Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred


Det frivillige ungdomsarbejde i Skagen, Sæby og Frederikshavn fremlægger fælles 3-punkts-program for byrådskandidaterne i Ny Frederikshavn.( 04. november 2005)Klik HER for lyd:
[pix] FB Interviews d. 4. november 2005 med formanden for Frederikshavn Ungdoms Fællesråd Henrik Carlsen. (38:01)


Om FUF''s ønsker til en kommende storkommune skriver Henrik Carlsen vist også som talsmand for et samarbejdsudvalg for det frivillige ungdomsarbejde i Ny Frederikshavn følgende:

Overordnet her vi valgt at fremsætte vore ønsker i 3 hovedpunkter:

Vort fokus i FUF skal lægges på BØRN OG UNGE og en støtte af BREDDEN.

Vi fastholder primært disse 3 punkter - ALLE med udgangspunkt i rammer for foreningsaktiviteter

1. Kr. 5.000.000,- givet i en årlig pulje udenfor de bestående FOU rammer, penge udelukkende til ny/ombygning.

2. Etablering af et Multi/Forenings hus - dvs. mulighed for at kunne anvise foreninger brugbare lokaler og faciliteter, så vi undgår at man etablerer sig i erhvervslejemål med høje huslejer til følge. Dette giver mulighed for at indfrie næste punkt.

3. Minimum 80 % i huslejetilskud. Hertil kommer minimum fastholdelse af højeste fællesnævner indenfor støtteordningen i øvrigt, samt at der som nu indkræves gebyrpenge for brug af offentlige lokaler. Disse penge skal forblive i hovedområdet og vil skulle bruges til mindre renoveringsopgaver samt en forøgelse af tilskudsprocenten til egne/lejede lokaler.


Der er i den tidligere Frederikshavn kommune indenfor de seneste 3-4 år brugt mindst 150.000.000 på Arena Nord, Isstadion, Det musiske Hus samt lidt halbyggerier. Nu trænger det øvrige brede foreningsliv et løft som skal kunne mærkes. Det er lokaler og gode rammer som sætter standarden for foreningsarbejdet, der kan spares mange omkostninger og ærgrelser ved at bygge nyt frem for at renovere og vedligeholde gamle utidssvarende bygninger. Gode faciliteter både inde og ude skal være en mærkesag for den ny Frederikshavn Kommune - det vil skabe stolthed, prestige og ikke mindst livskvalitet blandt byens borgere såvel unge som ældre (som i stigende grad gør brug af fritidsfaciliteterne).

Med gode rammer kan vi tiltrække stævner, lejre og besøgende til vores kommune, vi har det hele i Ny Frederikshavn Kommune - en flot egenartet natur på Grenen og Råbjerg mile - ned til de store bøgeskove og åløb i Sæby og ikke mindst bakkerne i Den Jyske Ås omkring Østervrå. Alt sammen oplagte områder for fritid og naturoplevelser gennem byggeri af natursheltere og hytte faciliteter til brug for et blomstrende foreningsliv - faciliteter som også kan bruges som familie-udflugtsmål i weekender og ferier.

Med en pulje på 5.000.000,- (pristalsreguleret) vil vi kunne give støtte som batter - får en forening f.eks. 500.000 i tilskud (eller rente afdragsfrit lån) fra kommunen, er der rigtig gode muligheder for at skaffe 500.000 fra landsorganisationen, måske 500.000 som egenkapital eller penge hentet i øvrige fonde eller rejst ved indsamling, lodseddelsalg m.v. og yderligere måske 500.000 i eget frivilligt arbejde og sponsorater - så pludselig er der store muligheder for virkelig at få sat noget i gang - og kommunens penge vil blive i foreningen, pengene står som værdier og kan ikke trækkes ud ved evt. ophør af aktiviteten. Kommunens investeringer mangedobles. Dette i modsætning til små tilskud i 20 - 50.000,- kroners klassen som kan være gode nok, men som ikke rigtig giver nogle større løft og investeringer udefra.

