Frederikshavn d. 18.09.97        (s. 1 af i alt 6)

 

Arne Hansen, medlem af Landsforeningen af Danske Flygtningevenner,  Sønderjyllands alle´35, 9900 Frederikshavn, tlf 98425542, email. arnehans@post3.tele.dk

 

Til Flygtningenævnets dokumentationsafdeling ved Erling Brandstrup til videre foranstaltning og herunder forelæggelse for Flygtningenævnet og dets enkelte medlemmer.

- og til Udlændingestyrelsens dokumentationsafdeling ved Hans Peitersen og Eva Singer til videre foranstaltning i Udlændingestyrelsen og Indenrigsministeriet,

- samt til Udenrigsministeriets Asienkontor ved Marianne Haugaard Thomsen til videre foranstaltning.

- og endvidere som orientering til DF..

 

Jeg har tidligere pr fax fremsendt følgende meddelelse:


                           Frederikshavn d. 6.08.97.

Kære venner (som er på  fax)

Jeg vil blot straks fortælle at jeg lige har modtaget rapporten  "Trygt? Nei!" af Bernt Hauge . Det er "Første delrapport fra en reise på Si Lanka i Mai 1997". Den angivne adresse er "Bernt Hauge, Rådgivningsgruppa, Prinsensgate 44, 7011 Trondheim, tlf (0047) 73523005,  faks 73529386"

Så ved andre der regner med at få den tilsendt (eller har modtaget den) det.

Der står på en vedlagt seddel, at rapporten kan bestilles på adressen til en pris af 150 (no)kr

 Jeg har om nødvendigt visse muligheder for at kopiere

hvis det er relevant. (men det er der jo udgifter ved.)

Med en hurtig hilsen

Arne Hansen, Sønderjylland Alle 35,9900 Fr.havn, tlf 98425542 (og fax, men kræver først tlf.opringning)

Arne Hansen

Imidlertid har jeg nu erfaret, at ingen fra Danmark har henvendt sig for at rekvirere rapporten. Det er jeg forundret over i betragtning af at det kan være liv eller død det drejer sig om i de sager De har et medansvar i afgørelsen af gennem fremskaffelse af relevant information - især når det er en mangelvare, som det er vedrørende de krigsområder udenfor Colombo , som udviste asylsøgere fra Danmark risikerer at måtte rejse til jævnfør, at den danske “Fact-Finding -mission” jo kun besøgte Colombo i sin tid.

 

Derfor fremsender vi her hele  Bernt Hauge´s rapport “Trygt? Nei!” - både på papir(bilag A) og  på diskette(B) - til videre foranstaltning. (Produktionsomkostninger er ca 100 kr excl. tidsforbrug). Rapporten kan også he ntes ned fra internet-adressen: http//login.icenet.no/~antal/s_extra.ht­ml (enten i  WordPerfect 5.1 eller som Word 7 format. I øvrigt er der en lænke, så man kan hoppe hertil fra en dansk hjemmeside med adressen http//home3.inet.tele.dk/arnehans/ )

 

Jeg betragter det ikke her som min opgave at anmelde eller referere rapporten, men læs selv side 1-2 med problemstillinger og s. 5 med hovedkonklusionen. Rapporten “Trygt? Nei!” er - med mit mangeårige kendskab til tamilske flygtninge og situationen for dem på Sri Lanka samt hvad jeg ved om forfatteren Bernt Hauge med hans mangeårige arbejde med tamilske flygtningesager i Norge - helt oplagt læsning for sagsbehandlerne i Udlændingestyrelsen og Flygtningenævnets medlemmer og asylsøgernes advokater. .

 

Derfor bør den på Flygtningenævnets liste over dokumenter og udleveres til nævnsmedlemmer og advokater. Rapporten er et oplagt og nødvendigt supplement til Udlændingestyrelsens Fact-Finding-rapport - alene af den grund at Hauge rapporterer fra de krigsområder, hvor udviste asylsøgere til den såkaldte “sikre Colombo-zone i syd” risikerer at havne i. - Også selvom den udviste hævdes at have familie i Colombo som han kan få beskyttelse hos,  da disse afgørelser desværre i en del tilfælde viser sig at hvile på falske påstande jvf f.eks. den sag som omtales af den tidligere underviser på Journalisthøjskolen i flygtningeproblematikken, Niels Rohleder, i lederen i dagbladet Information d. 25.07.97, som er vedlagt her som bilag C.

