Modtaget d. 8.04.10 fra SOS mod racisme <sos@ sosmodracisme.dk>

 

Uopfordret høringssvar til Forslag til lov om ændring af udlændingeloven(L187, L188 og L189)

- fra SOS Mod Racisme

(og nederst tilføjet SD+SFs, RA+Els og DFs afstemningsbegrundelser til omtalte L87 der vedtages d. 13. april)

                                                                                                                                                                         SOS mod Racisme

Nørre Allé 7, 2200 Kbh. N

sos@sosmodracisme.dk

www.sosmodracisme.dk

 

 

 

København d. 7. april 2010

 

Uopfordret høringssvar om L187, L188 og L189 fra SOS mod Racisme, Danmark.

 

De nævnte nye lovforslag har ikke været sendt til høring hos vores organisation på trods af, at SOS mod Racismes formål er at bekæmpe racisme og fremmedhad og at arbejde for dialog og forståelse mellem folk. Vi afleverer alligevel et kort høringssvar inden for den ultrakorte høringsfrist, der er givet.

På trods af en lang række plus-ord i bemærkningerne til lovforslagene, ikke mindst til L187 – som: "fast og fair udlændingepolitik", " Det har givet mulighed for at føre en mere konsekvent og mere positiv integrationspolitik", "initiativerne i aftalen for at tilskynde til integration og medborgerskab", er der først og fremmest tale om et håndfast "serviceeftersyn", dvs. en maksimal stramning af udlændingeloven og integrationsloven, så at det herefter bliver ulideligt for udlændinge at bo i Danmark. Og selvom overskriften til L189 er "Afbureaukratisering" er der tale om en lang række uoverskuelige dekreter, som må være vanskelige at forstå og administrere efter!

Udlændingepolitikken har længe ikke været fair – og den er bestemt heller ikke fast, men ændres konstant. Desuden er den helt uoverskuelig i øjeblikket med 101 gældende forskrifter bare på Udlændingelovens område (se bilag). De tre nye lovforslag er desuden uoverskuelige, før L87, som lapper indover dem, er færdigbehandlet. L87 skal 2. behandles d. 8. april og 3. behandles d. 13. april af Folketinget.

De nye stramninger vil gøre tilværelsen endnu mere utålelig for udlændinge i Danmark, og de markerer en udlændingepolitik, der lader hånt om familiens enhed, og som vil bruge enhver mulighed for at udvise udlændinge, der ikke kan arbejde, eller som modtager støtte fra det danske samfund. Udlændinge deles op i to klasser: "de stærke" arbejdsimmigranter, der kan arbejde hårdt, og som må være her, så længe de yder noget, og "de svage flygtninge og familiesammenførte", som skal ud af landet hurtigst muligt.

Skønt der anvises en hurtigere vej til tidsubegrænset opholdstilladelse til brug for arbejdsimmigranter, der får adgang til landet, vil selv den hurtige vej være utroligt stressende og ikke have andet formål end at genere immigranterne. Det er ekskluderende, ulogisk og antidemokratisk at forholde udlændinge valgret til kommunalvalg og til regionsrådsvalg i 4 år, mod nu kun i 3 år, og samtidig tale om "medborgerskab" og " danske demokratiske principper". Det er useriøst at linke det til, at det vil tage mindst 4 år at få tidsubegrænset opholdstilladelse. Før VK-regeringen kom til, kunne tidsubegrænset opholdstilladelse opnås efter 3 år - og uden krav om beståelse af Dansk Prøve 2 og en medborgerskabsprøve. I forvejen vil det være umuligt for mange udlændinge at få dansk statsborgerskab og dermed få valgret og kunne blive inddraget fuldt i det danske samfund.

Der er ikke nogen som helst idé i at indføre en medborgerskabsprøve, udover at det vil forhindre mange udlændinge i at bosætte sig i Danmark. Formentlig vil det gøre det nødvendigt for en del dansk-udenlandske ægtepar igen at flytte til Sverige, hvis parret vil bo sammen. Efter at Metock-dommen har gjort det sværere for regeringen at udelukke dansk-udenlandske ægteskaber i Danmark, ønsker man åbenbart at hindre disse ægteskaber på andre måder. Hvorfor må man fx ikke have fået sociale ydelser i de sidste 3 år inden en familiesammenføring – i disse krisetider?

