PRESSEMEDDELELSE

 

18. september 2009

 

 

 

 

SOS mod Racisme

Nørre Allé 7, 2200 Kbh. N sos@sosmodracisme.dk

www.sosmodracisme.dk

 

 

Tilbagesendelsesaftalen med Irak må ophæves nu!

 

Regeringen har bevidst ført Irak og Folketinget bag lyset ved at misligholde aftalen og hemmeligholde et vigtigt bilag!

 

Integrationsministeren har hemmeligholdt et bilag til tilbagesendelsesaftalen med Irak af 13. maj 2009 (MOU). Bilaget udgør en integreret del af aftalen.

 

Bilaget kom kun frem, fordi Enhedslisten havde bedt integrationsministeren om at oversende aftalen i underskrevet form. Og det skete først d. 17. september, mere end 4 måneder efter aftalen blev indgået, og 1½ time før et samråd om udvisningsaftalen og de udsendte irakere. Samrådet var med integrations- og udenrigsministeren og de to tilsvarende folketingsudvalg: Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik (UUI) og Udenrigsudvalget (URU).

 

Integrationsministeren havde ved to mails dateret 14. maj oversendt aftalen uden bilag og underskrifter til UUI, og havde intet nævnt om at bilaget manglede. Begge mails handlede dels om tilbagesendelsesaftalen, dels om, at den særlige kontraktordning med irakere var blevet ophævet d. 14. maj kl. 12.

 

Tilbagesendelsesaftalen inkl. bilag blev senere offentliggjort på engelsk og dansk i Lovtidende under Ministerialadgang C, d. 19. august, men uden at advisere UUI.

 

Der er en indlysende grund til, at integrationsministeren ikke før nu har udsendt hele tilbagesendelsesaftalen.

 

Den indlysende grund er punkt 1 i bilaget, som omhandler, at Danmark i henhold til dansk ret og lovgivning fortsat vil støtte irakiske statsborgere, der vælger frivilligt at vende tilbage.

 

Herefter er den kontraktordning, der gjaldt d. 13. maj om mulighed for opkvalificering og økonomisk støtte herunder iværksætterhjælp er nævnt. Men denne ordning blev ophævet for irakerne med virkning fra d. 14. maj med den begrundelse, at der nu var mulighed for tvangsmæssig udsendelse!

 

På samrådet d. 17. september spurgte Line Barfod gentagne gange udenrigsministeren, om han vidste, at ordningen ville blive ophævet umiddelbart efter underskrivelsen af MOU d. 13. maj, men han undlod at besvare spørgsmålet. De to ministre undlod i det hele taget reelt at besvare næsten alle de stillede samrådsspørgsmål.

 

Forudsætningerne for at Irak skrev under d. 13. maj, blev således ændret d. 14. maj, og det har Integrationsministeren holdt skjult for offentligheden!  Samtidig har hun oversendt tilbagesendelsesaftalen uden bilag til UUI, som om det var den endelige version (inkl i titlen, hvor den er kaldt "DK-IRAQ MoU - final  2  .pdf(PDF)".

 

Hun har heller ikke røbet noget om, at bilaget eksisterede, da hun skulle besvare samrådsspørgsmål Æ i et Åbent samråd d. 26. maj:  "Samrådsspm., om ministeren kan redegøre for, om det er med den irakiske regerings viden og billigelse, at de særlige tilbud til irakere, der frivilligt ønsker at vende hjem, er blevet standset m.v, til integrationsministeren" .

 

SOS mod Racisme mener:

 

Den danske regering har dagen efter at aftalen med Irak blev indgået droppe de aftalte forudsætninger for tilbagevenden til Irak.

 

Regeringens aftalebrud og hemmeligholdelsen af, at Danmarks fortsatte støtte  til irakere, der vender frivilligt tilbage, var en del af aftalen, må betyde, at tilbagesendelsesaftalen med Irak ophæves øjeblikkeligt!

 

Eftergivelsen af Iraks gæld til Danmark på ca. 70 mio. kroner, og løftet om genopbygningshjælp  på ca. 100 mio. kr om året, som tilsyneladende var en betingelse for aftalen, bør stå ved magt, da der er tale om aftalebrud fra dansk side.

 

Ophævelsen af aftalen og standsning af tvangsdeportationerne vil hindre, at Danmark fortsat begår det alvorligste af alle brud på flygtninges menneskerettigheder, nemlig refoulement: tilbagesendelse til et land, hvor personen risikerer tortur, dødsstraf, eller umenneskelig eller nedværdigende behandling.

