D. 11.11.10 indgik den første S-SF-aftale omkring familiesammenføringspolitikken, som SF’s formand her redegør for:

Kære SF'ere

http://kunder.apsis.se/shared/pixel.gif

 

http://kunder.apsis.se/shared/pixel.gif

Regeringen og Dansk Folkeparti har i forbindelse med finansloven aftalt en udlændingepakke ”Nye tider, nye krav”. SF’s landsledelse har torsdag aften været samlet for at drøfte SF’s linje i forhold til den nye aftale.

http://kunder.apsis.se/shared/pixel.gif

Det er ikke nogen hemmelighed at SF ikke er store fans er regeringens integrationspolitik, og det skal heller ikke være nogen hemmelighed, at stod det til os alene, så blev der ført en anden og mere balanceret politik i Danmark. Men sådan er den politiske virkelighed ikke. Og det er vi nødt til at forholde os til og få det bedste ud af.

Socialdemokraterne og SF aftalte tilbage i 2008 i det fælles udspil ”Plads til alle der vil”, at 24-års regel og tilknytningskrav vil blive videreført af en ny regering. SF var og er imod disse regler, men vi konstaterer, at der i befolkningen og i Folketinget er et stort flertal for. Plads til alle der vil rummede også store fremskridt på integrationsområdet. Der var altså tale om et kompromis.

Nu ændrer regeringen og DF ved 24-års regel og tilknytningskravet – bl.a. ved at der indføres et pointsystem. Derfor har SF nu indgået en aftale med Socialdemokraterne om en fælles holdning til VKO’s ”Nye tider, nye krav” (Se nederst). Landsledelsen har bakket op om denne aftale.

Aftalen er udtryk for den samme resultatorienterede, pragmatiske linje, som vi anlagde omkring 24-årsregel og tilknytningskrav i ”Plads til alle der vil”, og som den tidligere hovedbestyrelse, landsmødet og landsledelsen har bekræftet flere gange.

Når VKO fremlægger deres konkrete forslag, vil vi sammen med Socialdemokraterne nærlæse det og gøre vores holdning op. Og vi vil klart og tydeligt melde ud hvilke ændringer af lovgivningen, vi agter at gennemføre på den anden side af et valg. Så ved vælgerne, hvad de får med en regering med Socialdemokraterne og SF’s deltagelse.

SF er ikke principiel modstander af et pointsystem Vores stillingtagen afhænger af hvordan pointsystemet i praksis udformes. Vi ser f.eks. positivt på at supplere 24-års reglen med et pointsystem, hvis det indebærer, at ansøgere med gode forudsætninger for integration kan tildeles familiesammenføring før de fylder 24. Mens ansøgere med få forudsætninger omvendt må gøre en ekstra indsats. I SF vil vi selvfølgelig ikke blande os i hvem mennesker forelsker sig i, men ligesom vi stiller krav til alle herboende danskere om at bidrage til fællesskabet, kan der godt være fornuft i stille krav til udenlandske ægtefæller om, at vil man bo i Danmark, så skal man også være parat til at tilegne sig de kompetencer, det kræver at begå sig i her i landet.

Det nemmeste vil være bare at kritisere regerings forslag og så sidde selvtilfredse og se på at regeringen gennemførte deres politik, men det ville være kynisk overfor alle de mennesker der kommer i klemme, og derfor vil vi altid gøre vores yderste for at få indflydelse på politikken, selvom vi er uenige.

For SF vil det altid være mere interessant at få indflydelse på den politik der bliver ført i Danmark, end at stå på sidelinjen. Det gælder både når vi kan være med til at forbedre forhold, men det gælder også de gange hvor vi kan være med til at afbøde skaderne af politik vi ikke er enig i.

SF og S har hele tiden ment, at der bør gøres mere for at sikre en vellykket integration ved familiesammenføring. Det er både i den enkeltes og samfundets interesse. Allerede i ”Plads til alle der vil” foreslog vi at supplere de gældende regler med et krav om, at man ved familiesammenføring stiller sig til rådighed for arbejdsmarkedet. Derfor er jeg også tilfreds med den fælles holdning til et nyt pointsystem, som vi deler med S.

Når det er sagt, så lad mig understrege: Vi er enige om, at det er urimeligt, hvis vi får et system, hvor det kun er bankdirektøren, der kan få sin udenlandske kone til Danmark, mens 3F’eren ikke kan, fordi man skal have 100.000 på bankbogen. Vi kan heller ikke acceptere, at man lovgiver med tilbagevirkende kraft, så mennesker der har haft permanent ophold ikke risikerer at miste den på nye regler.

