Frederikshavn d. 31.03.99Til Folketinget, regeringen, ministerier, hjælpeorganisationer, flygtninge- og fredsorganisationer og andre interesserede og ansvarlige incl. medierne om hver især at bidrage til afhjælpning af flygtningekatastrofen for befolkningen i Kosovo gennem et nordisk "hvide busser"-projekt.(I forlængelse af min videresendelse af Henrik Brobergs brev rundsendt i går, se nederst her)Jeg sender her en leder og artikel fra det norske landsdækkende Tromsø-blad Nordlys .

Artiklen fortæller ( at de norske myndigheder er gået seriøst i gang med at overveje ideen med de hvide busser, altså organiseret transport af flygtninge ud af krigszonens nærområde.Et afgørende vendepunkt kan være at UNHCR i Stokholm har anbefalet ideen til det centrale UNHCR-kontor i Geneve, som nu arbejder med "Hvide busser"-ideen..Lederen i Nordlys anbefaler ideen som realistisk når man bruger de eksisterende beredskabsplaner. Også den tidligere norkse formand for Stortingets Justitskomite(med ansvar for flygtningepolitikken) anbefaler varmt ideen.Henrik broberg fortæller mig nu, at der er mulighed for transport med norske skibe fra Albansk havn(Tirana).

Han har opbakning fra den svenske organisation FARR, som arbejder med ideen i Sverige.Så jeg håber oprigtigt at danske hjælpeorganisationer, politiske ansvarlige og myndigheder vil gå varmt ind for ideen, så de "hvide busser" straks kan blive et stort effektivt skandinavisk projekt til efterfølgelse. Vi må have både beredskabsplaner mht bärseback og stormflod som hurtigt kan tages i brug, og busser og skibene/færgerne har vi også til at hente flygtningene ud af krigens nærområder.Men det haster, jvf udtalelse fra UNHCR chef Søren Jessen-Petersen d. 30.03.99 om at flygtningekaos er i vente(se www.nordlys.no). Og UNHCR' højkommissær har jo tidligere kritiseret det manglende beredskab, som altså et projekt hvide busser kan være med til at råde bod på Vi skal for alt i verden gøre vores yderste for at undgå humanitære flygtninge-katastrofer som i Rwanda, Bosnien og IrakDet drejer sig om at give øjeblikkelig nødhjælp på stedet og om hurtigst muligt at bringe flygtningene i sikkerhed uden for krigens nærområde på en sikker og værdig måde. Den nuværende situation kræver indsats fra alle stater som har underskrevet FN's flygtningekonvention af 1951.

En humanitær indsats fra de nordiske og andre lande der deltager i krigen kan være af stor politisk betydning for at fremme et bedre image hos russerne og bedre vilkårene for en fredelig løsning af den problematik som er baggrund for krigen. Ikke mindst pga onsdagens optrapning med bombning af Beograd og oplysninger om at den russiske sortehavsflåde på vej gør at en helhjertet indsats med hvide busser kan få storpolitisk effekt og øge små landes betydning for udviklingen, når viljen er der.

Jeg sendte allerede i går breve rundt bl.a. til Dansk flygtningehjælp og Mellemfolkeligt samvirke, som jeg opfordrede til at gå i spidsen. Men nu er der så meget skred, at jeg henvender mig til umiddelbart til de ansvarlige med store forventninger til at at regeringen tager initiativ til Hvide-bus-projektet - gerne koordineret med de andre Norge og Sverige - uden at det må sinke. Det drejer sig om eksemplets magt i denne situation.

Henrik Broberg , regnbuen har tlf /fax 004777612002, 004791741374NB kun de der får fax som er svært læselig får artiklen med , da kun lederen fra Nordlys findes digitalt pt(taget fra Nordlys www.nordlys.no ). (her er der også mulighed for umiddelbart at videresende lederen til andre med email) Men jeg vil senere sende artiklen når jeg får udgave som kan scannes, eller/og den lægges på min home3.inet.tele.dk/arnehans

venligt i al hast.Arne Hansen, Sønderjyllands Alle'' 35, 9900 Frederikshavn, tlf 98425542,

email arnehans@post3.tele.dk (medlem af LDF, AI , Fuj, MS, SF, AMK som jeg forventer gør hvad hver især kan bidrage med for at få startet op.)


-------------------------------------------------------------------

Nordlys 31.03.99Hvite busserForslaget fra Regnbuen Antirasistiske

Organisasjon om å sette inn «hvite busser» for å

hente kosovoalbanske flyktninger, gir

assosiasjoner til historiske hendelser Europa

mange, mange ganger har lovet aldri skal

forekomme igjen. Men det finnes ingen andre

riktige assosiasjoner til det som nå skjer i

Jugoslavia enn dem vi kan hente frem fra 2.,

verdenskrig. Derfor er forslaget et positivt bidrag

til hva som bør gjøres i kjølvannet av den

konflikten Norge deltar aktivt i. Ja, så godt er

forslaget fra Henrik Broberg at også FNs

høykommisær for flyktninger vil vurdere det.

