Amsterdam-traktaten i uddrag af relevans for asylpolitik som bilag til Arne Hansens artikel om Amsterdam-traktaten og flygtninge.

Bemærk at denne scannede udgve kan indeholde fejllæsninger af enkelte bogstaver som er overset ved korrekturlæsning)


(side 44-45 i Folketingets EU-oplysnings endelige udgave)

Amsterdam-traktatens artikel 61-67:

Afsnit IV (Ams. Afsnit llla): Visum, asyl, indvandring og andre politikker i forbindelse med den fri bevægelighed for personer

Artikel 61 (Ams. Artikel 73 1)

Med henblik på gradvis at indføre et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed vedtager Rådet a) inden fem år efter Amsterdam-traktatens ikrafttræden foranstaltninger, der skal sikre fri bevægelighed for personer i overensstemmelse med artikel 14 (tidligere artikel 7 A), og i forbindelse hermed direkte tilknyttede ledsageforanstaltninger vedrørende kontrol ved de ydre grænser, asyl og indvandring i henhold til artikel 62, nr. 2) og 3), og artikel 63, nr. 1), litra a) og nr. 2), litra a) (Ams. artikel 73 J, nr. 2 og 3, og Ams. 73 K, nr. 1, litra a), og nr. 2), litra a», samt foranstaltninger med henblik på at forebygge og bekæmpe kriminalitet i henhold til artikel 31 litra e) (Ams. artikel K.3, litra e», i traktaten om Den Europæiske Union b) andre foranstaltninger vedrørende asyl, indvandring og beskyttelse af tredjelandsstatsborgeres rettigheder i henhold til artikel 63 (Ams. artikel 73 K)

c) foranstaltninger vedrørende civilretligt samarbejde i henhold til artikel 65 (Ams. artikel 73 M)

d) passende foranstaltninger til fremme og udbygning af administrativt samarbejde i henhold til artikel 66 (Ams.

artikel 73 N)

e) foranstaltninger inden for politisamarbejde og retligt samarbejde vedrørende kriminalsager, der tager sigte på et højt sikkerhedsniveau gennem forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet i Unionen i henhold til bestemmelserne i traktaten om Den Europæiske Union.

27

Artikel 62 (Ams. Artikel 73 J

Rådet vedtager efter fremgangsmåden i artikel 67 (Ams. artikel 73 0) og inden fem år efter Amsterdamtraktatens ikrafttræden:

1. foranstaltninger med henblik på i overensstemmelse med artikel 14 (tidligere artikel 7 A) at sikre, at personer, uanset om de er unionsborgere eller tredjelandsstatsborgere, ikke kontrolleres ved passage af de indre grænser

2. foranstaltninger vedrørende passage af medlemsstaternes ydre grænser, hvori der fastlægges

a) standarder og procedurer, som medlemsstaterne skal følge ved udøvelse af personkontrol ved disse grænser

b) visumregler for forventet ophold i højst tre måneder, herunder

i) listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum, når de passerer de ydre

grænser, og dem, hvis statsborgere er fritaget for dette krav

ii) procedurer og betingelser for medlemsstaternes udstedelse af visa

iii) ensartet udformning af visa

iv) regler om et ensartet visum.

3. foranstaltninger vedrørende de betingelser, på hvilke tredjelandsstatsborgere frit kan rejse inden for medlemsstaternes område i højst tre måneder.

Artikel 63 (Ams. Artikel 73 K)

Rådet vedtager efter fremgangsmåden i artikel 67 (Ams. artikel 73 0) og inden fem år efter Amsterdamtraktatens ikrafttræden:

1. foranstaltninger vedrørende asyl i overensstemmelse med Genéve-konventionen af 28. juli 1951 og protokollen af 31. januar 1967 om flygtninges retsstilling og andre relevante aftaler, inden for følgende områder: a) kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger i en af medlemsstaterne

b) minimumsstandarder for modtagelse af asylansøgere i medlemsstaterne

c) minimumsstandarder for tredjelandsstatsborgeres opnåelse af status som flygtninge

d) minimumsstandarder for procedurer i medlemsstateme for tildeling eller fratagelse af flygtningestatus

