D 14.04.11 modtager fra Johanna Haas <haasjohanna@ yahoo.dk>

 

Nedenstående oplysninger om Syrien har fokus på situationen for kurdere og stammer fra en årsrapport 2010 om menneskerettigheder, udgivet den 8.4.2011 af det amerikanske udenrigsministerium.  Sidetalshenvisningen passer med den pdf fil der kan printes ud fra ministeriets hjemmeside under ”Syria”.(Den er simpelthen her: Jf http://www.state.gov/documents/organization/160478.pdf indskud af Arne H)  Gå ind under bjælken ”Global Democracy.” Første underkategori er ”Human Rights”. Der finder man 2010 rapporten. Den viser med al ønskelig tydelighed, at Danmark forbryder sig mod FNs konvention mod tortur ved at udvise syriske kurdere til Syrien. Her følger først artikel 3 og artikel 1 i konventionen:

FN's konvention mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf (1984):

 Artikel 3
1. Ingen deltagende stat må udvise, tilbagelevere (»refoulere«) eller udlevere en person til en anden stat, hvor der er vægtige grunde for at antage, at han vil være i fare for at blive underkastet tortur.
2. Med henblik på at vurdere, om der foreligger sådanne grunde, skal de kompetente myndigheder tage alle de relevante omstændigheder i betragtning, herunder om der i den pågældende stat er et fast mønster af alvorlige, åbenbare eller massive krænkelser af menneskerettighederne.

 

Artikel 1
1. I denne konvention betyder udtrykket »tortur« enhver handling, ved hvilken stærk smerte eller lidelse, enten fysisk eller mental, bevidst påføres en person med det formål at fremskaffe oplysninger eller en tilståelse fra denne eller en tredjemand, at straffe ham for en handling, som han selv eller en tredjemand har begået eller mistænkes for at have begået, eller at skræmme eller lægge tvang på ham eller en tredjemand, eller af nogen grund baseret på nogen form for forskelsbehandling, når en sådan smerte eller lidelse påføres af eller på opfordring af en offentlig ansat eller en anden person, der virker i embeds medfør eller med en sådan persons samtykke eller indvilligelse. Smerte eller lidelse, der alene er en naturlig eller tilfældig følge eller del af lovlige sanktioner, er ikke omfattet.

--

 

Nedenstående oplysninger, som netop dokumenterer et fast mønster af alvorlige, åbenbare og massive krænkelser af menneskerettighederne for kurdere i Syrien, stammer som sagt fra det amerikanske udenrigsministeriums rapport og er blot et lille udpluk af rapporten. Der er sidetalshenvisning, så oplysningerne nemt kan verificeres. (indsat af Arne Hansen: Jf http://www.state.gov/documents/organization/160478.pdf eller http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2010/nea/154473.htm (uden sidetal men kan klippes i))
 

 

 p.1:

Syrien er et totalitært regime. 

De syriske sikkerhedsstyrker arresterede ulovligt, dræbte egenmægtigt, stod bag politisk motiveret forsvinden, og torturerede og mishandlede fanger fysisk. 

Regeringen diskriminerede imod minoriteter særligt kurdere.

p.2 og 2-3:

Den 28.8. blev liget af den 42 årige kurder Riyadh Ahmed Khalid, udleveret til hans familie efter at han var død af indre blødninger i et forhørscenter.

I forbindelse med værnepligt fandt 11 mistænkelige kurdiske dødsfald sted.  Angiveligt var dødsårsagen uheld eller selvmord, men angivelsen af dødsårsag stemmer ikke overens med hvordan liget så ud (eksempelvis antallet af skudhuller).

p.3:

 Ved årets slutning har der ikke været nogen officiel undersøgelse af de 15 lignende dødsfald som fandt sted i 2009.

p.4:

Sikkerhedsstyrkerne fortsatte med at anvende tortur hyppigt.

p.4-5:

Torturmetoderne inkluderede elektrisk chok, forbrænding af kønsdele, at rive negle af, at tvinge genstande op i endetarmen, at tæve den torturerede mens vedkommende hænger ned fra loftet, at overspule med iskoldt vand, og at slå i ekstremt kolde rum, at overudstrække rygraden, at fremtvinge iltmangel eller brud på rygsøjlen ved hjælp af en speciel stol. I  foregående år har AI dokumenteret og rapporteret om 38 forskellige former for anvendt tortur i Syrien.

