26.11.97 Indenrigsministerens afslag på humanitært ophold til Thaya

INDENRIGSMIMSTERIET

Udlændingeafdelingen

CHRISTIANSBORG SLOTSPLADS I 1218 KØBENHAVN KJRE - l 3 3 3 /..........

1. udlændingekontor

Journ.1-73-017.187

Kebenhavn, den 26. nov. 1997

+bilag.Advokat.............

Ved brev af 2. januar 1996 stadfæstedé Indenrigsministeriet en afgørelse truffet af Udlændingestyrelsen den 21. september l995, hvorved Deres klient, den srilankanske statsborger Thayaparan Karuntharajah, blev meddelt afslag på en ansøgning om opholdstilladelse i medfør af udlændingelovens paragraf 9, stk. 2, nr. 1, og nr.

4.Ved breve af l4. februar og 2l. marts 1996 afslog Indenrigsministeriet at genoptage behandlingen af Deres klients sag vedrørende udlændingelovens paragraf 9, stk. 2, nr. l, og nr. 4.Ved brev af l. maj l997 stilet til Udlændingestyrelsen og f.remsendt til Indenrigsministeriet til orientering, har De på vegne af Deres klient anmodet om, at den pågældendes sag genoptages vedrørende udlændingelovens paragraf 9, stk. l, nr. 2, og nr. 4.De har til støtte for Deres genoptagelsesanmodning bla. anført, at Deres klient ikke har kontakt til sin farbroder. I den forbindelse henviser De til, at det fremgår af Flygtningenævnets brev af 12. april l996, at Deres klients farbroder flygtede fra Jaffna-halvøen i forbindelse med de srilankanske myndigheders indtagelse af området. .De har endvidere anført, at Deres klients farmoder er indrejst i Danmark, hvor hun skulle have modtaget udvidet besøgsvisum. Endvidere har De anført, at Deres klients fader er udstationeret som ingeniør i Saudi-Arabien i flere måneder ad gangen. Endelig har

De henvist til forholdene for tamiler i Sri Lanka, samt til at Deres klient vil blive anholdt ved en tilbagevenden til Sri Lan- ka.Ved brev af 6. juni l997 fremsendte Udlændingestyrelsen Deres brev af l. maj 1997 til videre foranstaltning.Ved brev af 14. juli 1997 fremsendte De en udtalelse af 20. juni 1997 fra skoleinspektør ........... samt et afgangsbevis fra ......skolen i Hjørring.Ved brev af 6. august 1997 meddelte Indenrigsministeriet afslag på, at Deres klient kan opholde sig her i landet under sagens behandling.Indenrigsministeriet har fra Udlændingestyrelsen modtaget en udtalelse i sagen. En kopi heraf vedlægges til Deres orientering.Ved brev af 4. september 1997 bragte De sagen i erindring.Ved telefonisk henvendelse den 15. september 1997 anmodede De om, at få fremsendt sammen med ministeriets afgørelse en kopi af Indenrigsministeriet retningslinier af 15. maj 1995 til Rigspolitichefen, afdeling E, vedrørende retningslinier for behandling af sager efter udlændingelovens paragraf 9, stk. 2, nr. 4, hvor udsendelse af asylansøgere, der er meddelt afslag på ansøgning om asyl og eventuelt tillige på ansøgning om humanitær opholdstilladelse ikke for tiden er mulig. Det ønskede materialé vedlægges til Deres orientering.Ved breve af 14. september og 30. oktober 1997 rettede Deres klient henvendelse til Indenrigsministeriet. Kopi af brevene vedlægges til Deres orientering.Indenrigsministeriet skal hermed meddele Dem, at ministeriet ikke finder grundlag for at genoptage behandlingen af Deres klients sag vedrørende paragraf 9, stk. 2, nr. l, og nr. 4.Indenrigsministeriet har herved lagt vægt på, at Deres breve af 1. maj og 14. juli l997 ikke indeholder nye væsentlige oplysninger af betydning for Indenrigsministeriets behandling af sagen.Indenrigsministeriet finder ikke, at den omstændighed, at Deres klients farmoder er eller har været her i landet på udvidet besøgsvisum kan begrunde sagens genoptagelse.For så vidt angår det af Dem anførte vedrørende oplysningerne i Flygtningenævnets brev af 12. april 1996 vedrørende Deres klients farbroder skal Indenrigsministeriet bemærke, at disse oplysninger stammer fra flere dokumenter, som ministeriet var i besiddelse af, da ministeriet den 14. februar 1996 meddelte Deres klient afslag på.opholdstilladelse i medfør af udlændingelovens paragraf 9, stk. 2, nr. l, og nr. 4. I den forbindelse fremsendte Indenrigsministeriet de pågældende dokumenter til Flygtningenævnet til eventuel videre foranstaltning, hvorefter Flygtningenævnet den 12. april 1996 afslog at genoptage Deres klients asylsag.For så vidt angår det af Dem anførte vedrørende forholdene for tamiler i Sri Lanka, samt at Deres klient må påregne at blive anholdt ved en tilbagevenden til Sri Lanka, skal Indenrigsministeriet bemærke, at såvel Udlændingestyrelsen som Flygtningenævnet ved behandlingen af Deres klients asylsag har taget stilling til spørgsmålet om, hvorvidt Deres klient risikerer forfølgelse ved en tilbagevenden til sit hjemland. Indenrigsministeriet har ingen kompetence vedrørende sager om asyl, jf. udlændingelovens paragraf 46, stk. 2, jf. g 53 a, stk. l.

Såfremt Deres klient ikke allerede er udrejs.t, påhviler det den pågældende at udrejse af landet straks.

Med venlig hilsen

Lone Moberg Kri

(Bilag)

Udlændingestyrelsen

Indenrigsministeriet, Udlændingekontoret 1-73-017.187.

Indgået i 1. Udlændingekonmtot 15.aug.97

Tilbagesendes til Indenrigsministeriet, idet Udlændingestyrelsen kan henholde sig til sin afgørelse af 21.09.1995

Styrelsen har ikke fundet, at der i advokat .....s brev af 14.07.1997 til Indenrigsministeriet er anført omstændigheder, der kan begrunde en ændret stillingtagen til sagen.

Sagens akter vedlæggges.

Der henvises til j. nr. 1-73-017.187

Udlændingestyrelsen, den 14 aug. 1997

Med venlig hilsen

...................

........................