 

 

 

 

side 2

Rapporten “Trygt? Nei” bygger også på undersøgelser i Sri Lanka i maj 1997 og er altså det nyeste materiale der pt er til rådighed. Bernt Hauge har ikke været begrænset af et kommissorium med på forhånd fastlagte og begrænsende problemstillinger, men har kunnet forfølge de yderligere problemstillinger og spor, som også viste sig under opholdet. Bl.a beskriver Hauge situationen vest for Batticaloa, hvor der opholder sig 50000 “flydende” flygtninge.  Hauge har også fundet ud af , at der er rigeligt materiale indsamlet af menneskeretsgrupper på Sri Lanka og i Indien, som endnu ingen har været opmærksom på eller interesseret i at bruge. Og  Derfor vil jeg også opfordre Dem til at kontakte Bernt Hauge for uddybning og yderligere oplysninger af væsentlighed for at forstå hvorfor tamiler flygter fra borgerkrigen på Sri Lanka.

Adressen er: Bernt Hauge, Rådgivningsgruppa, Prinsensgate 44, 7011 Trondheim, Tlf 73523005, fax 7352 9386. Bernt Hauge private tlf er  004773941972 .

 

Rapporten indeholder såvel egne iagttagelser ude i marken såvel i Colombo som i de egentlige krigsområder, som så er suppleret med interviews med de involverede førstehåndsvidner og en analyse af den militære undtagelseslovgivningens mangel på retsbeskyttelse og enevældige praktisering. Hauge konkluderer, at der er en enorm og ukontrolleret magtkoncentration hos de militære myndigheder jvf at der ikke sker nogen retsforfølgelse af alle de (krigs)forbrydelser, der er begået (også) på regeringssiden.     Og endelig er der en historisk og samfundsmæssig redegørelse der giver en forståelse til udenforstående om hvordan situationen kan udvikle sig til noget så brutalt og farligt, som man flygter fra, hvis man kan. Bernt Hauge rapport gør selvfølgelig ikke krav på at fortælle hele sandheden vedrørende de aspekter, som fact-Finding rapporten og UNHCR-rapporter lader ligge.

--------------

Derfor vil jeg også gerne henlede opmærksomheden på endnu en norsk rapport der er på vej efter en studierejse til Sri Lanka også i maj 1997 og også i de områder udenfor Colombo, som udviste tamiler risikerer at være tvunget til at tage til. det drejer sig om advokat Geie. Ludvigsen, Handelens hus 3,, Grønnegate 83, postbox 1037, 9001 Tromsø, Tlf på arbeide. 77658441, fax 77683200. Hvis jeg modtager ønsker om at få rapporten fremsendt når den foreligger, så vil vi  gøre det.(Min adresse er Arne Hansen, Sønderjyllands Alle´35, 9900 Frederikshavn, tlf 98425542(tlf.svarer), Email: arne­hans@post3.tele.dk)

 

Netop spørgsmålet om hvorvidt udviste tamiler tvinges fysisk eller for at overleve materielt, at rejse til nordøstområder i krigstilstand bliver lemfældigt (i 1.udgave stod fejlagtigt “slet ikke”) behandlet i Fact-finding-rapporten, vel fordi det ligger udenfor kommissoriet. (Jeg havde ellers fremsendt nedennævnte Aruls notat herom) Hauge kan kun konkludere ud fra hvad han nåede at få indtryk af: "For disse asylsøkerne er ikke Colombo et trygt område. Det er et sted å flykte fra, ikke til.” (s. 64). Det støttes i Niels Rohleders artikel “Europa udviser tamiler” i Information d. 1.08.97(bi­lag D), hvor den norske organisation NOAS refereres for,  at “Tamiler fra nord og øst har ofte ingen reell mulighet til å opp seg i Colombo, men må reise tilbake til områder, hvor det netopp har vært eller er kamphandlinger”

