Frederikshavn d. 10.05.2010 opdateret d. 17/5 til Arbejderen, som viste interesse i modsætning til Nordjyske m. fl. En forkortet udgave er bragt i Information

 Henvendelse til medieordførerne.

Tilgodese civilsamfundets ikke-kommercielle lokale græsrodsradioer i medieforhandlingerne.

 Da der går rygter om at græsrodsradioer kan være i fare og da disse normalt ikke har kommercielle mainstreammediers opmærksomhed, så tillader jeg mig som frivillig i en græsrodsradio at dele nogle relevante erfaringer fra mit arbejde med lokalradio i Frederikshavn samt nogle generelle betragtninger med jer.

 Jeg bruger som frivillig megen tid på at lave radio på 9. år fordi det er meget meningsfuldt som et redskab i folkeoplysningens og demokratiets tjeneste bl.a. 

- ved at betjene og udfordre byråd bl.a. ved transmission af byrådsmøder, dækning af vælgermøder og andre politiske møder samt bringe væsentlige kritikpunkter frem til den lokale offentlighed.  

-forenings- og frivilligarbejde, både forhåndsinformation og dækning af arrangementer - inkl. Information om landsdækkende humanitære indsamlinger.

- folkeskoler og ungdomsuddannelser bl.a. rel. elevprojekter, dækning af åbent hus og temadage og nye tiltag mm

- og dække væsentlige lokale begivenheder med vægt på nye initiativer med perspektiv for lokalsamfundets udvikling og alskens minoriteter, som ellers har svært ved at komme til orde eller formulere sig.

 

Det er radio på p1-niveau, der selvfølgelig har et begrænset lyttertal, hvilket dog i nogen grad kompenseres ved at udsendelserne lægges permanent på internettet til brug efter behov og med mulighed for at linke til tidligere udsendelser om samme emne. I et relativt tyndtbefolket udkantområde med megen bilkørsel er det under denne, at mange bliver opmærksomme på græsrodsradioens udsendelser.

Pga. at udsendelserne lægges på nettet kan landsrelevante udsendelser spredes vidt omkring og give en frugtbar vekselvirkning i forhold til lokalsamfundet når der inddrages ekspertise udenfor lokalsamfundet til lokal inspiration, hvilket især er relevant i et udkantsområde som Frederikshavn, Hjørring og Brønderslev kommuner, som mere eller mindre er dækningsområdet.

Specielt i et udkantområde mærker vi centraliseringen af medierne fra at være lokale til at blive regionale med påfølgende forringelse af dækningen af lokalområderne.

Bl.a. derfor modtager jeg ofte spontane lyttertilkendegivelser med glæde over at udsendelserne er tilstrækkeligt lange til at man kan få ordentlig besked om en problematik i stedet for mainstreammediernes korte overflade- og gentageindslag uden egentligt væsentligt nyt. Men her kan jeg jo kun tale på egne vegne, da græsrodsradioer som helhed udgør en farverig mangfoldighed farvet af de forskellige steders behov og hvilke typer ildsjæle, der her gør sig gældende.

 

Radioen fungerer også som en public acces-radio med mulighed for at aktører på alle interesseområder kan henvende sig om dækning af arrangementer eller komme til orde med den sag de netop brænder for, hvilket de udtrykker glæde over.

I den forbindelse er det også relevant at nævne de speakede musikprogrammer, der kører hos alle deltagerne i sendesamvirket og som dækker hovedparten af sendefladen. Og her vil jeg påpege de indbyggede indslag med servicemeddelelser, hvor foreninger og andre arrangører kan få udsendt information om møder og andre arrangementer. En speciel form for spontan service for beboerne i dækningsområdet er muligheden for at få efterlyst bortløbne kæledyr, som lokalradioen hyppigt får anmodninger om.

 

Og den store hyppighed heraf tager vi som en fattig radios måling af et højt lyttertal til musikprogrammerne der i nogen grad farves af ønskeprogrammer, der samtidigt giver en god kontakt til lytterne. Det er samtidigt med til at lytterne oplever lokalradioen med dens folkelige musik, som en del af den lokale identitet.

 

Derfor - og pga. de kommercielle mediers centralisering bort fra lokale oplysnings- og debatindslag og musik - er bevarelse og styrkelse af de lokale græsrodsradioer kørt af alskens ildsjæle, en meget billig og konstruktiv måde at støtte den identitet i lokalsamfundene, som får folk til at synes at det er skønt at bo på deres egn. Og det samtidigt med at lokalradioen kan give engagerede veluddannede radiomedarbejdere mulighed for at fremme oplysning(også udefra), debat og gennemskuelighed i lokalsamfundet. Og det gælder altså især i udkantområderne som i øjeblikket af gode grunde er kommet på den politiske dagsorden.

