D. 19.11.10 Sammenligning af VKO-udlændingeaftalen med S-SF-aftalen?

Senest opdateret d. 2.12.2010 (nederst: fakta om familiesammenføringstal- og regler

Pressemeddelelse

17. november 2010

Udmøntning af aftale om ægtefællesammenføring, Nye tider. Nye krav

Regeringen og Dansk Folkeparti indgik 7. november 2010 en aftale om modernisering af reglerne for ægtefællesammenføring i Danmark, Nye tider. Nye krav.

 

Aftaleparterne har på et møde i dag aftalt den nærmere udmøntning af pointsystemet.

 

'Nye Tider. Nye krav' (Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti, 7. november 2010)

 

'Nye Tider. Nye krav' Pointsystemet

…Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration | Holbergsgade 6 | DK-1057 København K
Telefon: +45 33 92 33 80 | Telefax: +45 33 11 12 39 | E-post: inm@inm.dk | Hjemmeside: www.nyidanmark.dk

Det konkrete indhold af den positivliste her må vel være den der henvises til i  redegørelsen for pointssystemet i ”Nye tider Nye krav”

http://www.nyidanmark.dk/da-dk/Ophold/arbejde/positivlisten/positivlisten-samlet-oversigt.htm

 

Interesserede kan følge lovgivningen på www.ft.dk                                                                                                                                                                                                                                    - og den kommende information om de nye regler på www.nyidanmark.dk/

 

 

 

Aftale mellem Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti d. 17.11.2010

”Retfærdige krav til gavn for integrationen” nogle timer senere kan læses her : 

http://sf.dk/uploads/media_items/retf%C3%A6rdige-krav-til-gavn-for-integrationen.original.pdf

 

Samt som baggrund herfor den første S-SF-aftale af 11.11.10 omkring familiesammenføringspolitikken godkendt af SFs Landsledelse:

http://www.arnehansen.net/101111S-SF-aftaleomfamiliesammenfoering.htm

(først offentliggjort her d. 24.11.10 efter at den ovenstående endelige S-SF-aftale var blevet  indgået d. 17.11.10)

 - Samt fra 2008: "Plads til alle der vil" Integrations(asyl)-aftalen mellem S-SF (kun fundet på www.socialdemokraterne.dk og dateret 14.08.08)

http://www.arnehansen.net/080814PladstilalledervilS-SF-Integrationsaftale.pdf

 

 

Sammenligning af VKO-udlændingeaftalen med S-SF-aftalen??

En umiddelbar sammenligning må blive skitseagtig da begge aftaler ligner mere ”toppen af isbjerget” end tekster der kan administreres efter.

 

Alle er vist enige om at VKO-blokkens aftale er en stramning og begrænsning af familiesammenføringer som især vil ramme de familiesammenføringer fra de hidtidige udvandringslande i Mellemøsten og Asien og til herboende udvandrede inkl. flygtninge pga. de skarpe formelle uddannelses- og erhvervskrav der stilles til den udefrakommende part især og pga at VKOs tidligere drastisk skærpede krav til permanent opholdstilladelse bl.a mht arbejde nu også skal gælde alle de herboende som allerede har fået permanent ophold i Danmark.

Og idet alle uafhængige vist er enige i at lempelsen for familiesammenføringer under 24 år i praksis kun vil få mikroskopiske konsekvenser for enkelte stræbsomme vidunderbørn.

 

Mht VKO-aftalen, så kan man nu på Institut for Menneskerettigheders (IMR’s) hjemmeside og mere præcist

http://menneskeret.dk/nyheder/seneste+nyt/liste/vurdering+af+udl%c3%a6ndingeaftalen+%e2%80%9dnye+tider-c8-+nye+krav%e2%80%9d gå ind og læse rapporten:” Vurdering af udlændingeaftalen ”Nye tider. Nye krav””, udgivet d. 22.11.2010. Det drejer sig dels om et resume af Institut for Menneskerettigheders problematiseringer  og dels med link til selve rapporten.

ER man mere til radio kan man også fra d. 22.11.10 i DR p1’s Orientering genhøre et interview med Dir. Jonas Christoffersen ca 40 min inde via netradioenhttp://www.dr.dk/drnetradio/index.dr?evt=p&k=P1&prog=orientering&clip=_nyeste_# og klik på p1 og vælge orientering og d. 22.11.

 

Som konsekvens af den ringe reelle betydning af lempelser for de under 24-årige i VKO-aftalen, så kan S-SFaftalen kun forstås som en vis - dog lille - stramning i forhold til (og for de 24-årige lagt ovenpå) deres gamle aftale fra foråret 2008, som VKO nu smart har overhalet højre om og samtidigt kunnet udstille et kuldsejlet S-SF-forsøg på at lægge sig klods op ad VKO for at lægge udlændingepolitikken død i den førstkommende valgkamp.