Det bedste SF kan gøre nu, er derfor at sikre at S og SF kan stå sammen. Ikke alene er det forudsætningen for at kunne flytte regeringsmagten efter et valg. Men det er også den bedste mulighed for at kunne mønstre et andet og bedre flertal, baseret på lige dele forpligtende aftaler og tillid. Fortsat sammenhold mellem SF og S er ganske enkelt betingelsen for, at vi får gennemført de mange store fremskridt, vi fik med i ”Plads til alle der vil”: Forbedrede forhold for asylansøgere og afskaffelse af starthjælp og kontanthjælpsloft – for nu at nævne et par af dem.

http://kunder.apsis.se/shared/pixel.gif

http://kunder.apsis.se/shared/pixel.gif

 

http://kunder.apsis.se/shared/pixel.gif

VILLY SØVNDAL
Formand

Christiansborg
1240 København K
tlf: 3337 4444
sf@sf.dk

Villy på nettet:
sf.dk
Facebook

 

http://kunder.apsis.se/shared/pixel.gif

 

SOCIALDEMOKRATERNE OG SF’S HOLDNING TIL ”NYE TIDER. NYE KRAV”

http://kunder.apsis.se/shared/pixel.gif

 

http://kunder.apsis.se/shared/pixel.gif

1. S og SF har hele tiden gjort gældende, at der bør gøres mere for at sikre en vellykket integration
ved familiesammenføring. Vi foreslog derfor allerede i S og SF’s fælles integrationsudspil
”Plads til alle der vil” fra 2008 at supplere de gældende familiesammenføringsregler med krav
om, at man ved familiesammenføring til Danmark stiller sig til rådighed for arbejdsmarkedet.

2. S og SF ser derfor positivt på at supplere 24-års reglen med et pointsystem. Det indebærer, at an-
søgere med gode forudsætninger for integration kan tildeles familiesammenføring, før de fylder
24 år, mens ansøgere med få forudsætninger omvendt må gøre en ekstra indsats. Dermed øges
motivationen for integration og nogle af 24-årsreglens utilsigtede konsekvenser kan afbødes.

3. Regeringen og Dansk Folkeparti har foreslået at ændre 24-årsreglen med et pointsystem. Æn-
dringerne af 24-årsreglen er omfattet af S og SF’s aftale om at videreføre de gældende familie-
sammenføringsregler.

4. SF er imod 24-årsreglen, men som aftalt i S og SF’s fælles integrationsudspil fra 2008 vil de
gældende regler for familiesammenføring, herunder 24-årsreglen og tilknytningskravet, blive vi-
dereført efter et regeringsskifte.

5. S og SF vurderer det konkrete forslag om et nyt pointsystem, når selve lovforslaget er fremsat.
Vi lægger naturligvis til grund, at regeringens lovforslag er i overensstemmelse med internatio-
nale konventioner og Danmarks forpligtelser i det europæiske samarbejde. Aktuelt er der mange
usikkerheder om den konkrete indretning af forslaget – og det er tydeligt at Venstre, Konservati-
ve og Dansk Folkeparti har forskellige opfattelser af deres egen aftaletekst. S og SF tager stilling
til lovforslaget i fællesskab og afgiver fælles betænkningsbidrag til loven.

6. I overensstemmelse med S og SF’s aftale om integrationspolitikken vil både tilknytningskrav,
24-årsregel og et pointsystem blive videreført efter et regeringsskifte. I en situation, hvor S og SF
er uenige i regeringens og Dansk Folkepartis konkrete indretning af pointsystemet og derfor ikke
kan støtte det konkrete lovforslag, vil det fremgå af betænkningsbidraget hvilke ændringer af po-
intsystemet, der vil blive taget initiativ til efter et regeringsskifte.

7. Med en ændring af 24-års reglen er det væsentligt, at kampen mod tvangsægteskaber styr-
kes. Regeringen har i høj grad svigtet de unge, der kommer i klemme, og der mangler flere red-
skaber til at beskytte unge. Det store antal unge på krisecentre vidner om dette. S og SF foreslår,
at der laves et nationalt kriseberedskab for offentlige myndigheder, som kommer i kontakt med
tvangsægteskaber, ligesom der indføres en beskyttelsesordre mod tvangsægteskaber i form af et
polititilhold, som udstedes mod familiemedlemmer, som politiet har begrundet mistanke om
kunne medvirke til et tvangsægteskab.

8. Danmark har brug for en integrationsreform med højere mål og nye virkemidler, så vi i løbet af
relativt få år kan bryde med de tendenser, der peger i retning af splittelse af det danske samfund.
Vi vil derfor sørge for, at unge nydanskere får en solid faglig ballast i folkeskolen og som mini-
mum gennemfører en ungdomsuddannelse. Vi vil aktivt bekæmpe opbygningen af etniske paral-
lelsamfund og sociale ghettoer. Samtidig vil vi sikre, at beskæftigelsen blandt efterkommere af
indvandrere kommer på niveau med resten af befolkningen. Vi vil udrydde enhver diskriminati-
on af nydanskere på arbejdsmarkedet og i samfundslivet som helhed. Og vi vil samtidig afskaffe
uretfærdige særydelser for indvandrere, og hjælpe udsatte flygtninge og indvandrere som f.eks.
handlede kvinder.

http://kunder.apsis.se/shared/pixel.gif

 

 

 

 

Tilbage til forsiden