 

Og netop for at få belyst spørgsmålet om de udviste reelle muligheder for at blive i Colombo tillader jeg mig igen at anmode om at det tidligere fremsendte notat af doctor Karunyan Arul fra d. 17.12.97 - vedlagt her som bilag E (og som var  nr 5 på min materialeliste af 22.04.97 - igen vedlagt her som bilag F) -  bliver sat på Flygtningenævnets dokumentationsliste - og Udlændingestyrelseens (sammen med A-D). Jeg har derfor vedlagt det igen her.

 

Når jeg ønsker Arul på listen, selvom notatet ikke er det sidste nye fra Sri Lanka, så er det fordi, jeg,  da jeg læste side 145 i Bernt Hauges rapport fra juli 97  under den 12-siders omtale af den store og velorganiserede tamilske hjælpeorganisation for flygtninge i Indien, OfERR, så at der står og jeg citerer: “Øverste ansvarshavende lege, Dr Arul Karunayan, endrokrinologist i California, er stadig(til stadighed, ah) i kontakt med os, på telefon, faks og E-mail.”

Det er jo netop den tamil, som skrev det notat af 17.12.96, som vi sendte til jer til videre brug. Og som vi(Jan Kiis) havde fået anbefalet af Folkekirkens Nødhjælps asienkoordinator Klaus Løkkegårds assistent Steffen Erik Rasmussen , der bl.a.. Henviste til Karunyan Arul og OfERR , ProTEG mfl. jvf Steffen Erik Rasmussens brev af 27.11.96 til tamilerne i Hjørring/Jan Kiis. Rasmussen skriver - og jeg citerer.

side 3

 

  “Kære venner. Mange tak for jeres fax dateret d. 26.nov. 1996. Det glæder os at I arbejder via saglige metoder for at stoppe hjemsendelsen af tamiler indtil den danske delegation ved selvsyn har indhentet de nødvendige oplysninger. Ifm jeres arbejde med at hente valide oplysninger fremsender vi hermed opdateret materiale fra vores partner-organisation i Tamil Nadu: OfERR (=Organisation for Eelam refugees rehabilitation), IIIrd floor, 14, sait Colony, 1.Street, Madras , 600 008, tamil Nadu, INDIA, tlf 0091 44826 1063, fax 0091 44825 0226.

­Vi kender desværre ikke noget til de andre spørgsmål i brevet vedr. tilladelser/regler for tamilers ophold i Colombo og visum/pas-regler. Men vi sender jer her adressen til en tamiler i USA, som helt sikkert kender til disse forhold, og så må I selv kontakte ham. Adressen er:

Doctor Karunyan Arul, 44469,   Tenth Street West, Lancaster, California 93534, USA, Home telephon:

805942 0120, Work Telephone: 805.945 2783, Faxnumber: 805 940 8080.

 

I kan også forsøge at kontakte OfERR direkte vedr. de spørgsmål. Hvis I får nogle konkrete tilbagemeldinger om reglerne og situationen i Colombo, må I gerne sende en kopi til os, som vi kan bruge i vores oplysningsarbejde.

På forhånd tak.

Med venlig hilsen

Steffen Erik Rasmussen, Assistent til Klaus Lykkegård, Asien-gruppen”

 

 Det var Folkekirkens Nødhjælps Asien-koordinator Klaus Lykkegårds artikel i Information 14.11.96, (jvf bilag G) der bevirkede Jan Kiis henvendelse. Den artikel mener jeg sammen med Aruls bør indgå i Udlændingestyrelsens og Flygtningenævnets dokumentationsmateriale til fremme af et alsidigt facetteret og nuanceret grundlag at træffe beslutninger på - Også for at fremme udenforståendes tillid til institutionen.

