Juli 1998Anders Gadegård,Komiteen Flygtninge under jorden(jvf nederst).

Den hviderussiske familie

- og Jens Jørgen Bolvigs retssag


Som de fleste vil vide fra medierne, stod tidl. folketingsmedlem for De Radikale, Jens Jørgen Bolvig, først på året frem og bekendtgjorde offentligt, at han i et år (aug.96 - aug.97) havde holdt en hviderussisk familie skjult, mens vi i Komitéen Flygtninge under Jorden forsøgte at få sagen genoptaget i Flygtningenævnet. Siden aug.97 har familien boet andre steder.

Bolvig var forarget over, at den danske stat ikke ville give dem asyl. Begge ægtefæller har været aktive for "Belarus Popular Front", det eneste større oppositionsparti til den hviderussiske enehersker, præsident Lukaschenko, som offentligt har udtalt, at hans forbillede som statsleder er - Hitler!

Netop som sagen blev afgjort første gang i Flygtningenævnet (december 95), kom der fra familien i Hviderusland et dokument som viser, at hustruen, mens hun var i Danmark som asylansøger, blevet idømt en bøde på over 100 millioner rubler, hvilket omtrent svarer til 25 års indkomst for en gennemsnitlig hviderussisk husstand. Kvinden har aldrig været i konflikt med loven - der findes med andre ord ingen som helst anden forklaring på denne bøde end politisk forfølgelse.

Det danske udenrigsministerium har igennem 96 og 97 løbende kunnet konstatere en forværring af menneskerettighedsforholdene i Hviderusland samt en øget forfølgelse af Lukaschenkos politiske modstandere - ikke mindst de modstandere, som ikke er højt profilerede og derfor ikke har omverdenens opmærksomhed.

På denne baggrund søgte parret selv om genoptagelse af sagen ved at indsende det nye dokument i jan.96. Men Flygtningenævnet afviste efter 4 dages sagsbehandlingstid, at bødeforlægget kunne ændre noget som helst.

Normalt varer sagsbehandlingen i Flygtningenævnet fra nogle måneder til halve og hele år. At der derfor i denne sag var tale om en hurtig sekretariatsafgørelse uden noget, der bare mindede om reel sagsbehandling, er hævet over enhver tvivl.

Derfor gik vi fra Komitéen ind i sagen og krævede den genoptaget og familien beskikket en advokat.

Herefter forløb der 13 måneder inden, vi modtog et fornyet afslag fra Flygtningenævnet. Uden mindste begrundelse! Man henviste bare til sekretariatets afgørelse.

Politianmeldt for at skjule flygtninge

Det harmede Bolvig så meget, at han valgte at skrive om sagen til en række politikere, netop som valgkampen kørte. Og som man kunne forvente, udnyttede Dansk Folkeparti situationen til at politianmelde Bolvig.

Det førte til en bøde på 2.500 kr., som Bolvig imidlertid nægtede at betale, fordi, som han sagde: "Hvis nogen har gjort noget forkert, er det staten ved ikke at tildele hviderusserne deres retmæssige status som flygtninge og yde dem den beskyttelse, de har behov for."

Bødens størrelse var lidt overraskende, idet den os bekendt eneste tidligere idømte bøde (for 8-10 år siden) for at huse asylansøgere uden opholdstilladelse var på blot 800 kr. - Men det viste sig, at rigsadvokaten minsandten har udsendt skriftlige retningslinier for bøders størrelse i sådanne sager, nemlig 800 kr. i grundtakst plus 150 kr. pr. påbegyndt måned, man har givet de pågældende mennesker husly.

Ingen dømt, som ikke selv er stået frem

Vi synes, det er vigtigt at få sagt højt og tydeligt, at vi kender ikke til ét eneste tilfælde af politiets indblanding i sådanne sager, hvor man ikke selv har valgt at fortælle i medierne om sin hjælp med husly til flygtninge i nød.

Bolvig i byretten

Den 6. juni kom Bolvigs sag for byretten i Hjørring, og Bolvig førte sin egen sag. Bolvig henviste både til menneskerettighederne og til den humanitære etik, han mener vort samfunds love er bygget på.