Regeringens og Dansk Folkepartis tale om "grundlæggende danske værdier" er useriøs: er danske værdier virkelig selvforsørgelse, ligestilling, demokrati og ytringsfrihed, sådan som det har været nævnt i Folketingets udlændingelovdebat? Selvforsørgelse forstås jo her som det modsatte af den solidaritet, som det danske velfærdssamfund bygger på; ligestilling ses her kun som kønsligestilling, ikke som ligestilling uanset etnicitet, sprog, handicap, religion eller race; demokrati som noget, der kun skal gælde for danskere. Og ytringsfrihed her som retten til at mobbe etniske minoriteter, mens fx journalister og redaktører i DR, der ikke makker ret over for Dansk Folkeparti, risikerer fyring eller forflyttelse. Er udelukkelse af andre og den stærkes ret nu blevet "grundlæggende danske værdier"?

 

L188 gør det lettere at udvise udlændinge for alle grader af kriminalitet, og med "Lømmelpakken" er blot det at bruge sin forsamlingsfrihed og deltage i en demonstration, der bliver opløst af politiet, blevet gjort kriminelt. Der bliver tale om et enormt spild af menneskelige ressourcer på trods af, at der står noget andet i fremsættelsestalerne og bemærkningerne til lovforslagene! Udvisninger af ubetydelige grunde bliver mulige i et endnu større omfang end i dag bl.a. ved systematiske registersammenkørsler om udlændinge.

Den grundighed, med hvilken alle udvisningsmuligheder synes at blive gennemgået, og selve mængden af dekreter og bestemmelser om udlændinge i dansk lovgivning, har en parallel i den tyske lovgivning mod uønskede racer i årene op mod 2. verdenskrig. Kort sagt: der er ved at være tale om etnisk udrensning af statsborgere fra lande uden for EU og Norden!

 

På trods af hvad regeringen hævder, overholder den førte udlændingepolitik ikke en lang række menneskerettighedskonventioner, f.eks. den europæiske menneskerettighedskonventions artikel om familiens ret til at bo sammen, børnekonventionens aldersgrænse for børn på 18 år, da børn over 15 år ikke har ret til familiesammenføring, foruden forbudet mod tilbagesendelse til tortur og umenneskelig behandling. Regeringen overholder ikke asylbørns ret til en grundskoleuddannelse i folkeskolen, selv om den er sikret i Grundloven. FN's definition af en flygtning, som ses i Flygtningekonventionen, anvendes ikke, i stedet for bruges i praksis en skærpet formulering om, at man skal være individuelt og konkret forfulgt for at kunne opnå flygtningestatus. Og forslaget om at oprette danske modtagefaciliteter for uledsagede asylbørn i Irak og Afghanistan er langt ude i forhold til folkeretten og Flygtningekonventionen, da hverken Danmark, Irak eller Afghanistan vil kunne garantere børnenes liv dér. Regeringen overholder ikke forbudet mod diskrimination (fx starthjælpen). Og endnu værre bliver situationen, hvis racismeparagraffen afskaffes, sådan som Dansk Folkeparti har lagt op til det ved de kommende  finanslovsforhandlinger.

De nye lovforslag er udslag af dansk nationalisme og fremmedfrygt. De sætter skel og vil underminere trygheden og tilhørsforholdet til Danmark for de fleste udlændinge.

Vi vil opfordre alle i Folketinget til at stemme imod de tre fremsatte lovforslag. Ændringerne er simpelt hen ikke Danmark værdige!

Vi vil desuden opfordre til, at Danmark begynder at lytte til de internationale organisationer, der indtil nu har kritiseret dansk udlændinge- og asylpolitik. 

Og vi opfordrer til, at Folketinget igen bringer Danmarks lovgivning i overensstemmelse med Grundloven og med de menneskerettighedskonventioner, vi har tilsluttet os.