Jeg troede at Folkekirkens Nødhjælps autoritet bagved var nok til at Arul kom på listen. Siden har jeg også observeret, at Folkekirkens Nødhjælps formand, advokat Stig Glent-Madsen  er næstformand i Dansk Flygtningehjælp, hvilket vel må borge for et seriøst engagement fra Folkekirkens Nødhjælps side. Af den vej må det være muligt at skaffe opdaterede oplysninger(og få bekræftet Bernt Hauges oplysninger) om situationen på Sri Lanka af den ovennævnte organisation OfERR.

 

Når jeg nu ønsker de ovennævnte papirer på Flygtningenævnets og Udlændingestyrelsens dokumentationsliste, så skyldes det i høj grad at følgende, for mig at se, underlødige papir er kommet med på Flygtningenævnets dokumentliste som nr 216 “ telefax fra Danmarks faste mission i Geneve af 20. februar 1997 om UNHCR´s aktuelle vurdering af forholdene for tamiler på Sri Lanka.”

Det må være den famøse fax af 20.02.97 hvor UNHCR-repræsntanten  - selvom han/hun udtrykkeligt ikke har læst Refuge Council-rapporten - lader sig bruge af Indenrigsministeriet til at lukke munden på retsudvalget ved at udtale (ifølge Karen Skipper): “Man har endnu ikke læst den  (british Refugee Council-rapporten, ah). UNHCR har imidlertid ikke modtaget alarmerende oplysninger fra kontoret i Colombo om at forholdene for tamiler på Sri Lanka skulle være ændret til det værre”.

 

Og det jeg i øvrigt  - men usystematisk - har læst fra UNHCR imponerer mig ikke som lektor i historie og samfundsfag - jvf også at  UNHCR-udtalelserne i Fact-Finding-rapporten er iøjnefaldende netop ved  at UNHCR ikke har observeret ret meget overhovedet. Dette kan være forståeligt, når man får at vide, hvordan UNHCR-ansatte - uden for referat - føler sig presset til at leve op til forventninger om ikke at lægge hindringer i vejen for de toneangivende landes flygtningepolitiske interesser.

 

 Derfor må bl..a Arul og nu Hauge være et tiltrængt supplement. Aruls notat drejer sig kun om 3 men meget velstrukturerede sider, som vidner om dyb indsigt i situationen.

Det må være muligt at skaffe et nyt notat fra Arul  og den hjælpeorganistion, OfERR , som må have fingeren på pulsen. 

 

 

s.4

 

Hvis det skulle vise sig, at Flygtningenævnet og  Udlændingestyrelsen ikke vil sørge for det, så må det være en udfordring til Dansk Flygtningehjælp, at skaffe sine udpegede nævnsmedlemmer de relevante informationer for at de kan gøre deres arbejde ordentligt?

(Røde Kors  kan desværre ikke udlevere sin dokumentation, hvis man skal kunne arbejde i Sri Lanka med regeringens accept, skrev Jørgen Poulsen til mig i efteråret 1996).

 

Det drejer sig også om at skaffe informationer fra andre velrenomerede enkeltpersoner som nyder udbredt tillid p.g.a deres upartiske ekspertise og retlinethed som f. eks. den erfarne forsvarsadvokat Ponnambalam.(jvf brevet af 22/4 nr 2), og som Fact-Finding-missionen ikke fandt tid til at møde i Colombo. Hvis myndighederne ikke vil lytte til herboende velrenomerede tamilers kilde-anbefalinger, så fortæller man dem, at man ikke har tillid til dem.  Og så bliver det som dansker svært at argumentere overfor dem med at det danske system med Flygtnignenævnet efter bedste evne forsøger at være retfærdigt. (Og det går i næste omgang ud over integrationsarbejdet, når  tilliden til myndighederne får et knæk.)

 

Jeg bemærker på den liste over Flygtningenævnets dokumenter, som jeg er glad for at have modtaget, at nr 220-222 er nye for mig ukendte dokumenter. Jeg vil derfor gerne anmode om at få dem tilsendt og håber det kan lade sig gøre snarest.

