Asylrets åbne brev til Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti

Kære venner,

                 Tiden nærmer sig efter alt at dømme, da I kommer til at danne regering. Det ser vi frem til med megen optimisme. Imidlertid er der nogle punkter, hvor vi sandt at sige synes, at I har begået nogle alvorlige fejltrin. Vi tænker her på accepten af 24-årsreglen, tilknytningskravet, 28-årsreglen og tålt ophold. Vi opfordrer jer meget indtrængende til at tage disse punkter op til genovervejelse og korrektion, så den kommende nye regering kan føre en ny og progressiv politik, der er i overensstemmelse med menneskerettighederne - også på hele udlændingepolitikkens område.

 

     Den nuværende regering indførte 24-årsreglen for at modvirke tvangsægteskaber. Men den har ramt alt for bredt. Asylret foreslår, at den skal afskaffes og at der i stedet i kommunalt regi etableres centre med kompetent personale, der kan hjælpe til med at forhindre tvangsægteskaber.

  

Tilknytningskravet bør afskaffes ligesom 28-års reglen og tålt ophold.  Bl.a. vi mener at tålt ophold er en diskriminerende lov som kun  rammer kriminelle med etnisk baggrund.  Vi gør opmærksom på at folkeretslige eksperter i Danmark og udlandet for har underkendt den som diskriminerende. Og i nogle tilfælde mener eksperter at loven er imod strid med forfatningen. Asylret mener, at Begrebet ”tålt ophold” skal afskaffes.

  

 Vi vil ikke påstå, at vores forslag er det bedste af alle mulige og er meget åbne over for konstruktiv kritik. Med de bedste hilsener fra Asylret fremlægger vi hermed vort forslag til alternativ til det herskende barbari til jeres velvillige overvejelser.

 

FOR DET FØRSTE mener Asylret, at asyl er en menneskeret for alle som er ofre for undertrykkelse og/eller forfølgelse på grund af etnisk herkomst, køn, seksuel orientering eller politiske eller religiøse årsager.

 

FOR DET ANDET mener Asylret, at den danske regerings behandling af asylansøgere på en række punkter er i modstrid med FN’s Flygtningekonvention, som Danmark underskrev 28. juli 1951. F. eks. overholder det officielle Danmark ikke FN’s Børnekonvention. Og det lader hånt om advarsler fra bl. a. Amnesty International og FN mod at tvangsudsende afviste asylansøgere til områder, hvor situationen ikke er betryggende. Meget illustrativt sendte den danske regering på et tidspunkt en gruppe embedsmænd ned for at undersøge situationen i Irak. Den oprettede sin base i Jordans hovedstad Amman, da det forekom for risikabelt at opholde sig i Irak. Dér sad den så og udarbejdede anbefalinger af tvangsudvisninger af afviste irakiske asylansøgere fra Danmark til Irak.

 

FOR DET TREDJE mener Asylret, at Danmark skal respektere FN’s Flygtningekonvention, Børnekonventionen og Verdenserklæringen om Menneskerettighederne. Derfor skal alle asylcentrene lukkes og asylansøgerne skal have ret til at bo som alle andre i det danske samfund, mens deres sager er under behandling

 

FOR DET FJERDE mener Asylret, at Folketinget skal sikre, at Danmark overholder FN’s Børnekonvention, herunder retten til familiens enhed

 

FOR DET FEMTE mener Asylret, at al afhøring af asylansøgere skal foretages af et fagligt kompetent personale, der ikke er ansat i eller af politiet. Der er i denne sammenhæng behov for psykologer, psykiatere, socialrådgivere, læger, sygeplejersker, jurister. Endvidere skal asylansøgerne have ret til medvirken af en bisidder efter eget valg. Og der skal anvendes autoriserede tolke. Politiet er ikke kompetent i denne sammenhæng. Det er uddannet til at afhøre forbrydere, ikke til at have med forfulgte og ofte traumatiserede mennesker at gøre

 

FOR DET SJETTTE mener Asylret, at asylansøgerne skal have midlertidig opholds- og arbejdstilladelse, mens deres sager er under behandling

 

FOR DET SYVENDE mener Asylret, at asylansøgerne skal have ret til at benytte samfundets muligheder, herunder adgang til et rimeligt og passende sundhedsvæsen, ret til at arbejde og til at uddanne sig på lige fod med andre borgere

 

FOR DET OTTENDE mener Asylret, at asylansøgerne skal have ret til en advokat inden de snakker med de relevante myndigheder angående deres sager

 

FOR DET NIENDE mener Asylret, at asylansøgerne skal have ret til at klage til en uafhængig domstolsinstans over Flygtningenævnets afgørelser. Den skal sammensættes af repræsentanter for danske advokater, Folketinget, Dansk Flygtningehjælp, dommerstanden 

 

FOR DET TIENDE mener Asylret, at Flygtningenævnet skal reformeres og demokratiseres så det udvides og kommer til også at omfatte repræsentanter fra NGO’er som Mellemfolkeligt Samvirke, Red Barnet, Dansk Flygningehjælp, læger og psykologer og andre kompetente folk.

Mvh Asylret, Said Parvin

----------------------

Efterskrift af Arne Hansen:

Det skal bemærkes at Asylret her ikke her specifikt sondrer mellem lovens bogstav og den også politisk definerede praksis. Således forholder Asylret sig ikke specifikt til de stramninger i selve lovens betingelser for at få asyl i Danmark som VCO-regimet indførte i 2002 næsten afskaffede af de facto-muligheden for at give asyl til forfulgte af lignende grunde som der er omtalt i FNs flygtningekonvention fra 1951, hvis opremsning ikke længere kan betragtes som udtømmende årsager. Det var især praksis før 2002 med mulighed for at give asyl til militærnægtere/desertører og kønsrelateret forfølgelse der blev fjernes/minimeret.

Men punkt 1 nævner dog ”køn, seksuel orientering”. Og i punkt 2 nævnes at  den ” danske regerings behandling af asylansøgere på en række punkter er i modstrid med FN’s Flygtningekonvention” som også må referere til at VCO i 2002 i udlændingeloven strammede selve FN-flygtningekonventionen ved at stramme kravet om ”personlig og konkret forfulgt” til at læse det isoleret fra at det kan gælde en hel gruppe til kun at gælde enestående enkelttilfælde hvilket muliggjorde at afvise krigsflygtninge, som ikke kunne dokumentere at deres navn stod på den kugle de var flygtet for at undgå. Så Asylret inkluderer nok alligevel fjernelse af disse lovstramninger.

Derimod er der ikke inddraget krav om at fjerne de konventionsstridige bevist opstillede barrierer for at forfulgte overhovedet kan nå frem til at søge asyl i Danmark og EU. Vel fordi Asylret i den givne situation opfatter fjernelse af disse som politisk utopi?

 

 

 

  

Tilbage til forsiden