Amnesty International

Det Danske Center for Menneskerettigheder

Dansk FlygtningehjælpDe seneste års ændringer af udlændingelovgivningen.

Amnesty, Flygtningehjælpen og Det Danske

Center for Menneskerettigheder fremlagde på et

pressemøde 11.august et fælles notat, der

opfordrer Folketinget til at nedsætte et udvalg,

som kan foretage en gennemgribende revision af

udlændingeloven, så de senere fem års uheldige

tendenser i ændringerne af loven og dens praksis

stopper. Her kan du læse det fælles notat:Sommeren har været præget af en nyttig debat

om administrationen af den danske

udlændingepolitik. Spørgsmålet om, hvorvidt

Danmark har en humanitær udlændingepolitik,

kan imidlertid ikke besvares uden at inddrage de

seneste års ændringer af lovgivningen på området.Amnesty International, Det Danske Center for

Menneskerettigheder og Dansk Flygtningehjælp

finder, at lovgivningsprocessen har været

problematisk. En række af ændringerne er

gennemført med et hastværk, der ikke har været

sagligt begrundet, og som har gjort den

almindelige høring af organisationerne nærmest

illusorisk. Mere vigtigt er imidlertid, at flere af de

gennemførte ændringer har været på

kollisionskurs med Danmarks internationale

forpligtelser, f.eks. reglerne om fængsling af

asylansøgere, de nye udvisningsregler og

integrationslovens regler om introduktionsydelsen.De enkelte stramninger har også på forskellige

punkter haft noget, der må antages at være

utilsigtede konsekvenser. Formentlig som følge af

det hastige lovgivningsarbejde. Som eksempel

kan nævnes, at personer, der ikke får asyl i

Danmark men - skønt de selv medvirker hertil -

ikke kan udsendes, i dag skal vente i mindst 9½

år, før de vil kunne få deres ægtefælle hertil.Udgangspunktet for den danske udlændingelov

blev skabt gennem et grundigt udvalgsarbejde i

starten af 1980´erne. Den lov, der på grundlag

heraf blev vedtaget i 1983, blev kaldt en af

verdens bedste og mest humane på området.

Siden er loven ændret omkring tyve gange.Amnesty International, Det Danske Center for

Menneskerettigheder og Dansk Flygtningehjælp

skal opfordre til, at der - her 16 år efter det

gamle udlændingeudvalg kom med sit forslag til

datidens udlændingelov - nedsættes et

ekspertudvalg, der på bagggrund af et grundigt

udredningsarbejde kan komme med et bud på

fremtidens danske udlændingelov. En humanitær

lovgivning i fuld overensstemmelse med vores

internationale forpligtelser.1. BaggrundDen seneste tids debat om udlændingeområdet

har været præget af spørgsmål om, hvorledes

lov-givningen administreres i praksis. Amnesty

International, Dansk Flygtningehjælp og Det

Danske Center for Menneskerettigheder har fulgt

denne debat nøje og har på den baggrund fundet,

at der er behov for tillige at rette fokus mod

lovgrundlaget og ikke udelukkende kritisere

Udlændingestyrelsen.I dette notat, som de tre organisationer har

udarbejdet i fællesskab, peger vi på nogle af de

væsentligste problemer, der knytter sig til de

senere års stramninger af udlændingeområdet. Vi

har valgt at koncentrere os om selve lovgivningen

og vil derfor ikke i denne sammenhæng

kommentere den generelle praksis,

udlændingemyndighederne f ølger inden for de

enkelte områder som asyl, familiesammenføring,

visum m.v. De sager, der omtales i det følgende,

tjener alene som illustration af nogle af de

gennemførte lovændringer med henblik på at vise

ændringernes faktiske og retlige konsekvenser.2. Generelle aspekterAmnesty International, Dansk Flygtningehjælp og