 

 

Anne Nielsen

Formand

                              SOS mod Racisme, Danmark

 

 

Birgitte Olesen

 Næstformand

 

Bilag: Gældende love/bekendtgørelser på udlændingelovens område. Kilde: Retsinformation

 

Dokumentets bekendtgørelser og cirkulærer

BEK nr 996 af 06/10/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 2 i lov nr. 493 af 12. juni 2009 om ændring af retsplejeloven og udlændingeloven

BEK nr 1265 af 04/12/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af bestemmelse i lov nr. 532 af 8. juni 2006 om ændring af udlændingeloven

BEK nr 235 af 17/03/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om ændring af udlændingeloven
(Tilknytning til Eurodac-forordningen og Dublinforordningen på mellemstatsligt grundlag m.v.)

BEK nr 610 af 01/07/1997 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov nr. 387 af 6. juni 1991 om ændring af udlændingeloven (EF-asylkonventionen)

BEK nr 682 af 17/08/1995 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af visse bestemmelser i lov om ændring af udlændingeloven

BEK nr 788 af 14/12/1988 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 59 a i udlændingeloven

BEK nr 270 af 22/03/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om udlændinges adgang her til landet (udlændingebekendtgørelsen)

BEK nr 1183 af 30/11/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om regulering af beløbene i henhold til udlændingeloven

BEK nr 1089 af 25/11/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om forretningsorden for Flygtningenævnet

BEK nr 831 af 02/09/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om betaling af udgifter til underhold af asylansøgere m.fl.

BEK nr 627 af 25/06/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om særlige advokater, der beskikkes i visse sager om administrativ udvisning af udlændinge

BEK nr 393 af 04/05/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om krav til tolke, der anvendes af myndigheder på Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations område

BEK nr 322 af 21/04/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-opholdsbekendtgørelsen)

BEK nr 1417 af 27/12/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om regulering af beløbene i henhold til udlændingeloven

BEK nr 1376 af 18/12/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse

BEK nr 1177 af 09/12/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om anvendelse af visse regler i udlændingeloven over for Schweiz (Eurodac-forordningen og Dublinforordningen)

BEK nr 964 af 09/09/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om kommunernes deltagelse i finansieringen af tilvejebringelsen og driften af indkvarteringssteder for visse udlændinge, herunder statens adgang til at yde tilskud

BEK nr 640 af 25/06/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om greencardordningens pointsystem

BEK nr 1402 af 04/12/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om regulering af beløbene i henhold til udlændingeloven

BEK nr 1001 af 13/08/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om kontraktordning for afviste asylansøgere, der samarbejder om udrejse

BEK nr 904 af 04/07/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om meddelelse af opholds- og arbejdstilladelse til studerende

BEK nr 822 af 03/07/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om visse udlændinges fritagelse for arbejdstilladelse for et tidsrum af tre måneder fra indrejsen på Færøerne

BEK nr 807 af 29/06/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om vejledende udtalelser fra Danmarks Evalueringsinstitut til Udlændingeservice i forbindelse med sager om meddelelse af opholdstilladelse

BEK nr 231 af 12/03/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om beregningen af forsørgelsesevnen i familiesammenføringssager og om kommunalbestyrelsens udtalelse om referencens forsørgelsesevne

BEK nr 1098 af 08/11/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om regulering af beløbene i henhold til udlændingeloven

BEK nr 934 af 05/09/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om sikkerhedsstillelse efter udlændingelovens § 9, stk. 4, eller § 9 c, stk. 1, 2. pkt., jf. § 9, stk. 4, til dækning af offentlige udgifter til hjælp efter lov om aktiv social politik eller integrationsloven

BEK nr 384 af 25/04/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om statens hæftelsesansvar for skader, som udlændinge, der opholder sig her i landet og er omfattet af udlændingelovens § 42 a, stk. 1 eller 2, jf. stk. 3, forvolder på andre eller andres ejendele

BEK nr 327 af 18/04/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om anvendelse af visse regler i udlændingeloven over for Norge og Island (Eurodac-forordningen og Dublinforordningen)

BEK nr 1358 af 15/12/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om udlevering af naturalieydelser til asylansøgere m.fl.