p.5:

Den 25 maj udtalte FNs komite mod tortur betænkelighed ved at regeringen driver hemmelige fangefaciliteter, hvor de tilbageholdte sidder i isolation og rutinemæssigt underkastes tortur. Komiteen understregede også sin bekymring angående behandlingen af politisk aktive kurdere og de militære domstoles afgørelser på baggrund af vage anklager om at ”svække nationalfølelsen,” eller   ”sprede falsk eller overdreven information.”

Rapporten slog også fast at mishandling ”overlagt og hyppigt blev påført kurdere i Syrien med samtykke eller billigelse af embedsmænd og tilskyndet af regeringen”

p.8:

De fire grene af de syriske sikkerhedsstyrker operer uafhængigt og generelt udenfor retssystemets kontrol.  De undertrykker alle politiske afvigelser og overvåger den enkelte borger.  Straffrihed er fortsat et stort problem. I løbet af året var der ingen straffesager eller domsfældelser af politifolk eller ansatte i sikkerhedsstyrkerne for brud på menneskerettighederne.

p.13-16:

Afsnittet ”Political Prisoners and Detainees”  beskriver et stort antal tilfælde (navngivne) af fængslinger af politisk aktive kurdere tilhørende forskellige politiske partier og af menneskerettighedsforkæmpere. Her blot et enkelt eksempel, navnene er udeladt: Den 18 april dømte en sikkerhedsdomstol fire kurdiske aktivister til 5 års fængsel for medlemskab af Yekiti, et forbudt kurdisk parti. De blev arresteret i 2007 og tilbageholdt indtil domsafsigelsen i april.

 

 

Asylret opfordrer til, at man protester mod tvangsudvisning af kurdere til Syrien, da der i praksis er tale om udvisning til tortur. Print underskriftlisten ud ( fra http://www.arnehansen.net/110317OpdatProtestudvisningtilSyrien.doc  ah) og saml underskrifter. Skriv læserbreve, skriv til Søren Pind, Henrik Dam Kristensen, Helle Thorning, Villy Søvndal og andre politikere og forlang at Danmark overholder og respekterer FNs konvention mod tortur – og derfor omgående stopper tvangsudvisning af syriske kurdere. Send oplysningerne og opfordringen videre til dem du kender. Danmark har udvist 4 syriske kurdere til fængsling og tortur inden for et halvt år. Det skal stoppes. 

 

Spørg fx DF og regeringspartierne, hvorfor de har så travlt med at underminere og latterliggøre FNs konventioner?  Synes de tvangsudvisning til tortur er i orden? Ser de tvangsudvisning til tortur som udtryk for en efterstræbelsesværdig demokratisk standard i et moderne, globalt samfund? Synes de, det i orden at splitte familier og tvangsadskille forældre og børn?

Spørg fx den såkaldte opposition (på nær De Radikale og Enhedslisten som har sagt tydeligt fra) hvorfor de er så tavse og ikke rykker ud med et gedigent forsvar for FNs konventioner?  Hvis ikke det for dem er selve fundamentet under et moderne, oplyst samfund, hvad vil de så sætte i stedet? 

Spørg fx Henrik Dam Kristensen, Helle Thorning, Villy Søvndal og Astrid Kragh med flere om ikke ”frygtelig og forfærdende” er mere dækkende for vores såkaldte udlændingepolitik end ”fast og fair?” 

 

Asylret, Johanna Haas og Said Parvin

 

 

Om Danmarks tvangsudvisninger af kurdiske asylsøgere fra Syrien til fængsling og tortur   

 

Hør interview med Johanna Haas, Asylret d. 11. April 2011 om Hvorfor behøver vi en kampagne for at skrive under imod Danmarks tvangsudvisning til tortur i syriske fængsler?  : http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/110411JohannaHassindsaml64.htm

 

Og læs facts om de 4 tvangsudviste syriske kurdere på http://www.arnehansen.net/110311modudvisn.tilSyrien.htm

 

Tilbage til forsiden