FMR
106.6 MHz

Forsiden

Programoversigt

Lydarkiv

Vedtægter

Kontakt


Email
Indenrigsministeriet
Slotsholmsgade 6
1216 København K

01 mar 2001
J.nr.: 3-A8-62504

H A S T E R !
Vedr. Udl. nr. 1-73-027.735, Uma Ratnavadyvel, c/o Gopalavadyvel Ratnavadyvel, Reberbanen 3, 2.th., 9500 Hobro

På vegne af min klient udl.nr. 1-73-027.735, Uma Ratnavadyvel, Jern-banegade 55A, 1.tv., 9500 Hobro indgives der hermed klage over Ud-lændingestyrelsens afslag af 21. februar 2001 på min klients ansøgning om opholdstilladelse i henhold til Udlændingelovens § 9, stk. 2, nr. 1 og/eller § 9, stk. 2, nr. 2 og/eller § 9, stk. 2, nr. 4.

Min klients 1 år gamle fællessøn med sin mand, cpr. XXX, Ratnavadivel Gopaladavadivel, Jernbanegade 55A, 1.tv., 9500 Hobro, cpr. XXX, Rossan Gopalavadivel, Jernbanegade 55A, 1.tv., 9500 Hobro, blev i skrivelse af 21.12.2000 meddelt opholdstilladelse indtil 14.2.2018 jf. Udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 3.

På den baggrund gøres det gældende, at min klient opfylder betingel-serne for at modtage opholdstilladelse i Danmark i henhold til en eller flere af følgende bestemmelser i Udlændingeloven:

§ 9, stk. 2, nr. 1

Det er vanskeligt at forestille sig en nærmere familiemæssige eller lig-nende tilknytning, end det min klient har til sit barn og sin mand, som nu begge har opholdstilladelse i Danmark. Det vil være til skade for såvel barnet, ægtefællen og min klient, hvis de danske myndigheder tvangsadskiller disse og tvinger min klient til at rejse til en uvis og formentlig livstruende skæbne på Sri Lanka.

Det er grotesk, når Udlændingestyrelsen i begrundelsen for afslaget anfører følgende:

"Styrelsen har efter en gennemgang af sagen ikke fundet, at der fo-religger en sådan særlig tilknytning til en i Danmark fastboende person, at der er grundlag for at meddele opholdstilladelse efter § 9, stk. 2, nr. 1 Styrelsens afgørelse er truffet under henvisning til, at der ikke ses at foreligge oplysninger om, at der skulle være tale om en helt sær-lig tilknytning til din i Danmark bosiddende ægtefælle eller søn."

Kendsgerningerne er:

Min klients ægtefælle har boet i Danmark siden 1992 og i juni 2001 vil min klients ægtefælle have haft tidsubegrænset opholdstilladelse i mere end 3 år.

Min klient har boet sammen med sin ægtefælle i Danmark siden ægte-skabets indgåelse 17. februar 1999, og min klient har boet sammen med fællesbarnet og ægtefællen siden barnets fødsel 14. februar 2000.

På den baggrund gøres det gældende, at min klient har en så særlig tilknytning til sin i Danmark bosiddende ægtefælle og søn, som tæn-kes kan, idet myndighederne bedes redegøre for, hvordan tilknytnin-gen skulle kunne blive mere særlig!

Ydermere kan tilføjes, at min klient i øvrigt har en særlig familiemæssig tilknytning til Danmark, idet min klients 12 årige søster Ushanithy Kanda-samy bor hos en dansk familie, Else og Hans Christian Andersen, Møllevan-gen 18, 9500 Hobro ligesom min klients 30 årige bror, den danske statsbor-ger Sakthyvel Kandasamy, og min klients 23 årige bror Jegavel Kanidasamy begge bor Skovvej 23, 9500 Hobro.

Min klient har altså alle sine kendte familiemedlemmer boende i Dan-mark. Min klient har ingen kontakt med sine forældre i Sri Lanka - måske er forældrene døde i forbindelse med borgerkrigen, som det seneste års tid er blusset meget op.

§ 9, stk. 2, nr. 2

Såvel barnets, ægtefællens og min klients situation er af en sådan ka-rakter, at væsentlige hensyn af humanitær karakter afgørende taler for at imødekomme ansøgningen, idet henvises til det under forudgående punkt anførte.

§ 9, stk. 2, nr. 4

Barnets, ægtefællens og min klients situation er af en sådan karakter, at ganske særlige grunde taler for at imødekomme ansøgningen, idet bemærkes, at der snart er gået mere end 18 måneder, hvor det ikke har været muligt at udsende min klient til Sri Lanka, idet min klient ikke har været i besiddelse af rejsedokumenter af nogen art, og derfor har været afskåret fra - såfremt illegal indrejse i andre lande skulle undgås - at udrejse fra Danmark. På dette punkt ser Udlændingesty-relsen i sin afgørelse væk fra det faktum, at min klient ikke har været i besiddelse af hverken pas eller andet gyldigt rejsedokument

Det vil være i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel om beskyttelse af familielivet, hvis den danske stat tvangsadskiller et 1 år gammelt barn fra den ene af forældrene i mod forældrenes vilje og uden at der ligger omsorgssvigt til grund.

Det vil være i strid med alle humanitære principper, hvis Uma Ratnavady-vel - af frygt for, hvad der kan ske på Sri Lanka, hvor borgerkrigen raser med stigende styrke - tvinges til at efterlade sit barn i Danmark. Risikoen for at Uma Ratnavadyvel bliver udsat for pengeafpresning, fængsling, tortur og måske i værste fald forsvinding (og død) ved tilbagevenden til Sri Lanka er stor.

Der henvises i den forbindelse til tidligere fremsendt kopi af rapport situ-ationen for tamiler, der tvangsudsendes til Sri Lanka efter at have søgt asyl i andre lande, udfærdiget af de norske advokater, Tron Romstad og Knut Olav Eldhuset - modtaget af undertegnede d. 6.9.2000.

INDENRIGSMINISTERIET ANMODES OM AT TILLÆGGE NÆRVÆRENDE KLAGE OPSÆTTENDE VIRKNING, IDET BEMÆRKES, AT MIN KLIENT IFØLGE POLITIET I HOBRO VIL BLIVE TVANGSUDSENDT TIL SRILANKA ONSDAG D. 7. MARTS 2001.

Venlig hilsen
Advokat John Bjerre Andersen

v/Bjarne Overmark, adv.fm.
BO@advokaterne-aarhus.dk
> tlf. 86-402544 eller 22-213755