BEK nr 1124 af 17/11/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om regulering af beløbene i henhold til udlændingelovens § 4, stk. 2, § 9, stk. 4, 1. pkt., § 42 a, stk. 12, § 42 b, stk. 2, 4-6, 10 og 12, og 43 a, stk. 5, nr. 3 og stk. 6, jf. lovbekendtgørelse nr. 826 af 24. august 2005, og beløbet i henhold til udlændingelovens § 11, stk. 5, nr. 3, jf. lovbekendtgørelse nr. 711 af 1. august 2001.

BEK nr 1262 af 10/12/2004 - Gældende
Bekendtgørelse om regulering af beløbene i henhold til udlændingelovens § 4, stk. 2, § 9, stk. 4, 1. pkt., § 42 b, stk. 2, 4-6, 10 og 12, og § 43 a, stk. 5, nr. 3 og stk. 6, jf. lovbekendtgørelse nr. 808 af 14. juli 2004, som ændret ved lov nr. 429 af 9. juni 2004, og beløbet i henhold til udlændingelovens § 11, stk. 5, nr. 3, jf. lovbekendtgørelse nr. 711 af 1. august 2001

BEK nr 926 af 07/09/2004 - Gældende
Bekendtgørelse om sikkerhedsstillelse efter udlændingelovens § 4, stk. 2, i forbindelse med udstedelse af visum og om betaling af beløb, der er forfaldet til betaling efter udlændingelovens § 4, stk. 3 og 4

BEK nr 814 af 20/07/2004 - Gældende
Bekendtgørelse om opfyldelse af boligkravet i familiesammenføringssager og om kommunalbestyrelsens udtalelse om referencens boligforhold
(Boligkravsbekendtgørelsen)

BEK nr 1085 af 12/12/2003 - Gældende
Bekendtgørelse om regulering af beløbet i henhold til udlændingelovens § 9, stk. 4, 1. pkt., og af beløbet i henhold til udlændingelovens § 11, stk. 5, nr. 3, jf. lovbekendtgørelse nr. 711 af 1. august 2001

BEK nr 622 af 30/06/2003 - Gældende
Bekendtgørelse om undervisning og aktivering m.v. af asylansøgere m.fl.

BEK nr 201 af 25/03/2003 - Gældende
Bekendtgørelse om beskikkelse af advokat til uledsagede mindreårige asylansøgere, hvis asylsag søges afgjort i åbenbart grundløs-proceduren

BEK nr 193 af 20/03/2003 - Gældende
Bekendtgørelse om behandling af sager om repræsentanter for uledsagede mindreårige asylansøgere

BEK nr 173 af 14/03/2003 - Gældende
Bekendtgørelse om regulering af beløbet i henhold til udlændingelovens § 9, stk. 4, 1. pkt.

BEK nr 1012 af 12/12/2001 - Gældende
Bekendtgørelse om regulering af beløbet i henhold til udlændingelovens § 11, stk. 5, nr. 3

BEK nr 1152 af 14/12/2000 - Gældende
Bekendtgørelse om regulering af beløbet i henhold til udlændingelovens § 11, stk. 5, nr. 3

CIR nr 10131 af 30/11/2006 - Gældende
Cirkulære om Meddelelse om sanktionspåstande i sager om overtrædelse af udlændigelovens § 59
(Cirkulære om Meddelelse om sanktionspåstande i sager om overtrædelse af udlændigelovens § 59)

CIR nr 10129 af 31/10/2006 - Gældende
Cirkulære om Meddelelse om behandlingen af sager med udlændinge, hvor der er spørgsmål om udvisning på grund af strafbart forhold
(Cirkulære om Meddelelse om behandlingen af sager med udlændinge, hvor der er spørgsmål om udvisning på grund af strafbart forhold)

CIR nr 21 af 17/03/2006 - Gældende
Cirkulære om ophævelse af cirkulære om sagsbehandlingstiden for afgørelser i henhold til udlændingelovens §§ 48 a, stk. 1, eller 48 b

CIR nr 9638 af 24/09/1997 - Gældende
Kundgørelse om Politiets optagelse og brug af fingeraftryk og personfotografi i medfør af udlændingeloven

CIR nr 10687 af 12/03/1997 - Gældende
Kundgørelse om forkyndelser og udrejsekontrol i asylsager

