Frederikshavn d. 17.11.98

Til formodentligt interesserede.

Jeg har fået tilsendt nedenstående artikel af en norsk flygtningeven med nært kendskab til tamilernes umulige situation. Hun kunne berette om hvordan det var lykkedes for politiet at fange en afvist tamilsk asylsøger og tvangsudvise ham til Sri Lanka. Og nu er mange tamiler gået under jorden af frygt for at lide samme skæbne. Og fra andre kilder forstår jeg at det samme billede af

en storstilet jagt på tamiler til tvangsudvisning finder sted over hele Norge!!

Kronikken har relevans for os i Danmark, især efter den tvangsudvisningsaftale som Danmark har indgået med den Srilankanske regering . Aftalen ligger på internetadressen http://home3.inet.tele.dk/arnehans sammen med et nyligt (ikke-)svar fra indenrigsminister Thorkild Simonsen d. 13.11.98 til Dorte Bruselius, fra "Dansk Sammenslutning af Tamilske Foreninger, som havde indsamlet mindst1600 protest-underskrifter imod udvisningsaftalen, som er indenrigsministerens reelle ansvar. Også Tamil-foreningernes brev til indenrigsministeren af 1. okt. ligger her sammen med en pressemeddelelse, samt andre oplysninger)

Således så jeg på Regnbuens hjemmeside i Tromsø ( http://www.student.uit.no/regnbuen), at 11 tamiler i øjeblikket var gået i kirkeasyl

Med venlig hilsen

Arne Hansen


Kronik i Den norske avis Dagbladet d. 10.11.98:

Spørsmålet er om den politiske ledelsen på en ordentlig måte er gjort kjent med hva som er situasjonen i søkernes hjemland, og hvilken belastning det vil medføre å effektuere det store antall negative vedtak som venter.

Får vi en norsk tamilsak?

Tidlig på 1990-tallet rullet «Tamil-saken» i Danmark som endte med at

Poul Schlüter måtte trekke seg som statsminister. Det direkte

utgangspunktet for saken var en berostillelse i behandlingen av søknader

om familiegjenforening fra tamilske flyktninger. Indirekte berørte den

byråkratiets feilinformering av politikere gjennom tilbakeholdelse av

fakta om situasjonen på Sri Lanka. Er det grunnlag for en «tamilsak»

også i Norge?

Av Øivind Fuglerud, seniorforsker

Tirsdag 10. november 1998 9:54

Lørdag 31. oktober meldte Dagbladet at tamilske asylsøkere nå «gjemmer

seg i panikk». Etter at søknader fra denne gruppen i en årrekke er blitt avslått

uten at vedtakene er blitt iverksatt, mobiliserer den norske

utlendingsforvaltningen igjen for å kaste tamilske asylsøkere fra Sri Lanka ut

av Norge. Det er ikke første gangen. De av oss som har vært med en stund

kjenner mønsteret fra 1987, 1990, 1992 og 1995. Vi vet hva som foregår nå:

Interne notater skrives i Utlendingsdirektoratet, detaljerte retningslinjer

avklares i møter med Justisdepartementet, kartlegging av tamilske

bostedsadresser foretas av lokale politikammer, forhandlinger med srilankisk

immigrasjon føres av forvaltningens utsendte medarbeidere på Sri Lanka.

Knapt noen annen gruppe asylsøkere har utlendingsmyndighetenes

arbeidsmaur ofret så mye tid og krefter på å holde ute fra Norge. Det

paradoksale er at til tross for denne innsatsen har det kun lykkes å sende et

fåtall - trolig mindre enn 50 - tamiler tilbake til hjemlandet siden de første

søkte beskyttelse i Norge på begynnelsen av 1980-tallet. Hver gang har den

politiske ledelse kommet til at belastningen - tross alt - ville være for stor,

omfanget av krig og almen lidelse på Sri Lanka tatt i betraktning. Vil innsatsen

betale seg denne gang?

Utvilsomt er forvaltningens beste kort norske mediers nonchalante mangel på

dekning av konflikten i et land hvor et etter hvert betydelig antall norske

borgere har sine foreldre, besteforeldre og søsken. Fra selve utviklingen på

Sri Lanka er det imidlertid ingen hjelp å få.

President Chandrika Kumaratunga, som ble valgt i 1994, oppfattes i enkelte

vestlige sirkler som en garantist for overholdelse av menneskerettigheter og

en utvikling mot fred på Sri Lanka. Ser vi på de harde fakta, er det lite

grunnlag for en slik forståelse. Ifølge en opptelling gjort av en offiser i det

srilankiske luftforsvaret, var antallet drepte regjeringssoldater i perioden juli

1983- november 1994 6408. I Kumaratungas regjeringsperiode fra

november 1994 til mars 1998 var det tilsvarende tallet 15334, m.a.o. mer

enn det dobbelte (Weekend Express 18.4.98). Til dette tallet kommer

antallet drepte etter mars 1998. Uten at dette har vært ofret oppmerksomhet

i Norge, har det siden begynnelsen av juni pågått voldsomme kamper mellom

regjeringsstyrkene og den tamilske geriljaen på Sri Lanka. Bare på

regjeringssiden har det i disse kampene gått med minst 1500

regjeringssoldater. Ifølge regjeringskilder ligger tapstallet på geriljaens side på

ca. 1000 siden begynnelsen av juni.