2. foranstaltninger vedrørende flygtninge og fordrevne på følgende områder:

a) minimumsstandarder for midlertidig beskyttelse af fordrevne fra tredjelande, der ikke kan vende tilbage til

deres hjemland, og for personer, der i øvrigt har behov for international beskyttelse b) fremme af en ligelig fordeling mellem medlemsstaterne af indsatsen med hensyn til modtagelse af flygtninge og fordrevne og følgerne heraf

3. foranstaltninger vedrørende indvandringspolitikken på følgende områder:

a) betingelser for indrejse og ophold og standarder for procedurer for medlemsstaternes udstedelse af

langtidsvisa og opholdstilladelser, bl.a. med henblik på famillesammenføring

b) ulovlig indvandring og ulovligt ophold, herunder repatriering af personer med ulovligt ophold27 Som følge af denne bestemmelse ophæves artikel 1 OOC og I 00 D i TEF

44

4. foranstaltninger til definition af de rettigheder og betingelser, hvorefter tredjelandsstatsborger@ lovligt ophold i en medlemsstat, kan opholde sig i andre medlemsstater.

Foranstaltninger, der vedtages af Rådet i medfør af nr. 3) og nr. 4), er ikke til hinder for, at den enl medlemsstat på de pågældende områder opretholder eller indfører nationale bestemmelser, der £ med denne traktat og internationale aftaler.

Foranstaltninger, der vedtages i medfør af nr. 2, litra b), nr. 3, litra a), og nr. 4), er ikke omfattet af ovennævnte frist på fem år.

Artikel 64 (Ams. Artikel 73 L)

1. Dette traktatafsnit er ikke til hinder for, at medlemsstaterne kan udøve deres beføjelser med hensyn til opretholdelse af lov og orden og beskyttelse af den indre sikkerhed.

2. Hvis en eller flere medlemsstater står over for en nødsituation i form af en pludselig tilstrømning af tredjelandsstatsborgere, kan Rådet, med forbehold af stk. 1, med kvalificeret flertal på forslag af Kommissionen vedtage midlertidige foranstaltninger af højst seks måneders varighed til fordel for de berørte medlemsstater.

Artikel 65 (Ams. Artikel 73 M)

Foranstaltninger vedrørende samarbejde om civilretlige spørgsmål med grænseoverskridende virkninger, der skal træffes i henhold til artikel 67 (Ams. artikel 73 0), og i det omfang de er nødvendige for det indre markeds funktion, omfatter

a) forbedring og forenkling:

- af ordningen for forkyndelse af retslige og udenretslige dokumenter på tværs af grænserne - af samarbejdet om bevisoptagelse - af anerkendelsen og fuldbyrdelsen af retsafgørelser i borgerlige sager, herunder handelssager, samt af afgørelser i udenretslige sager

b) fremme af foreneligheden mellem medlemsstaternes gældende regler om lovvalg og konflikter om stedlig kompetence

c) fjernelse af hindringerne for, at civile retssager forløber tilfredsstillende, om nødvendigt ved fremme af foreneligheden mellem medlemsstaternes civile retsplejeregler.

Artikel 66 (Ams. Artikel 73 N)

Rådet træffer efter fremgangsmåden i artikel 67 (Ams. artikel 73 0) foranstaltninger til at sikre samarbejde mellem de kompetente tjenester i medlemsstaternes administrationer på de områder, der er omfattet af dette traktatafsnit, og mellem disse tjenester og Kommissionen.

Artikel 67 (Ams. Artikel 73 0)

1. l en overgangsperiode på fem år efter Amsterdam-traktatens ikrafttræden træffer Rådet afgørelse med enstemmighed på forslag af Kommissionen eller på initiativ af en medlemsstat og efter høring af EuropaParlamentet.