 

Jeg antager i øvrigt, at det hører med til dokumentationsafdelingernes opgaver - som jo tilfældet var med informationsindsamlingen af Fact-Finding-missionen i Sri Lanka - af egen drift at indsamle oplysninger løbende og at registrere tilsendte oplysninger med det formål at danne sig et nuanceret  overblik over situationen og dens udvikling - hele vejen rundt.

 

I øvrigt hører vi ofte klager over at advokaternes sags-forberedelse har været mangelfuld. Forhåbentligt har det ikke meget at gøre med bias i de dokumenter der stilles til rådighed? Men det må være et yderligere argument for at sætte de ønskede rapporter og notater på jeres dokumentationsliste.

 

I øvrigt så må det for alle parter være utilfredsstillende, at der foreligger så få oplysninger om hvilken skæbne der er overgået de udviste tamiler efter at de har forladt lufthavnen. Vedr. myndighedernes ligegyldighed overfor om udvisningen sker under sikre (og værdige) forhold som konventionen kræver (og som vi vil forstå som at være i god behold på årsdagen for udvisningen og uden men fra traumatiske oplevelser i løbet af dette første år efter udvisningen), - ja så kommer man til at tænke på nobelpristageren Gunnar Myrdals tankevækkende formulering “Al uvidenhed er oppurtunistisk”.

Jo strammere asylkravene tolkes desto mindre bør skråsikkerheden om at man ikke har begået justitsmord så være og jo større er derfor  behovet for at få undersøgt de udvistes skæbne.

 

Bør Flygtningenævnet ikke kræve at Indenrigsministeren laver en aftale med en neutral organisation  - måske UNHCR - om at følge de udviste asylsøgere i et årstid, så den nuværende store - men ifølge danske myndigheder unødige frygt og usikkerhed kan blive fjernet - eller i stedet asyl- og udvisningspraksis tilpasset de faktiske forhold.

 

 

Til underbygning af behovet for løbende at følge de udvistes skæbne har jeg som bilag H vedlagt en tidligere rapport fra d. 21.03.97 også med Bernt Hauge som forfatter: “Notat vedr. behandlingen af tamilske asylsøkere”(nr 9 på mit tidligere men her vedlagte papir fra 22/4) Den går på norske forhold men hans fundne manglende focusering på begrundelsen for asylsøgningen kunne måske også være galt i Danmark? - specielt når mange afvises med standardbegrundelsen utroværdighed pga skiftende og usandsynlig forklaringer. Dels kan det være sagsbehandlernes manglende indsigt i den situation som asylsøgeren har gennemgået og oplever sig i. Og i høj grad kan det skyldes dårlig tolkning, noget som mange asylsøgere klager over, men oftest uden at kunne trænge igennem . Og nogle har oplevet  situationen som helt grotesk, når de skal skrive under på at tolkningen er korrekt uden at kunne vide det. Det kan et argument for at informere de relevante sagsbehandlere om indholdet i bilag H?

 

s. 5

 

Var det ikke en ide, at Flygtningenævnet, som den ansvarlige minister jo tørrer det politiske ansvar af på, foranstalter at uafhængige fagfolk f.eks. fra Det Danske Center for Menneskeretigheder eller  universiteterne undersøge tolkningen og sagsbehandlingen i øvrigt - (samt de udvistes skæbne jvf ovenfor)?

 

Til opdateringen af dokumentlisten vedlægges nogle korte udtalelser fra Amnesty International:

- 4. march 1997 Arming The torturers: Electro -s Torture And the Spread og Stun tecknologi, (bilag I)

 

- 19. marts 97 Refugees: Governments Callous about fate of Refugees (J)

 

- 30 may Refugees: human rights have no borders, (K)

 

 

- 27. june 1997 Sri Lanka: Decision to Wind up Human Rights Task Force could jeopardice welfare of detainees.(L)

 

- 22. july 1997 Sri Lanka. Tamil tigers leaders should account for latest killings. (M)

 

- 3. sept 1997 Sri Lanka: Justice will not be done unless commissions of inquiry into past violations are made public.(M2)

 