CIR nr 50 af 24/07/2007 - Gældende
Cirkulære om opholdstilladelse i forbindelse med adoption

CIR nr 31 af 07/06/2007 - Gældende
Cirkulære om behandling af sager om ophold for udlændinge, der er omfattet af EU-opholdsbekendtgørelsen eller EU/EØS-bekendtgørelsen

CIR nr 105 af 11/12/2006 - Gældende
Cirkulære om politiets udrejsekontrol i opholdssager
(Til Rigspolitichefen og samtlige politidirektører)

CIR nr 65 af 15/08/2006 - Gældende
Cirkulære om forkyndelser og udrejsekontrol i asylsager m.v.
(Til Rigspolitichefen, Politidirektøren i København og samtlige politimestre)

CIR nr 7 af 31/01/2002 - Gældende
Cirkulære om udstedelse af visum ved indrejsen til visumpligtige sømænd i transit

CIR nr 33 af 23/03/2001 - Gældende
Cirkulære om udstedelse af visum ved indrejse i Danmark

CIR nr 123 af 13/07/2000 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om Rigspolitiets forelæggelse for Udlændingestyrelsen af sager om opholdstilladelse på grund af udsendelseshindringer, jf. udlændingelovens § 9, stk. 2, nr. 4

CIR nr 64 af 17/03/1998 - Gældende
Cirkulære om de regionale arbejdsmarkedsråds behandling af ansøgninger om arbejdstilladelse for udenlandske arbejdstagere, der ikke er statsborgere i et EF/EØS-land
(RAR-cirkulæret)

VEJ nr 36 af 14/05/2009 - Gældende
Vejledning om meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse

VEJ nr 9758 af 06/07/2007 - Gældende
Vejledning om de regionale beskæftigelsesråds besvarelser af høringer fra Udlændingeservice
(Om arbejdstilladelse efter udlændingelovens § 9 a, stk. 5, for arbejdstagere fra Bulgarien, Estland, Letland, Litauen, Polen, Slovakiet, Slovenien, Rumænien, Tjekkiet, Ungarn)

VEJ nr 122 af 13/07/2000 - Gældende
Vejledning om behandlingen af sager om opholdstilladelse på grund af udsendelseshindringer, jf. udlændingelovens § 9, stk. 2, nr. 4.

VEJ nr 127 af 04/07/2000 - Gældende
Vejledning om meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse

SKR nr 9412 af 23/06/2006 - Gældende
Forlængelse af Østaftalen og betydningen for de regionale arbejdsmarkedsråds behandling af høringer fra Udlændingestyrelsen

SKR nr 60286 af 18/12/1998 - Gældende
Orienteringsskrivelse om ændring af lov om aktiv socialpolitik og udlændingeloven - ændrede regler for personer, som søger om asyl eller familiesammenføring, samt personer, som er varetægtsfængslet eller indsat til afsoning i fængsel eller arresthus

SKR nr 11113 af 30/01/1985 - Gældende
Skrivelse om indlogering af asylansøgere.

CIS nr 19 af 21/03/2007 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om politiets og Udlændingeservices behandling af sager om blindpassagerer
(til politidirektørerne og Udlændingeservice)

CIS nr 9126 af 26/03/2003 - Gældende
Cirkulæreskrivelse til samtlige statsamter, herunder Københavns Overpræsidium, om udpegning af repræsentanter for uledsagede mindreårige asylansøgere

CIS nr 11852 af 23/03/2001 - Gældende
Om politiets opgaver i tilfælde, hvor en visumpligtig udlænding ansøger om visum ved indrejsen i Danmark, og om ændring af reglerne om afvisning af udlændinge, som er meddelt indrejseforbud af et andet nordisk land

CIS nr 11851 af 20/03/2001 - Gældende
Godkendte grænseovergangssteder

CIS nr 11834 af 05/07/2000 - Gældende
Nye retningslinjer for behandlimgen af blindpassagerer

CIS nr 11830 af 14/06/2000 - Gældende
Cirkulære om udenlandske pas fundet ved ransagning og spørgsmål om udlevering af disse

CIS nr 10460 af 11/08/1999 - Gældende
Vedrørende bisidderordning ved afhøring af uledsagede asylansøgere under 18 år.