Det Danske Center for Menneskerettigheder har i

løbet af de senere år gentagne gange påpeget en

række uheldige tendenser, der har kunnet spores i

forbindelse med de gennemførte ændringer af

udlændingelovgivningen. Dette gælder både

lovgivningsprocessen og dens resultater, der i

sagens natur skal ses under ét.Som et gennem-gående træk har det mest

iøjnefaldende været det hastværk, der har præget

forløbene. De vidtrækkende menneske-lige

konsekvenser, ændringer af

udlæn-dingelovgivningen kan have, tilsiger en

grundig og saglig forberedelse af lovændringer på

dette område.Som et udslag af dette hastværk har de

hørings-frister, de relevante myndigheder og

organisationer er blevet budt, ofte været ganske

korte. Dette kritikpunkt deles af de fleste hørte

instanser, og flere af dem - bl.a. Den Danske

Dommerfore-ning og Advokatsamfundet - har

jævnligt måttet meddele Indenrigsministeriet, at

det ikke har været muligt at udarbejde et

høringssvar inden for den fastsatte frist.Muligheden for, at høringssvarene kan forventes

at få en reel indflydelse på lovgivningsprocessen,

er som regel afhængigt af, at høringen iværksættes

inden lovforslagets fremsættelse i Folketinget. Det

har derfor fra flere sider ofte givet anledning til

kritik, at høringsfasen først er påbegyndt efter

fremsættelsen.Adskillige lovændringer afspejler en generel

mistænkelig-gørelse, der i visse tilfælde på det

nærmeste tangerer en kriminalisering, af

udlændinge, som søger opholdstilladelse her i

landet. Mange af ændringerne er gennemført med

henvisning til, at de skal forebygge "misbrug" af

adgangen til at søge om opholdstilla-delse, bl.a.

gennem det, der i lovforarbejder ofte omtales som

stramningernes tilsigtede "signaleffekt". Som

eksempel kan nævnes indførelsen af

bestemmelsen om, at asylansøgere, hvis sager

behandles i den særligt fremskyndede åbenbart

grundløs-procedure, kan frihedsberøves under

sagens behandlingDet er naturligvis legitimt at forebygge misbrug,

men mange lovændringer har bidraget til at skabe

en opfattelse af, at asylansøgere generelt forsøger

at "snyde" sig til en opholdstilladelse, hvilket ikke

er tilfældet. Derved kommer stramninger ikke blot

til at ramme asylansøgere, der ikke har behov for

beskyttelse, men også asylansøgere hvis grunde til

at søge asyl er oprigtige.Særligt inden for asylområdet er dette

udgangspunkt problematisk. Retten til at søge -

men ikke at få tildelt - asyl er fastslået i FN's

Verdenserklæring om Menne-skerettig-heder fra

1948 og er senest blevet bekræftet af det

inter-nationale samfund ved Verdenskonferencen

om Menneskerettig-heder i Wien i 1993. Det

giver derfor ikke megen mening at tale om

"misbrug" af retten til at søge asyl. En

menneskerettighed kan i sagens natur ikke

misbruges, den kan bruges. I så fald skal

rettigheden respekteres loyalt af de lande, der i

øvrigt har tilkendegivet at ville anerkende den,

ikke blot i tale, men også i handling.Mange ændringer er, efter organisationernes