2. Efter denne periode på fem år:

- træffer Rådet afgørelse på forslag af Kommissionen; Kommissionen behandler enhver anmodning fra medlemsstaterne om, at den forelægger Rådet et forslag - træffer Rådet med enstemmighed og efter høring af Europa-Parlamentet afgørelse med henblik på at få alle eller dele af de områder, der er omhandler i dette traktatafsnit, underlagt fremgangsmåden i artikel 251 (tidligere artikel 189 B), og med henblik på at tilpasse bestemmelserne vedrørende Domstolens beføjelser. 3. Uanset stk. 1 og 2 vedtages de foranstaltninger, der er nævnt i artikel 62, nr. 2), litra b), nr. 1) og !il) (Ams. artikel 73J, nr. 2, litra b), nr. i) og iii», fra Amsterdam-traktatens ikrafttræden af Rådet med kvalificeret flertal på forslag af Kommissionen og efter høring af Europa-Parlamentet 4. Uanstet stk. 2 vedtages de foranstaltninger, der er nævnt i artikel 62, nr. 2), litra b), ii) og iv) (Ams. artikel 73J, nr. 2, litra b), nr. ii) og iv», efter en periode på fem år efter Amsterdam-traktatens ikrafttræden af Rådet efter fremgangsmåden i artikel 251 (tidligere artikel 189 B).

.....................................................................................................................................

(side 109 i Folketingets EU-oplysnings endelige udgave)

Protokol om asyl for statsborgere i en europæisk unions medlemsstater.

.....................................

ENESTE ARTIKEL

På grund af niveauet for beskyttelse af grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder i medlemsstaterne i Den Europæiske Union anses medlemsstaterne som sikre oprindelseslande i relation til hinanden i alle retlige og praktiske spørgsmål i forbindelse med asyl. En ansøgning om asyl, der indgives af en statsborger i en medlemsstat, kan derfor kun tages i betragtning eller antages til behandling i en anden medlemsstat i følgende tilfælde:

a) hvis den medlemsstat, hvori ansøgeren er statsborger, under anvendelse af artikel 15 i konventionen til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder efter ikrafttrædelsen af Amsterdam-traktaten træffer foranstaltninger til på sit område at fravige sine forpligtelser i henhold til denne konvention

b) hvis proceduren i artikel 7, stk. 1 (Ams. artikel F.l, stk. 1), i traktaten om Den Europæiske Union er indledt, og indtil Rådet træffer beslutning i den forbindelse

c) hvis Rådet på grundlag af artikel 7, stk. 1 (Ams. artikel F.l, stk. 1), i traktaten om Den Europæiske Union har fastslået, at den medlemsstat, hvori asylansøgeren er statsborger, groft og vedvarende overtræder principper i artikel 6, stk. 1 (tidligere artikel F, stk. 1)

d) hvis en medlemsstat ensidigt træffer en sådan beslutning vedrørende en ansøgning fra en statsborger i en anden medlemsstat; i så fald underrettes Rådet omgåendé , ansøgningen behandles ud fra formodningen om, at den er åbenbart grundløs, uden at dette, uanset tilfældets art, på nogen måde berører medlemsstatens beslutningskompetence.

-........................................................................................................................................................

(s. 17 i Folketingets EU-oplysnings endelige udgave)

Artikel 29 (Ams. Artikel K.1)

Uden at det berører Det Europæiske Fællesskabs beføjelser, har Unionen som mål at give borgerne et højt

tryghedsniveau i et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed gennem udformning af fælles handling

mellem medlemsstateme inden for politisamarbejde og retligt samarbejde i kriminalsager og gennem

forebyggelse og bekæmpelse af racisme og fremmedhad.

Dette mål skal nås både ved at forebygge og bekæmpe organiseret og anden kriminalitet, især terrorisme, menneskehandel og overgreb mod børn, ulovlig narkotikahandel og ulovlig våbenhandel, korruption og svig,

gennem:

- tættere samarbejde mellem medlemsstaternes politi, toldmyndigheder og andre kompetente myndigheder, både direkte og gennem Den Europæiske Politienhed (Europol), i overensstemmelse med artikel 30 og 32 (Ams.

artikel K.2 og K.4)

- tættere samarbejde mellem medlemsstatemes retlige og andre kompetente myndigheder i overensstemmelse

med artikel 31, litra a)-d) og artikel 32 (Ams. artikel K.3, litra a)-d), og artikel K.4)

- om nødvendigt indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes strafferetlige regler i overensstemmelse med artikel 31, litra e) (Ams. artikel K.3, litra e».