CIS nr 10464 af 14/07/1999 - Gældende
Vedrørende udsendelse af asylansøgere og andre udlændinge.

CIS nr 10469 af 21/04/1999 - Gældende
Vedrørende udsendelse af asylansøgere og andre udlændinge.

CIS nr 10465 af 31/03/1999 - Gældende
Vedrørende tidspunktet for et indrejseforbuds gyldighed.

CIS nr 10565 af 02/12/1998 - Gældende
Behandling af sager om udvisning af udlændinge.

CIS nr 10597 af 29/07/1998 - Gældende
Nye maskinelt udskrevne opholdskort i kreditkortformat.

CIS nr 10474 af 22/07/1998 - Gældende
Vedrørende mulighederne for at anbringe frihedsberøvede asylansøgere med små børn i Institutionen for Frihedsberøvede Asylansøgere i Sandholmlejren.

CIS nr 10461 af 24/06/1998 - Gældende
Retningslinier vedrørende bisidderordning ved afhøring af uledsagede asylansøgere.

CIS nr 10473 af 06/01/1998 - Gældende
Vedrørende udstedelse af nye legitimationskort til asylansøgere.

CIS nr 10564 af 28/08/1997 - Gældende
Behandling af sager, hvor en udlænding søger om asyl.

CIS nr 10563 af 23/07/1997 - Gældende
Politiets behandling af ansøgninger om opholdstilladelse fra udlændinge omfattet af Det Europæiske Økonomiske samarbejdsområde, jf. EF/EØF-bekendtgørelsen.

CIS nr 10562 af 16/07/1997 - Gældende
Om politiets anvendelse af meldepligt efter udlændingelovens § 34, stk. 2.

CIS nr 10472 af 17/04/1996 - Gældende
Vedrørende rejselempelser for skoleelever, der ikke er statsborgere i et EU-medlemsland, men som har lovlig bopæl i et EU-medlemsland.

CIS nr 10561 af 31/01/1996 - Gældende
Om behandlingen af sager om illegal grænseoverskridelse i henhold til den dansk-tyske grænseløberoverenskomst af 31. maj 1954.

CIS nr 10471 af 21/09/1995 - Gældende
Vedrørende frihedsberøvelse efter udlændingelovens § 36 af udlændinge, der søger opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7.

CIS nr 10571 af 23/08/1995 - Gældende
Om forelæggelse for Direktoratet for Udlændinge (DFU) af udsendelsessager, hvor udsendelse af asylansøger for tiden ikke er mulig.

CIS nr 10470 af 23/08/1995 - Gældende
Vedrørende en hurtigere og smidigere behandling af ansøgninger om opholdstilladelse for udenlandske studerende og gæsteforskere.

CIS nr 10468 af 15/06/1995 - Gældende
Vedrørende retningslinier ved beslutning om administrativ frihedsberøvelse efter udlændingelovens § 36, stk. 1,3. pkt.

CIS nr 10560 af 01/03/1995 - Gældende
Om indrejsekontrol og afvisning efter indrejsen af EF- eller EØS-statsborgere eller udlændinge, der i øvrigt er omfattet af EF-reglerne (§ 2, stk. 3, i udlændingeloven).

CIS nr 10559 af 28/12/1994 - Gældende
Om samlivskontrol i familiesammenføringssager.

CIS nr 10558 af 21/12/1994 - Gældende
Om indrejsekontrol af EF- eller EØS-statsborgere eller udlændinge, der i øvrigt er omfattet af EF-reglerne (§ 2, stk. 3, i udlændingeloven).

CIS nr 10557 af 17/08/1994 - Gældende
Vejledning af asylansøgere i sager, hvor der kan blive tale om administrativ afvisning eller udvisning.

CIS nr 10550 af 15/12/1993 - Gældende
Om anbringelse af frihedsberøvede/varetægtsfængslede asylansøgere i institutionen for frilhedsberøvede asylansøgere i Sandholm og i arresthusene.

CIS nr 10549 af 08/12/1993 - Gældende
Om behandling af sager om udvisning eller afvisning af udlændinge (incl. asylansøgere).