 

Udover at S-SF-aftalen klart kun er en light-udgave af VKO-pointsaftalen og måske kun er kaldt pointsaftale for at tækkes de nye vælgere, der er strømmet til især fra højresiden, så bliver en egentlig nuanceret sammenligning svær at lave, da såvel den VKO-aftalen som S-SF-aftalen groft sagt bygger ovenpå evt. erstatter aftalen fra 2002 om 24-årsreglen og den i det lange løb væsentligere og livsvarigt indgribende tilknytningskrav som det væsentligste i en bred vifte af stramninger dengang og som er strammet 18 gange siden da.

 

Selvom det er pointssnakken, der har været i fokus fordi det er en i ord principielt ny permanent måde at behandle kærestepar på (fra at prioritere – dog villet tjekke - 2 menneskers kærlighed til at prioritere statens nyttevurdering af at lade parret bo i DK), så videreføres jo de i foråret 2008-gældende, da allerede strammede tilknytningskrav,  i S-SFaftalen fra 2008 , som jo så vidt jeg forstår - på nær den næsten halverede kontanthjælp, ”starthjælpen” til flygtninge, asylsøgerfamilier skulle opbevares bedre og skulle efter ½  års venten kunne arbejde., og permanent ophold til handlede kvinder – sagde ja til alle de daværende stramninger indført i perioden 2002-2008 – og vel også uudtalt på asylområdet.

 

Så sent som d. 26.11.10 fik jeg forelagt en sag med et kærestepar som havde søgt familiesammenføring efter afslag på asyl, men lige havde fået afvist ansøgningen med henvisning til at han skulle have søgt fra hjemlandet - og at den herboende pæredanske  statsborger var højgravid var ingen formildende omstændighed.

Efter at have fået den nuværende lovgivnings brutale konsekvenser så tæt inde på livet, så må SF-sympatisører nu bede S-SF om et klart svar på hvorvidt deres 2008-aftale (inkl. nu Pointssystemet, som de fint klarer) overhovedet vil ændre den nugældende praksis, så den udefrakommende med flere års lovligt ophold og arbejde kan undgå at skulle rejse væk i 3 måneder umiddelbart inden hans danske kæreste skal føde?

 

Og hvad vil S-SF gøre ved alle de stramninger i perioden fra foråret 2008 til foråret 2010 som S-SF trods alt ikke selv var med i? Bliver de rullet tilbage eller ”humaniseret” ligesom man har lovet at gøre da S-SF stemte for at forlænge reglen om at indvandrere/flygtninges hidtidige karensperiode på 3år inden de fik stemmeret til kommunalvalg nu skulle skærpes til 4 år i forbindelse med at de lod sig friste til at stemme for en af de lovpakker som regeringen delte sine forslag op i for at ”drille”. (S-SF var med i danskkrav inden familiesammenføring, hjemrejsestøtte med fortrydelsesretten afskaffet og vist mere).

 

Som nævnt forholder IMR’s rapport sig kun til VKO-forslaget, men fra side 10 i IMR’s rapport er her gengivet følgende citat, som det må undersøges, hvorvidt S-SF-pointsforslaget også i nogen grad ville ramme disse udsatte persongrupper:

”Pointsystemet kan dog efter instituttets opfattelse indebære, at en række persongrupper normalt

ikke vil have og ikke vil kunne erhverve sig de fornødne kvalifikationer. Der kan f.eks. være tale

om unge og ældre samt personer med varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (handicap)

og mindre bemidlede, ligesom forskellige elementer i pointsystemet indebærer

forskelsbehandling, hvis legitimitet og proportionalitet må vurderes nærmere.”

Og jeg vil gerne konkretisere ” personer med varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne” til traumatiserede flygtninge, som slet ikke har det oprindelige hjemland som et alternativ og på samme måde nok også homoseksuelle.

 

Og nu vi er ved flygtninges evt familiesammenføringer så skriver IMR-rapporten s. 12-13:

Det fremgår af aftalen, at det fremover skal være en betingelse for alle herboende udlændinge,

der ønsker ægtefællesammenføring, at den herboende udlænding opfylder de skærpede krav til

permanent opholdstilladelse, der blev vedtaget i foråret 2010, uanset hvornår den pågældende

har opnået permanent opholdstilladelse.

Instituttet fremhæver, at aftalens væsentligste stramning ligger i overførelsen af reglerne

fra permanent ophold til ægtefællesammenføring, og at denne overførsel i praksis må

antages at ramme flygtninge særlig hårdt.