 

Anne Nielsen,

Formand for SOS mod Racisme.

Tlf.: 51 90 71 66

 

 

Bilag nedenfor:

 

Punkt 1 i bilaget fra MOU

 

Formål og Vilkår for tilbagesendelse, MOU, artikel 1 og 1. punktum af artikel 2

 

Mail fra Folketingets Informationssystem med de oversendte mails til UUI

 

Svar fra integrationsministeriet på spm 163, om hvordan regeringen vil leve op til artikel 2 i MOU om frivillighed

 

 

MOU er desuden vedhæftet inkl. bilag som særskilt pdf-filUddrag af det hemmeligholdte bilag i MOU: se venligst http://www.arnehansen.net/090918irak-aftaleinkl%20bilag.pdf

 

1. Frivillig tilbagevenden

I henhold til aftalens artikel 2 er Kongeriget Danmark og Republikken Irak enige om at fremme muligheden for, at irakiske statsborgere frivilligt vender tilbage til Irak i størst muligt omfang.

 

I denne sammenhæng vil Kongeriget Danmark i henhold til dansk ret og lovgivning fortsat støtte irakiske statsborgere, der vælger frivilligt at vende tilbage.

 

Den danske støtte til irakere, der vender tilbage, omfatter på nuværende tidspunkt et program, hvorunder visse grupper af afviste asylansøgere tilbydes 6-9 måneders opkvalificering i Danmark inden afrejsen på den betingelse, at de pågældende vender frivilligt tilbage til Irak, når opkvalificeringen i Danmark er tilendebragt. Kurserne og opkvalificeringen i Danmark i dette særlige program søger at bygge oven på de pågældendes eksisterende færdigheder og er forsøgt tilpasset behovet på det irakiske arbejdsmarked.

 

Desuden modtager afviste asylansøgere, der vælger frivilligt at vende tilbage, økonomisk støtte i form af kontant tilskud og reintegrationsstøtte i Irak.

 

Irakere, der vender tilbage, og som ønsker at starte egen virksomhed, får iværksætterstøtte. Denne form for støtte forventes at gå til køb af materiel og udstyr, der er nødvendigt for at kunne starte en lille virksomhed/et iværksætterprojekt, som er beskrevet i samarbejde med den enkelte tilbagevendte iraker og indført i forretningsplanen.

 

MOU, Artikel 1 + 1. del af artikel 2

 

Formål (MOU, Artikel 1)

Med denne aftale ønsker parterne at fastlægge grundlaget for en velkoordineret, faseindledt og human proces for at hjælpe irakere i Danmark med at vende tilbage til Irak. Tilbagevenden

skal primært ske frivilligt og under hensyntagen til forholdene i Irak og vigtigheden af en sikker, værdig og bæredygtig tilbagevenden.

 

Vilkår for tilbagevenden (MOU, Artikel 2)

Parterne accepterer hermed, at irakeres tilbagevenden først og fremmest vil ske som følge af deres eget udtrykkelige ønske på grundlag af deres viden om situationen i de områder de har til hensigt at vende tilbage til, og om deres muligheder for fortsat ophold i Danmark. ...

 

Dokumentation for de fra Integrationsministeriet afsendte mails til UUI:

 

----- Original Message -----

From: abonnement@folketinget.dk

Sent: Saturday, May 16, 2009 2:41 PM

Subject: Nyt fra Folketinget

 

Nyt fra Folketinget:
lørdag 16. maj 2009

Udvalgsbilag

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik - Alm. del, bilag 144 : Orientering om, at tilbud om økonomisk støtte og opkvalificering til afviste irakiske asylansøgere ophører, fra integrationsministeren
Læs dokumentet her

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik - Alm. del, bilag 146 : Tilbagesendelsesaftalen med Irak, fra integrationsministeren
Læs dokumentet her

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik - Alm. del, samrådsspørgsmål V : Samrådsspm., om ministeren kan redegøre for, hvilke konkrete vilkår i hjemsendelsesaftalen med den irakiske regering, der knytter sig til tvangshjemsendelser af afviste irakiske asylansøgere m.v., til integrationsministeren
Læs dokumentet her

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik - Alm. del, samrådsspørgsmål W : Samrådsspm., om ministeren kan redegøre for, hvad den danske regering har aftalt med den irakiske regering om hvilke hensyn, der skal tages til sygdom m.v., til integrationsministeren
Læs dokumentet her