CIS nr 10548 af 24/11/1993 - Gældende
Om frihedsberøvelse af udlændinge under 18 år i medfør af udlændingelovens § 36, stk. 1 og 2.

CIS nr 10467 af 24/11/1993 - Gældende
Vedrørende bisidderordning ved afhøring af uledsagede asylansøgere under 18 år.

CIS nr 10547 af 15/09/1993 - Gældende
Om behandlingen af sager om tilbagetagelse efter den nordiske paskontroloverenskomst.

CIS nr 10540 af 19/06/1991 - Gældende
Om korresspondance til asylansøgere i hjemlandet.

CIS nr 10538 af 22/05/1991 - Gældende
Om udrejsekontrol for tilmeldte udlændinge - DFU's retningslinier.

CIS nr 10456 af 10/08/1988 - Gældende
Om pas/legitimationsfrihed for unge under 18 år fra ikke nordisk land.

CIS nr 10424 af 27/01/1988 - Gældende
Om samarbejde indenfor EF omkring bekæmpelsen af anvendelsen af falske rejsedokumenter og pas.

CIS nr 11300 af 08/09/1987 - Gældende
Cirkulærskrivelse om forkyndelse af udrejsefrist for visse udlændinge. (* 1)

CIS nr 11129 af 24/01/1973 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om påstand i sager vedrørende overtrædelse af lov om udlændinge. (* 1)

MED nr 11065 af 04/02/1998 - Gældende
Meddelelse om behandlingen af straffesager efter udlændingelovens § 59 a om transportørers pligt til ikke at medtage passagerer uden rejselegitimation og visum til Danmark (* 1)

MED nr 11035 af 17/01/1989 - Gældende
Meddelelse om udlændingelovens § 59 a. (* 1)

 

 

(Kommentar af Arne Hansen)

 

Til forståelse af situationens alvor kan interesserede måske have god hjælp af at studere og sammenligne hhv. SF og Socialdemokratiets, contra  Radikale Venstres contra Dansk Folkepartis begrundelser for deres forventede afstemning om et tidligere lovforslag L 87 som kommer til 3. behandling d. 13. april og specielt kan man spørge ud fra empirisk grundlag, hvorvidt afstanden er størst imellem SF+SD og DF eller mellem SF+SD og Radikale+EL jf også at SF+SD tilsyneladende vælger at stemme sammen med Dansk Folkeparti+VK d. 13. april!

 

Og bruge det som baggrund for at tage stilling til de seneste lovforslag på udlændingeområdet, jf ovenfor omtalte høringsudtalelse fra SOS Mod Racisme til L187, L188 og L189 - samt flere høringsudtalelser som er på vej.

 

Dokumentation fra www.ft.dk  lovforslag L87 (og L187, L188 og L189 ) findes under http://www.ft.dk/Dokumenter/Vis_efter_type/Lovforslag.aspx

 

Til lovforslag nr.L 87

Folketinget 2009 - 10

Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 16. marts 2010

Betænkning over

Forslag til lov om ændring af lov om ændring af udlændinge loven og lov om aktiv socialpolitik og udlændingeloven (Ændring af reglerne om indvandringsprøven, advokatbistand til uledsagede mindreårige asylansøgere, ændring af ydelsessystemet for asylansøgere m.v.)[af integrationsministeren (Birthe Rønn Hornbech)]

1. Udvalgsarbejdet. Lovforslaget blev fremsat den 10. december 2009 og var til 1. behandling den 19.januar 2010. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik.

........

 

 

