Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred


Frederikshavn Multietniske Forening under universitets-lup i et specialeprojekt.(17. juli 2005)

Vi hører her politologen Peter Madsen fortælle om sin undersøgelse af Frederikshavn Multietniske Forenings contra og en monoetnisk forenings (Bad Badoo's) integrationspotentialer. Interviewet er optaget d. 29. juli 2005.

Klik HER for lyd:
[pix] FB Interview d. 29. juli med politolog Peter Madsen, som har skrevet speciale om frivillige foreningers integrationspotentialer. (47:47)


Den undersøgelse som Peter Madsen fremlægger resultaterne fra er fra foråret 2004 og hedder "Frivillige foreninger - en magisk løsning på integrationsgåden? - en komparativ(sammenlignende) undersøgelse af Frederikshavn Multietniske Forenings contra en monoetnisk forenings betydning for etniske minoriteters integration i det danske samfund."

Rapporten om Frh. Multietniske Forening kan læses på www.arnehansen.net/040812PM-FMF.doc. Peter Madsen anbefaler travle folke som politikere at starte med at læse konklusionen på side 88-94.

Rapporten er senere udgivet af videnskabsbutikken på Københavns Universitet med samme titel og kan bestilles på www.videnskabsbutikken.dk/

Her følger de mest relevante sider (s.89nederst-91 i PeterMadsens afhandling) i kopi:

…..På baggrund af analysen kunne det konkluderes, at begge foreninger(Frederikshavn Multietniske Forening contra en monoetnisk forening Bad Badoo.Parentes tilføjet af Arne H)) havde en positiv indflydelse på de etniske minoriteters deltagelse i samfundet, så længe der alene blev fokuseret på muligheden for at få løst problemer, der relaterer sig til dagligdags gøremål, såsom tandlægebesøg, oversættelse af breve, hjælp til at forstå telefonregningen, låne af bil m.v. I forlængelse af Briggs opdeling af social kapital som bidragende til hhv. løsningen af problemer, der relaterer sig til den nære hverdag (get by) vs. løsningen af problemer, der relaterede sig til afgørende ændringer i livsforløb og levestandard (get ahead), blev det således konkluderet, at begge foreninger havde en positiv betydning for de etniske minoriteters integration i den nære hverdag.

Fokus rettedes herefter imod foreningsfællesskabernes betydning for medlemmernes lige deltagelse i det danske arbejdsmarked og uddannelsessystem, hvilket relaterede sig til medlemmernes mulighed for at skabe ændringer i deres levevilkår og livsforløb. Det kunne her konstateres, at medlemmerne af Den Multietniske Forening i højere grad end medlemmerne af Bad Baado havde mulighed for i foreningsfællesskabet at hente information og rådgivning som kan bidrage til deres lige deltagelse i arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet. På dette punkt er det altså sandsynligt, at foreningsfællesskabet i Den Multietniske Forening har en mere positiv betydning for de etniske minoriteters integration.

Forklaringen på, at medlemmerne af Den Multietniske Forening i højere grad end medlemmerne af Bad Baado kan hente hjælp og rådgivning, som kan bidrage til deres lige deltagelse i arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet skal sandsynligvis findes i to forhold. For det første bidrager den mere heterogene medlemsbase i Den Multietniske Forening til, at der i foreningsfællesskabet indlejres en omfattende viden om strategier og muligheder i forhold til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet. For det andet bidrager Den Multietniske Forenings mange og forskelligartede kontakter yderligere til, at øge den vidensmængde medlemmerne har adgang til gennem foreningsfællesskabet.

Samlet set konkluderes det, at desto mere heterogen medlemsbase og desto flere kontakter til omverden de frivillige foreninger har, desto større sandsynlighed er der for, at de kan bidrage til de etniske minoriteters lige deltagelse i alle dele af samfundet. Denne del af analysen giver således også støtte til de udledte hypoteser.

I den komparative analyses andel del blev fokus rettet imod foreningsfællesskabernes betydning for udviklingen af de etniske minoriteters demokratiske bevidsthed og kompetencer, hvilket relaterede sig til deres integration i det politiske liv. Overordnet set må det konkluderes, at begge foreninger både hvad angår udviklingen af medlemmernes demokratiske bevidsthed og deres demokratiske kompetencer har en positiv betydning. På en række områder kunne der dog konstateres en forskel i den betydning de to foreninger havde.

For det første kan det konkluderes, at der særligt i Den Multietniske Forening kan forventes, at foregå en udvikling af medlemmernes respekt og indføling med personer, der adskiller sig fra dem selv. Forklaringen herpå er, at den heterogene medlemsbase i Den Multietniske Forening gør, at der i foreningsfællesskabet ikke findes en fælles kulturel baggrund for samværet, hvorfor det er nødvendigt, at være særlig bevidst om nødvendigheden af gensidig respekt og indføling. Den manglende fælles baggrund medfører endvidere jævnlige konflikter mellem personer med forskellig baggrund og oprindelse. Disse konflikter kan forventes at medvirke til udviklingen af medlemmernes respekt og indføling med andre, da konflikterne udfordrer og udvikler medlemmernes syn på personer, der er forskellige fra dem selv.

For det andet kan det konkluderes, at hvor medlemmerne af Bad Baado gensidigt bekræfter hinanden i, at det ikke er muligt at påvirke politikerne, og at politikerne er upåvirkelige (efficacy) gør det sig ikke gældende i Den Multietniske Forening. Det kan have betydning for de etniske minoriteters deltagelse i det politiske liv, jf. det reciprokke forhold mellem efficacy og deltagelse. Forklaringen er, at den relative heterogenitet blandt medlemmerne af Den Multietniske Forening modvirker skabelsen af en eventuel negativ-konsensus. Det kan således konstateres, at der medlemmerne imellem er vidt forskellige oplevelser og syn på majoritetssamfundet og ens egen situation i Danmark - som også bunder i reelle forskelle - hvorfor skabelsen af en eventuel negativ-konsensus er mindre sandsynlig.

For det tredje kan det konkluderes, at der i Den Multietniske Forening er indlejret en større viden om de eksterne beslutningsstrukturer, hvilket kan bidrage til udviklingen af medlemmernes demokratiske kompetencer og deres integration i det politiske liv. Det kan således konstateres, at Den Multietniske Forenings mange og forskelligartede kontakter medvirker til, at medlemmerne får et større kendskab til særligt de politiske beslutningsstrukturer.

Samlet set kan det på baggrund af anden del af analysen konkluderes, at selvom begge foreninger på et overordnet plan har en positiv betydning for udviklingen af medlemmernes demokratiske bevidsthed og kompetencer, og den heraf medfølgende integration i det politiske liv, kan det på en række områder konstateres, at Den Multietniske Forening synes at have en mere positiv betydning. Resten af Rapporten om Frh. Multietniske Forening kan læses på www.arnehansen.net/040812PM-FMF.doc