere en valgvideo uden tekster, uden politikere og politiske budskaber eller analyser, alene båret frem af symbolsk repræsentation: landskaber og danskere, tryghed og danskere – og dæmoniseringen af den anden. Klangbunden er velforberedt. Videoen var jo ikke ekstrem – vel?

(Christian Horst)

 

Link til Dansk Folkepartis valgvideo: http://www.dr.dk/Nyheder/Temaer/Politik+temaer/2007/Valg/2007/11/08/072513.htm

 

 

 

Tilbage til forsiden