”Socialdemokratiets og Socialistisk Folkepartis medlemmer af udvalget er optaget af, at de, der kommer her til Danmark, uanset om det er som indvandrere, flygtninge eller familiesammenførte, får en god modtagelse, en ordentlig behandling og en reel mulighed for at blive en del af og bidrage til det danske samfund via en ordentligintroduktion til, hvad det vil sige at være i Danmark, og hvad der forventes af dem. Det er ifølge S og SF afgørende for integrationen og for det enkelte menneskes mulighed for at blive en del af det danske samfund, at man ikke er totalt afhængig af den ægtefælle, man er familiesammenført med, eller hans eller hendes familie. S og SF ser på den baggrund indvandringsprøven som en klar beskyttelse af de ægtefællesammenførte. Derfor vælger S og SF med baggrund i debatten ved 1. behandling af lovforslaget og svarene på de under udvalgsbehandlingen stillede spørgsmål at støtte forslaget i sin helhed. Dog vil S og SF følge udviklingen meget nøje i forhold til ansøgernes udgifter ved at gå op til indvandringsprøven og ligeledes imødese ministerens redegørelse 1 år efter lovforslagets ikrafttræden om, hvorvidt loven virker efter hensigten, når det gælder udlændinges muligheder for at bestå indvandringsprøven uden særlige skolemæssige forudsætninger, jf. integrationsministerens svar på spørgsmål 16.

 

 

Et mindretal i udvalget (RV og EL) indstiller forslaget til forkastelse ved 3.behandling. Det Radikale Venstres og Enhedslistens medlemmer af udvalget mener ikke, at det er et rimeligt forlangende at kræve en bestået indvandringsprøve, der tilmed skal aflægges i Danmark, uanset hvor i verden ansøgeren til ægtefællesammenføring kommer fra. Der eksisterer ifølge RV og EL ikke reelle tilbud om hjælp til forberedelse af testen og, som bl.a. Institut for Menneskerettigheder påpeger i sit høringssvar af 2. december 2009, vil der være en stor risiko for diskrimination, idet det primært vil være udlændinge med en akademisk baggrund, der har mulighed for at tilegne sig de sproglige færdigheder, det kræver at bestå prøven. Dansk er et svært sprog at lære, og ønsker man, at udlændinge, der kommer til Danmark, skal blive bedre til dansk, bør man forbedre mulighederne for danskundervisning frem for at indføre en test, som man ikke lærer dansk af. At lære dansk gør man langt bedre ved at leve i Danmark. Dette er bl.a. grunden til, at vi i Danmark anbefaler vores unge at tage noget af deres uddannelse i et andet land. RV og EL bemærker, at der også er positive tiltag i lovforslaget. Bl.a. er det positivt, at uledsagede børn, der søger asyl, kan få en advokat beskikket, som barnet kan beholde, i tilfælde af at der bliver givet afslag på ansøgningen om asyl. De positive elementer opvejer imidlertid ikke kravet om indvandringsprøven, hvorfor RV og  EL er imod lovforslaget.

 

 

 

Dansk Folkepartis medlemmer af udvalget bemærker, at det oprindelig blev aftalt mellem regeringen og DF, at indvandringsprøven skulle aflægges, inden de omfattede udlændinge kom her til landet. Denne model for afvikling af prøven har vist sig at være urimeligt besværlig og dyr. Derfor er det ifølge DF fornuftigt at indføre en nytype nationalt begrænset visum af kortere varighed, som giver mulighed for, at udlændinge kan komme ind i landet og aflægge prøven. Det foreslås bl.a., at de omfattede udlændinge først skal kunne aflægge prøven, når Udlændingeservice har vurderet, at en række øvrige betingelser for opholdstilladelse er opfyldt. Dette tiltag finder DF fornuftigt. DF har med tilfredshed noteret sig ministerens besvarelser af både mundtlige og skriftlige spørgsmål vedrørende hjemsendelse af afviste asylansøgere, der er i gang med en ungdomsuddannelse. Ministeren udtalte bl.a. under 1. behandling af

lovforslaget følgende: »Så udgangspunktet er, at man selvfølgelig på ingen måde kan forlænge sit ophold i Danmark ved at komme under uddannelse.« Dette mundtlige svar sammenholdt med ministerens skriftlige besvarelse på spørgsmål 12 hilser DF velkommen. Endelig mener DF, at det er en god idé at stramme reglerne for at ramme dem, der misbruger au pair-ordningen.”

(citatater slut)

 

 

Se også 08.04.10 Høringssvar til Forslag til lov om ændring af udlændingeloven - fra Komiteen Flygtninge Under Jorden m.fl. frivilliggrupper.

http://www.arnehansen.net/100408Hoeringssvar,serviceeftersyn_FUJmunderskrivere.doc

 

  

Tilbage til forsiden