(Tekst-Scannet og korrekturlæst udgave af tilsendt fax)

TROMSØ SØN 4. APR 1999

Regnbuen

ANTIRAS.STISK ORCSANISASJON TROMSØtil Carl Söderberg, UNHCR

Telefaks: 004684574887

Til den norske regjering ved Statsministcren telefaks: 22249500 Utcnriksmininisteren Menneskerettsministeren telefaks: 22249580 Justitsministeren telefaks: 22249533

Vedr. Forberedelse og mottak av flyktninger i Norge fra krigen i Jugoslavia/Kosova.

Vi hilser hver eneste krigsflykming som nå forhåpentlig får komme til Norge velkommen Vi konstaterer samlidig at regjeringen er overrasket over flvktningeproblemets omfang og ennå langt fra har tätt den fulle konsekvensen av flygtningetragedien som na utspiller seg på Balkan. Regjeringen har

foreløpig kUn signalisert å ville ta imot et samlet antall flyktninger på 6.000 eller bare 12% av det alltid

ståcndc katastroleberedskapet på minimum 50.000 flyktninger. Evakueringen til Norge - og til andre

mottakerland som nå har meldt seg - kommer for sent i gang og vil etter de nåværende og famlende planer gå

alt for langsomt,

Flvktninaene fra Kosova-regionen er åpenbare konvensionsflvktninger og det kan derfor ikke herske

noen tvil om at de automatisk må få asvl straks de kommer her til landet. Vi ber herved regjeringen om

straks å avklare dette forholdet, så ogsa de første 90 flykningcr som er planlagt her til landet i morgen

slipper langvarige asylavhør eller den usikre midlertidige kollektive "beskyttelsen" som i over 3 år hlev en

tung og helt unødvendig belastning for de bosniskc flyktninger.

Vi venter fortsatt på svar pa vårt forslagg til evakueringsaksjon for flyktninger fra Kosova-provinsen.

Saamtidig henstiller vi på det kraftigste til, at det nå øyeblikkelig legges planer for at møte den enorme

flvktningakatastrofen som vil bli en uunngåelig konsekvens av en fortsatt utvidelse av kri- gen og NATO

bombardementene. Da vil scenariet ikke alene være de 2.000.000 mulige flyktninger fra Kosova-provinsen men i tillegg millioner av sivile flyktninger fra Serbia/Montenegro og i verste fall millioner av sivile

flyktninger også fra nabolandene.

Med venlig hilsen og håp om hurtig svar

p,v,a, Regnbuen Anlirasistisk ()rganisasjonHenrik Broberg

Undertcgnede kan kontaktes

på tel.: +4777612002 eller+47917413747t:/o SYNNAVINPEN 539015 TROMSØ. NORWAY

Fax 004777 6120 02 08l5 o 81 13 31 ~