Asylrets tale 7. November 2009:

Jeg er ikke nogen stor taler, så jeg følte mig en smule beklemt, da jeg sad og skulle skrive denne tale. Men da jeg fik lidt styr på tankerne, blev det klart for mig, hvad vi skulle sige ved denne lejlighed. Mine tanker gik nogle få år tilbage i tiden, da den 39-årige iranske flygtning Majid begik selvmord efter at han havde fået afslag på sin asylansøgning og efter planen skulle tvangsudvises til mullahernes terrorregime i Iran. Han vidste kun alt for godt, hvad han havde i vente, hvis han blev udleveret til det præstediktatur, som han allerede én gang var flygtet fra – og han valgte at begå selvmord.

De danske myndigheder var ikke uvidende om mullahernes barbariske behandling af politiske dissidenter. Nogle få år forinden havde de tvangsudvist den 20-årige iraner Askan, der gennem det meste af to år af mullahernes torturbødler blev underkastet barbarisk tortur. Siden lykkedes det ham at flygte tilbage til sin mor og søster i Danmark, så hans lidelser i præstestyrets torturkamre har vi fået kendskab til. Men de fleste tvangsudviste er ikke så relativt heldige som Askan og dem hører vi aldrig mere til. Men disse ulykkelige tildragelser hører ikke blot fortiden til – de fortsætter lige nu i vores nutid. For blot ganske nyligt forsøgte en ung afvist iraker at begå selvmord, men det mislykkedes heldigvis for hende.

Samtidig synes vi det er værd at huske på de små men vigtige succeser vi har opnået al modgang til trods. I Marts 2009 fik en homoseksuel palæstinenser asyl efter 4 års afslag. Vi bidrog til at en afvist iraner fik asyl i Tyskland. Vi har siden juni 2009 fået genoptaget 11 ud af 13 irakersager og fået stoppet udvisningerne. Vi har fået løsladt 4 irakere siden rydningen af Brorsonskirken.

Asylret bidrog til opstarten af Stop Udvisningerne i maj 2008. Asylret bidrog aktivt til opstarten af Luk Lejren i marts 2008 og til Luk Lejren-aktionen i oktober 2008. Asylret lancerede idéen om Kirkeasyl og deltog i opstarten af den.

Lige så vigtigt som at fastholde kendskabet til allerede begåede ugerninger er det at fremme alternativet til det bestående barbari. Og i Asylret har vi diskuteret os frem til et alternativ, som vi her vil fremlægge til jeres overvejelse og berigende kritik.

For det første mener Asylret, at asyl er en menneskeret for alle, som er forfulgte og undertrykte på grund af etnisk herkomst, køn, seksuel orientering eller af politiske eller religiøse årsager.

For det andet mener Asylret, at den danske regerings behandling af asylansøgere på en række punkter er i modstrid med FN’s Flygtningekonvention, som Danmark underskrev 28. juli 1951.

For det tredje mener Asylret, at Danmark skal respektere FN’s Flygtningekonvention, Børnekonventionen og Verdenserklæringen om Menneskerettighederne. Derfor skal alle asylcentre lukkes og asylansøgere skal have ret til at bo som alle andre i det danske samfund, mens deres sager er under behandling.

For det fjerde mener Asylret, at Folketinget skal sikre dansk overholdelse af FN’s Børnekonvention, herunder retten til familiens enhed.

For det femte mener Asylret, at al afhøring af asylansøgere skal foretages af et fagligt kompetent personale, der ikke er ansat i eller af politiet. Der er behov for psykologer, psykiatere, læger, socialrådgivere, sygeplejersker og jurister. Endvidere skal asylansøgerne have ret til en bisidder efter eget frie valg. Og der skal anvendes autoriserede tolke. Politiet er ikke kompetent i denne sammenhæng, det er uddannet til at afhøre forbrydere, ikke til at have med forfulgte og ofte traumatiserede mennesker at gøre.

For det sjette mener Asylret, at asylansøgere skal have ret til midlertidig opholdstilladelse og arbejdstilladelse mens deres sager er under behandling

For det syvende mener Asylret, at asylansøgere skal have ret til at benytte samfundets muligheder, herunder adgang til et rimeligt og passende sundhedsvæsen, ret til arbejde og ret til at uddanne sig på lige fod med andre borgere.

For det ottende mener Asylret, at asylansøgere skal have ret til en advokat inden de snakker med de relevante myndigheder angående deres sager.

For det niende mener Asylret, at asylansøgere skal have ret til at klage over Flygtningenævnets afgørelser til en uafhængig domstol.

Vi vil ikke påstå, at vi har gennemtænkt og overvejet alle relevante aspekter og vores formål med at fremlægge forslaget er at bede om jeres overvejelse og konstruktive kritik af det. Derfor håber vi at I i jeres politiske bagland i dagligdagen vil diskutere vores forslag og meget gerne berige det. Det er jo helt give, at skal det blive til virkelighed er det nødvendigt med en meget bred folkelig opbakning. Vi kan i det mindste gøre en god begyndelse.

Asylret

 

 

 

 

Tilbage til forsiden