12.01.08 Modtaget fra Romano <p1041160@romano.dk>

att.: TV2's Bestyrelse

c.c.  medlem af folketinget Simon Ammitzbøll
      DR TVA

Vi påklager hermed TV2-nyhederne kl 1800 lørdag 12 januar 2008's
misinformation af befolkningen om administrativ udvisning (af irakisk
flygtning).

TV2 siger: "..administrativ udvisning har været lovlig siden 2002,
hvor folketinget strammede reglerne..".

Danske domstole og administrative myndigheder vil være nødt til at
respektere bl.a. den Europæiske Menneskerettighedskonvention, her
særligt artikel 6 om retfærdig rettergang.

Såfremt der er modstrid mellem konventionen (der er indkorporeret
i dansk ret ved en særlig lov (nr 285 af 29 april 1992) og anden
dansk lovgivning, er det afgørende, om folketinget har udtalt, at
den anden danske lov SKAL fortolkes i modstrid med konventionen.

Hvis dette ikke er tilfældet, falder denne lov, og domstolene er
forpligtede til at tilsidesætte denne anden danske lov, når den
strider imod konventionen.

Det smarte, set fra myndighedernes side, er bare, at det er de
færreste, som dliver udvist administrativt, som har en jordisk
chance for at rejse sagen ved dansk domstol, og dermed kan den
ulovlige danske praksis køre videre - indtil en gang, der kommer
et "bump" på PETs, Rigspolitiets og udlændingemyndighedernes
vej i form af en sag, som kan køres hele vejen igennem til
Den Europæiske Menneskeretsdomstol, som så kan tage stilling
til spørgsmålet.

Vi har flere gange orienteret TV2 m.fl. om sagen Allmir Avdo,
hvor Rigspolitiet og UdlændingeSerice og Integrationsministeriet
udviste en Kosovo Roma administrativt - formelt fordi han var
"serie-kriminal" - "en meget alvorlig fare for samfundet" men
i realiteten for at se om man kunne få "hul igennem" til at udvise
Kosovo Roma flygtninge til Kosovo på trods af UNMIKS og
UNHCRs anbefalinger (en repræsentant fra UNMIK og den
danske specialattaché for Balkan var angiveligt på en fugtig
tur i byen, hvor de indgik en aftale, angiveligt på en serviet, om
at prøve at udvise en Roma - ikke som Roma - men som kriminel,
angiveligt under megen munterhed)

Hemmelige anklager mod en flygtning er således allerede et
velafprøvet instrument til at sætte retssikerheden og konventionerne
ud af kraft

For interesserede kan henvises til Europa Rådets forlag
"The treatment of prisoners - European standards" af Jim Murdoch
(2006)

Konklusionen må derfor være, at TV2's nyheder er en ren statsejet
og statsdirigeret propagandakanal, der forsimpler og fordrejer
fakta og ofte taler imod bedre vidende.

P.s.
for de ironisk anlagte kan man jo begynde at diskutere, om
Danmark ligesom Tyrkiet ikke hører til i den europæiske
kulturkreds (ligger for langt mod nord, eller til højre).

Med venlig hilsen
Eric Støttrup Thomsen
"Romano"
Kongevejen 150
3000 Helsingør
49 22 28 11

UNHCR's position om the continued international protection needs of individuals from Kosovo, june 2006:

http://www.arnehansen.net/080112UNHCRPOSITIONPAPERKOSOVO2006.pdf

 

Kosovo: UNMIKs position paper 2006

http://www.arnehansen.net/080112UNMIKpositionpaper.doc

 

Tilbage til forsiden