Instituttet anbefaler, at det nøje overvejes og beskrives i et lovforslag, hvilke

konsekvenser stramningerne til kravene til herboende må antages at ville få.

 

Derfor må man spørge: Vil det også være en konsekvens af S-SF-aftalen, at de i foråret 2010 vedtagne strammere regler for permanentophold med pointssystemet hertil – også vil blive rullet tilbage til reglerne der gjaldt i 2008 da S-SF lavede deres første udlændingeaftale?-

 

Hvis nogen sidder med en nagende tvivl om det er hele sandheden de 2 aftaler hver især fremlægger, så bør man spørge de der ved mest  om familiesammenføring såvel praktikere professionelle som frivillige rådgivere , lovkyndige og dommere på området og internationale eksperter i demokrati, udvikling, migration og asyl , samfunds-, social, sundhedsforskere og praktiker på de mange relevante områder, traumeeksperter ja fortsæt selv.

 

Og spørg endelig de berørte selv og de ofre de kender på din daglige vej - selv om man selvfølgelig skal være kritisk overfor partsindlæg. Spørg f.eks  interesseorganisationen ”Ægteskab uden grænser” jf http://www.aegteskabudengraenser.dk/  Næstformanden skriver: (her taget fra http://avisen.dk/blogs/thormogerpedersen/nok-er-nok-parnasset-er-i-selvsving_28299.aspx#315865 )

30.11-2010 | 20:47 af Lars Kyhnau Hansen

http://avisen.dk/_gfx/icons/16x16_comment.gifBesvar (log ind)

Jeg vil snarere formulere det sådan, at SF tog det store skridt, da partiet indgik en aftale med socialdemokraterne om at gøre VKO´s familiesammenføringsregel til Danmark nye hellige ko, der ikke må udfordres eller diskuteres. Og ved i foråret 2010 - igennem sammen med S - at stemme for indvandringsprøven.
For hermed har SF jo tilsluttet sig noget, som basalt set betyder, at danskere har meget vanskeligere ved at få lov til at bo i deres eget land med deres familie end udlændinge.
Hvis en dansker og en kineser begge er ansat på Novo Nordisk afdeling i Kina og begge er kinesisk gift, så kan kineseren uden videre tage sin familie med sig, hvis Novo Nordisk ønsker at overflytte ham til deres danske afdeling.
Danskeren risikerer derimod at måtte fortælle sine børn, at mor desværre må rejse hjem igen og komme tilbage på et senere tidspunkt, fordi hun dumpede til eksamen.
Det er derfor fakta, at det siden 2008 og cenmenteret i foråret 2010, hvor Astrid Krag agiterede kraftigt for indvandringsprøven, har været officiel SF-politik, at danskere skal behandles langt ringere i deres eget land end indvandrere.

30.11-2010 | 21:43 af Lars Kyhnau Hansen

http://avisen.dk/_gfx/icons/16x16_comment.gifBesvar (log ind)

"Alle ved, at SF ikke vil stramme i adgangen til Danmark. Men vi vil insistere på at få integrationen til at fungere – og det kræver mod til at stille krav."
Det kan man for så vidt dårligt være uenig i, men der er alligevel flere problemer i Thors udsagn. For det første må det jo være en forudsætning, at de krav, der stilles, er rimelige og meningsfulde.
Og her må jeg altså stille et gevaldigt spørgsmål ved, om det er rimeligt og meningsfuldt at forlange, at danskeres ægtefæller (som de eneste) skal lære sig dansk ved selvstudie, før de overhovedet kan få en opholdstilladelse. Dette krav, som stilles med den nye indvandringsprøve, skal nemlig ses i lyset af, at det i forvejen var obligatorisk for danskeres ægtefæller at deltage i et 3-årige integrationsprogram, hvor de bl.a. skal lære at tale dansk.
At alle danskeres ægtefæller lærer at tale dansk, var derfor allerede sikret ved den eksisterende lovgivning. Så hvad skal vi med en indvandringsprøve kun for danskeres ægtefæller men ikke for polakkers, amerikaneres, inderes eller pakistaneres?
Den reelle begrundelse for indvandringsprøven kan for mig at se kun være at lægge yderligere forhindringer i vejen for danske statsborgere, som gerne vil bo i Danmark med deres familie. Men alligevel valgte S og SF altså at stemme for dette.
…..
S og SF's nye ide om arbejdstvang har jeg allerede kommenteret, men igen hvad er egentlig argumentet for, at det skulle være nødvendigt med et sådant frihedsbegrænsende tiltag "for at få integrationen til at fungere"?   …For mig at se går det fremragende med integrationen i Danmark. Det viser alle tal for uddannelse og arbejdsmarkedsdeltagelse m.m. Og ved at påstå det modsatte er S og SF med til at tale et problem om, som i hovedsagen slet ikke eksisterer. 
Og det problem, som faktisk eksisterer, det har formodentlig meget lidt med hverken integration eller familiesammenføringsregler at gøre. Hvad der er tale om er i stedet nogle ret massive sociale problemer blandt en del af de mange (traumatiserede og ikke-behandlede, ah) flygtningefamilier, der kom til Danmark i 1980`erne og 1990`erne.