opfattelse, gennemført på et mangelfuldt og

utilstrækkeligt grundlag. Adskillige stramninger er

sket uden tilstrækkelige forsøg på at afdække,

hvorvidt de modsvarer et sagligt og reelt behov,

ligesom stramningernes retlige og menneskelige

konsekvenser - og herunder også utilsigtede - kun

i yderst begrænset om fang har været analyseret

nærmere.Størsteparten af de gennemførte

effektiviseringstiltag savner mere indgående

overvejelser om ændringernes betydning for

retssikkerheden. Om ganske mange stramninger

har Indenrigsmini-steriet i lovforarbejder uden

nærmere begrundelse blot anført, at man ikke har

fundet retssikkerhedsmæssige betænkeligheder

ved de fremsatte forslag.En mere og mere hyppig foreteelse har været, at

man lovgiver så tæt på de menneskeretlige

minimumsstandarder, at man i lovfor-arbejderne

finder det nødvendigt at bemærke, at en given

lovregel må "forudsættes administreret i

overensstemmelse med Danmarks internationale

forpligtelser." Dette burde være en selvfølge i en

europæisk retsstat.Denne fremgangsmåde er blevet anvendt i

forbindelse med lovregler, der er udformede på

en sådan måde, at de overlader et vidt skøn til

forvaltningen. Lovbemærkningerne indeholder i

øvrigt sjældent tilstrækkelige retningslinier for,

hvorledes disse skønsmæssige beføjelser

forudsættes eller forventes anvendt i

udlændingemyndighedernes praksis.Denne lovgivningsform synes at være på

kollisionskurs med forudsætningerne for og

intentionerne bag loven om inkorporering af Den

Europæiske Menneskerettighedskonvention fra

1992. Det er gentagne gange blevet fremhævet, at

det er den danske regerings og Folketingets

ansvar og pligt at sikre, at Danmark lever op til

sine internationale forpligtelser i medfør af

konventionen. Ved den valgte lovgivningsteknik

skubbes dette ansvar nu væk fra Folketinget og

over på forvaltningen og det er herefter overladt

til den enkelte sagsbehandler i hver enkelt

afgørelse at sikre, at der ikke sker brud på

internationale forpligtelser.3. Konkrete eksempler

De seneste års ændringer af

udlændingelovgivningen har på mange områder

medført nogle menneskelige omkostninger, som

synes ude af proportion med formålene med

indførelsen af reglerne. Nedenfor er anført en

række eksempler på sådanne bestemmelser i

udlændingeloven.FamiliesammenføringIsær inden for familiesammenføringsområdet er

der over de seneste år gennemført en række

skærpelse, f.eks. om arrangerede ægteskaber,

regler om forsørgelse, når det gælder indvandrere

etc.Et særligt problem knytter sig til de asylansøgere,

der ikke kan sendes hjem, selvom de har fået

afslag på asyl, kan efter 18 måneder ansøge om

opholdstilladelse efter særlige grunde. Denne

gruppe kan først få tidsubegrænset ophold efter 5

år og først efter yderligere 3 år kan de opnå ret til

familiesammenføring. Dermed bliver den samlede

ventetid mindst 9½ år.Et eks. fra praksis:En tamilsk asylansøger gifter sig i juli 1996 med

en herboende tamilsk kvinde med

opholdstilladelse i henhold til udlændingelovens §

9, stk. 2, nr. 4 (særlige grunde). Han får

efterfølgende afslag på asyl, opholdstilladelse i

henhold til udlændingelovens § 9, stk. 2 nr. 2

(humanitær opholdstilladelse) etc. Han medvirker

til udsendelsen, men ambassaden i Stockholm

udsteder ikke de nødvendige dokumenter, og han

opholder sig derfor i Danmark på såkaldt "tålt

ophold". Han ansøger om familiesammenføring

men får i et brev fra Udlændingestyrelsen at vide,

at han tidligst kan opnå familiesammenføring når

ægtefællen i december 1998 har haft ophold i 5

år. Da ægtefællen ansøger om

familiesammenføring i december 1998, får han

ikke mulighed for at indgive ansøgning men

henvises til at søge fra hjemlandet, hvilket i dag

også er blevet gjort til et krav. Desuden vejledes

han om, at efter ændringerne i udlændingeloven vil

der alene kunne meddeles familiesammenføring,

når hustruen har haft tidsubegrænset

opholdstilladelse i 3 år.18-måneders-reglenDer er de seneste år opstået tiltagende og

betragtelige problemer i forbindelse med

udsendelse af udlændinge. Efter en lovændring fra

juli 1998 (Lov nr. 473 af 1. juli 1998) 1 skal

asylansøgere, som er meddelt afslag, vente i

mindst 18 måneder (tidl. 3 mdr.), før de vil kunne

opnå opholdstilladelse i henhold til

udlændingelovens § 9, stk. 2, nr. 4 (særlige

omstændigheder). Det er særdeles

uhensigtsmæssigt at vente så længe med at

meddele blot en midlertidig opholdstilladelse. De

menneskelige omkostninger der er forbundet med

et langt ophold i Danmark i usikkerhed er store,

bl.a. vil personerne, som nævnt ovenfor, skulle

vente i mange år før familien kan komme til

landet.Det er væsentligt at understrege, at der er tale om

situationer, som den enkelte ikke har indflydelse

på, idet udsendelseshindringen ikke beror på, at

den pågældende ikke vil samarbejde.Et eksempel fra praksis:En afghansk asylansøger anmoder om asyl i