- 4. sept 1997 Sri Lanka: Amnesty I..welcomes news that reports of commissions will be made public(M3)

 

Endelig vedlægger jeg 2 papirer som jeg har rekvireret fra Udenrigsministeriets Asienskontor, og som venligst er fremsendt til mig af Marianne Haugaard Thomsen. Det drejer sig  dels om Sri Lanka-delen(afsnit 317-328 af “Rapport fra FN´s meneskerettighedskommissions nedsatte “Working-Group on enforced or involuntary disappearences”.(Se bilag N) Samt i det hollandske EU-formandskabs indlæg om menneskeretskrænkelser i hele verden (se bilag O)

 

Altså skal jeg på vegne af Landsforeningen af Danske Flygtningevenners Sri Lanka-arbejdsgruppe opfordre til at sætte ovennævnte bilag A-N på listen over dokumenter, som distribueres til nævnmedlemmer og advokater m.fl.

 

Jeg har på vegne af Landsforeningen af Danske Flygtningevenners arbejdsgruppe vedr. asylsøgere fra Sri Lanka været i kontakt med lederen af Dansk Flygtningehjælps asylafdeling i denne sag og blev opfordret til at rette direkte henvendelse til Flygtningenævnet vedr. ovenstående ønsker.

 

Med venlig hilsen

Arne Hansen, som medlem af LDF´s Sri-Lanka-arbejdsgruppe mm.

Sønderjyllands Alle´35, 9900 Frederikshavn, tlf 98425542, email. arnehans@post3.tele.dk

 

Andre medlemmer er bl.a.

Jens Chr. Seeberg, formand for LDF, Solbakken 9, 4400 Kalundborg tlf/fax 53501332,

E-mail: jsee­berg@post3.tele.dk

Selvakumar T. Porsvænget 7,2, 7400 Herning, tlf/fax 97125593

Kiis, Jan , Rimmens Alle´12, 9900 tlf  40638077

 

Vedlagt bilagsliste:

 

 

 

 

 

s. 6

 

Bilags liste: (til Arne Hansens følgebrev til Hauge: Trygt? Nei!: Frederikshavn d. 17.09.97 Til Flygtningenævnets dokumentationsafdeling..med afsenderadresse: Arne Hansen, Sønderjyllands alle´35, 9900 Frederikshavn, tlf 98425542, email. arnehans@post3.tele.dk)

 

A-B:  Bernt Hauge´s rapport “Trygt? Nei!” - både på papir(bilag A)

B: og  på diskette(B).Rapporten kan også hentes ned fra internet-adressen: http//login.icenet.no/~antal/s_extra.ht­ml (enten i  WordPerfect 5.1 eller som Word 7 format. I øvrigt er der en lænke, så man kan hoppe hertil fra en dansk hjemmeside med adressen http//home3.inet.tele.dk/arnehans/ )

 

C: Niels Rohleder, i lederen i dagbladet Information d. 25.07.97, som er vedlagt her som bilag C.

 

D: Niels Rohleders artikel “Europa udviser tamiler” i Information d. 1.08.97(bi­lag D)

 

E: notat af doctor Karunyan Arul fra d. 17.12.97 - vedlagt her som bilag E (og som var  nr 5 på min

 

F: materialeliste af 22.04.97 - igen vedlagt her som bilag F)

 

G: Klaus Lykkegårds artikel i Information 14.11.96, (jvf bilag G

 

bilag H: rapport fra d. 21.03.97 også med Bernt Hauge som forfatter: “Notat vedr. behandlingen af tamilske asylsøkere”

 

 Amnesty International:

- 4. march 1997 Arming The torturers: Electro -s Torture And the Spread og Stun tecknologi, (bilag I)

 

- 19. marts 97 Refugees: Governments Callous about fate of Refugees (J)

 

- 30 may Refugees: human rights have no borders, (K)

 

- 27. june 1997 Sri Lanka: Decision to Wind up Human Rights Task Force could jeopardice welfare of detainees.(L)

 

- 22. july 1997 Sri Lanka. Tamil tigers leaders should account for latest killings. (M)

