dokument.gif (2547 bytes)

Grundlovsdag 1998

ÅBENT BREV TIL FOLKETINGET

Forhandlingerne i Folketinget om regeringens lovforslag på integrations- og udlændingeområdet er nu på vej ind i sin afgørende fase.

Selvom der på integrationsområdet er forslag om en række positive tiltag i form af udvidelse af integrationsperioden til tre år, integrationstilbud til nyankomne indvandrere, øgede ressourcer til danskundervisning af voksne og øget kommunalt ansvar, så bryder lovforslagene på afgørende punkter med grundholdninger, som vi normalt er stolte af her i landet: Lige rettigheder og pligter for landets borgere og solidaritet med de udsatte grupper i samfundet.

Fire elementer i lovforslagene bryder med disse grundholdninger:

For det første er der tale om ændringer, hvor der er stor tvivl om deres forenelighed med en række internationale konventioner.

For det andet er der tale om indgreb, hvis langsigtede effekter for udviklingen i det danske samfund er stærkt bekymrende. Indførelsen af forskelsbehandling overfor en gruppe i samfundet, som i forvejen er under pres vil kunne forstærke diskriminationen af disse mennesker andre steder i samfundet. Indførelse af forskelsbehandling overfor én gruppe kan også bane vejen for forskelsbehandling af andre udsatte grupper.

Lige mennesker, lige ydelser

Til nytilkomne flygtninge og indvandrere opererer lovforslaget med en introduktionsydelse, der for enlige er ca. 2.000 kr. lavere og for forsørgere ca. 2.300 kr. lavere end for danskere, der modtager kontanthjælp efter bistandsloven. Dette bryder med det hidtil gældende grundprincip om ensartede minimumsydelser til alle, der retmæssigt opholder sig i Danmark. Hvorfor skulle denne gruppes behov for forsørgelse være mindre end andre borgeres i samme livssituation?

Forskelsbehandlingen gør de nytilkomne til B-borgere, med risiko for at styrke en oplevelse af at være marginaliseret og udstødt.

Stavnsbåndet er ophævet

Et andet element i forslaget er mulighed for reduktion eller bortfald af forsørgelseshjælp til flygtninge, der ikke bliver boende i den kommune, de visiteres til. En sådan stavnsbinding af flygtningene og indvandrerne i hele den treårige introduktionsperiode er et alvorligt indgreb i den fri bosætningsret og på kant med diskriminationsbestemmelser og konventionssikrede rettigheder.

De nytilkomne risikerer at blive tvangsplaceret i kommuner, hvor de er uønskede, og der er ikke klagemuligheder.

Arrangerede ægteskaber er ikke tvangsægteskaber

For at undgå misbrug af udlændingelovens regler foreslår regeringen at arrangerede ægteskaber ikke skal kunne danne grundlag for opholdstilladelse.

Der bør her skelnes mellem tvangsægteskaber og arrangerede ægteskaber.

Der er tale om tvang, hvis en eller begge parter mod deres vilje tvinges ind i et ægteskab.Arrangerede ægteskaber er ikke nødvendigvis indgået ved tvang, men er en helt almindelig måde at indgå ægteskab på i mange kulturer, hvor ægteskabets indgåelse i højere grad end her er et slægts- og familieanliggende.

Alle skal have ret til at indgå ægteskab her i landet

En af de foreslåede ændringer til udlændingeloven er at afskaffe adgangen for asyl-ansøgere til at indgå ægteskab her i landet. Hensigten er at dæmme op for de såkaldte proformaægteskaber, som alene indgås for at opnå opholdstilladelse. Spørgsmålet er om omfanget af dette misbrug berettiger til noget så radikalt, som et decideret forbud - der findes andre veje.

At forhindre en bestemt gruppe mennesker i at gifte sig er diskriminerende og krænker grundlæggende menneskerettigheder, som værner om retten til at stifte familie.

Alle mennesker bør være lige

Vi finder det stærkt bekymrende, at de principielle aspekter i disse indgreb ikke indtil nu har haft vægt i debatten.

Vi håber, at vi kan få genrejst drøftelsen om disse elementer i lovforslagene.

Danmark er som en del af det internationale samfund midt i en proces, hvor evnen til at opretholde sammenhold og solidaritet i samfundet er en af de største udfordringer.

Den måde, vi som stat og borgere behandler flygtninge og indvandrere her i landet, kan være afgørende for den fremtidige udvikling.

Introduktion af forskelsbehandling fra statens side over for flygtninge og indvandrere vil med meget stor sandsynlighed medvirke til at sætte det fælles ansvar under pres med risiko for opsplitning af samfundet.

Vi håber, at fornyede alvorlige overvejelser vil føre til, at de diskriminerende elementer i lovforslaget fjernes, samtidig med at de positive tiltag fastholdes.

Underskrivere: Amnesty International, Arbejderbevægelsens Internationale Forum, BUPL, Calabash Association, Caritas Danmark, Dansk Flygtningehjælp, Dansk Forfatterforening, Danske Kvinders Nationalråd, Dansk Magisterforening, Dansk Socialrådgiverforening, Dokumentations- og rådgivningscenter om Racediskrimination, FN-forbundet, Folkekirkens Nødhjælp, HK/Danmark, Ibis, IND-sam, KAD - Kvindeligt Arbejderforbund i Danmark, Landsforeningen for bøsser og lesbiske, Mellemfolkeligt Samvirke, Mosaisk Trossamfund, Nævnet for Etnisk Ligestilling, Red Barnet, Restaurations- og Bryggeriarbejder Forbundet, SID - Specialarbejderforbundet i Danmark, Socialpolitisk Forening, Ungdomsringen, UNG-sam og Ægteskab Uden Grænser.