Danmark i juni 1996 men modtager i august 1997

afslag på asyl i Flygtningenævnet. Nævnet

fastsætter samtidig, at han skal udrejse senest 15

dage efter datoen for afslaget. Siden begyndelsen

af 1990'erne har tvangsmæssig tilbagesendelse til

Afghanistan reelt ikke været muligt, hvilket betød,

at Flygtningenævnets koordinationsudvalg i

september 1993 traf en formel beslutning om, at

tvangsmæssig udsendelse af afghanere via Kabul

ikke længere måtte finde sted.I maj 1998 afviser Flygtningenævnet at genoptage

den afghanske asylansøgers ansøgning om asyl og

fastholder den oprindeligt fastsatte udrejsedato,

dvs. august 1997. I juli 1998 ansøger

pågældende om opholdstilladelse i henhold til

udlændingelovens § 9, stk. 2, nr. 4 (særlige

omstændigheder). Der foreligger endnu ikke svar

fra Indenrigsministeriet. Det skal understreges, at

ansøgeren under hele forløbet har samarbejdet

med myndighederne om en frivillig tilbagevenden

til Afghanistan.Frihedsberøvelse og åbenbart grundløs

haste-procedureDen stadigt stigende anvendelse af

frihedsberøvelse over for navnlig asylansøgere har

ved flere lejligheder givet anledning til bekymring.

I 1995 indførtes en bestemmelse om, at

asylsøgere, hvis sag behandles i den særligt

fremskyndede åbenbart grundløs-procedure,

kunne frihedsberøves under sagens behandling.

Der blev fra flere sider rejst begrundet tvivl om,

hvorvidt denne ordning var forenelig med

Danmarks internationale forpligtelser i henhold til

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

(Lov nr. 382 af 14. juni 1995)Ved 1995-lovændringen indføjedes samtidigt en

regel om, at bestemmelsen om den nye adgang til

at frihedsberøve asylsøgere skulle tages op til

revision i Folketinget i 1998-99. Selvom tvivlen

vedrørende ordningens forenelighed med

menneskeretlige standarder fortsat består,

besluttede et flertal i Folketinget i foråret 1999 at

ophæve denne revisionsbestemmelse, således at

ordningen nu har permanent karakter.Motivationsfremmende foranstaltningerEfter en lovændring i 1998 ( Lov nr. 473 af 1. juli

1998) skal Udlændingestyrelsen, med mindre

særlige grunde taler derimod, inddrage

lommepenge m.v. såfremt ansøgeren indgiver

ansøgning om asyl ved indrejsen og ikke

medvirker til sagens oplysning.Ved lovændringen i 1998 satte en række

organisationer spørgsmålstegn ved det

hensigtsmæssige i at indføre så indgribende en

foranstaltning uden at have søgt belyst, hvorvidt

iværksættelsen af de motivationsfremmende

foranstaltninger, som var blevet indført året

forinden, havde haft den ønskede effekt. Der

savnedes endvidere kriterier for, hvornår en

ansøger kunne siges "ikke at medvirke", hvilket

førte til en meget restriktiv praksis fra

Udlændingestyrelsens side.Motivationsfremmende foranstaltninger kan også

pålægges over for udlændinge, som efter de

danske myndigheders opfattelse ikke medvirker

til udsendelsen . Særlig uheldigt forekommer det

at pålægge motivationsfremmende foranstaltninger

i de tilfælde, hvor hjemvenden under alle

omstændigheder er udelukket, idet hjemlandets

myndigheder ikke vil tillade landets egne

statsborgere at indrejse. I sådanne situationer

forekommer det meningsløst at søge at motivere

udlændingen til noget, som af udefra kommende

grunde ikke lader sig realisere. At udlændingen

ikke medvirker til at blive udsendt til et hjemland,

som har tilkendegivet ikke at ville modtage den

pågældende, er vel for så vidt ganske for-ståelig.Afskærelse af bevismidlerI sommeren 1995 (Lov nr. 382 af 14. juni 1995)

vedtog Folketinget en bestemmelse, hvorefter

Flygtningenævnet kan beslutte at afvise

fremlæggelsen af dokumenter eller andre

bevismidler for nævnet, hvis dokumenterne kunne

være fremlagt under Udlændingestyrelsens

behandling af sagen.En sådan bestemmelse om at afskære

fremlæggelse af nye bevismidler tilsidesætter

nogle fundamentale retssikkerhedsgarantier. Det

afgørende i en asylsag må være, at der i hver

enkelt sag træffes den materielt rigtige afgørelse.Opsættende virkningI 1994 skærpedes loven således, at klager til