En enorm innsats vil kreves i bakkant av den

tragiske konflikten. En innsats som i første fase

må ta sikte på å sikre flyktningenes liv og

eksistens. Her er det åpenbart at Norge og de

andre landene i Nato har påtatt seg et ansvar

ved å delta i krigen. Et ansvar som gjør at vi må

forplikte oss til å ta imot så mange flyktninger

som overhodet mulig. Også her viser Regnbuen

Antirasistiske Organisasjon vei med sitt forslag

om å ta i bruk planene for et eventuelt atomuhell

på Kolahalvøya.

I neste fase må alt gjøres for å integrere både

den muslimske og den ortodokse kristne del av

Europa i det europeiske fellesskapet. Det vil

være et langt lerret å bleke, men også i dette

arbeidet må Norge påta seg et stort ansvar, slik

vi har gjort i OSSE, om enn med lite hell. Om

Natos aksjon i Jugoslavia ikke makter å beskytte

kosovoalbanerne, har den i alle fall maktet å

forsterke skillelinjene i vår del av verden.

Hovedansvaret for å bygge broer over disse vil i

etterkant av krigen selvsagt ligge på de rike

medlemmene i Nato.

De samme stater som har forsøkt å bombe

Slobodan Milosevic og hans serbiske regjering til

å godta avtalen fra Rambouillet, må bidra til å

gjenoppbygge et land i håp om at det skal utvikle

seg til et trygt sted både for serbere og for

kosovoalbanere.

Oppfordringen fra Røde Kors-leder Svein

Mollekleiv om å klargjøre for mottak av

flyktninger, bør derfor også bli tema på møter

rundt om i kommunene. Ingen norsk ordfører bør

unnlate, straks påsken er over, å ta dette opp i de

rette fora med sikte på å klargjøre for den strøm

av mennesker Norge og andre land i

Vest-Europa nå må forholde seg til.

Justisminister Odd Einar Dørums ønske om å

hjelpe flest mulig der de er, er velment nok. Men

med de enorme mengder mennesker som

allerede nå er drevet på flukt inn i Albania,

Makedonia og nå også til republikken

Montenegro, vil det være en umulighet. Vi må

også innse at det er høyst usikkert hvor mange

av dem som noensinne vil kunne vende tilbake til

Kosovo. Da er det åpenbart at også Norge må

åpne sine dører for disse menneskene.

Send denne saken til en

bekjent:

E-postadresse:

Ditt navn:

Din e-postadresse:Nordlys © 31.03.99

Spekter Bergen as - Imaker

1997 © A-pressen Nett A/S
Trømsø d. 29.marts 1999

Regnbuen

ANTIRASISTISK ORGANISATION TROMSØTil den norske regjering ved

Statsministeren telefaks:22249500

Utenriksministeren &

Menneskerettsministeren telefaks: 22249580

Justisministeren telefaks: 22249533

Haster!

Forslag til øyeblikkelig norsk innsats for Kosova-flyktningene.Regnhuen Antirasistisk Organisasjon tar avstand fra all krigføring i Kosova og det tidligere

Jugoslavia herunder den norske krigsdeltakelse med F- 16 fly. Krigen vil aldri få en vinner bare

tapere og ofre.

Vi ønsker med nedenstående forslag - som vi oppfordrer til å iverksette umiddelbart - å bidra til at

krigsflyktningene får den reelle beskyttelsen og tryggheten som vi vet ikke kan garanteres i de

såkalte nærområdene.

Historiske erfaringer fra tidligere krigshandlinger i Bosnia, Rwanda, Irak osv. viser at flyktninger i nærområdene alene kan ytes en begrenset nødhjelp og ikke den beskyttelsen for sine liv som de har

krav på både rent menneskelig sett, men også i forhold til bl.a. Geneve-konvensjonen og

Flyktningkonvensjonen av 1951,

Norgc må nå ta direkte ansvar for den katastrofen som har utviklet seg og begynne en umiddelhar

evakuering av mindst 50.000 flyktninger fra Albania, Montenegro og Makedonia her til landet. Vi ber derfor om at Direktoratet for Sivil Beredskap og Udi med øyeblikkelig virkning iverksetter den beredskapsplanen som gjennom mange år er innøvet for mottak av minst 50000 flyktninger etter

f.eks. et kjernefysisk uhell pa Kolahalvøya. Videre ber vi om at Norge aktivt sikre at flyktningene

kommer hurtig og trygt ut av nærområdenc ved å opprette en luftbro/busskolonne etter forbilde for

"de hvite bussene" som evakuerte konsentrasjonsleirfanger fra Nazi-Tyskland mot slutten av den

andre verdenskrig.Det er vår oppfattelse at regieringen vil fa massiv støtte for en slik humanitær innsats og at det

norske folk vil vise stor duknadsvilje og forståelse for en slik hjelpeaksion for de sivile

flyktningene fra krigen i Jugoslavia og Kosova. Vi tror også at mange norske hjem vil være villige

til at åpne dørene og tilby både mat og husly.

Medlemmer av Regnbuen Antirasistisk Organisasjon og sikkcrt mange andre menneskerettslige

organisasjoner er blant de som vil kunne delta i arbeidet for a fa dette til.

p.v.a. Regnbuen Antirasistisk ()rganisasjon

Henrik Broberg

c/o Synnavinden 53, 9015 Tromsø, Norway, Tlf/fax 004777612002