. Frederikshavn d. 16.05.98

Amsterdamtraktaten og flygtningene ?


Allerede Maastrichttraktatens overnationale visumtvang(artikel 100C styk 1 og 2) cementerede EU-landenes afvisning af asylsøgere. Og siden er de reelle muligheder for at søge og opnå asyl indenfor EU-fæstningen bevidst begrænset yderligere. Bl.a. gennem bøder til transportselskaber, afvisning til andre lande, afvisning af ikke-statslig forfølgelse som asylgrund osv.. Så tallet på asylmodtagere falder nu. Det rige EU-område løber fra sin del af det globale ansvar for beskyttelse af flygtninge.!

Men måske har toppolitikerne bag Amsterdam-traktaten nu erkendt, at EU-landene bør bruge Amsterdamtraktaten til at få skabt nogle fælles fremadrettede rammer for en humanitær EU-flygtningepolitik? Næppe:

1.- Fordi der netop ikke er sat nogen tidsfrist for gennemførelsen af den nødvendige solidariske fordeling af ansvaret for beskyttelse af flygtninge , idet denne er undtaget fra den generelle gennemførelsesfrist på 5 år i følge artikel 63 (som står på side 44. Skaf traktaten på tlf 33373337 eller på home3.inet.tele.dk/arnehans og www.um.dk )

2. - men modsat skal det vigtigste flygtningebegrænsende instrument - visumtvang overfor statsborgere fra alle flygtningeproducerende lande - fortsat straks være gældende fra traktatens ikrafttræden.(62)

3.- Og i artikel 64 styk 2 står: "Hvis en eller flere medlemsstater står over for en nødsituation i form af en pludselig tilstrømning af tredjelandsstatsborgere (læs asylsøgere, ah), kan rådet.. med kvalificeret flertal på forslag af Kommissionen vedtage midlertidige foranstaltninger.. til fordel for de berørte medlemsstater." Altså er det ikke flygtninge der skal beskyttes, men EU-landene, der skal beskyttes imod flygtningene! Og med Amsterdam er det ikke blot visumtvang men alle mulige midler, incl. militær?

4. Ja Amsterdamtraktatens respekt for flygtninges menneskerettigheder er så ringe, at den som udgangspunkt for al fremtid fratager EU-landenes egne statsborgere retten til at søge asyl i et andet EU-land

(side109nederst). Altså har autoritære EU-ledere gennemtrumfet fjernelse af den sikkerhedsventil som asylsøgningsretten udgør for praktiseringen af de øvrige menneskerettigheder! - Helt på tværs af FN´s flygtningekonvention og på trods af FN's og Amnesty Internationals kritik ! Kan det tænkes, at EU-lederne har valgt at fjerne EU-borgeres ret til at søge asyl i et andet EU-land fordi denne ret er uforenelig med deres endemål for Amsterdamtraktaten, en forbundsstat?

5.Når dertil kommer at Schengens ukontrollerede overvågnings- og registreringssystem bliver fælles for hele EU. Hvad kan vi så ikke fremover frygte af skjulte overgreb på almindelige borgere i opposition. Og den allestedsnærværende kontrol som erstatter grænsekontrollen, hvad vil det ikke medføre af administrativ diskrimination og chikane af de etniske alene på grund af deres hudfarve?

6. For etniske som stadig har statsborgerskab i et land udenfor EU er det et lyspunkt, at visumkravet til andre EU-lande skal fjernes i løbet af 5 år. Men derimod sætter Amsterdamtraktaten (63) igen ikke nogen tidsfrist for fjernelsen af de etniske 3.landsstatsborgeres udelukkelse fra muligheden for at søge arbejde og ophold i et andet EU-land! Det er dog positivt, at det nu er lykkedes europæiske græsrodsorganisationer at få nævnt, at det også er et mål at forebygge og bekæmpe racisme og fremmedhad (29).

7. Endelig betyder et ja, at vi med bind for øjnene stemmer om fælles overnationale EU-minimumsregler for modtagelse af asylsøgere og tildeling af asylstatus. Landene kan nemlig ikke enes om, hvorvidt EU i sin praksis skal indskrænke FN's flygtningekonvention. I stedet skal det besluttes inden 5 år (63). Men det haster åbenbart alligevel mere for EU-landenes toppolitikere at få fastlagt en fælles EU-formindskelse af de humanitære sprækker i EU-fæstningen end det haster med at få fastlagt en asylpolitisk byrdefordeling imellem EU-landene. For den realpolitisk set helt nødvendige solidariske byrdefordeling er der end ikke sat nogen dead-line på (jvf punkt 1.). Kan det skyldes at nogen håber at de humanitære sprækker bliver stoppet helt til, så al snak om solidarisk ansvarsfordeling bliver irrelevant?. Nu er nordiske befolkningseksperter begyndt at snakke højt om at de små fødselstal vil medfører behov for øget indvandring fremover. Kan vi have tillid nok til EU-eliten?

.8. Og Danmark er altså netop ikke undtaget fra punkt 2 og 3 ovenfor, som jo viser os en EU-elite, der vil vende ryggen til flygtningene. Og Danmark er heller ikke undtaget fra Schengen som folketingsflertallet meldte os ind i - lige før Schengen blev flyttet ind i Amsterdam - uden at spørge danskerne!. Derimod er Danmark undtaget fra indflydelse på den fremtidige EU-politik på flygtningeområdet!

Hvis du som anstændigt menneske har det dårligt med nogle af de 8 kritikpunkter, så be-stemmer du d. 28. maj.

Arne Hansen, medlem af Danske Flygtningevenner, SF m.fl., Sønderjyllands Alle´35, 9900 Frederikshavn, tlf 9842554, arnehans@post3.tele.dk, internet http://home3.inet.tele.dk/arnehans(Se de artiklerne 61-67 ,protokol om asyl og artikel 29, som der er henvist til på denne adresse.)