 

Derfor ville en slagtning af de lokale græsrodsradioer, som der er spredt rygter om, af udkantområdernes befolkninger blive oplevet som endnu et udslag af centralisering og afdemokratisering og politisk ligegyldighed over for udkantområdernes trivsel i en økonomisk vanskelig tid. Og generelt for hele landet er græsrodsradioer en helt nødvendig del af civilsamfundets muligheder for at manifestere sig og opnå handlekraft, hvilket er meget væsentligt for et levende demokrati med den langtidstendens til vigende fald i partimedlemskaber, som jo nu også støttes med offentlige midler.

 

Derfor opfordrer jeg som lokalradioformand ”med skoen på” de politiske partier til at tilgodese græsrodsradioerne

1.     med en rimelig økonomi, da disse i øjeblikket allerede er skåret ind til benet ikke mindst efter projektstøttens bortfald. Og den teknologiske udvikling hvor lytterne generelt har vænnet sig til at medier også er internetbaseret, og hvor netudgaven af indslaget bliver brugt, hvis man hører om en udsendelse man er gået glip. Ja den betyder ekstra udgifter for  civilsamfundets græsrodsradioer for at kunne lægge radioudsendelserne på internettet efterfølgende, som altså er nødvendigt for at være tidssvarende. Derfor bør der også tilføres de ikke-kommercielle lokalradioer de nødvendige ekstra midler hertil, samt i et vist omfang til uddannelse heri og generelt journalistisk efter behov.

 

2. Og så i forlængelse heraf er det væsentligt også at give økonomisk tryghed

- ved at give rimelig ens tilskud hvert år, så man kan budgettere – gerne i 5 års perioder.
- Og økonomisk TRYGHED, ved at driftstilskudspengene falder som aftalt, og ikke efter om der er arbejdspres eller personalemangel i mediesekretariatet.
(De fleste af os har masser af gange lagt private penge ud, for at kunne betale radioregninger til tiden)
- Og også økonomisk og Kreativ TRYGHED ved at forlænge sendetilladelsesperioder og have tilskudsaftaler kørende i længere tid ad gangen.
Ingen kan planlægge og for alvor investere teknisk, når man kun kan se radioens fremtid et år frem.
Det er værd at huske at musikafgifter alene per time koster små 100 kr. uanset lyttertal.
Hvis man vil have at græsrodsradioerne vedvarende skal lave lyttervenlig kvalitetsradio, må de give os mere stabile og trygge betingelser.

 

3.     At tilgodese græsrodsradioerne betyder også at sørge for at der bliver tilstrækkelig med plads til de nuværende sendefrekvenser på FM-båndet.

 

En digitalisering vil nok kunne give mere plads til de ikke-kommercielle lokale græsrodsradioer, men det giver kun mening hvis man sikrer, at der bliver økonomisk dækning af de merudgifter, der så vil blive med etablering og drift heraf – inkl. oplæring heri og journalistisk efteruddannelse i øvrigt. Dette vil kræve nøje beregninger - og i samarbejde med de ikke kommercielle lokalradioers organisationer.

 

Man kunne i disse økonomisk vanskelige tider være bange for at tilskud og frekvenser til civilsamfundets ikke-kommercielle græsrodsradioer blev sparet væk. Men så skærer man drastisk i tilgængeligheden for alle jf brug af bilradioer og især for den stadig betragtelige del af især den ældre og til dels fattige befolkning som stadig ikke har adgang til internettet, hvilket vil være endnu et slag imod især udkantområdernes befolkning og vil bestemt også blive oplevet som sådan – samt set fra hele samfundets vinkel - også et anslag mod den oplysnings- og ytringsmulighed og dermed reel ytringsfrihed som er en grundpille i det danske demokrati.

 

Med venlig hilsen

Arne Hansen, formand for og aktiv medarbejder ved Frederikshavn Lokalradio, som igen er en del af sendesamvirket Vendsyssel FM, der sender 24 timer i døgnet. 

Sønderjyllands Alle 35, 9900 Frederikshavn, post@arnehansen.net, fastnet 98425542, mobil 30420818

 

 

 

  

Tilbage til forsiden