Et forslag til den siddende og den kommende regering ved indgangen til 2011!

 

D 01.01.11 Af  Anne Nielsen, formand for SOS mod racisme <sos@ sosmodracisme.dk>:

 

Siden december 2001 har regeringens politik været helt afhængig af Dansk Folkeparti, som i stigende grad kræver tilbagesendelse af indvandrere og flygtninge – læs etnisk udrensning!

 

I de to sidste år er der gennemført virkelig mange fremmedfjendtlige og diskriminerende love af regeringen, med støtte af DF, og i nogle tildælde også af S og SF.

Både "tuneserloven" og lovkravet om, at den mindste forseelse hos en udlænding skal medføre udvisning er gennemført – trods at der er tale om kraftige angreb på gældende retsprincipper: at man er uskyldig indtil det modsatte er bevist, og på trods af at tidligere danske højesteretsdomme går imod udvsiningsdomme, som er ude af proportionalitet med størrelsen af en forseelse!

 

Der er gennemført en lov, hvor indvandrere kan få betaling for at opgive en permanent opholdstilladelse og tage imod et 10-årigt indrejseforbud til Danmark. Indvandrere og flygtninge udelukkes mere og mere fra demokratiet ved at det for de fleste nu er umuligt at få statsborgerskab og stemmeret, og ved forlængelse af opholdstiden fra 3 – 4 år i Danmark for at opnå stemmeret til lokalvalg og EU-valg.

 

Regeringens resultater af udlændingepolitikken hidtil er: bandekrig, udelukkelse, fattiggørelse og tvangshjemsendelser. Tvangshjemsendelser til forsvinding, fængsling og sandsynligvis tortur i Iran, DR Congo, Irak og Syrien   selv om det strider mod essensen i Flygtningekonventionen og i konventionen mod tortur og den europæiske menneskerettighedskonvention artikel 3., stik imod de førnævnte konventioner!

 

Ministrene bakkes op af lovskrivere i ministerierne, der skriver sig uden om konventionsbruddene og laver hvidt til sort og sort til hvidt, uanset at menneskerettigheder og retssikkerheden overtrædes. Og af Rigspolitiets udlændingeafdeling uanset hvilke katastrofale følger, det får for de afviste asylansøgere, der ledsaget af betjente tilbagesendes til fængsel og tortur.

 

Masser af lovstramninger på udlændingeområdet sendt til høring med få dages høringsfrist – og ingen modtagelighed for indkomne forslag, da der allerede eksisterer et bekvemt flertal, som internt har vedtaget lovene, som dele af finanslovsforlig eller som led i politiske studehandler.

 

For en statsminister, som er en af dem, der har strammet udlændingelovgivningen allermest for at kunne blive ved magten lidt endnu, kan der ikke være megen ære i at stå med ansvaret for et land, som overtræder menneskerettighederne, og som reelt regeres af Dansk Folkeparti på udlændingeområdet!

 

Derfor vil vi råde den siddende såvel som den kommende regering efter et valg til:

 

1. at implementere de internationale konventioner, som Danmark har tiltrådt, fuldt ud i dansk lovgivning

 

2. at invitere de internationale organisationer, som igennem VK(O)-regeringens tid har kritiseret Danmark, til en stor konference i Danmark, hvor de sammen med danske eksperter og embedsmænd skal afgøre, hvad der skal rettes op, for at Danmark igen overholder menneskerettighedskonventionerne og

 

3. at gennemgå lovgivningen for direkte og indirekte diskrimination af udlændinge, danskere, der er udenlandsk gift, danskere med udenlandske aner, danskere, der har opholdt sig i udlandet, folk, der ikke taler perfekt dansk, folk med andre religioner end kristendom

 

4. at gennemføre de nødvendige lovændringer hertil.

 

Det omhandler bl.a.:

- ret til at bo sammen med sin ægtefælle/partner i Danmark

- ret til familiesammenføring med umyndige børn i Danmark

- hurtigere at få tilladelse til arbejde og til midlertidigt ophold

- ophævelse af stavnsbåndet for flygtninge

- at udenlandske hjemløse også har ret til beskyttelse af livet, fx. ved at bo på herberg

ret til at opnå fuld pension for flygtninge, trods at de ikke har opholdt sig i Danmark hele deres erhvervsaktive alder

- at afviste asylansøgere ikke tilbagesendes til hjemlandet eller et usikkert tredieland, hvis det indebærer en risiko for tortur, umenneskelig eller nedværdigende behandling, men i stedet får beskyttelsesasyl i Danmark

- at tvangdeportationer af afviste asylansøgere indstilles, indtil alle asylsager har været gennem en uvildig domstolsbehandling, så at Flygtningenævnet ikke konstant kommer til at stå med blod på hænderne efter at have udvist asylansøgere til tortur, forsvinding og fængsling

 

Og desuden:

 

5. at give asylansøgere, der har opholdt sig i Danmark i mere end et år asyl, samt at forbeholde asylcentrene for asylsøgere i deres første to uger i Danmark, og give øvrige asylansøgere ret til at bo uden for centrene og arbejde og uddanne sig, således at de ikke bare spilder tiden og bliver psykisk syge under opholdet i asylsystemet, men får mulighed for at opretholde en selvstændig tilværelse og får mod til at forsøge at klare sig selv så langt de kan

 

6. føre lovgivningen tilbage, således at det bliver nemmere og hurtigere for udlændinge at opnå permanent opholdstilladelse og dansk statsborgerskab, og få stemmeret og således blive en del af det danske demokrati.

 

Skrevet Af  Anne Nielsen, Formand for SOS mod Racisme

 

…..

 

Og webredaktøren vil for egen regning gerne hastigt tilføje:

Modtageproceduren for asylansøgere skal ændres, så asylansøgerens rettigheder sikres – bl.a. skal asylansøgeren have tildelt en advokat fra starten

- og Flygtningenævnet erstattes med en egentlig uafhængig domstol, hvor de almindelige retssikkerhedsgarantier også gælder.

 

Og endelig ret til en (opkvalificeret) modersmålsundervisning som foreslået af DLF.

 

Jf generelt også

www.arnehansen.net/080823SFsAsylnetvaerksanbefalingertilSF.htm

 

 

Tilbage til forsiden