Tapene av soldater er selvfølgelig bare en liten del av de humanitære

kostnader krigen på Sri Lanka fører med seg. Ifølge offisiell statistikk lå

antallet internflyktninger i de tamilske områdene hvor krigen pågår før de siste

krigshandlingene på 768537. Dette tilsvarer mer enn en tredjedel av den

totale tamilske førkrigsbefolkningen. Siden en annen tredjedel allerede er

flyktet ut av landet, utgjør tallet i dag ca. halvparten av den gjenværende

befolkningen. Mange av disse lever i områder kontrollert av geriljaen, hvor

det ikke er mulig å bringe inn tilstrekkelig med mat og medisiner. Som et

resultat har man derfor sett utbrudd av kolera og mangelsykdommer. Et annet

forhold er at selv om geriljaen har vist seg sterk, har deres tap i de siste

kampene medført et stort behov for nytt soldatmateriale. Ifølge den lokale

menneskerettighetsorganisasjonen UTHR har dette medført et sterkt økende

press på familier i geriljakontrollerte områder for å få dem til å avgi barn til

styrkene (UTHR Information Bulletin No. 17, juli -98). I etterkant av de siste

kampene har regjeringshæren framvist barn på 12- 13 år tatt som

krigsfanger. Disse har hevdet at de ble tvangsvervet av geriljaen

Utlendingsforvaltningens argument for å avslå tamilske asylsøknader har

gjennom alle år vært at situasjonen for den tamilske minoriteten er trygg

utenfor krigssonen. Man skal ha en spesiell oppfatning av

menneskerettigheter for å hevde dette. «Utenomrettslige, summariske og

tilfeldige henrettelser på sivile er blitt et allestedsnærværende trekk ved

dagliglivet på Sri Lanka,» heter det i en ikke publisert rapport fra en av FNs

spesialrapportører som i sommer ble lest opp i det srilankiske parlamentet

(The Hindu 14.6.98). Amnesty International slår i sin rapport for 1997 fast at

«tusener av tamiler ble arrestert, inkludert mengder av mulige

samvittighetsfanger. Tortur og mishandling i hærens og politiets varetekt var

utbredt». Ifølge rapporten for 1997 fra FNs arbeidsgruppe for ufrivillige

forsvinninger, var Sri Lanka det land med det høyeste antall «forsvinninger» i

1997. Arbeidsgruppen bak rapporten uttaler at den «er alarmert av den

nylige gjeninnføringen av den systematiske praksis med tvungne forsvinninger

på Sri Lanka», og noterer seg at de mest utsatte er «tamilske personer som

er internflyktninger på grunn av konflikten og som oppholder seg i

midlertidige tilholdssteder som kirker eller skoler». Viktig for forståelsen av

denne problematikken er at det nylig er fastslått at regjeringssiden i konflikten

fortsatt benytter hemmelige, eller såkalte «ikke-autoriserte»,

interneringssteder (se Amnesty Internatonal Bulletin 3.10.98).

Hvilken grad av trygghet tamiler har utenfor krigssonen, kan måles på

situasjonen i Jaffna-området, den nordlige delen av landet hvor

regjeringsstyrkene har hatt kontroll siden 1995. Amnesty International fastslo

i en rapport fra 1997 at organisasjonen har sikre indikasjoner på at ca. 600

personer «forsvant» i dette området i 1996. Hvor det blir av enkelte av dem

som «forsvinner», er nå forhåpentligvis i ferd med å bli klarlagt. En soldat fra

sikkerhetsstyrkene, forøvrig en som er dømt for voldtekt og drap på tamilske

sivile, har med nøyaktig stedsangivelse vitnet om at mange av dem som ble

borte i Jaffna, ligger begravet i massegraver. Til tross for krav fra både lokale

og internasjonale MR-organisasjoner har regjeringen foreløpig ikke tatt

konkrete skritt for å undersøke saken.

Asylsøkere sendes ikke tilbake til Jaffna, vil ekspedisjonssjefen i

Justisdepartementet stå fram og si - de sendes til hovedstaden Colombo i den

sydlige delen av landet. Det ble også 192 asylsøkere som ble hjemsendt fra

Senegal i februar inneværende år. Der ble de øyeblikkelig internert. En av

dem ble sluppet fri i mars, men igjen pågrepet og torturert for åpen scene på

en politistasjon i sentrum av Colombo. Hva den generelle situasjonen for de

tamilske internflyktningene i Colombo angår, er det dominerende problemet

nattlige husundersøkelser, gjentatte arrestasjoner og almen trakassering i

forbindelse med sikkerhetsstyrkenes jakt på geriljamedlemmer. De

sikkerhetsstyrkene som står bak denne jakten, er de samme som må antas å

stå bak «forsvinningene» i Jaffna. Norske utlendingsmyndigheter legger ikke

vekt på dette, noe srilankiske myndigheter faktisk gjør. Sist sommer la

regjeringen fram en omfattende plan for å møte, som det heter, «unødig

trakassering av tamiler».

Et alvorlig aspekt ved gjenopptakelsen av praksisen med å tvangssende

tamiler til hjemlandet, er at den reiser spørsmålet om forvaltningens faglige

kompetanse. Dette må ikke misforstås: Justisdepartementet og

Utlendingsdirektoratet er godt kjent med alle aspekter ved situasjonen på Sri

Lanka - de vet hva de gjør og ber ikke om tilgivelse. Spørsmålet er om den

politiske ledelse på en ordentlig måte er gjort kjent med både hva som er

situasjonen i søkernes hjemland, og - ikke minst - hvilken belastning det vil

medføre å effektuere det store antall negative vedtak som venter. Det er som

premissleverandør utlendingsforvaltningen kontinuerlig synes å svikte sin

oppgave.