 

- 3. sept 1997 Sri Lanka: Justice will not be done unless commissions of inquiry into past violations are made public.(M2)

 

- 4. sept 1997 Sri Lanka: Amnesty I..welcomes news that reports of commissions will be made public(M3)

 

N: Sri Lanka-delen(afsnit 317-328 af “Rapport fra FN´s meneskerettighedskommissions nedsatte “Working-

Group on enforced or involuntary disappearences”.(Se bilag N)

 

O: hollandske EU-formandskabs indlæg om menneskeretskrænkelser i hele verden (se bilag O)

 

Arne Hansen

 

 

 

 

 

 

(ordret afskrift:)

Udlændingestyrelsen

 

Arne Hansen

Sønderjyllands Alle´35

9900 Frederikshavn                 

23 sept. 1997

Dokumentationskontoret

Sagsbehandler HAP

 

Kære Arne Hansen.

Ved brev af 18.september 1997 har De fremsendt diverse materiale om situationen i Sri Lanka, herunder den af Bernt Hauge udfærdigede rapport fra en rejse på Sri Lanka i maj 1997. Udlændingestyrelsen takker for det fremsendte, som vil indgå i styrelsens dokumentationsmateriale..

 

Af Deres brev sd. 2 4.afsnit, fremgår, at spørgsmålet om hvorvidt tamiler tvinges til at rejse til de nordøstlige dele af Sri Lanka slet ikke behandles i Udlændingestyrelsen oh Dansk Flygtningehjælps fælles rapport fra fact - finding missionen i februar/marts 1997. Jeg skal i den anledning henvise til rapportens side 15 nederst og side 16 øverst, hvoraf det fremgår, at spørgsmålet i høj grad har været berørt.

 

Kopi af dette brev er tilsendt Flygtningenævnet og Dansk Flygtningehjælp.

 

Med venlig hilsen

 

Hans Peitersen

(underskrift)

 

 

 

 

 

 

Udlændingestyrelsen    Tlf 35366600    Tidsbestilling  ...........

Ryesgade 53                        Telefontid: 9.00-12.00                              35361333

2100 København Ø                                                                                                                                                 Telefax: 35308570                  8.30-12.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fr.havn d. 24.09.97

Arne Hansen, Sønderjyllands Alle´35, 9900 Frederikshavn

Kære Hans Peitersen.                                    arnehans@post3.tele.dk

 

Tak for det hurtige svar 23.sept. med tilsagnet om at lade det fremsendte indgå i styrelsens dokumentationsmateriale.

 

Samtidig undskylder jeg at jeg i sidste omgang overså de 7 til 11 linier (0,5 % af de 66 sider ) om hvorvidt udviste tamiler tvinges fysisk eller for at overleve materielt, til  at rejse til de nordøstlige dele af Sri Lanka. Jeg havde nemlig i mit første udkast skrevet “lemfældigt behandlet” i stedet for det beklagelige usandfærdige ”slet ikke behandlet”.

 

Må jeg i forbifarten henlede opmærksomheden på, at jeg på s. 4. skrev:

Jeg bemærker på den liste over Flygtningenævnets dokumenter, som jeg er glad for at have modtaget, at nr 220-222 er nye for mig ukendte dokumenter. Jeg vil derfor gerne anmode om at få dem tilsendt og håber det kan lade sig gøre snarest.

Jeg vil dog også gerne have tilsendt nyere, som jeg ikke allerede har - bl.a “rapport af 4. marts 1997 fra U.S committee for Refugees: Report on Internal Displacement og evt. nyere herfra.

 

Med venlig hilsen

Arne Hansen

 

 

Fr.havn d. 24.9.97

Kære Hans Peitersen

Jvf tidligere fax i dag så vil jeg bede Dem se bort fra anmodningen om materiale , da jeg i skyndingen overså, at dette ønske kun angik Flygtningenævnet og henviste til netop Flygtningenævnets liste, så ekspeditionen vil være besværligere for Udlændingestyrelsen?

Med venlig hilsen

Arne Hansen