Hjemmeside for flygtninge og positiv fred
Arne Hansen - Sønderjyllands Alle 35 - DK-9900 Frederikshavn - tlf. 98 42 55 42 - email arnehans@post3.tele.dk

Pluk fra nyhedsbrev fra Landsforeningen af Dansk-Udenlandske Ægtepar, redigeret af formand Kenneth Wilson:

Integrationslov og familiesammenføringsemner

Besvarelse af spørgsmål nr. S 3022 stillet af folketingsmedlem Susanne Clemensen (CD) til indenrigsministeren den 31. august 1999.

Spørgsmål:
'Ministeren bedes redegøre for, hvilken betydning det har for Udlændingestyrelsens afgørelse om meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse, at en udlænding omfattet af integrationsloven, f.eks på grund af sygdom, arbejde eller af anden årsag ikke kan følge den af kommunen tilrettelagte danskundervisning, herunder om dette i sig selv er tilstrækkeligt til at kunne give afslag på meddelelse om tidsubegrænset opholdstilladelse.'

Svar:
Som udgangspunkt forudsætter meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse, at udlændingen har gennemført et tilbudt introduktionsprogram efter integrationsloven eller et andet tilsvarende forløb.

Hvis ganske særlige grunde taler derfor, kan kommunalbestyrelsen undlade at tilbyde en udlænding et eller flere elementer i introduktionsprogrammet, f.eks. danskundervisning. Det gælder f.eks. fysisk og psykisk handicappede, torturofre og stærkt traumatiserede flygtninge, der på grund af deres tilstand ikke er i stand til at følge hele eller dele af undervisningen. Hvis udlændingen på grund af sin fysiske eller psykiske tilstand ikke er blevet tilbudt et eller flere dele af introduktionsprogrammet, vil meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse ikke være betinget af, at udlændingen har gennemført introduktionsprogrammet.

Endvidere gælder det for udlændinge, der er blevet tilbudt introduktionsprogrammet, at udeblivelse fra programmet ikke vil forhindre den pågældende i at opnå tidsubegrænset opholdstilladelse, hvis udeblivelsen er bagatelagtig eller undskyldelig, f.eks. hvis det manglende fremmøde skyldes graviditet eller dokumenteret sygdom.


Besvarelse af spørgsmål nr. S 3023 stillet af folketingsmedlem Susanne Clemensen (CD) til indenrigsministeren den 31. august 1999.

Spørgsmål:
'Ministeren bedes oplyse under hvilke omstændigheder en udlænding, der er familiesammenført med en herboende dansk statsborger i henhold til udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 2, litra a), vil kunne modtage introduktionsydelse i henhold til integrationsloven?'

Svar:
Udbetaling af introduktionsydelse forudsætter i almindelighed, at udlændingen og ægtefællen ikke har et rimeligt tilbud om arbejde eller har formue, som kan dække det økonomiske behov. Der kan ikke udbetales introduktionsydelse, hvis udlændingen og dennes ægtefælle på tidspunktet for integrationsansvarets overgang til kommunalbestyrelsen har en samlet indtægt, der mindst svarer til, hvad ægtefællerne ville have opnået i hjælp til forsørgelse efter §§ 25 eller34 i lov om aktiv socialpolitik.

Modtagelse af introduktionsydelse forudsætter, at der ikke er stillet forsørgelseskrav. Ved ægtefællesammenføring med danske statsborgere, jf. udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 2, litra a, stilles der ikke forsørgelseskrav.


Besvarelse af spørgsmal nr. S 3024 stillet af folketingsmedlem Susanne Clemensen (CD) til indenrigsministeren den 31. august 1999.

Spørgsmål:
'Ministeren bedes oplyse, hvilke konsekvenser det har, hvis en udlænding ikke følger den påbegyndte danskundervisning, efter at udlændingen er meddelt tidsubegrænset opholdstilladelse?'

Svar:
For udlændinge, der er meddelt opholdstilladelse inden den l. januar 1999, er det uden betydning for opholdstilladelsen, om den pågældende deltager i danskundervisning eller ej. For udlændinge, der første gang er meddelt opholdstilladelse den l. januar l999 eller senere, følger det af udlændingeloven, at meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse, medmindre særlige grunde taler derimod, blandt andet er betinget af, at udlændingen har gennemført et tilbudt introduktionsprogram efter integrationsloven eller et andet tilsvarende forløb.

En udlænding, der ikke har gennemført et tilbudt introduktionsprogram - eller et andet tilsvarende forløb - f.eks. ved ikke at have fulgt danskundervisningen vil således, medmindre særlige grunde taler derimod, kunne meddeles afslag på en ansøgning om tidsubegrænset opholdstilladelse. Det betyder imidlertid ikke, at opholdstilladelsen ikke kan forlænges. Hvis grundlaget for opholdstilladelsen, f.eks. et ægteskab, fortsat er til stede, vil opholdstilladelsen blive forlænget.

Den vil blot blive meddelt tidsbegrænset. Udlændingen vil senere kunne opnå tidsubegrænset opholdstilladelse, hvis betingelserne herfor er opfyldt, herunder at den pågældende har gennemført introduktionsprogrammet.

Har en udlænding, der første gang er meddelt opholdstilladelse den 1. januar l999 eller senere, tids ubegrænset opholdstilladelse, er det uden betydning for udlændingens opholdstilladelse, om den på gældende deltager i danskundervisning, idet en tidsubegrænset opholdstilladelse kun kan inddrages, hvis opholdstilladelsen er opnået ved svig.

Landsforeningen af Dansk-Udenlandske Ægtepar

« « «