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik - Alm. del, samrådsspørgsmål X : Samrådsspm., om ministeren kan redegøre for, hvilke forhold som gør sig gældende for irakiske børnefamilier, som skal tvangshjemsendes m.v., til integrationsministeren
Læs dokumentet her

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik - Alm. del, samrådsspørgsmål Y : Samrådsspm., om ministeren kan redegøre for, hvilke modydelser den danske regering har ydet eller lovet at yde den irakiske regering i forbindelse med indgåelse af hjemsendelsesaftalen, jf. UUI alm.del - bilag 146, til integrationsministeren
Læs dokumentet her

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik - Alm. del, samrådsspørgsmål Z : Samrådsspm., om ministeren kan redegøre for, hvilken procedure regeringen vil følge i forbindelse med hjemsendelse af irakere for at overholde aftalens ånd m.v, til integrationsministeren
Læs dokumentet her

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik - Alm. del, samrådsspørgsmål Æ : Samrådsspm., om ministeren kan redegøre for, om det er med den irakiske regerings viden og billigelse, at de særlige tilbud til irakere, der frivilligt ønsker at vende hjem, er blevet standset m.v, til integrationsministeren
Læs dokumentet her

 

Dokumenterne kan genfindes på:

www.folketinget.dk , klik i den øverste menu på Dokumenter, klik så på Udvalgsdokumenter, klik så på Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik (UUI) , klik på Alle dokumenter, klik på Dokumenter omdelt i maj 2009, og klik på: Alm. del bilag 144 og 146, samt på Alm. del - samrådsspm V-AA

Svaret vedr. frivillighed kan genfindes under dokumenter omdelt i juni

 

Integrationsministeriets svar på, hvordan regeringen vil leve op til artikel 2 i MOU om frivillighed:

 

Dato:

23. juni 2009

Kontor:

Internationalt kontor

J.nr.:

09/01181

Sagsbeh.:

JWP

Fil-navn:

UUI 163

 Besvarelse af spørgsmål 163 stillet af Folketingets Udvalg for Udlændinge- og Integrationspolitik til ministeren for flygtninge, indvandrere og integration den 8. juni 2009 (UUI alm. del).

Spørgsmål:

”I forlængelse af besvarelsen af samrådsspørgsmål Z bedes ministeren redegøre for, hvordan regeringen vil leve op til forpligtelserne i hjemsendelsesaftalens paragraf 2, hvor det fremgår, at hjemsendelsen af irakerne primært skal ske frivilligt, jf. UUI alm. del ‑ bilag 146.”

 Svar:

 Tilbagetagelsesaftalen med Irak af 13. maj 2009 har skabt mulighed for tvangsmæssig udsendelse af afviste asylansøgere fra Irak, som nægter at respektere myndighedernes afgørelse om afslag på asyl.

 De afviste asylansøgere fra Irak er – som alle andre afviste asylansøgere – forpligtet til at udrejse frivilligt. Det er muligt at rejse frivilligt tilbage til Irak.

 Rigspolitiet har mulighed for at bistå de afviste asylansøgere fra Irak med at skaffe hjemrejsedokumenter, ligesom Rigspolitiet kan tilrettelægge deres udrejse og betale billetterne, hvis de pågældende ikke selv har midler hertil. Det er også Rigspolitiets ønske, at udsendelsen af de afviste asylansøgere fra Irak så vidt muligt kommer til at ske frivilligt i et samarbejde med de pågældende udlændinge.

 Der har siden 2003 været tre særlige ordninger om frivillig udrejse, hvorefter afviste asylansøgere fra Irak har kunnet udrejse frivilligt med økonomisk støtte, senest den såkaldte kontraktordning. Kontraktordningen blev bragt til ophør den 28. november 2008 for afviste asylansøgere fra de tre nordirakiske provinser, Erbil, Dohuk og Sulaymaniyah og den 14. maj 2009 for afviste asylansøgere fra Central- og Sydirak.

 De afviste irakiske asylansøgere, som fortsat opholder sig her i landet, har altså haft gode muligheder for at udrejse frivilligt med økonomisk støtte.

 Udlændinge, som efter afslag på asyl uden ugrundet ophold medvirker til at udrejse, ydes et beløb på 3.000 kr. pr. person over 18 år og 1.500 kr. pr. person under 18 år, jf. udlændingelovens § 43 a, stk. 2.

 

 

 

Tilbage til forsiden