 

 

Det er selvfølgelig også yderst relevant at spørge forhandlerne i S- og SF-toppen om hvad de hver især i øjeblikket har måttet give køb på og hvem der har mest tilgode. Det ser i hvert fald ud som om S har været parat til at sluge hele VKO-aftalen at dømme efter hvor tilfredse kritiske SFere alligevel er for S-SF-forhandlingsresultatet?.

 

Så for de SFere der måske frygter for at S-SF-aftalen er mindre forskellig fra VKO-aftalen end den fremstår i den ovenstående tekst og at det uudtalte om alle de stramninger som især SF implicit allerede i 2008-aftalen accepterede, så er der et større granskningsarbejde der skal gøres.

I hvert fald ser det ud til at aftalerne ligner hinanden i at de stramninger, der er i begge aftaler især vil ramme familiesammenførte fra mellemøsten og sydøstasien ja for S-SF-aftalens vedkommende er det måske kun disse der bliver ramt, dog stadig i mindre omfang?

 

Dog er der grund til her – efter at et læserbrev i Nordjyske d. 25.11.10, forfattet af den sædvanligvis skarpsynede analytiker Bent Øberg, fejlagtigt gengiver S-SF-pointsaftalen sådan at alle de 5 krav skulle være opfyldt og ”glemmer” at det altså kun er 2 af de 5 krav som S-SF-pointssystemet kræver overholdt for at klare selve pointskravene, (som altså stadig kun er en del af aftalen der bygger ovenpå VKO’s hidtidige 24-årsregel med tilknytningskrav mv.)

 

Det står nemlig på den anden side klart at en større del af offentligheden har fejlopfattet situationen sådan at 24-årsreglen nu ikke længere eksisterede hvilket er en stor fejltagelse, idet det der i medierne er kaldt  ”24-års-reglen” jo kun er overskriften på det lovkompleks som VKO vedtog i 2002 og har udbygget galopperende siden da og hvor som nævnt tilknytningskravet er et langt alvorligere åg for et kærestepar end selve 24-årsreglen, som man trods alt ved får en ende og kan planlægge herefter – i modsætning til den livsvarige ”straf” som tilknytningskravet kan være. Især hvis det ikke er muligt at få turistvisum, som det siden 1986 har været det typiske for de undertrykkende eller krigeriske regimer, som forfulgte (familier) må flygte fra for at overleve..

 

Ved en meningsfyld sammenligning skal man altså også ind og kigge på den relative forskel på det nu skærpede krav om ”væsentlig større tilknytning til Danmark” i forhold til indtil 2008 (eller nu?) gældende krav om ”større tilknytning” (som dog er blevet strammet også efter 2002) OG hvor stor praktisk betydning har det at S-SF er imod fordoblingen af depositum ved familiesammenføringer fra ca. 55.000 kr nu og til 110.000 fra januar?  Og hvorvidt er der overhovedet nogen fremtid for parret i at vente til der måske kommer en ny regeringsblok med S-SF i spidsen? Hvad der dog nok vil være for de allerfleste, hvis man også vil arbejde politisk for det?

 

Helt generelt må man sige, at der er sket et kvalitativt spring fra tidligere (i hvert fald formelt) at tage udgangspunkt i et menneskerettigheds argument om at beskytte de 2 personer der skal familiesammenføres fra tvangsægteskaber (Socialdemokraterne ved tilslutning til 24-årsreglen) og så til nu i 2010 at dreje sig om at beskytte samfundet mod indvandring af ”dårligt integrerbare eller økonomisk belastende mennesker” udefra gennem udelukkelse eller med S-SF-pointsaftalens blødere formulering: ”Retfærdige krav til integrationen” (S-SF i 2010).

 

Med tolkningen ”retfærdige også for individerne det handler om” så bliver opgaven for S-SF-lovgivning og praksis at gøre de faktiske vilkår der stilles til rådighed for den udefrakommende for at tilegne sig de forudsætninger som samfundet kræver, så rimelige, at motivationen for den enkelte i alle tilfælde vil være stærk nok til at vedkommende klarer de opstillede barrierer?

