Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred


Nyheder fra Frederikshavn Integrationsråds møde d. 25. maj 2005.(1. maj 2005)Klik HER for lyd:
[pix] FB Interview d. 30. maj 2005 med integrationsrådsmedlem Paul Rode Andersen, i øvrigt byrådsmedlem (SF). (10:51)


Det officielle skriftlige referat fra integrationsrådets møde den 25. maj 2005 vil nok på et senere tidspunkt blive offentliggjort på www.frederikshavn.dk/199

Indtil da bruger vi her Frederikshavns integratiosnråsds dagsorden til mødet d. 25. maj 2005: - tilsat enkelte beslutninger fra mødet

Dagsorden

1 Orientering fra kommunens integrationsgruppe (sagsbehandlerne i Aktivafdelingen) jf punkt 4. 3 nedenfor.

2 Revurdering af integrationsrådets arbejdsgrupper

3 Fælles åbent hus arrangement for alle Integrationsråd 2005: Den landsdækkende integrationsrådsdag d. 11. juni blev i Frederikshavn iudskudt til efteråret og skal forberede til kommunalvalget d. 15. nov. Arangementet skal kaldes partiernes dag hvor partierne skal fortælle om deres holdninger til integrationen. Mødet ønskes lavet i samarbejde med de politiske partiers A-Ø-initiativ - og sikkert Frederikshavn Multietniske Forening og Frederikshavn Lokalradio.

4 Forslag til punkter til drøftelse i Integrationsrådet: (indsendt af Fr.havn Multietniske Forening) kan læses nedenfor

5 Evaluering af Integrationsprisarrangement 10. februar 2005: Trods langt ringere deltagelse i prisuddelingsfesten end foregåeende år vil prisen også blieve uddelt i 2005

6 Integrationspris 2005: Uddelles

7 Indbydelse til konference d. 18. juni: hør interview og folder om konferencen "Nydanskerne og foreningslivet" - med tilmelding - som skal ske senest 2. juni

8 Sager til underretning : FUF, Frederikshavn Ungdoms fællesråd vil til august arrangere foreningsdag

Ad punkt 4 ovenfor:
Sagsfremstilling:
Frederikshavn Multietniske Forening fremsender efter foreningens bestyrelsesmøde den 5. april 2005 følgende forslag til punkter til drøftelse i Integrationsrådet:

1. På baggrund af flere modtagelsesklasseelevers og deres familiers udtrykte frustrationer over trivselen så foreslår Frederikshavn Multietniske Forening at Integrationsrådet tager en grundig drøftelse af situationen - og gerne (senere) med deltagelse af berørte og relevante personer. Evt. kan Integrationsrådet om det viser sig nødvendigt foranstalte en uvildig interviewundersøgelse med den nødvendige tolkebistand og her kan man i øvrigt overveje hvor bredt et felt af personer indenfor den kommunale skoleverden der skal inddrages.

I dagsordenen til mødt er der tilføjet følgende kommetar: "Det oplyses, at punkt 1 har været sendt til udtalelse hos skole- og ungdomschefen, som udtaler, at der er behov for at se på hele tosprogs- og integrationsområdet og anmoder Integrationsrådet om at overveje, og det skal tages op i et fælles forum."

Integrationsrådet besluttede at mobningsproblemerne skal undersøges

2. På baggrund af mange sprogskoleelevers vidnesbyrd om deres oplevelser af et drastisk fald i lærernormeringerne i den senere tid med deraf følgende konsekvenser for indlæringen, samt oplevelse af mangel på svar på spørgsmål om sprogskolens fremtidige situation, så ønskes på mødet en redegørelse fra de ansvarlige personers eller myndigheders side om sprogskolens fremtidige undervisningsindsats i Frederikshavn kommunes regi.

Ny aktør (antageligt AOF-Aalborg) overtager pr 1. august.

3. På baggrund af flygtninges gentagne oplevelser af manglende oplysninger fra sagsbehandlerside om gældende regler og herunder en manglende brug af tolkning, så foreslår Frederikshavn Multietniske Forening at Integrationsrådet drøfter situationen og tager et møde med de ansvarlige med henblik på sammen med brugerne at gøre en indsats for at optimere situationen.

Integrationsrådet besluttede at repåræsentanter fra integrationsrådet og sagsbehandlerne skal mødes om sagen.

Integrationsrådet vil antageligt som andre kommunale udvalg fortsætte sin virksomhed - bl.a med at færdiggøre de sager der nu er rejst- i 2006 indtil forhåbentligt et nyt integrationsråd i den nye storkommune kan tage (helt) over fra 1. januar 2007.

Integrationsrådets næste møde er tirsdag d. 30 august og alle er velkomne til at indsende ønsker og forslag til dagsordenne senest 14 dage før. Det kan gøres enten ved henvendelse til sekretør Bente Heisel på tlf 96225000 eller email bheisel@frederikshavn.dk

Eller man kan henvende sig til et af integrationsrådsmedlemmerne:

Repræsentanter valgt af etniske minoriteter:
Mohammad Daneshjou - Iran (Formand)
Donald Shaw - England (Næstformand)
Ganesu Uthayakumaran - Sri Lanka
Thilageswaran Appukutty - Sri Lanka
Omid Ali Hosseini - Afghanistan
Nader Kheirieh, Iran, tlf 27326714, kheirieh.nader@get2net.dk
Sayed Jamalluddin Olawi, Afghanistan, tlf 98434065 eller mail olawi01@yahoo.dk
Sabah Bawaki, Irak, tlf 98422273 og email

Repræsentant valgt af arbejdsmarkedets parter
Brian Kjær, LO

Repræsentant af foreningslivet
Henrik Carlsen, FUF

Repræsentant for den kommunale administration
Socialdirektør Jan Nielsen

Repræsentanter for byrådet og skolebestyrelser
Jytte Schaltz (A)
Paul Rode Andersen (SF)
Jørgen Steengaard (V)