Folketingets Ombudsmand og anmodning om

genoptagelse af en afgørelse efter § 7 som

udgangspunkt ikke vil kunne tillægges opsættende

virkning. Skærpelsen er uhensigtsmæssig, da det

eksempelvis er problematisk at få en sag

genoptaget, hvis man allerede er sendt ud af

landet.UdvisningsreglerneUdvisningsreglerne er blevet strammet flere gange

de seneste år. I dette tilfælde havde et

ekspertudvalg grundigt analyseret området

forinden. Imod ekspertudvalgets anbefaling

vedtog Folketinget imidlertid at udskille en række

kriminalitetstyper, som efter ændringen giver

adgang til at udvise kriminelle uden hensyn til

længden og grovheden af forbrydelsen.Den udvidede adgang til at udvise eksempelvis

ved dom for narkotikakriminalitet har givet

anledning til en del diskussion og Højesteret

frifandt i seks domme afsagt i perioden november

1998 til juni 1999 de tiltalte, der var dømt for

narkotikakriminalitet for anklagemyndighedens

påstand om udvisning. Højesteret begrundede for

så vidt angår 5 af dommene afgørelserne med en

henvisning til Den Europæiske

Menneskerettighedskonventions artikel 8. Efter

denne bestemmelse må der alene ske indgreb i

den enkeltes privatliv og familieliv i det omfang,

det er nødvendigt i et demokratisk samfund,

herunder for at forebygge forbrydelser. For så

vidt angår udvisning af udlændinge som følge af

kriminalitet indebærer dette efter Den Europæiske

Menneskerettighedsdomstols praksis, at der

gælder et krav om proportionalitet, således at en

udvisning ikke må medføre et indgreb i den

pågældendes privatliv og familieliv, som ikke står i

et rimeligt forhold til de formål, udvisningen skal

varetage, og til den begåede kriminalitet.

Højesteret fandt, at udvisningen i de pågældende

sager på baggrund af en afvejning af tiltaltes

tilknytning til Danmark og grovheden af den

begåede kriminalitet ville være i strid med kravet

om proportionalitet.I den ene sag, hvor tiltalte var idømt 14 dages

hæfte, henviste Højesteret til, at tiltalte kom til

Danmark som 4-5 årig i 1979, og at tiltalte havde

boet næsten hele sit liv i Danmark og havde haft

sin skolegang og hele sin omend beskedne

arbejdsmarkedstilknytning her, hvor hans

forældre og søskende bor.Klager til Folketingets OmbudsmandI 1996 blev asylsøgere afskåret fra at indbringe

klager over Flygtningenævnets afgørelser til

Folketingets Ombudsmand. Ombudsmanden kan

dog fortsat tage sager op af egen drift, men dette

forudsætter naturligvis, at

ombudsmandsinstitutionen får lejlighed til at blive

bekendt med sagen, hvilket ikke kan ske gennem

klager.Og da Højesteret i 1997 desuden fastslog, at

domstolene normalt ikke er beføjede til at

efterprøve Flygtningenævnets afgørelser, findes

der nu ikke længere noget retsmiddel, som kan

anvendes over for asylsager afgjort i

Flygtningenævnet. Berettigelsen af en sådan

ordning forudsætter, at Flygt-ninge-nævnets

virksomhed er præget af en ufejlbarlighed, som

kun er de færreste myndig-heder forundt.IntroduktionsydelsenDanmark indførte som det første land

overhovedet en egentlig integrationslov i

sommeren 1998. Desværre blev dette positive

initiativ skæmmet af et især et element, som siden

kom til at dominere lovens ry, nemlig den

reducerede introduktionsydelse for anerkendte

flygtninge. På grundlag af kritik fra blandt andre

UNHCR har Indenrigsministeriet lovet en

undersøgelse. Organisationerne følger disse tiltag

nøje.Den omfattende diskussion af

introduktionsydelsen skal imidlertid ikke bortlede

opmærksomheden fra, at Integrationsloven også

på et andet punkt er problematisk i forhold til

Danmarks inter-nationale forpligtelser. Det i loven

foreskrevne krav om bopæl i en bestemt

kommune under integrationsforløbet må ganske

vist som sådant antages at falde inden for de

tilladte undtagelser fra den ret til frit at vælge sit

opholdssted, som er beskyttet i flere

konventioner. Men håndhævelsen af denne

bopælspligt kan i visse tilfælde tænkes at blive

upro-portional og dermed i strid med den

konventionssikrede ret.4. Nedsættelse af et udvalg til revision af

udlændingelovenAmnesty International, Det Danske Center for

Menneskerettigheder og Dansk Flygtningehjælp

anbefaler Folketingets medlemmer til snarest at

nedsætte et udvalg, der kan foretage en

gennemgribende revision af udlændingeloven og

konsekvenserne af de skærpede bestemmelser,

som gennem de seneste 5 år er blevet indført i

loven.Den 10. august 1999