Altså kan der være god grund til at lave et nøjere eftersyn af begge aftaler og tjekke om der er vilje til at justere aftalerne, hvis der viser sig utilsigtede virkninger?.

 

Men det konkrete og sammenlignende opklaringsarbejde skal gøres nu, og for de kærestepar der ligger i farezonen især er det blodig alvor at få klarhed over VKO-kravene.  Men også for evt. utilfredse medlemmer af S og især SF  er det sikkert meningsfyldt når det drejer sig om at redde hvad reddes kan af den kærlighedsbaserede familiesammenføring, inden alle uretfærdighederne der kan ligge i dette tilsyneladende hastigt udformede forslag bliver frosset fast i en lovgivning under en ny regering. Og her kan det nok være en sund øvelse at tage sig en øjenåbner for alt det underforståede i de ovenstående ”aftaler”  ved eksempelvis i første omgang at gå ind på www.nyidanmark.dk/da-dk/Ophold/familiesammenfoering/familiesammenfoering.htm
og så forestil dig, at det jo må være det fundament som både VKO-points-aftalen og SF-S-pointsstystemet lidt mere eller mindre blot er bygget ovenpå jf S-SFaftalens ordlyd: "..supplere den hidtidige 24-årsregel med et pointssystem"

Har nogen herefter overskud så kan man jo også i www.nyidanmark.dk/da-dk/Ophold/familiesammenfoering/familiesammenfoering.htm gå ud i forspalten (bl.a. Vejledning af professionelle), foroven og til højre og klikke på nogle af de andre beslægtede emner. Og Som jeg har forstået S-SF-ledelsen, så vil man på nær starthjælpen mv (jf før) og pointssystemet for permanent opholdstilladelse, få det alt sammen uudtalt med i S-SF-udlændingepakken?
Og man kan spørge hvor meget af alt dette er blevet strammet endnu engang siden SF-SD-aftalen fra foråret 2008 og som vi uudtalt "får med i købet? 

Ærindet her har været opklaring af hvad de 2 aftaler indebærer.

 

Næste trin og det der giver mening til ovenstående er så en vurdering og debat om hvorvidt virkningerne af planerne alt i alt er et gode – eller i det mindste et i den givne situation med de 2 planer man nu har – et accepterbart ”nødvendigt onde” som jo er afhængig af hvorvidt man er en inkluderende blød human verdensborger der vil ”redde verden” eller en frygtsom og mistænksom kynisk ekskluderende nationalist der vil begrænse sig til at ”redde fædrelandet” fra ”de fremmede”– samt selvfølgelig om man selv i større eller mindre grad er et potentielt offer og kan ryge ud i en dissonans-situation.

Men udover valg af sådanne fortrinsvis værdipræmisser så  skal der selvfølgelig også tilføjes den opfattelse af hvordan verden og dens mennesker (og deres politiske partier) er og hvordan det vil udvikle sig – såvel hvis vi hver især bare lader stå til eller går sammen og foretager et bevidst valg om at handle politisk (eks gå til demo d. 8/12) – inden man kan konkludere (foreløbigt)

 

Alle uddybninger er velkomne og rettelses vil blive værdsat.

 

Afslutningsvis så vil jeg lige fortælle at det var en mail der inspirerede til ovenstående:

 

Hej alle. Jeg fik en ide til en lille aktion efter at have set Debatten på DR2 omVKOs nyeste tiltag udi social Apartheid. Mit forslag går i al sin enkelthed ud på at man fremstiller og derefter bærer et sort armbind med ens personlige pointtal! Held og lykke med udregningen af om du er god nok til det nye Danske Elitesamfund!

De Bedsteforældrehilsner Ulrich Skjoldborg Thy

 

Hermed videregivet til alle interesserede som et pædagogisk eksperiment. Men  husk at bruge dem på jeres venner med udenlandske rødder og/eller bekendtskaber fra de varme lande for evt. at se forskelle på kryds og tværs – tilsigtet eller ej.

 

Med venlig hilsen

Arne Hansen (taget turen med siden iranske flygtninge kom i 1985.)

Sønderjyllands Alle 35, 9900 Frederikshavn Danmark,

Tlf.(+45)98425542, mobil 30420818, post@arnehansen.net,

www.arnehansen.net, www.arnehansen.net/dialog, www.fmef.dk

 

Senest: Fra D. 2.12.10: Fakta om familiesammenføringer i Danmark – om tal og regler    http://www.arnehansen.net/111202Faktaom%20famsamKuhnauAegtUGrae.htm