D. 22.01.08

Bedsteforældre for asyl:

Høringssvar angående afviste asylansøgere.

 

Regeringen har ved sin snævre aftale med Dansk Folkeparti begået et klart løftebrud i forhold til de udtalelser Anders Fogh Rasmussen kom med under valgkampen.

Desværre får man en nu begrundet mistanke om at det er fordi Venstre i asylspørgsmålet er enige med DF, men næppe tør se alle sine vælgere i øjnene med en sådan mangel på borgerlig anstændighed, og så er det jo bekvemt at kunne dække sig ind under et andet parti.

Birthe Rønn Hornbech har udtalt at det var for at spare tid af hensyn til de berørte asylansøgere, at andre partier ikke blev inddraget. Og hvilke hensyn er det så man har taget:

50 familier eller højst 170 personer kan – dog ifølge DF-notatet kun hvis de samarbejder om udrejsen, en udrejse som for de nævnte landes vedkommende pt angiveligt er umulig – få  lov at blive genhuset i nærheden af de i øvrigt meget isoleret liggende interneringslejre. De er stadig underlagt præcis de samme ”motivationsfremmende foranstaltninger” som i centrene, der er intet initiativ der peger i retning af en mindre usikker og mindre udsigtsløs fremtid, de faktorer der først og fremmest gør familierne syge.

Man orker derfor dårligt at kommentere antallet, men det skal dog påpeges, at intet sygt barn der har opholdt sig mindre end 3 år på et asylcenter kan flyttes ud, ingen arbejdsduelig enlig mand, som langsomt går til grunde for øjnene af os, skal have tilbuddet, ikke sygeplejersken med de voksne børn, ikke den gamle bedstemor der sidder alene tilbage i lejren…

Der er alvorlig grund til at frygte at dette ”tilbud” kun vil føre til større fortvivlelse hos asylansøgerne i centrene. For det er som påpeget den menneskelige værdighed vi fratager dem. Muligheden for at tage vare på sig selv og sine børn, muligheden for at gøre en indsats i det danske samfund i stedet for at være henvist til almisser, muligheden for at leve et normalt ansvarligt liv i en normal hverdag blandt andre mennesker. Børnene skal som udgangspunkt stadig undervises på centrene, eller snarere i specialklasser i Lynge, men k a n deltage i folkeskolen udenfor. De unge tilbydes aktivering – ikke en reel uddannelse – og da slet ikke en der indbefatter (lønnet) praktik.

Og ser man på de foranstaltninger man så har til hensigt at gennemføre på lidt længere sigt, er det der springer mest i øjnene at de afviste asylansøgere ikke må lære dansk. De fleste taler det allerede til husbehov. Men de skal fortsat behandles som pariaer i det danske samfund. Derudover skærpes straffen for det eneste nødværge der hidtil er forekommet – det (tvungent) illegale arbejde.

Man må igen spørge: er regeringens hastetilbud fremsat af hensyn til asylansøgerne, eller er det af hensyn til DF, eller er det fordi det er det regeringen egentlig ønsker og nu regner med at kunne få flertal for. For selv om udflytningen kan foretages administrativt, står der i integrationsministeriets notat (men ikke i DFs) ”(med forbehold for godkendelse i folketingsgrupperne)”.

Man kan så håbe på at færingerne og grønlænderne, som måske endnu har lidt hjertevarme tilbage, eller det ene konservative folketingsmedlem, der i dag står frit og som har udtrykt vilje til at udvise det mod og den borgerlige anstændighed, vi ikke længere genfinder hos regeringen, kan redde os ud af denne nedværdigende situation.

Hvad er der dog sket med det borgerlige Danmark? Vi forstår ikke at regeringen svigter de grundlæggende danske værdier vi troede vi var fælles om. Vi skammer os.

Bedsteforældre for asyl  2008-01-20

(Else Lidegaard for Sandholmgruppen, Inga Axelsen for Kongelunden, Nina Lørring for Avnstrup)

 

Man kan læse flere høringssvar under http://www.arnehansen.net/index2.htm#2 eller læse tidligere rundsendte på http://secureid.org:8100/Lists/asyl/List.html  

 

 

 

Tilbage til forsiden