Primært procederede Bolvig for frifindelse, subsidiært for at få bøden forhøjet! Dette paradoksale subsidiære ønske skyldes, at kun bøder på 3.000 kr. og derover kan ankes til landsretten, og det var hans udtrykte ønske at få sagen prøvet ved landsretten, hvis han ikke kunne vinde den ved byretten.

Dommeren fandt Bolvig skyldig i at have givet mennesker husly, som ikke havde retmæssigt ophold i landet. Og fordi han som tidligere folkevalgt i særlig grad kunne forventes at kende sit ansvar, forhøjede dommeren bøden til 4.000 kr. - og imødekom dermed Bolvigs subsidiære ønske. Og Bolvig vandt - meget flot -en halv sejr. Så både han og vi andre er glade. For nu kan vi få prøvet sagen ved landsretten.

Advokat Christian Harlang, kendt fra bl.a. grundlovssagen om EU og det aktindlæg om Nørrebro 18. maj, som fik ombudsmanden til at åbne sagen igen, har sagt ja til at forsvare Bolvig i landsretten. Vi ser frem til professionelt at få prøvet, om man virkelig skal straffes for civil ulydighed, når det sker for at hjælpe mennesker i nød og tilmed bidrager til at hjælpe staten til at overholde sin konventionelle forpligtelse overfor politiske flygtninge.

Den hviderussiske families skæbne

Til alt held er det lykkedes at få flere politikere til at spørge indenrigsministeren om de politiske forhold i Hviderusland generelt og om denne sag specielt.

Den 25. juni svarede ministeren i retsudvalget. Heraf fremgår det, hvor stærkt forværret situationen i Hviderusland er. Det har bl.a. betydet, at i febr., maj og juli 1998 har flere hviderussere fået politisk asyl i Danmark.

Hvad angår vores hviderussiske familie, som stadig opholder sig et sted i Danmark, har de meget hårdt brug for en normalisering af deres dagligdag. Efter 2? år under jorden har ikke mindst den nu 15 årige dreng det meget svært. Det haster ikke mindst af humanitære grunde med at få familien ud af skyggetilværelsen. Men desværre arbejder myndighederne utrolig langsomt. Den 27. marts udbad vi os en begrundelse for Flygtningenævnets afgørelse i sagen, og først efter en rykker og politisk indblanding fik vi den 30. juni besked om, at vort ønske om en begrundelse er blevet tolket som en fornyet anmodning om genoptagelse. Det vil sige, i tre måneder har sagen ligget uden, der tilsyneladende er sket den mindste smule i sagsbehandlingen!

Men nu er sagen altså igen til overvejelse i Flygtningenævnet, og denne gang har de lovet at tage hensyn til de forværrede forhold i Hviderusland. Derfor ser vi atter med fortrøstning på familiens mulighed for at få en normal tilværelse i Danmark.

Sendes familien tilbage til Hviderusland, står manden til en samlet fængselsstraf på ca. 8 år og kvinden står til gældsfængsel for ikke at kunne betale den enorme bøde. Drengen vil ikke kunne undgå anbringelse på børnehjem. En sådan udgang på denne sag kan Danmark simpelt hen ikke tillade sig overfor denne familie, som er flygtet fra et gammeldags kommunistisk diktatur, som de har forsøgt med lovlige politiske midler at stå op imod. Vi har i Danmark haft tradition for at tage godt imod flygtninge fra de kommunistiske systemer. Men som på stort set alle områder, der har med behandling af udlændinge at gøre, lever vi ikke længere op til vore gamle idealer her i Danmark. - Derfor bliver vi i Komitéen ved - og ved og ved, hvis det er nødvendigt! - med at prøve at få statsmagten til at udvise almindelig anstændighed på dette område.

Anders Gadegaard

PS. Ovenstående artikel har været bragt i bladet Asyl-nyt som udsendes af Komiteen flygtninge under jorden udsender bladet Asyl-nyt. Asyl-nyt sendes gerne til alle interesserede ? sammen med med en støtte-giroblanket. Henvendelse til Helle Bliddal, Strindbergsvej 45, 2500 Valby. (eller evt. via E-mail til andersgadegaard@vip.cybercity.dk )