Det vil give både beskæftigelse og omsætning i lokalområdet - allerede nu er der gode eksempler på at investering i børne og ungdomsarbejdet trækker yderligere økonomi til lokalområdet (spørg bare ind). Med betegnelsen yderområde er der gode muligheder for at tiltrække kapital udefra og det skal vi benytte os af. Her kan foreningslivet føre an. Med ca. 100 foreningshuse i den kommende storkommune kan vi nå rundt med ½ mill i snit ca. hvert 10. år og det er RIGTIG fint.

Den nye kommune skal kendes på dens støtte til BREDDEN heraf vokser eliten og med et par professionelle lokomotiver når vi rigtig langt. Det giver kommunens borgere og deres børn indhold, oplevelser og livskvalitet.

Vi ser gerne de kommende byrådspolitikere badet i blitzlys når de røde snore klippes på stribe i den kommende storkommune, et blomstrende foreningsliv vil være et stort aktiv. Takketalerne og glæden over den kommende storkommune vil nå usete højder, og vi kan med små midler (10 - 15 mill ekstra) til fritidsområdet og med over 25.000 aktive udøvere give en god oplevelse af kommune-sammenlægningen. Der vil blive nok af slagsmål på andre økonomisk trængte områder. De er allerede i fuld gang, FUF ønsker en POSITIV dialog.

Et højt huslejetilskud er med til at give gode rammer - lokaler kan deles af SFO, børnehaver og kultur/musik/foreningsliv, unge som ældre, ligesom vi allerede ser det i dag. Der er i gode rammer muligheder for nye ideer og samarbejder på tværs. Det er da ikke rimeligt når vi byder børne og ungdomsarbejde rammer (som man tidligere har læst om i Avisen) som selv dagplejere ikke længere kan opholde sig i på grund af forfald. Vi lever i år 2005. Gode faciliteter og væresteder skaber positiv energi, sundhed, vækst, stolthed og identitet.

Der tales ofte om at aktiviteten og samværet er vigtig, men alt tyder i stigende grad på, at det at være i gode og tidssvarende omgivelser har mindst ligeså stor betydning. Det skal være rart og indbydende at komme i et klubhus. DGI udtrykker det sådan: "Der er i dag store ønsker i foreningslivet om videreudvikling af de fysiske rammer, samtidig er der meget store behov for renovering af eksisterende faciliteter. Kommunen støtter denne udvikling, men også udviklingsmuligheder som baserer sig på alternative finansierings- og driftsformer." FUF bakker op om det fælles initiativ.

Vi skal have visioner, der skal skabes musikmiljøer og gode rammer for politisk og hobbybetonede foreningsaktiviteter, ligesom mange små og mellemstore sportsgrene har brug for et gevaldigt løft. Teater-miljøerne skal have sine rammer og måske skulle Skagen være et centrum for en tennisarena, Sæby kunne byde på atletik på højt niveau med fine faciliteter hertil mens Arena Nord og Isstadion byder på de helt store idrætsoplevelser som giver genklang ud over kommunens grænser. Vi skal selv tro på det. Allerede i dag har vi nogle af Danmarks største FDF kredse og spejdergrupper her i kommunen samt mange sportsudøvere på et bredt og højt niveau, i FUF er vi sikre på at det er dygtige, engagerede ledere og ildsjæle samt tidligere tiders gode rammer og støtteordninger som fortsat er med til at drive dem frem. Et godt samarbejde mellem organisationer, politikere og kommune.

Med håbet om en god og saglig debat, vi ser jo gerne nogle klare positive tilkendegivelser og valgløfter.

Sådan slutter Henrik Carlsen sit papir som udtrykker FUFs og tilsvrende organisationer på det frivillige ungdomsarbejde i Sæby og Skagens kommuner…..